Stát – maturitní otázka ZSV (4)

 

Otázka: Stát

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Andrea Robotková

 

stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území

– z latinského „stato“ – status, řád

– první státy v dějinách – Sumerská říše, Egypt 3500 l. př. n. l

– v současné době asi 200 nezávislých států

 

TEORIE VZNIKU STÁTU

 • náboženská – představuje nejstarší výklad o vzniku státu

– vychází z  původu státu a panovníka, který v něm vládne

 • patriarchální – stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

 • mocenská – chápe stát jako vládu silnějšího nad slabším

 • smluvní – základem smlouva mezi lidmi, kteří zrušili přirozený stav, zorganizovali se a vytvořili stát

 

ÚZEMÍ STÁTU

– suchozemský prostor

– plocha vnitřních i pobřežních vod

– prostor pod námi a prostor nad námi

 

OBYVATELSTVO

– všechny osoby, které obývají určité území a spadají pod státní moc

 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

Státní aparát – soustava orgánů, které vykonávají státní moc a správu

– ohraničené území

– občané

– právní subjektivita tj. způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích

 

FUNKCE STÁTU

Vnitřní funkce

 • bezpečnostní – zajištění bezpečnosti občanů, jejich majetku, zabezpečení fungování státu, jejich orgánů a institucí na státním území

 • právní – zajištění respektování právního řádu, práv a svobod občanů

 • ekonomická – stanovení podmínek pro chod ekonomiky a jejich garance

 • sociální – zajištění občanů v nemoci, stáří…..

 • kulturní – péče o kulturní dědictví, vytváření podmínek pro hmotnou a duchovní kulturu

 

Vnější funkce

– zajištění vztahů s dalšími státy (diplomacie)

– regulace zahraničního obchodu

– obrana území před napadením, zapojení státu do boje za světový mír a mezinárodní bezpečnost

 

OBČAN

– státní občanství je plnoprávní členství jedince v daném státním útvaru na území státu

– občan je podřízen mocenským orgánům svého státu, je povinen dodržovat zákony, platit daně, vykonávat vojenskou službu v době ohrožení státu

– využívá výhody, které stát poskytuje

 

Státní občanství ČR může člověk nabýt

 • narozením – dítě získává státní občanství svých rodičů

 • osvojením – dítě osvojené občany ČR nabývá jejich občanství

 • určením otcovství – nemanželské dítě matky, která je cizí státní občankou a otce se státním občanstvím se stává občanem ČR

 • nalezením na území ČR

 • prohlášením – při rozdělení České a Slovenské federativní republiky si mohl její občan zvolit občanství ČR

 • udělením – občan cizího státu, který trvale žije na území ČR, je bezúhonný, prokáže znalost českého jazyka, může požádat o udělení občanství

 

Státní občanství lze pozbýt

 • prohlášením – člověk, který žije v cizině a má současně cizí státní občanství, se může občanství ČR vzdát

 • nabytím cizího státního občanství – člověk, který se na vlastní žádost stal občanem jiného státu, pozbývá občanství ČR

 • smrtí občana

 

FORMY STÁTU

 • podle toho, kdo vykonává moc

– demokracie

– diktatura

 

 • podle toho, kdo stojí v čele

– teokracie (faraon)

– monarchie (král)

– republika (prezident)

 • demokracie – státní forma, která umožňuje všem občanům podílet se na řízení a správu státu

účast občanů může být: přímá (reforma), nepřímá

 • teokracie – stát, který považujeme za výtvor boha

– ten, kdo stojí v čele je vykonavatelem boží vůle, vládne z boží milosti

 • monarchie – panovník vládne dispozitivně svým jménem (absolutní, konstituční)

 • republika – res publica – věc veřejná; 28. 10. 1918 (parlamentní, prezidentská, kancléřská)

 

 • Státy podle rozvržení výkonu moci

centralizované – stát je řízen z jednoho centra

decentralizované – značnou část státní moci a správy mají samosprávní územní celky

 

 • Státy podle struktury

jednotné – stát má jedno řídící centrum, kterému jsou podřízeny nižší správní jednotky např. ČR, SR, Itálie, Polsko

složené – stát je svazkem dvou nebo více státních celků

a) federace – pevný svazek států, členské státy federace nevystupují v mezinárodních vztazích, jednotná měna, armády, zahraniční politika např. USA, Spolková republika Německo

b) konfederace – volný svazek států, každý stát je samostatným subjektem mezinárodního práva, úzká spolupráce v minulosti např. USA, Rakousko-Uhersko

 

PRÁVNÍ STÁT

– základní ideou je to, že stát slouží občanovi

– vztah mezi občanem a státem je vymezena právem

– právní řád tvoří Ústava, a Ústavní zákony, ostatní zákony a prováděcí předpisy k zákonům

 

VZTAH MEZI OBČANEM A STÁTEM

– občané mohou činit všechno, co jim zákony výslovně NEZAKAZUJÍ!!

– stát může konat jedině to, co mu zákon výslovně DOVOLUJE!!

 

DĚLBA MOCI

– v moderním státě znemožňuje kumulaci moci zákonodárné, výkonné a soudní u jediného orgánu

– všechny 3 orgány jsou odděleny, jsou na sobě nezávislé a vzájemně se kontrolují

 

DALŠÍ PŘEDPOKLADY FUNGOVÁNÍ STÁTU

– soukromé vlastnictví a tržní ekonomika

– ekonomické zabezpečení, důstojnosti člověka

– nezávislé veřejné mínění

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!