Stát a ústavní systém ČR – maturitní otázka ZSV (2)

 

Otázka: Stát a ústavní systém ČR

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Štěpánka

 

 

 

 

STÁT – organizovaný způsob lidské společnosti

HLAVNÍ ATRIBUTY STÁTU:

 • Obyvatelstvo a občané

  • Státní národ – Američané (více etnik)

  • Národní stát – ČR, SK, Něm. (na území je majoritní jeden národ, např. 80% v ČR jsou Češi

Občanství

 • Trvalý pobyt minimálně 5 let (člen EU stačí 3 roky)

 • Bezúhonnost

 • Ovládání ČJ

 • Pokud nechodil alespoň 3 roky do české školy, musí absolvovat test z českých reálií (kdy vznikla ČR, jakou máme hymnu, zeměpisné záležitosti atd.)

 1. Ohraničené území = hranice

  • Přírodní hranice – ČR

  • Umělé hranice – Afrika, USA (časté etnické problémy)

Pozn. Schengenská dohoda (volný pohyb mezi státy). Nejsou v ni všechny státy EU (ČR od r. 2007), ale např. Švýcarsko, Norsko, Island nejsou v EU, ale v Schen. ano.

 1. Státní suverenita

  • Vnější (např. EU nám něco nařizuje)

  • Vnitřní (o čem si rozhodujeme sami)

Pozn. ČR je suverénním státem, ale dobrovolně jsme svolili, aby EU o některých záležitostech rozhodovala za nás.

– 1. zmínka o státu – Machiavelli – dílo Vladař, 1. státní útvary – Mezopotámie, Egypt (3000 př. n. l.)

– Teď máme kolem 200 nezávislých států

– Nejnovějším státem je Jižní Súdán (2011) – Súdán se rozdělil kvůli náboženství (sever muslimové, jih křesťané), jsou tam teď velké etnické boje a obrovský hladomor

 

TEORIE VZNIKU STÁTU:

 1. Teorie smluvní (konsensuální) – přirozený vztah – lidé se dohodnou, že je pro ně výhodné žít ve státu, protože jim může zajistit určité zázemí, ochranu, oni pro něj na oplátku budou pracovat (John Lock, Thomas Hobs). Mají zde volby

 2. Teorie násilí – silnější zabrali území slabších

 3. Teorie náboženská (teokratická) – stát vznikl zásahem boha a bůh je v čele státu nebo je panovník zástupcem boha na zemi

 4. Teorie patriarchální – z rodiny rozšiřováním

 5. Teorie patrimoniální – vlastník půdy má právo řídit ty, kteří na ni pracují

 

FUNKCE STÁTU:

 1. Vnitřní funkce

 • Bezpečnostní

 • Ekonomická

 • Vzdělávací

 • Sociální

 • Zdravotní

 • Soudní a právní

 1. Vnější

 • Zahraniční politika

 • Obranná

 • Ekonomická

 

FORMY VLÁDY:

 1. Demokratická

  • Vláda lidu, rozhoduje hlas většiny, ale práva menšiny jsou uznány

  • Více politických stran, pluralita názoru

  • Lidská práva (svoboda názoru, víry, rovnost mezi lidmi, vzdělání, zdravotní péče, právo podnikat…)

  • Dělba státní moci (soudní, výkonná, zákonodárná)

  • Demokratické volby jsou všeobecné, tajné, rovné, přímé

 1. Přímá demokracie – všichni občané

  • Referendum (plebiscit) – všelidové hlasování o zásadní otázce (v ČR např. když jsme vstupovali do EU)

   • Celostátní

   • Místní

  • Petice

  • Iniciativy

 2. Zastupitelská demokracie – zvolíme si zástupce, kteří za nás budou rozhodovat

 1. Autoritativní/totalitní

 • KLDR (Kim Čong Un), Čína, Kuba (Raul Castro)

 • V čele je diktátor

 • Jen jedna strana

 • Mohou být volby, ale jsou nedemokratické

 • Není svoboda slova, pohybu, cenzury atd.

 

TYPY STÁTU Z HLEDISKA SLOŽENÍ VLÁDNÍCH ORGÁNŮ:

 1. Republika – res publika – věc veřejná

  1. Parlamentní – moc parlamentu (ČR) – obvykle je prezident volem parlamentem

  2. Prezidentská – (USA) – prezident je volen lidmi

 2. Monarchie – dědičně

  1. Absolutní

  2. Konstituční – moc panovníka je omezena parlamentem (UK, Španělsko, Švédsko, Dánsko, Monako)

 3. Teokracie – Vatikán (v čele stojí Bůh)

 

TYPY STÁTU Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ:

 1. Unitární stát (ČR) – státy jednotné (tzn., že na celém území platí jedny zákony, práva, stejný řídící orgán)

  1. Centralizovaný – jeden celek

  2. Decentralizovný – více krajů

 2. Federace (USA) – mají stejného prezidenta, ale jiné zákony a guvernéři

 3. Konfederace (Benelux) – samostatné státy, které jen v některých okamžicích vystupují jako jeden celek

 

ÚSTAVA

 1. Flexibilní – lépe se mění, stačí stejné podmínky jako pro změnu zákona (stačilo by, aby se vyjádřila půlka poslanců a senátorů)

 2. Rigidní – pro změnu se musí vyjádřit minimální 3/5

 1. Psaná

 2. Smluvní

ČESKÁ ÚSTAVA:

 • Česká ústava je složena z 8 hlav, 113 článků a preambule (předmluva)

 • Sepsána 16. prosince 1992, ale v platnost až 1. ledna 1993

1. HLAVA – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • ČR je jednotný právní stát

 • Součástí ústavního pořádku je listina základních práv a svobod

 • Práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci

 • Politické rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním

 • Hlavní město je Praha, státní symboly, občanství

2. HLAVA – ZÁKONODÁRNÁ MOC

 • Náleží parlamentu, který je tvořen dvěma komorami:

  • Poslanecká sněmovna (dolní komora)

   • 200 poslanců

   • Volení na 4 roky

   • Do sněmovny volíme stranu

   • Strany potřebují min. 5% hlasů, přepočítávají se pomocí poměru na mandáty (křesla)

   • Zánik mandátu: rezignace, vypršení, úmrtí, rozpuštěním sněmovny

   • 101 hlasů, aby prošel zákon

   • Vyslovení nedůvěry vládě

   • Vyslovení interpelace (= otázky poslanců k členům vlády)

  • Senát (horní komora)

   • 81 senátorů

   • Volení každé 2 roky, ale mění se jen 1/3 (jsou tedy senátory na 6 let)

   • V jednotlivých volbách do senátu se vždy volí 27 senátorů

   • Do senátu volíme určitého člověka pomocí většinového volebního systému (když má v 1. kole 50%, jde rovnou, jinak je kolo 2. do kterého postoupí 2, kteří mají nejvíce hlasů)

   • Senát nelze rozpustit

   • Vydává zákonná opatření

   • Může dát žalobu na prezidenta za velezradu

Aktivní volební právo – jdu sama volit (od 18 let)

Pasivní volební právo – jsem zvolena (sněmovna 21 let, senát 40 let)

3. HLAVA – MOC VÝKONNÁ

 • Je složena z prezidenta a vlády

Prezident republiky

 • Vzniká zvolením a složením slibu

 • Období 5 let

 • Nemůže být zvolen víc jak 2x za sebou

 • Pravomoce:

  • Jmenuje a odvolává předsedy, členy

  • Přejímá demisi a vládu odvolává

  • Svolává zasedání PS, může ji také rozpustit

  • Uděluje amnestii, zmírňuje tresty udělené soudem

  • Jmenuje soudce, profesory, předsedy vlády, guvernéra ČNB, uděluje vyznamenání

  • Zastupuje stát v zahraničí

  • Je vrchním velitelem ozbrojených sil

Vláda

 • Je vrcholným orgánem státní moci

 • Skládá se z předsedy vlády (premiér – teď Sobotka), místopředsedů a ministrů

 • Předsedu jmenuje prezident a ostatní členy na jeho návrh

 • Odpovědnost vůči PS

 • Podpora 101 hlasů

 • Politické priority státu

 • Ministerstvo

 • Zánik vlády:

  • Premiér podá demisi

  • Úmrtím nebo rezignací premiéra

  • Uplynutím doby

  • Rozpuštěním PS

4. HLAVA – MOC SOUDNÍ

Ústavní soud

 • soudní orgán ochrany ústavnosti

 • skládá se z 15 soudců, kteří jsou jmenování na 10 let

 • soudce jmenuje prezident se souhlasem senátu

 • soudce ÚS může být občan nad 40 let s právnickou VŠ a min. 10 let činný v právnictví

 • skládá slib do rukou prezidenta

Soudy

 • Nejvyšší soud

 • Nejvyšší správní soud

 • Vrchní, krajské, okresní soudy

 • Jednání před soudem jsou vždy ústní a veřejné

5. HLAVA – NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

 • Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plněním státního rozpočtu

 • Prezidenta a víceprezidenta jmenuje prezident republiky na návrh sněmovny

6. HLAVA – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

 • Je ústřední bankou státu

 • Cíl: péče o cenovou stabilitu

7. HLAVA – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

 1. Vyšší územní celky (kraje)

  • 14 krajů

  • Volíme zastupitelstvo kraje > rada kraje (v čele hejtman) – zástupci vítězné strany a jejich koaliční partneři. Máme jen 13 hejtmanů, protože v Praze je primátor

 2. Nižší územní celky (obce)

  • Občané volí do zastupitelstva obce > zastupitelstvo vybere radu > v čele starosta, ale u statutárních měst jsou primátoři

  • Mohou kandidovat od 18 let do zastupitelstva obce

  • Zastupitelské období jsou 4 roky

8. HLAVA – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Ústavní pořádek tvoří tato ústava, listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle základní ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění ČR

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!