Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Starověké Řecko

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Pan X

 

 

 

 

Starověké Řecko

 • kolébka evropské kultury
 • 3 kulturní oblasti- egejská oblast– Kykladské ostrovy- kykladská, helatstká kultura

 

Kréta– mínojská kultura

pevninské Řecko- mykénská kultura

 

Kréta – mínojská kultura

 • předpalácové období (2500 př.n.l.)– specializovaná řemeslná výroba, sociální rozdíly
 • období prvních paláců (2000 – 1700 př.n.l.) – palácové hospodářství

město Knossos – palác Labyrinthos – sídlo vládce + hospodářské centrum, složitý

komplex místností; Faistos, Malia- zničeno zemětřesením

 • období druhých paláců (1700 – 1400 př.n.l.)vrchol mínojské civilizace – zničena přírodní katastrofou (sopka na Théře), nájezdy Achájů

kultura a umění – lineární písmo A – nerozluštěné, sošky- ženy s hady, číše, reliéfy na nádobách, nástěnné malby, hry s býkem; použití sloupu

 

Mykénská kultura v Řecku

 • 1600 – 1200 př.n.l.
 • jih balkánského poloostrova kolem Mykén – styky s Egyptem, Sýrií, vliv Kréty
 • palácové hospodářství, diferenciace společnosti
 • stavba kyklopských zdí, Lví brána, šachtové hrobky s bohatou výbavou (zlaté masky), lineární písmo B
 • vrchol v 13 st. př.n.l. – nezávislost mykénských vládců, ale netvoří statní celek- největší autorita Mykény (Achájové)
 • zničeni asi „mořskými národy“ – vpád Dórů

 

členění řeckých dějin: temné, archaické, klasické, helenistické

 

Starověké Řecko

Nejstarší období – (temné nebo homérské) 1200 – 800 př. n. l.

 • období úpadku (Dórové rozvrátili myk. civilizaci), pokles počtu obyvatel

–     rozpad rodového zřízení, v čele stařešina, sdružování v kmeny (fýly), vznik rodové

šlechty→ dědičný titul basileus (král), svobodní rolníci, bezzemci, patriarchální

otroctví

 • osídlování ostrovů v Egejském moři, západní pobřeží Malé Asie= 1. řecká kolonizace

 

Doba archaická (800 – 500 př.n.l.)

 • sjednocování řeckých obcí Þ do městských států (polis) Þ obyvatelstvo podle majetku Þ růst počtu neplnoprávných
 • rozvoj obchodu – peníze Þ růst majetkové diferenciace a nerovnoměrnosti vývoje
 • rozkvět vzdělanosti, písma (alfabeta)
 • velká řecká kolonizace– nedostatek půdy, touha po svobodě, potřeba surovin, dovoz levného obilí→dlužní otroctví; odbytiště pro výrobky, dovoz otroků
 • kolonie- Černomoří- Byzantion; severní Afrika; jižní Itálie; západní Středomoří
 • období rané řecké tyranidy- pokusy aristokratů zmocnit se vlády (samovláda)
 • problémy řešeny v radě, shromáždění- vznik politiky
 • výrazné postavení šlechty- politická moc; archonti- úředníci z řad aristokracie
 • 7-6. století – vznik timokracie – vláda bohatých bez ohledu na urozenost (– přístup i

neurozených k úřadům =  oslabení aristokracie – sepsání zákonů

 

Athény

 • poloostrov Attika- obyvatelé Iónové; princip městského státu
 • státní správasněm (všichni plnoprávní občané) volí 9 archontů+ správce pokladu;

z archontů doživotně členové aeropagu (rada)- volí úředníky, soudce, stratégy…

 • státní zřízení– šlechta, řemeslníci, zemědělci- svobodní

– cizinci- metoikové- svobodní bez práv

– otroci

 

 • spory mezi aristokraty + nespokojenost rolníků, obchodníků Þ 621 právní normy

Drakón – velmi přísné- založeny na zvykovém právu

 • 594 př.n.l.-archón Solón – zrušil všechny dluhy, dlužní otroctví; za státní peníze

vykoupil Athéňany z otroctví; rozdělil občany do 4 majetkových tříd (podle medimos-

výnos polí)→ vykoupení otroci nemají půdu

 • Peisistratova tyranida– 546 př. n. l. (až na třetí pokus)- část aristokracie prchá- jejich

půda rozdělena bezzemkům; rozkvět Athén (výstavba chrámů…- Akropolis); po smrti syn Hyparchos (zavražděn), syn Hipiás ( do vyhnanství)- 510 konec tyranidy

 • Kleisthenés– timokracie, reformy: rozdělení obyvatel na 10 místních oblastí (fýly),

      rozšíření demokracie na lidové vrstvy, základní administrativní jednotka- démos

(vlastní samospráva…), ostrakismos, stejná politická práva pro svobodné občany

 

Sparta

 • 1000 př.n.l. příchod Dórů – ovládnutí původního obyvatelstva- Achájů
 • rozdělení obyvatel: heilóti – nesvobodní, bezprávní – práce v zemědělství

                                      perioikové – obyvatelé okrajových oblastí – svobodní, ale bez

politických práv – zemědělci, řemeslníci

                                            Sparťané – nepočetná vládnoucí vrstva, plnoprávní, vojáci

z povolání (tvrdý vojenský výcvik)

 

 • výchova pod státním dohledem, od 7 let mimo rodinu, tvrdý výcvik (zbraně + tělesná zdatnost (disk, oštěp, běh)), vzdělání: číst, psát, počítat znalost zákonů, ve 20 let vojsko, ve 30 plnoprávný občan
 • státní zřízení: v čele 2 rovnoprávní králové (voleno ze 2 nejmocnějších rodů); 5 eforů- dohled na krále, gerusia 2 králové+ 28 členů(straší 60 let), appelá– plnoprávní občané starší 30 let schvalování zákonů, rozhodování o válce, volba eforů
 • messénská válka- století- potřeba půdy Þ zisk Þ povstání Þ poraženoÞ nutnost jednoty a semknutí Sparty
 • stol.vznik peloponéského spolku – nadvláda (hegemonie) Sparty

 

Doba klasická (500- 338 př.n.l.)

–    vrchol vzdělanosti a kultury, doba obranných válek proti Persii, vrchol otrokářské demokracie, peloponéská válka

 

Řecko- perská válka (492 – 449 př.n.l.)

 • povstání maloasijských Řeků proti Peršanům Þ pomoc pevninských Řeků Þ záminka k napadeníÞ střet na moři- ostrov Ladé 494- athénské loďstvo poraženoÞ záminka k napadení Athén
 • 490 bitva u Marathónu prohra Peršanů (perský vůdce Dareios)
 • 480 Xerxés x Leonidas bitva u Thermopyl – porážka Řeků
 • bitva u Salamíny 480 – lépe ovladatelné lodě Řeků Þ výhra, 479 zbytek pozemního vojska Peršanů poražen u Plataje
 • 478 athénský (délský) námořní spolek – cíl: osvobodit řecká města v Malé Asii, ovládnutí Černého moře, porazit Peršany
 • 449 konec řecko- perských válek- nezávislost Řeků v Malé Asii- Kálliův mír
 • roste moc Athén, nespokojenost Sparty

 

Perikles

 • stratég, uzavřel mír se Spartou
 • růst politického vlivu řemeslníků a obchodníků, upevnění demokracie, rozvoj Athén, roste moc stratégů
 • athénská námořní říše – hegemonie Athén peníze ze spolku využívány na jiné účely Þ nespokojenost členských států

 

Peloponéská válka (431 – 404)

 • spor mezi Athénami a Spartou o nadvládu na celým Řeckem
 • Sparta opora o peloponéský spolek
 • Archidámova válka 431 – 421 střídavé úspěchy, Athény vnitřní rozpory, morová epidemie Þ oslabení 421 Nikiův mír se Spartou na 50 let
 • v Athénách spor mezi mírovou a válečnou stranou

 

 • Dekelejská válka 414-404- v A vítězí válečná strana (Alkibiades)- ale A poraženy u SicílieÞ Alkibiades přebíhá ke Spartě- rada k napadnutí pevnosti Dekeleje
 • Alkibiades opět k A- získává Bospor a Dardanely
 • 405 prohra Athén u Aigos potamoi (Kozí říčky)– těžké mírové podmínky – rozpuštění spolku, vydání lodí, stržení hradeb..
 • hegemonie Sparty; v Athénách nastolen oligarchický režim 30 tyranů ,později návrat k Athénské demokracii

 

 • thébská hegemonie – Théby se snaží svrhnout vládu Sparty, ale i přes výhru pokles moci, celkový hospodářský úpadek řeckých městských států, Sparta nedosáhla sjednocení Řecka Þ vzestup Makedonie

 

Helénistická doba  (338 – 146 př.n.l.) období nadvlády Makedonie až do rozpadu říše Alexandra Velikého – přechod k pozdně otrokářské společnosti

 • Filip II 359 – 336základ mocenského vzestupu Makedonie, zajištění hranic, reorganizace vojska (falanx), péče o hospodářský rozvoj, pronikání do Řecka
 • bitva u Chaironei 338 řecké obce poraženi, pronásledování odpůrců, vznik federace států v čele s Makedonií
 • F zavražděnÞ Alexandr Makedonský
 • Alexandr Veliký 336 – 323 př. n.l.- znovu sjednotil Řecko
 • bitva u Grániku vítězství 333 př.n.l.- osvobození maloasijských Řeků
 • bitva u Issu 333– výhra nad Dareiem III. (zajati členové královské rodiny)
 • dobytí Sýrie a Foiníkie, tažení do Egypta založení Alexandrie 331
 • Gaugamely 331– zmocnění se Babylonu a Sús, vypálení Persepoli (msta za Athény)- definitivní porážka Persie
 • 327 tažení do Indie, ale nespokojenost vojska a těžké podmínky Þ návrat, 323 smrt v Babylonu ve 33 letech- říše nepřežila AM
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!