Státoprávní teorie (základy), státoprávní systém ČR

 

   Otázka: Státoprávní teorie, státoprávní systém ČR

   Předmět: OSZ / Sociologie / ZSV

   Přidal(a): VM

 

 

Uveďte definici a znaky státu

Stát  = organizovaná skupina nebo společenství lidí žijících trvale na určitém ohraničeném území

Znaky státu:

 • území a obyvatelstvo – území, na kterém se stát nachází a je zde obyvatelstvo
 • organizace státu – soustava státních orgánů
 • právo – prostředek pro stanovení pravidel
 • státní suverenita – státní moc je neomezená, nezávislá na jiné moci

 

Objasněte funkce státu

Vnitřní funkce zahrnují zajištění zdravotní péče občanů, zajištění vzdělání, zajištění infrastruktury a zajištění ochrany – Bezpečnostní (ochrana občana, majetku, institucí)

 • Kulturní
 • Právní (respektování PŘ)

Vnější funkce státu zahrnuje ochranu státu, vnější i vnitřní reprezentaci státu, zajištění vytvoření fungující ekonomie, vytváření pracovních pozic pro nezaměstnané občany a spolupráci s dalšími státy – Obranná (obrana území před napadením)

 • Hospodářská (prosazování v jiných státech)

 

Uveďte teorie vzniku státu (existují 4 teorie vzniku státu)

 1. SMLUVNÍ, která předpokládá vznik státu dohodou mezi lidmi
 2. MOCENSKÁ, která spočívá v „boji o moc“ (dominance vs. submisivita)
 3. NÁBOŽENSKÁ, která předpokládá, že stát je výtvor Boha, Bůh je pomocník
 4. PATRIARCHÁLNÍ, která předpokládá vznik státu postupným rozšiřování

 

Objasněte formy státu

Forem státu je několik a můžeme je rozdělit podle několika kritérií

 • Podle toho, kdo vykonává moc, můžeme rozdělit státy na
  • Demokratické (=lid)
  • Totalitní (=autokracie) –    Aristokracie (moudrých)
 • Monokracie (1 člověk)
 • Oligarchie (nejbohatší)

 

Podle toho, kdo stojí v čele, můžeme rozdělit státy na

 • Republiku (prezident)
  • Parlamentní- ČR, Slovensko,
  • Prezidentská- USA, Franci, Rusko
  • Kancléřská- Německo, Rakousko
 • Monarchie (monarcha, král, královna)
  • Konstituční- moc panovníka je omezená Ústavou)
  • Absolutní – monarcha řídí všechno, má neomezenou moc např. Vatikán
 • Knížectví (kníže)- Monako, Lichtenštejnsko, Andorra
 • Vévodství (vévoda)
 • Císařství (císař) – (Svatá říše římská, Německé císařství – v minulosti) Japonsko v současnosti
 • Teokracie – „výtvor Boha“ (Starověký Egypt)

 

Podle rozvržení státní moci

 • Centralizované státy– stát je řízen z jednoho místa
 • Decentralizované státy – není řízen z jednoho místa, ČR – je rozdělena na města, kraje, obce)

Podle struktury

 • Jednotné – unitární, jedna vláda, jedny zákony, platí po celém území státu
 • Složené
  • Federace – jde o pevný svazek státu, subjektem práva je celek, mají jednotnou měnu, armádu, zahraniční politiku
   (v minulosti ČSR, USA), (nyní Švýcarsko, částečně i USA)
  • Konfederace– volný svazek států, každá celek je subjektem práva, mají určený ústřední orgán. Konfederace vznikne, pokud se rozpadne federace (SSSR 1922-1991) nebo záměrný spojením samostatných státu (EU), (Rakousko-Uhersko před vznikem ČSR).

 

Vyjmenujte státní symboly

 • Státní vlajka – nejčastěji užívaný symbol, je vyvěšována
 • Standarta – vlajka prezidenta republiky, označuje místo pobytu prezidenta (když je prezident mimo ČR, vlajka nevisí). Uprostřed je velký státní znak Pod ním je nápis „Pravda vítězí“, což pochází od Husitů. Vlevo a vpravo jsou 3 listy lípy, což značí národní strom.
 • Státní pečeť- užívá se k ověřování významných dokumentů a smluv, pečetidlo je umístěno u Prezidenta republiky
 • Státní hymna– autorem hudby je František Škroup, autorem textu je Josef Kajetán Tyl, hymna poprvé zazněla roku 1834 ve hře Fidlovačka, nahradila Svatováclavský chorál
 • Velký státní znak – slouží k označování budov státních úřadů a organizací, slouží k vnější reprezentaci. Od 13. století je znakem Moravy Šachovaná Orlice a znakem Slezska je Černá Orlice, součástí znaku je dvouocasý lev ve skoku.
 • Malý státní znak – obsahuje červení pozadí a bílého dvouocasého lva ve skoku, používá se na razítka státních orgánů
 • Státní barvy – trikolóra – bílá, červená, modrá

 

Uveďte nástin historie české státnosti

Státností rozumíme ideovou podstatu státu, představuje sounáležitost občanů a zahrnuje historické tradice státu

9.– počátek 10. století – prvním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše – tento státní útvar se rozprostíral v oblasti jižní Moravy (v čele byla knížata) 10. století – Velká Morava zanikla a centrum státu se přesunulo do Čech (do oblasti Prahy) => vznikl nový útvar Český přemyslovský stát

14. století – v Čechách vládl schopný panovník Karel IV. (z rodu Lucemburků) – pro státní útvar se používalo označení země Koruny české

Rok 1526 – nástup Habsburků na český trůn, zajistili si  dědičné právo na český trůn (až do roku 1918). České země se staly součástí habsburské monarchie.

28. 10. 1918 – vzniklo samostatné Československo (součástí státu byly české země, Slovensko a Podkarpatská Rus) – nový stát byl založen na myšlence čechoslovakismu = princip založený na myšlence jednotného československého národa, který hraje dominantní roli ve státě

září 1938 – byla podepsána Mnichovská dohoda, která znamenala odebrání pohraničních území Československa (= zánik první republiky) říjen 1938 – březen 1939 – období druhé republiky 15. 3. 1939 – byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava (období nesamostatnosti a likvidace české státnosti)

1945 – po druhé světové válce se politici pokusili o obnovu demokracie 1948 – komunistický převrat v ČSR („vítězný únor“) => komunisté nastolili nedemokratický systém, vše bylo určováno Sovětským svazem listopad 1989 – pád komunismu, návrat k demokracii 1. 1. 1993 vznik samostatné České republiky

 

Vysvětlete státoprávní systém ČR

ZÁKONODÁRNÁ MOC = právo navrhovat nové zákony a změny zákonů

 • zákonodárnou moc u nás představuje parlament:
  • volí prezidenta republiky
  • vyslovuje důvěru a nedůvěru vládě
  • dává souhlas k mezinárodním jednáním

 

2 komory:

Poslanecká sněmovna

 • 200 poslanců
 • Voleni na 4 roky
 • Pasivní volební právo 21 let
 • funkce poslance je neslučitelná s funkcí senátora, nesmí být prezidenta ani soudce
 • může být rozpuštěna prezidentem
  • pokud 3x nevyslovila důvěru vládě
  • když se do 3 měsíců neshodne na vládním návrhu zákona
  • zasedání by bylo přerušeno na dobu, něž by bylo přípustné
  • kdyby se nebyla schopna usnášet po dobu 3 měsíců
 • hl. činnost: legislativa = tvorba zákonů -> fáze tvorby zákonů:
  • podání návrhu, novely zákona
  • projednávání návrhu
  • schválení posl. sněmovnou -> musí souhlasit nadpoloviční většina přítomných poslanců, minimálně musí být přítomna 1/3 poslanců (pro ústavní zákona = 3/5 poslanců)
  • dále se vyslovuje senát -> podpis prezidenta:
   • nemusí podepsat a vrátit k přepracování, podruhé musí podepsat
   • podepíše
  • vyhlášení zákona, musí být uveden ve sbírce zákonů

 

Senát

 • 81 členů
 • voleni na 6 let (1/3 měněna každé 2, 4, 6 let) -> senátoři voleni za určitý obvod
 • nesmí být rozpuštěn => plní funkci posl. sněmovny v případě jejího rozpuštění
 • pasivní volební právo 40 let

 

mandát = pověření zastupovat občany v parlamentu, senátu

imunita = překážka v trestním postihu,vzniká zvolením a nelze odvolat během funkčního období, zaniká: smrtí, při zbavení imunity, dobrovolným odstoupením, koncem voleb, období, ztrátou volitelnosti

absolutní imunita =  trestný čin podléhá disciplinární komisi: odepře (stíhání zastaveno), zbavení imunity (stíhání je přípustné)

 

VÝKONNÁ MOC = výkonnou moc v ČR představuje:

1) Prezident = hlava státu, reprezentant státu

 • pasivní volební právo 42 let, zvolený parlamentem
 • volební období na 5 let: začíná složením slibu, končí uplynutím nebo vzdáním svého úřadu do rukou předsedy -> může být zvolen pouze 2x za sebou
 • nelze ho trestně stíhat, zadržet, tresty spáchané po dobu vlády jsou vyloučeny => 100% prezidentská imunita -> může být odsouzen pouze za vlastizradu

 

Pravomoc prezidenta:               

 • osobní rozhodnutí:
 • jmenování a odvolání předsedy vlády a další členy vlády
 • svolávání a rozpouštění zasedání posl. Sněmovny
 • právo veta = právo vrátit parlamentu zákon
 • právo udělit milost = odpuštění, zmírnění trestu
 • pravomoce se souhlasem premiéra:
 • podepsání mezinárodní smlouvy
 • udělování amnestií
 • jmenování soudců
 • vyhlašuje volby

 

2) Vláda

 • Předseda vlády (premiér) Andrej babiš
 • místopředseda vlády Jan Hamáček
 • místopředseda vlády– Richard Brabec
  • vrcholný orgán výkonné moci složený z předsedy vlády (premiéra), místopředsedů a ministrů.
  • Rozhoduje ve sboru.
  • Vydává nařízení k provedení zákona (podzákonný právní akt).
  • Vláda je odpovědna Poslanecké Sněmovně.
  • Předsedu vlády jmenuje Prezident republiky.
   Předseda vlády (premiér) organizuje činnost vlády, řídí její schůze…
  • povinnost interpelace = odpovědnost posl. sněmovně zodpovědět veškeré dotazy

 

Ministerstva ČR :

Ministerstvo zahraničních věcí/pro místní rozvoj /školství, mládeže a tělovýchovy/ obrany (armády)/ vnitra (Policie ČR)/ kultury- práce a sociálních věcí/ zdravotnictví /pro lidská práva/ rovné příležitosti a legislativu životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Státní zastupitelství :

 • má státní zástupce, kteří chrání zájmy státu, žaluje
 • státním zástupcem se může stát osoba starší 25 let s vysokoškolským právnickým vzděláním

                                                             

Systém Státních zastupitelství v ČR:

 • Nejvyšší státní zastupitelství
 • Vrchní státní zastupitelství
 • Krajské (městské) státní zastupitelství
 • Okresní (obvodní) státní zastupitelství

 

3) SOUDNÍ MOC

-soudy jsou v ČR povolány k tomu, aby stanoveným zákonem poskytovaly ochranu právům

 

  SOUDCE :

 • Věk – alespoň 30 let
 • Jmenován prezidentem republiky bez časového omezení doby výkonu své funkce
 • Právnické vzdělání potvrzené titulem
 • Odborná justiční zkouška
 • Dostatečné morální kvality

 

Soustava soudů v ČR:

 • Obecné soudy – nejvyšší, vrchní, krajský, okresní
 • Zvláštní soudy – ústavní, nejvyšší správní

 

OBECNÉ SOUDY – čtyřstupňová soudní soustava:

 • nejvyšší soud – Brno
 • vrchní soud – Praha, Olomouc
 • krajský soud – jako městský v Praze
 • okresní soud – jako městský soud v Brně, Ostravě a Plzni a jako obvodní v Praze

 

ZVLÁŠTNÍ SOUDY

Ústavní soud

 • Brno
 • 15 soudců jmenuje prezident republiky na 10 let
 • Soudcem občan, který je volitelný do senátu

Nejvyšší správní soud – 34 soudců, Brno

Nejvyšší soud – 67 soudců, Brno

 

Charakterizujte instituce státní moci ČR

NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad 

 • kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu,
 • sídlí v Praze, je nezávislým orgánem,
 • v čele je PREZIDENT NKÚ volený na 9 let, VÍCEPREZIDENT a 15 ČLENŮ
 • NKÚ projednává podněty vlády, předkládá plán činnosti a závěry kontrol

 

Ombudsman –Veřejný ochránce práv

 • sídlí v Brně,
 • je spolu se svým zástupcem volen z návrhu Prezidenta a Senátu Poslaneckou Sněmovnou na 6 let
 • Každý občan se k němu může obrátit se stížností proti orgánům veřejné správy
 • Jeho působnost se nevztahuje na soudy a vyšetřování

 

ČNB- Česká národní banka

 • je ústřední banka státu
 • hlavním cílem je péče o stabilitu měny, dále určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh a vykonává dohled nad bankovní činností v ČR
 • ČNB je nezávislou právnickou osobou, je vyjmuta z orgánů státu
 • Je řízena Guvernérem, dvěma viceguvernéry a čtyřmi členy bankovní komise, kteří jsou voleni na 6 let
 • ČNB vydává vyhlášky a opatření, zveřejňuje je ve Sbírce zákonů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy