Starověký orient – maturitní otázka


Otázka: Starověký orient

Předmět: Dějepis

Přidal(a): anonym1234

 

 

Egypt – památky a vědecké poznatky, písmo a náboženské představy, významní faraóni a jejich činy; Mezopotámie – Sumerové a jejich dovednosti, Babylónie (Gilgameš, Chammurapi), Asyřané, Chetité, Peršané, Foiničané (hláskové písmo), Židé (Starý zákon); Indie – harrapská kultura, Buddha, Ašóka, památky a vědecké poznatky; Čína – významné dynastie, Konfucius a jeho učení, vynálezy, dovednosti a památky; indiánské říše v Americe – kultury Aztéků, Mayů a Inků, významné památky, vědecké poznatky a náboženské představy

 • Starověk je období přibližně od vynálezu písma do stěhování národů. Nejvýznamnějšími orientálními oblastmi byly asi Mezopotámie, Egypt, Indie a Čína. V Americe byli indiáni a na blízkém východě kromě Mezopotámie i několik dalších říší (Foinicie, Chetitie, Persie). Průběh starověku se liší v závislosti na daném území, v některých oblastech vůbec neproběhl.
 • Orient = východ; státy ležící tam, kde vychází Slunce
 • vznik státu!! – potřeba organizace, řídící a kontrolní instituce, neomezená moc panovníka, stabilita, centralizovaný byrokraticky řízený despotický stát, pro vznik států je potřeba rozvinuté zemědělství, protože zemědělci byli usazeni na jednom místě, kde obdělával půdu->> vznikají sídliště, vznik státu je také neodlučitelně spjat s vznikem písma, tudíž se vznikem úřednického aparátu

 

v této době vnikly nejstarší civilizace, základní znaky civilizace:

 • a) vzniká centralizovaný stát
 • b) s prvními státy vzniká právo, zákony, písmo (písemné památky)
 • c) rozvíjí se řemeslo, obchod, vzniká organizované náboženství
 • d) veřejné stavby a komunikace
 • e) je kladen důraz na vzdělání mládeže
 • f) v čele stojí samostatný vládce, kterého považovali lidé za ztělesnění některého z bohů, měl neomezenou moc
 • základy lidské kultury a vzdělanosti
 • znaky: příznivé podnebí, půda, závlahové zemědělství, otroci
 • převaha civilizace říční nad přímořskou 

 

Civilizace

 • stupeň vývoje, přechod společenství, které vyjde z pravěku, ale není pořád státním útvarem, vznikají všude jindy – Mezopotámie -4000 p.K., Čechy- 8.-9.stol. n.l.

 

Mezopotámie

 • Nejstarší civilizace světa – Sumerové
 • Staroorientální státy – v povodí řek, půda patří panovníkovi, panovník božím prostředníkem (teokracie), základní zdroj obživy zemědělství

 

Sumerové

 • Jejich původ není jasný
 • Na poč. 3. Tis. p.K. vytvořili v oblasti J Mezopotámie (území dnešního Iráku) – v povodí Eufratu a Tygrisu řadu městských států – Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Lagaš, Kiš, 
 • centrem měst je zikkurat = stupňovitý chrámový pahorek, chrám řídil i hospodářství státu = chrámové hospodářství, později vznikem despocií mluvíme o palácovém hospodářství
 • vynalezli nový způsob zavlažování, kalendář o 12 měsících, šedesátkovou a desítkovou soustavu, vůz s koly
 • dosavadní největší vynález PÍSMO  – sumerské klínové písmo, psali na hliněné destičky rákosovým písátkem
 • později spolu města začínají bojovat (všichni chtěli být hegemonem = nejvýznamnějším městem) – r. 2340 Sargon Akkadský se zmocnil vlády v Kiši a severně od Sumeru vytvořil město Akkad, sumerská města porazil a vytvořil Akkadskou říší

 

Akkadská říše (2300–2100)

 • První centralizovaný stát
 • Sargon Akkadský –dobyl velká území, ale neuměl je spravovat
 • Narám-Sín vnuk Sargona –vybudoval napři Ninive – budoucí sídlo asyrských panovníků
 • asi 2198 vpadli do Mezopotámie Gutejci (horské kmeny), 100 let ovládali oblast Mezopotámie (nejvýznamnější město Lagaš, vládce Gudea z Lagaše) 2100 – vyhnáni vládcem Uruku = poslední rozkvět Sumeru
 • dále rozvíjeli Sumerské písmo

 

Urská říše (2100-2004)

 • zakladatel Ur-Nammu ovládl celou J Mezopotámii, jeho syn dobyl Elam i Asýrii
 • jednotné míry, váhy, kalendář
 • největší rozkvět – Šulgi
 • opírá se o byrokracii (úředníci)
 • války s Elamem (v), Churrity (s) a Amorejci (z)
 • nezávislé městské státy: Isin (zakladatel Išbi-Erra) a Larsa (zakladatel: Naplánum), rozvoj obchodu, zemědělství a kultury
 • 2004 př. n. l. – Ur dobyt Elamem – Sumerové mizí z dějin

 

Asýrie

 • V 2.tis. vrcholí
 • Vzniká v severnější části Mezopotámie v době úpadku Akkadské říše, vlády se ujala knížata z města Aššuru – název říše

Staroasyrská říše (20- 18. stol p.K.)

 • čilé obchodní vztahy s Malou Asií
 • bohaté na zlato, stříbro, měď
 • postupně Asýrii ovládl vedlejší stát Babylonie, kolem roku 1650 získali Asýrii Churrité a je připojena ke státu Mitanni 

Novoasyrská říše (1000- 612?)

 • velice mocný stát, vznikla zde profesionální armáda
 • mnoho pramenů-kroniky, smlouvy, soupisy půd,..
 • hlavní město Ninive, obrovské, hradby, zahrady, paláce, chrámy,..
 • Tiglatpilesar III. – 728 př.n.l. –dobyl Babylonii, měl syna Sargona II.
 • Sargon II. – 722 zvítězil v bojích o trůn a založil sargonovskou dynastii,(( získal Damašek a Gazu (Egypt) – po dobytí Palestiny deportoval Židy do Asýrie  (722)))??
 • Sinacherib – Sargonův vnuk, boj s Elamem, 689př.n.l. dobyl Babylon – během povstání byl zničen
 • Asarhaddon – Sinacheribův syn, obnova Babylonu + dobytí Egypta
 • neustálé vnitřní boje o trůn
 • Aššurbanipal – největší rozmach, Babylon dobyt r. 648 př.n.l., založil knihovnu v Ninive (Epos o Gilgamešovi)
 • postupně Asyřané ztratili Egypt i Babylonii, stát slábne a Ninive bylo barbarsky zpustošeno r.612 – zánik říše

 

Babylonie

 • V J Mezopotámii, v povodí Eufrat a Tygris prosperuje zemědělství – hodně městských států – hegemonii získává Babylon

Starobabylonská říše (1800př.n. l. – 1595př.n.l.)

 • hl.m. Babylon
 • největší rozmach za Chamurappiho – vydal Chamurappiho zákoník, jeden z nejstarších na světě, řídí se zásadou “oko za oko, zub za zub”, na kamenné stéle (2,5 metrů) je vyzobrazen Chamurappi předávající zákoník bohu spravedlnosti Šamašovi
 • Chamurappi rozdělil obyvatele do tří vrstev: Awílové – nejvyšší a nejbohatší vrstva, Muškíni – svobodní obyvatelé, Wardové – otroci
 • 1764 př.n.l. – vítězství Chamurapiho nad Elamem
 • 1763 – dobytí Larsy
 • 1758 – vítězství nad Asýrií
 • jazyk Babylónština
 • nejvyšší bůh Marduk
 • 1594 – Babylonie dobyta Chetity, po smrti Chamurappiho

 

Chetitská říše (2000-1000 př.n.l.)  

 • hl.m. Chattušaš                                                                 
 • chetitský jazyk-rozluštil Bedřich Hrozný      
 • výroba železa                              
 • Indoevropané             
 • války s říší Mitanni a Egyptem                                 
 • nájezd mořských národů – konec říše 1200                                                                     

Říše Matanni

 • území severní Sýrie
 • hl.m. Vašukani
 • rozmach v 15.stol. př.n.l.
 • boje s Chetity a s Egyptem
 • 1300 př.n.l. – připojeno k 
 • Asýrii

Novobabylonská říše 

 • S růstem Novoasyrské říše se dostává pod její nadvládu, až Chaldejec Nabopolasar  koncem 7.století nastolil poslední babylonskou chaldejskou dynastii.
 • Nabuchadonosor II. – dobyl Jeruzalém (587, Babylónské zajetí Židů), ovládl Sýrii a Palestinu
 • Babylon – téměř nedobytný, chrám boha Marduka na 90 m zikkuratu
 • visuté Semiradiny zahrady
 • po smrti Nabuchodonosora dochází k úpadku, ze severu přicházejí Peršané (král Kýros)
 • 539 vzdávají se Peršanům bez boje

 

Persie

 • Původně součástí Médské říše, ale r.550př.n.l. udělal Kýros později Veliký převrat.
 • Roku 546 byla dobyta Lýdie, 539 Babylonie, 525 Egypt, 518 Pandžáb. Dobytá území nebyla pleněna, ale král se inspiroval jejich kulturou.
 • Výboje Peršanů završil Dáreos I. připojivší střední Asii a vybudovavší zpevněné cesty po říši a průplav mezi Nilem a Rudým mořem.
 • Peršané měli klínové písmo a jejich náboženství vycházelo z učení proroka Zarathuštry.
 • Persie padla r.331př.n.l. v bitvě u Gaugamel (králem se stal Alexanr Makedonský Veliký).

 

Židé

 • zdrojem informací je Bible (Starý zákon), jako první uznávali jediného boha
 • vykopávky města Jericho – 7000 př.n.l. – nejstarší město světa
 • obyvatelé Filištíni a Kanaanejci
 • rozděleno do několika městských států – pronikání Hebrejů
 • Mojžíš vyvedl roku 1220 př n l Izraelity z Egypta a roku 1180 je Jozue přivedl do země zaslíbené, v Palestině nejdříve bojují s Pelištejcemi a dalšími národy a pak vytváří židovský stát pod vedením Saula
 • Hebrejské kmeny vytvořily dvanáctičlenný svaz, v čele každého byl soudce, po vytvoření státu pod vedením Saula – doba královská (předtím doba soudcovská)
 • syn Saula byl David a jeden z jeho synů Šalamoun se proslavil jako nevýznamnějším vládcem, po jeho smrti se nepodařilo udržet jednotu židovského státu a rozpadá se na dvě království – izraelské a judské království

 

Egypt

 • podél Nilu a u delty
 • Dolní Egypt = sever, zemědělství
 • Horní Egypt = jih, pastevectví
 • vznik jednotného státu – přelom 4./3. tis.
 • král (faraon) + úředníci (nejvyšší vezír) + kněží + řemesl., zem. + otroci
 • osídlení již v neolitu

 

Archaická doba (3150-2700 pnl.)

 • do roku 3000 –Horní a Dolní Egypt = sjednoceno 1. faraonem Menni
 • královské sídlo + hlavní město Menifer (Memfis), rozdělení na 42 krajů
 • cca 2900 př. n. l. – hieroglyfy (=písmo bohů)

 

Stará říše (2700 – 2180 pnl.)

 • nejstarší pyramida Džoser krále Džosera v Sakkáře
 • nejvyšší – Cheopsova v Gíze
 • na západě od Nilu – oáza Fajjím
 • Egypt si podmanil Sinaj a Núbii
 • sociální nepokoje především mezi správci (nomarchové) jednotlivých krajů (nomů)
 • země se rozdělila na několik nezávislých částí

 

Střední říše (2040 – 1786 pnl.)

 • nové sjednocení vésetskými králi, centrum = Véset (Théby)
 • boje s Libyí a Núbií
 • nájezd Hyksósů

 

Nová říše (1560 – 1080 pnl.)

 • hl. m. – Veset (Théby)
 • Ahmos I. – uhájil Horní Egypt, znovudobyl Dolní Egypt a definitivně porazil Hyksósy, sídlo ve Vesetu
 • královna Hatšepsovet (15. st. př. n. l.) po smrti manžela regentkou nezletilého Thutmose III., nakonec vládla 20 let, panoval mír, obchodní výpravy a stavební činnost
 • Thutmos III. – opakem královny, velký válečník – největší rozloha státu v historii
 • Amenhotep IV. – náboženská reforma: popřel Amónovo božství, jediným bohem vyhlásil sluneční životadárný kotouč – boha ATONA – na jeho počest změna jména na Achnaton (“prospěšný Atonovi”) = velmi odvážný čin, lid nechce, sídl oz Vesetu do Achetatonu, oblíbená manželka Nefertiti, zavražděn = konec náboženských reforem
 • Tutanchamon – sídlo přenesl zpět do Vesetu, upevnil opět Anónovy kněží, jeho hrobka první nevykradenou objevenou hrobkou (1922)
 • znovu uctívání Amona 
 • pohřbívání v hrobkách ve skalách – Údolí králů
 • Ramesse II. – nejvýznamějším panovníkem Nové rise, boje s Chetity mír 1270 pnl. – jde o první dochovanou mírovou smlouvu na světě (uzavřena po bitvě u Kadeše v dnešní Sýrii s chetitským králem) 
 • Ramesse III. – poslední významný panovník, koncem 13. století a počátkem 12. století Egypt terčem náporu mořských národů (Frýgové, Thrákové, Arméni) – odolal, ale ztratil vydobytá území v Asii
 • následovníci až na jednu vyjímku jméno Ramesse, území už jen bránili před útoky z Asie a Libye. Horní Egypt ovládnut vesetskými kněžími Amónova chrámu
 • Kleopatra
 • r. 525 pnl. součástí perské říše, r. 332 pnl. vláda Alexandra Makedonského, pak Ptolemaiovci

 

Kultura Egypta

a) pyramidy

 • první pyramidu nechal postavit Džoser (v Sakáře, stavitel Imhotep) – 58 m vysoká, stupňovitá (6)
 • Cheopsova pyramida – největší 146 m vysoká, 230 m má základna (12 fotbalových hřišť), barevné žuly, lesklé kameny
 • 3 nejznámější a největší stojí v Gíze
 • pyramidy hlídá Sfinga (ta v Gíze má lidskou hlavu a lví tělo, hlava podle podoby faraóna Racheva), Napoleon do ní střílel
 • pyramidy sloužily jako hrobky (vedly tam chodby do podzemí, ale i slepé cesty, aby se tam nedostali zloději – nesmírné bohatství)
 • pyramidy byly zprvu stupňovité (pak už ne) – „schody do nebe“ , 1 ze 7 divů světa
 • pyramidu stavělo velké množství lidí (ne otroci), ale placení dělníci
 • těžké kvádry se posunovaly po válečcích, stavba trvala celý život panovníkab) náboženství, mumie

 • Egypťané uctívali mnoho Bohů (Re, ra – bůh slunce)
 • věřili v posmrtný život (vážená srdce v podsvětí), duše byla nesmrtelná a sídlila v srdci
 • aby zachovali tělo, proto mumifikovali, balzamovali (na počátku pohřbívali do pouště)
 • balzamování prováděli kněží (vyňali vnitřní orgány i mozek, to dali do kanop, dutina byla vysušena a vyplněna
 • plátnem, tělo se nabalzámovalo a obalilo plátnem a vložilo do sarkofágu)
 • mezi jednotlivé vrstvy plátna se vkládaly předměty, amulety na ochranu
 • koupel v soli trvala asi 70 dní
 • balzamovali i zvířat (sokoly,…) protože je obětovali Bohům, se kterými souviseli
 • faraóni umírali velmi mladí, dožívali se asi 30-40 let (trpěli artrózou,…)
 • jaké rostliny v Egyptě rostly zjistíme z mumie (v jednotlivých vrstvách se objevují pozůstatky rostlin)


c) písmo

 • hrobky faraónů byly popsány magickými nápisy a zachovaly i jeho činy (ty dobré)
 • egyptské písmo = hieroglyfy, psali buď na papyrus nebo vytesávali do kamene
 • obrázkové písmo představovalo zprvu slovo, pak slabiky – postupně se zjednodušovalo na písmo démotické (lidové) a hieratické (kněžské) – psalo se jim rychleji., k psaní básní, zapisování daní
 • roku 1822 rozluštil hieroglyfy Jean Francois CHampollion v souvislosti s Napoleonskými válkami – pomocí Rosettské desky, která byla napsána řecky, hieroglyfy
 • hieroglyfy se přestaly používat poté, co Egypt dobyli Římané
 • papyrus se získával z rostliny, která rostla u vody – jednotlivé stonky se překládaly přes sebe, to se pak udusalo, polepili šťávou z rostliny a svinulo do svitků – i 40 m
 • do kartuše se zapisovaly jména králů , písmo vzniká v pol.4. tis, př.Kr. v době předdynastické


d) architektura

 • pyramidy
 • mastaby
  • obdélníkový půdorys, předchůdkyně pyramid /(tam se dříve pohřbívalo), Džosérova pyramida byla původně mastaba
 • hrobky
  • v Nové říši se hodně stavěly hrobky vytesány do skály, takové přírodní pyramidy
  • velice nesnadné objevit takovou hrobku (proti lupičům) , vytesat takovou hrobku bylo těžké
  • nejvíce hrobek vytesaných do skály najdeme blízko Théb v Údolí králů (jako 1. zde nechal postavit hrobku Tutmose I. a ostatní ho následovali), existuje i Údolí královen, kde byly podhřívány manželky faraónů
  • dodnes nalezeno 62 hrobek, je jich tam ale snad až 4000
  • v roce 1922 byla objevena hrobka faraóna Tutanchamona (zemřel v 19 letech) – nesmírné bohatství, objevil Angličan Carter
  • na vstupu do hrobky byla naspána magická kletba, která měla zabránit vstupu do hrobky
 • chrámy
  • chrám Abú Simbel u Asuánské přehrady (chrám faraona Ramesse II.)
  • Chrám královny Hatšepsovet – jediná žena, faraon, nesmírně sebevědomá, vládla za nevlastního syna Tutmose III., sošky které chrám zdobily nechali faraóni, kteří vládli po ní rozbořit, zničit (neměli ji rádi)
   -chrámy zasvěcené hlavně bohům – Luxor, Karnak – obrovské vstupní brány, obelisky, sochy
 • obelisky
  • obelisky u vstupní brány chrámu v Luxoru, jeden z obelisků stojí na místě, druhý se nachází v Paříži
   6. domy a paláce
 • uchovaly se zbytky městečka dělníků, kteří v době Střední říše stavěli pyramidy


e) sochařství

 • monumentální sochy faraónů
 • krásné sochařské portréty, výstižně zpodobující tváře mužů a žen, vznikly již v době Staré říše
 • nejznámějším portrétem je busta královny Nefertiti, manželky Achnatonovy


f) malířství

 • stěny chrámů i hrobek byly bohatě zdobeny malbami nebo reliéfy, které byly barevné
 • lidskou postavu zobrazovali: hlava z profilu, oko a tělo zepředu a nohy opět z profilu
 • znázornění různých zvířat a rostlin


g) literární památky

 • náboženské texty, nápisy na zdech pyramid
 • Kniha mrtvých – jak se chovat v podsvětí…
 • literatura světská – zaznamenávání daní, skutky faraónů, historické události
 • lékopisy (složení léků)


h) lékařství

 • dobré znalosti z anatomie, rozvíjela se gynekologie, hubařství

Indie

Harrapská kultura

 • Harappská kultura se vytvořila kolem r.2400př.n.l. v povodí Indu – centry byla města Harappa a Mohendžodáro, ale už  ve 4. Tisíciletí p.K. byli schopni na tomto území přejít na zemědělství.
 • sídliště stavěna podle jednoho vzoru, centrum města citadela, státoprávní zřízení zůstává záhadou, ale uniformita svědčí o veliké centralizované říši
 • měli písmo – protoindické, a kontakt se Sumery.
 • Harappská kultura byla skoro 800 let neměnná, ale v 18.stol.př.n.l. začíná úpadek a v pol.2.tis.př.n.l. Harappská kultura zaniká a z Indie se na 1000 let vytrácí znalost písma.

 

Védské období

 • V pol.2.tis.př.n.l. přicházejí do Indie ze severu kočovné kmeny Árjů a brzy ovládají celou SZ Indii – centrem dnešní Pandžáb.
 • v čele kmenů rádžové, obyvatelstvo rozděleno do 4 varen -1. varna = brahmáni – nejvyšší, kněží, 2. varna = kšátriové = vojáci, obrana, 3. varna = vajšiové = řemeslníci, obchodníci, zemědělci (hospodářská prosperit, výživa),4. varna = šúdrové – nádeníci, nemajetní
 • Lidé si postupně začínají uvědomovat špatnost vzrůstající moci bráhmanů = v pol.1.tis.př.n.l. vzniká učení Gautamy Buddhy – buddhismus (neuznává bohy, cílem každého je nirvána) a Mahávíry Džina – džinismus (oproti buddhismu ještě velmi přísné nenásilí), z védského náboženství vzniká hinduismus.
 • V 1. tis. př.n.l. se kmeny spojují do větších celků – nejvýznamnější je Magadhská říše vrcholící ve 4.stol.př.n.l. za vlády Nandů (Himaláj – Godavárí).
 • O nejstarší minulosti Indů vypravují písemné památky – védy (sbírky vědomostí) z kon.2.tis.př.n.l. a pak eposy o dějinách z pol.1.tis.př.n.l. Mahábhárata a Rámájana.

 

Maurijská říše

 • r.321př.n.l. svrhl Nandy Čandragupta a vzniká Maurijská říše. Jejím nejvýznamnějším panovníkem byl Ašóka, který ovládl celou Přední Indii – zpočátku byl velmi krutý, ale po přestupu na Buddhismus začíná pečovat o blaho země.
 • Po Ašókově smrti začíná úpadek a jednotný stát byl obnoven až ve 2.stol.n.l. – Kúšánká říše v S Indii, nejv. panovník Kaniška.
 • Velice vzdělaná společnost, západ předběhla o několik staletí, např. od nich převzali arabové desetinnou soustavu s využitím nuly, indičtí učenci také vypočítali hodnotu pí.
 • písmo sanskrt

 

Čína

 • Nejstaršími doloženými čínskými dynastiemi jsou Sia, Šang a Jin.
 • Asi v r.1022př.n.l. porazily kmeny Čouů říši Šangů a Čouové se stali na 8 staletí vládci Číny.
 • Období vlády Čouů se dělí na dvě části – Západní Čou, kdy Čouové skutečně vládnou; a Východní Čou, kdy jsou Čouové vládci jen formálně a stále mezi sebou bojují malé státy – v 8.-5.stol. se většina států vzájemně zničila v krvavých válkách.
 • V té době se velmi rozvíjí čínská filosofie (Lao-c‘, Konfucius).
 • Ve 3.stol.př.n.l. období válčících států a r.221 Čchinové opět sjednotili Čínu. Prvním císařem byl Š‘-Chuang-Ti, který rozšířil Čínu na J, budoval průplavy a silnice, sjednotil čínské písmo (znakové) a dal si vybudovat velkou hrobku, kterou střežila hliněná armáda.
 • Po smrti Š‘-Chuang-Tiho byli Čchinové svrženi a nastupuje dynastie Chan (206př.n.l.-220n.l.).
 • Po r.220n.l. byla Čína na 4stal. rozdělena.

 

Číňané daleko před Evropou vynalezli:

 • a) střelný prach
 • b) objevili kompas – znali činnost magnetické jehly – měla tvar lžíce (podel souhvězdí velké lžíce = velký vůz)
 • c) vynález knihtisku
 • d) kormidlo
 • e) hedvábí z bource morušového (musel 10 x denně žrát, teplo, dobrá péče) – „hedvábná stezka“ – přes poušť „moře smrti“ – těžká cesta, nesnadný terén, až k Středomoří. Hedvábí se vyměňovalo za koně a tkaly ho ženy: 1 role hedvábní = 360 kg rýže (stejná cena), 2000 zámotků = 0,5 kg hedvábí. Byzantští mnichové v 7. a 8. st, vynesli v holích – zlomen monopol.
 • f) 105 př.Kr. nastie CHAN – papír (stromová kůra+bambus), předtím se psalo na tenké plátky bambusu – svisle, nebo se psalo na hedvábí
 • g) písmo pojmové, nejstarší literární památka = Kniha písní = kniha poezie. Složité písmo pro úzkou vrstvu vzdělanosti.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!