Starověký Řím – politický vývoj, společenské a hosp. poměry


Otázka: Starověký Řím – politický vývoj, společenské a hospodářské poměry

Předmět: Dějepis

Přidal(a): David

 

 

Starověký Řím

Přírodní podmínky : – Adriatické ( Jaderské ) moře, Tyrhénské moře ( západ )

 • řeka Pád, řeka Tibera 
 • Alpy, Apeniny 

 

Osídlení Itálie : cca 8.stol.př.Kr.

a) italické kmeny – nejvýznamnější kmen – Latinové

 • další kmeny – Umbrové, Sabinové, Samnité, Lukáni
 • na severu Venetové ( jméno město Venécia ) a Ligurové ( Ligurské moře )

b) na jihu Řekové ( velká řecká kolonizace )

c) na severu Keltové ( Galové )

d) Etruskové ( na sever od Říma )

 • neví se, odkud přišli ( jsou tři teorie o jejich původu ( severní, východní a o původním obyvatelstvu )
 • jsou zde cca od 10.stol.př.Kr.
 • jejich jazyk nerozluštěn, písmo převzato od Řeků
 • etruština nepatří mezi indoevropské jazyky
 • městské státy, králové ( ti měli fascés – svazek prutů se sekyrou, symbol moci )
 • Etrutie – nebyl to jednotný stát, ale řada městských států.
 • veřejné hry ( odtud převzali Římané oblibu v gladiátorské zápasy. Etruskové pořádali zápasy bojovníků na počest zemřelých lidí  ) 
 • víra v posmrtný život, velké nekropole.
 • dobří zemědělci 

 

Městské státy – králové Etruskovédoba královská

 • 7.stol. př. Kr. Etruskové expandují – kolize s Řeky a Kartágem při obchodu ve Středozemí. Kartágo se dalo na stranu Etrusků , a tak Řekové dál nemohli zakládat města na západ od Neapole. Massalia byla pouze trpěna.
 • Nicméně konkurence byla pro Etrusky příliš silná, a tak obchodovali i se vzdálenými končinami ( Švédsko, Anglie, i u nás jsou známky obchodu s nimi )
 • Tento dálkový obchod nebyl tak výnosný, a tak začal úpadek Etrutie.
 • 474 př.Kr. – Řekové drtivě poráží Etrusky v námořní bitvě u Kýmé
 • 265 př.Kr. dobyto Římany poslední Etruské svobodné město Volsinie.

 

Vznik Říma

 • Řím založen 753 př.Kr. ( 21.4. ) = počátek letopočtu
 • Mýtus : na počátku stál hrdina Aeneas ( syn Afrodity, bojoval na straně Trojanů v Trojské válce ).Po pádu Tróji dlouho putoval a nakonec se usadil v Latiu. Zde se oženil a jeho syn založil město Albu Longu, kde po čase vládl děd Romula a Réma. Ten byl však sesazen z trůnu vládychtivým bratrem a všichni jeho mužští potomci byli usmrceni. Dvojčata byla v košíku vhozena do Tiberu. Ujala se jich vlčice a potom pastýři. Když dospěli, tak vrátili dědovi vládu, a aby měli kde vládnout, tak založili vlastní město. Nepohodli se však na tom, jak se město bude jmenovat. Znamení však rozhodla v Romulův prospěch a rozezlený  Remus na posměch bratrovi přeskočil brázdu vyoranou na místě, kde měly stát hradby města. Romulus jej za to zabil s tím, že takto skončí každý, kdo by chtěl pokořit římské hradby. V nově vzniklém městě bylo málo žen, a tak Římané unesli dívky sousedního kmene Sabinů, a tak došlo k první římské válce.
 • Vesnice, které se staly zárodky Říma ležely na pahorcích. Na vrcholku Palatinus sídlil kmen Latinů. Dále zde žili Sabinové atd. Zatím tuto oblast však ovládali Etruskové. Ti postavili cloaca maxima – klenutou stoku, která odvodňuje ( rozšířená ) dodnes oblast Říma.
 • Etruskové dali Římanům náboženský základ – na pahorku Kapitolu vybudovali chrám zasvěcený Iupiterovi, Iuno a Minervě.
 • 510 př.Kr. vyhnán z Říma poslední král ( také etruského původu ) – Tarquinius Superbus
 • poté nový systém – republika  ( res publica – věc veřejná )

 

Římská republika 

Politické zřízení:

 • v čele 2 konzulové ( vyvinuto z vojenských velitelů ), voleni na 1 rok.
 • státní pokladnu obhospodařovali tzv. kvestoři
 • Jeden z konzulů mohl být v případě vojenského ohrožení jmenován diktátorem. Funkce diktátora byla omezena na 6 měsíců.

Senát – sbor vážených mužů

 • rozhodoval a konzulové vykonávali
 • původně bylo 300 senátorů, ale postupně se jejich počet rozrostl na 500.
 • 2 cenzoři – veleni jednou za 5 let – odhadovali ( cenzus – odhad ) jmění občanů pro zařazování do majetkových tříd.

Rozdělení společnosti:

 • a) patricijové ( pater – otec ): – šlechta, příslušníci nejváženějších rodů, pouze oni byli rovnoprávnými občany.
 • b) plebejové ( plebs – lid )– omezená občanská práva, nemohli být voleni do úřadů, nemohli uzavírat sňatky s patriciji. 
 • obchodníci, řemeslníci.

Spory o občanská práva – ve 4.-5.stol. př. kr.

 • Plebejům dodalo sebevědomí, že jejich vojenské šiky těžkooděnců v bojích zastínili patricijskou jízdu, která do té doby byla považována za něco víc
 • Kulturní centrum plebejů – Cereřin chrám na Aventinu.
 • 1. secese plebejů – 494.př.Kr. = byla vytvořena funkce tribun lidu – zástupce lidu v senátu. Měl právo veta ( veto – zakazuji )
 • 2. secese (odchod ) plebejů – 449 př.Kr. – odešli na chvíli z Říma – patricijové uznali plebeje za důležité = ústupky plebejcům. Plebejové dosáhli zrovnoprávnění 
 • sepsání zvykového práva = Zákony 12 desek
 • zaveden pojem římský občan.
 • povolen sňatek mezi patriciji a plebeji
 • od roku 367 př.Kr. mohli i zastávat konzulský úřad.
 • Poslední secese proběhla začátkem 3.stol.př.kr. – od té doby byla usnesení plebejského sněmu zákonnými ustanoveními pro celý Řím. Nazývala se plebiscity (plebei scitum – lidu se uzdálo)

Ovládnutí Itálie : 

 • podrobili si okolní města ( Latinové ) a postupovali na sever ( skomírající Etrutie ).Etrutii dobývali i Keltové (Galové) a ti porazili Římany a dokonce v roce 387 př.kr. vnikli do Říma a dlouho Římany obléhali na Kapitolu. Nakonec odtáhli, za vysoké výkupné.
 • Pak Římané ovládli Samnity. To už byla na Římu nezávislá v Itálii pouze na jihu řecká města.
 • 272 př.kr.  kapitulace Tarentu – posledního řeckého svobodného jihoitalského města => Řím ovládá jižní Itálii.
 • 265 př.kr. – ztrácí samostatnost etruská VolsinieŘím ovládá celou Itálii až k Pádu.
 • Další výboje: např. proti Epeirskému království ( král Pyrrhos – Pyrrhovo vítězství – skoro porážka )

 

Boje o ovládnutí Středomoří

Římská armáda:

 • tvrdá disciplína, 
 • Pěchota – lehkooděnci, těžkooděnci, lukostřelci
 • Jezdectvo – vážení vojáci, starali se o svého koně, v boji příliš nezasahovali
 • Organizace armády: Legie ( v čele legát, legio = sbor ) – max. 6 tis. vojáků, znakem legií byl orel ( toho nosil orlonoš se lví kůží na zbroji )
 • Legie se dělila na 10 kohort. Každá kohorta tvořila tři manipuly. Jeden manipul tvořil 2 centurie. Centurie (v čele centurion ) – cca 100 vojáků
 • Budování silnic – rychlý přesun vojska.
 • Decimace – nejtvrdší trest pro legie – za velké zbabělství nebo vzpouru.Aby se vojáci báli víc velitele než nepřítele. Každej desátej byl popravenej. 

Kartágo

 • původně fénická osada , území dnešního Tuniska
 • Tehdy ovládalo západní severní Afriku, kus Španělska , Sicílii, Sardínii a Korsiku.
 • Římany nazýváni Punové.
 • Féničané dokonce obepluli Afriku.
 • Tradice udává jako datum založení Kartága rok 814 př.Kr. 
 • z Kartága se stal městský stát, bohatl z obchodu.
 • silné loďstvo, ale slabá pozemní armáda 
 • Střet zájmů s Římem o Sicílii.

 

Punské války

1.punská válka 264 – 241 př.kr.

 • o Sicílii ( důležitý bod, obilí, přístavy )
 • Rozhodující bitva – 241 př.Kr. u Aegatských ostrovů ( poblíž Sicílie )
 • vítězství Římanů -> Řím ovládl Korsiku, Sardinii a Sicílii.
 • provincie
 • Římané zmírnili výhodu Kartága v silnějším loďstvu tím, že opatřili své lodě háky atd., a tak mohli přelézt na protivníkovu loď a vést tam pozemní boj.

2.punská válka 218 – 201 př.kr. 

 • nejdramatičtější
 • začala v Hispánii ( Kartágo si vynahradilo ztrátu Sicílie ziskem Hispánie ( měděné doly atd. )  a vyvrcholila tažením Hannibala do Itálie. 
 • Hannibal chtěl na svou stranu získat římské spojence. Překročil Alpy ( při přechodu Alp umíralo 2000 vojáků denně, většina slonů umřela , nebo se utopila v bažinách )
 • 217 př.Kr. – bitva u Trasimenského jezera – Hannibal poráží Římany.
 • 216 př.Kr. bitva u Cann – Římané poraženi.
 • Hanibal tak putoval po jihu Itálie, a tak dal Římu čas na vzpamatování 
 • Publius Cornelius Scipio ( později Africanus; byl konzulem = diktátor )
 • vylodění v severní Africe = Hannibal se musel vrátit.
 • 202 př.kr. – bitva u Zamy – Hannibal poražen.
 • Porážka Kartága – obrovské válečné náhrady
 • Kartágo muselo odevzdat své loďstvo
 • nemohli vést válku bez souhlasu Říma.

3.punská válka – 149-146 př.kr. 

 • Kartaginci nesměli válčit bez svolení Říma – Řím jim ale nepovoloval ani se bránit – Kartágo to začalo porušovat, aby se bránilo – poselstvo z Říma: tvrdé podmínky – odevzdat do tří dnů všechny zbraně + zbourat a opustit město – Kartaginci během doby na rozmyšlenou ( 3 dny ) překovali všechno náčiní na zbraně, z budov měli šutry do metacích strojů – na podmínky nepřistoupili – bránili se 2 roky.
 • Pak tam byl povolán Publius Cornelius Scipio Minor ( vnuk Hannibalova přemožitele ) a ten Kartágo dobyl.
 • Senát rozhodl, že s Kartágem bude tvrdě naloženo.
 • Kartágo srovnáno se zemí, zapáleno a pak posypáno vápnem a solí a prokleto.Obyvatelstvo prodáno do otroctví.
 • Marcus Porcius Cato – cenzor , a všechny své řeči v senátu končil tímto: „ A krom toho soudím, že Kartágo musí být zničeno.“ 
 • Výboje na východ : 3 makedonské války – Makedonci byli spojenci Hannibala, a tak se Řím chtěl pomstít.
 • 168 př. kr. – bitva u Pydny -Římané vítězí
 • Z Makedonie se poté stala Římská provincie.
 • 146 př. Kr. dobyt Korint.
 • Od té doby nazývají Římané Středozemní moře mare nostrum – naše moře.

 

Krize Římské republiky 133 – 31 př. kr.

Připojení provincií

 • Sev. Afrika, Dalmácie, Hispánie, Řecko – proměna Říma ve světovou říši 
 • důsledky v politice, životním stylu, celé společnosti.
 • velmi narostlo množství otroků – četná otrocká povstání.

 

Krizové jevy a příčiny krize

 • Správní oblast – dosavadní správní orgány už nevyhovovaly.
 • Rychle narůstaly sociální rozdíly mezi občany ( levné obilí z provincií ) – zadlužování a jejich půdu nakonec skupovali velkostatkáři – obrovské statky – latifundie.
 • 1.povstání otroků ( bylo jich moc, tak byli levní. Proto se s nimi zacházelo stále hůř a hůř – povstání. (např. v r. 136 př.kr. se vzbouřili otroci na Sicílii a založili si tam vlastní stát, který odolával 4 roky)
 • 2.neúspěšné pokusy o pozemkovou reformu (občané vracející se z válek nalezli doma pouze zpustošené pozemky a dokonce o ně byli obíráni. A bez majetku ztráceli občanství + tak byla oslabena armáda, protože bezzemci nebyli povinni být v armádě. Navíc, vzhledem k nárůstu počtu otroků klesala i cena otroků – nemajetní se již nemohli živit jako nádeníci, protože otroci byli levnější.
 • Problémy se pokusili řešit bratři Gracchové 
 • Pozemková reforma – velkostatkáři mohli mít omezené pozemky a zbytek jim měl být sebrán a rozdán nemajetným. Tuto reformu zastávali bratři Gracchové (patřili k nobilitě ).
 • Tiberius Gracchus – tribun lidu r. 133 př.kr. a dočasně prosadil zákon o pozemkovém maximu. Při volbách tribunů na další rok byl na Capitolu zabit senátory.
 • Gaius Gracchus – tribun lidu 123-122 př.kr., – obilní zákon ( levné obilí nemajetným )
 • Prosadit reformu se tak nepodařilo.
 • 3.vznik žoldnéřské armády – každý mohl mít svou armádu – bitvy mezi politickými protiklady.
 • Všechny tyto problémy vyvrcholily Občanskou válkou, kdy mezi sebou soupeřily odlišné názory na upevnění republiky – boj o moc.
 • Populáři ( lid ) – představitel Gaius Marius( vojenský velitel ) 104-100 př.kr.  zvolen konzulem, provedl vojenskou reformu – profesionální armáda ( obživa pro chudé, a ti po skončení služby ( 16 let ) měli dostat malý pozemek . Úspěšně bojoval proti Germánům )
 • 90-88 př.kr. – válka se spojenci – římské občanské právo rozšířeno na všechno svobodné italské obyvatelstvo (do té doby pouze Řím)
 • vs. Optimáti ( překlad – nejlepší ) – představitel Lucius Cornelius Sulla
 • Sulla dobyl Řím ( kde vládli popoláři ) a zmocnil se moci – 1.občanská válka ( 88-82 př.kr.)
 • optimáti chtěli neomezený vliv senátu
 • Gaius Marius zemřel ( 86 př.Kr. ) a optimáti zvítězili.
 • Sulla – pronásledoval odpůrce ( vydal veřejné seznamy – proskripce ) – umřelo až 40 senátorů.
 • 82-79 př.Kr. fce. diktátor ( doživotní funkce )
 • Sullova diktatura
 • omezena moc tribunů, posílen vliv senátu.
 • vyraboval Olympii, pochytal atlety, kteří měli uspořádat olympijské hry v Římě. Tyto 175. hry roku 80 př.Kr. byly tak jediné, které se nekonaly v Olympii.

 

Spartakovo povstání (73-71 př.kr.)

 • Největší a nejúspěšnější povstání otroků.
 • Gladiátorská škola Capua – gladiátoři ( od slova gladius = meč ) utekli a usadili se na sopce Vesuv. Pak táhli na sever celou Itálií – Spartak je chtěl vyvést přes Alpy z Itálie, ale byli nejednotní – rozdělili se – znovu táhli Itálií, tentokráte na jih (chtěli přeplout na Sicílii)
 • Vory ale byly zničeny bouří, a tak táhli k východnímu pobřeží. To už ale vojsko vedené Crassem (Marcus Crasilius Crassus)  vykopalo hluboký příkop přes poloostrov – odříznuta cesta zpět – nakonec otroci poraženi u východního pobřeží Itálie. Většina otroků padla ( i Spartakus ) a 6000 otroků bylo přibyto na kříže podél silnice Via Appia z Capuy do Říma.Pro výstrahu.

 

Zánik Římské republiky

 • V Římě stále trvaly politické boje o moc ( např. připravované spiknutí – Lucius Sergius Catilina, odhaleno konzulem Ciceronem  – Marcus Tullius Cicero – ( řečník, politik, obránce republiky, v občanské válce mezi Pompeiem a Caesarem stál na straně Pompeia, ale Caesar se k němu zachoval velkoryse. Nakonec byl za druhého triumvirátu Marcem Antoniem proskribován – zavražděn.) Řeči proti Catilinovi – Catilina poražen.
 • 60 př.kr. 1.triumvirát ( vláda tří mužů, trium – tři, vir – muž )
 • Gnaeus Pompeius Magnus  – velká podpora armády ( úspěšný velitel, např.: boje s piráty na Krétě, tažení do Sýrie, porážka pontského krále Mithridata – Pontská říše : severovýchodní Malá Asie, původně součást říše Alexandra Makedonského) 
 • Caesar – velké státnické nadání, významný politik, z řad populárů ( dokonce prchl před Sullou) 
 • Crassus – ohromné finanční prostředky, potlačil Spartaka, nakonec padl v boji s Parthy
 • byl v r. 70př.kr. konzulem ( 2.konzul byl Pompeius )
 • Caesar – usmířil Pompeia a Crassa a dohodli se tak na vzájemné podpoře.
 • chtěli si rozdělit moc ve státě.
 • 59 př.kr. – konzul – zákony ve prospěch chudých občanů a veteránů.
 • 58 př.kr. – prokonzul v Galii ( na 5 let ) – boje s Galy, povstání Vercingetorixe – potlačeno, Vercingetorix má ve Francii sochu.
 • 58-50 – ovládl skoro celou Galii, vylodil se v Británii.
 • Crassus – boje s Parthy ( 53 př.kr.) (Parthské království – úplně na východě ), Crassus umírá. – 53 př. Kr. Konec 1.triumvirátu.
 • Pompeius – 52 př.kr. konzulem, ale bez kolegy!!! – senát doufal, že se mu podaří uklidnit situaci v Římě. Vzbouření příznivců Caesara
 • Pompeius tak posiloval svůj vliv v Římě, zatímco Caesar vládl v Galii. Nechtěl se podřídit – 49 př.kr. se vydal do Říma a překročil říčku Rubikon ( hraniční řeka ) – Kostky jsou vrženy
 • 2.občanská válka
 • Pompeius prchl před Caesarem do Řecka ( zde byl poražen v bitvě u Farsálu v r. 48 př.kr. a pak do Egypta, kde byl zabit faraonem Ptolemaiem XIII. ) – pak dal hlavu Caesarovi, ale Caesar ho obvinil, že se vměšuje do záležitostí Říma a zaútočil na něj.
 • Na trůn Caesar dosadil Kleopatru VII. ( měli spolu syna )
 • Caesarova diktatura 
 • nepronásledoval své politické odpůrce
 • provedl řadu reforem ( podporoval kolonizaci v západní části impéria, bezplatné příděly obilí pro chudinu, hojně uděloval občanství ( i cizím lékařů a učitelům )
 • dával půdu vysloužilým vojákům, uděloval občanství i v provinciích a zvyšoval počty úředníků.
 • zavedl Juliánský kalendář ( solární kalendář ( do té doby lunární ) , 365 dní , .Juliánský kalendář se používal do 1582 n.l.- Gregoriánský kalendář )
 • psal : Zápisky o válce Galské a Zápisky o válce občanské
 • obnovil Kartágo a Korint
 • Caesar : funkce – imperátor ( armáda ) , Pontifex maximus ( nejvyšší velekněz )
 • měl epilepsii
 • V roce 46 př.Kr. se ještě Caesar vydal potlačit povstání do Hispánie ( Pompeiovi příznivci )
 • a poté byl v roce 46 př.Kr. zvolen diktátorem ( původně na 10 let, pak doživotně )
 • Senát v něm viděl (oprávněně ) hrozbu pro republiku, a tak ….. zrovna, když byl celý stát již připraven na ohromnou válku s Parthským královstvím. .. byl Caesar zavražděn.
 • 15.3.44 př.kr. – Caesar zavražděn svými odpůrci
 • v čele spiknutí Brutus a Cassius
 • Spiklenci neměli žádný další plán
 • 43 př. kr. – druhý triumvirát
 • zvolen senátem na 5 let.
 • Octavianus  – synovec Caesara, ale Caesar ho adoptoval na syna.
 • Marcus Antonius – tehdy konzul , projev při pohřbu Caesara
 • Marcus Lepidus – velitel jízdy, nakonec se stáhl do pozadí
 • Cíl : potrestat Caesarovy vrahy – bitva u Fillip ( 42 př. kr. )
 • vrátili se k proskripcím
 • Pak si rozdělili sféry vlivu ( Octavianus – Itálie, Marcus Antonius – východní provincie – Marcus se velmi stýkal s Kleopatrou a Octavian byl v Římě. Marcus dával Kleopatře římská území.  V roce 31 př.kr. se střetl Octavian s Marcem u mysu Aktia ( námořní bitva, západní pobřeží Řecka)
 • Octavian zvítězil a Marcus s Kleopatrou se zasebevraždili.
 • 30 př.kr. připojen Egypt , v čele Imperium romanum stál Octavian, získal titul Augustus ( vznešený ) celé jméno – Gaius Octavianus Augustus Caesar.
 • Republika skončila.

 

Rané císařství – principát

 • První Římský císař : Gaius Octavianus Augustus Caesar ( 27 př.kr. – 14 n.l. )
 • měl titul princeps ( první mezi rovnými ) – stal se prvním občanem senátu a prvním občanem státu.
 • senát pouze poslušným nástrojem
 • formálně zachováno konzulství, tribun lidu = jedna osoba : Octavianu
 • hromadění moci v rukou jedné osoby
 • Octavianus vytvořil praetoriánskou gardu – osobní garda, která plnila jeho rozkazy.
 • Jak se dostal k moci? Jako odstoupil ze své funkce, ale senát ho přesvědčil, ať se vrátí – Octavianus vyhověl a nikdo ho pak nemohl nařknout, že uzurpuje moc, když se vrátil na žádost senátu.
 • senátu přiznal podíl na řízení státu
 • další výbojné války ( Hispánie, proti Germánům – 9 n.l. byla římská armáda poražena v Teutuborském lese – tři legie pobyty do posledního muže->hranice Říma zůstaly na Rýně )
 • Pax Romana
 • Řím tehdy ohrožoval král Markomanů Marobudus – jádro jeho říše leželo v českých zemích.
 • za jeho vlády se v Římě hodně stavělo (např. císařský palác na Palatinu, nové římské fórum) 
 • úpadek morálky – krize rodiny v impériu – Octavianus proti tomu podnikal kroky ( zvýhodňoval rodiny s dětmi, podporoval kulturu ( básníci Vergilius, Horatius )
 • Tehdy měl 25 legií.
 • Provincie rozdělil na císařské ( okrajová ) a senátní.Vedle státní pokladny zavedena pokladna principova.
 • Neměl žádného syna, pouze dceru.Proto spojil rod Iuliů a rod Claudiů, a tak získal dva adoptivní syny.Jedním z nich byl Tiberius.

 

Julsko – klaudijská dynastie: 

a) Tiberius ( 14 – 37 n.l.  ) – měl velkou autoritu, zavedl úsporná opatření ( aby naplnil císařskou pokladnu ).Během své vlády se přesídlil na Capri, odkud řídil Říši. Vedl zde rozmařilý a perverzní život.

 • Začalo se za něj zneužívat zákona o urážce majestátu – odstraňování politických odpůrců. nevázaný život
 • jednou zvítězil na Olympijských hrách
 • měl strašně moc beďarů, neštěstí v lásce ( musel se rozvíst kuli otci, a nová manželka byla děvka), odmítl pojmenování třetího měsíce po sobě ( July – po Juliusovi Caesarovi, a srpen – Augustus )
 • skvěle se sebeovládal, byl samotář, filozof, ale na druhou stranu velmi rozporuplný.

b) Caligula ( 37 – 41 n.l. )– šílenec a sadista ( kůň senátorem, mramorová stáj, prohlásil se bohem )

 • nakonec zavražděn velitelem praetoriánů

c) Claudius ( 41 – 54 n.l. )– provolán praetoriány za císaře po zavraždění Caliguly.Byl to Caligulův strýc.

 • věnoval se vědě, sepsal ( nedochované ) dějiny Etrusků a dějiny Kartága
 • vytvořil dokonale fungující státní aparát, budoval akvadukty a silnice.

d) Neroadoptivní Claudiův syn 

 • přinutil k sebevraždě Senecu ( jeho vychovatel ), krutý, podpálil Řím ( chtěl napsat báseň o Tróji – obvinil z toho křesťany )
 • nakonec se proti němu vzbouřily legie a když Nero viděl, že nemá šanci, tak se zabil. a při tom prohlásil : „Ó, jak velký umělec to ve mně hyne.“
 • získal nejvíce olympijských vítězství – ale šílená fraška. Jednou byl dokonce poražen, ale skutečný vítěz byl ihned uškrcen a Nero tak mohl převzít věnec pro vítěze….blb.
 • Celkově za Iulsko-klaudijské dynastie impérium vzkvétalo a vzpamatovalo se z občanské války. Zlepšilo se postavení otroků ( někteří Římané – např. Seneca – už dokonce považovali otroky za lidi.)

Flaviovci 

 • Nero neměl nástupce, a tak po jeho smrti nastaly boje o moc.Zvítězil v nich Titus Flavius Vespasianus.
 • za Flaviovců bylo postaveno Colosseum
 • Vespasianus – potlačil židovské povstání v Judei ( zrovna v době, kdy se stal císařem )
 • Titusoblíbený , dobře vycházel se senátem
 • 24.8. 79 n.l. výbuch Vesuvu – Pompeje + Herculaneum( v 19.stol. archeologické vykopávky, významné pro historiky a archeology )
 • vládl pouhé dva roky.
 • Adoptivní císaři – senátem byl zvolen Nerva – originálně vyřešil nástupnickou otázku: vyhlédl si oblíbeného a schopného místodržícího Germánie Traiana a adoptoval ho.

Největší územní rozmach říše : Traianus ( 98 – 117 n.l. )

 • Provincie: Hispánie, Galie, Británie, Germánie ( dolní a horní ), Ilýrie, Řecko, dočasně Dácie, Malá Asie, dočasně Arménie a Mezopotámie, dále : Palestina, Judea, Arábie, Egypt, Mauretánie, severní pobřeží Afriky.
 • Hadrianus ( 117 – 138 n.l. ) – intenzivní opevňování hranic -> valy Limes Romanus 
 • Např. Hadrianův val ve Skotsku, největší valy byly mezi Rýnem a Dunajem.
 • potlačil velké židovské povstání v roce 132 ( v čele židů byl Bar Kochba ) – povstání poraženo – diaspora + na obranu říše sloužily tzv. vazalské státy – předsunutá hranice , pak splynuly do říše ( např. Mauretánie .)

Marcus Aurelius Antoninus ( 161 – 180  ) – filozof na trůně

 • Markomanské války ( 166-180) ( vyhrál, Markomani – germánský kmen , sídlili na území dnešních Čech a Moravy ) + Kvádové.
 • jezdecká socha Marca Aurelia v Římě ( jediná starověká jezdecká socha )
 • Hovory k sobě
 • syn Commodus – špatný císař, násilně odstraněn.

Severovci – poslední dynastie období principátu.

 • začínala krize impéria
 • 212 n.l. vydán edikt, který uděloval římské občanství všem svobodným obyvatelům impéria.

3.století – krizové období Říma, armády volí císaře ( víc císařů – boje o trůn atd. )

 • za 50 let se jich vystřídalo 28 ( nepočítaje vzdorocísařů )
 • tehdy měla římská říše cca 50-80 mil. obyvatel.

 

Pozdní císařství – dominát ( 284 – 476 n.l. )

Diocletianus ( 284 – 305 n.l ) – otrok- vojevůdce-císař.

 • velmi schopný, 
 • zřekl se titulu princeps a nechal se oslovovat dominus

Řada reforem 

 • rozdělení říše na 12 diecézí a na 101 provincií.
 • zlepšení daňového systému
 • velikost armády vzrostla na dvojnásobek (do armády byli přijímáni i cizinci i Germáni ) – tzv. barbarizace armády.
 • titul Dominus ( pán, pán nad všemi poddanými )
 • zřekl se titulu princeps
 • nechal se uctívat , zrušil ostatní funkce a senát je již naprosto bez významu.
 • pronásledování křesťanů

Systém spoluvládců

 • měl spoluvládce pro západní část říše a oba si přibrali mladší císaře, se kterými se počítalo jako s nástupníky.
 • Celkem 4 – tetrarchie – každý z nich vládl určitému území.Dva byli Augustové a dva byli Césarové.Diocletianus hrál mezi nimi stále primát a celé to dost dobře fungovalo. Už žádný z císařů neměl sídlo v Římě, i když to bylo furt hlavní město.
 • Diocletiánův palác ve Splitu.

Constantinus ( 306 – 337 n.l. )

 • podporoval křesťanství
 • 313 n.l. – edikt milánský – zrovnoprávnění křesťanství
 • 325 n.l. do maloasijské Nikaie svolal první církevní sněm (nikajský koncil ).
 • 330 n.l. – vybudoval Constantinopolis během 6 let, na místě malé osady Byzantion  = 2 hlavní města.
 • Na smrtelném loži se nechal pokřtít.

Zánik Říše Římské : příčiny :

 • a) nejednotnost, spory o trůn, boje o vládu
 • b) vnější příčiny – Nájezdy Barbarů

Germánské kmeny – výrazné nájezdy na Řím 

 • Gótové – Vizigótové a Ostrogótové
 • 375 – počátek stěhování národů.
 • 378 – bitva u Hadrianopole – zničena část římské armády – zabit císař a po něm nastupuje poslední císař, který vládl nerozdělené říši – Theodosius
 • 380 – křesťanství prohlášeno jediným povoleným státním náboženstvím.
 • potíral vše pohanské – konec olympijským hrám.
 • Před smrtí rozdělil říši mezi své dva syny : východní část svěřil staršímu Arcadiovi a západní část mladšímu Honoriovi ( za sídlo si zvolil Ravennu )
 • 395 n.l. – rozdělení říše : Západořímská říše ( Řím ) a Východořímská říše
 • ( Constantinopolis )
 • 410 – vyplenění Říma Vizigóty ( vojevůdce Alarich ) – byli to kočovníci a po vyplenění Říma odtáhli s kořistí.
 • Vandalové – oblast Německopolska, tažení přes Galii, Hispánii, Sev. Afriku až do Říma.
 • 455 – Vandalové pronikají do Říma a důkladně ho vypleňují

Hunové – polovina 5.stol. n.l. – Attila bič Boží

 • kočovníci turkotatarského původu, příbuzní s Avary a Bulhary, kuli nim postavili Číňani Velkou čínskou zeď.
 • útočili na Góty, kteří před nimi utíkali – tlačili se do Římské říše.
 • 451 – bitva Hunů s Římany na Katalaunském poli ( Francie ) na řece Marně.– bitva dopadla nerozhodně a Attila odtáhl z Galie.
 • neví se, kde je Attila pohřben, velký poklad.
 • 476 našeho letopočtu vtrhají Germánské kmeny do Říma ( vzbouřili se ty kmeny, co byly v římské armádě ), sesazují posledního císaře : Romulus Augustulus a místo něj dosazují na trůn svého velitele Odoakera. Odoaker poslal do Byzance odznaky císařské moci a tím dal najevo, že se necítí za pokračovatele římského císařství, ale že vládne jako germánský král.
 • 476 – zánik Západořímské říše.
 • Konec antiky – 529 – Iustinianus nechává uzavřít Platonovu Akademii v Athénách.

 

Pojmy:

 • ariánství – křesťanský náb. směr. Neuznává trojjedinost Boha – Bůh otec stvořil Ježíše. Rozšířeno hodně u Germánů. Tento směr byl zakázán na nikajském koncilu.
 • Panonie – římská provincie – západní Maďarsko, jižní Slovensko a východní Rakousko. Římani zde na obranu zakládali mnoho vojenských táborů – např. Vindobona – Vídeň.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!