Státověda – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Státověda

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Terka

 

STÁTOVĚDA

Některé základní pojmy

 • Národ – sociální konstrukt, skupina lidí, které spojuje společná historie, kultura, jazyk či obývané území.
 • Národnost – příslušnost osoby k určitému národu.
 • Polis – město/obec/městský stát, typ starověkého řeckého městského státu.
 • Civitas – typ společnosti založený na principu teritoriality a vlastnictví, občan má odpovědnost i určitá práva (v podstatě občanství).
 • Impérium – velká říše/nejvyšší výkonná moc ve státě.
 • Stát = určitý administrativní aparát na daném území, disponující mocí vládnout.
 • Právní stát = Stát má vlastní systém zákonů, které musí být v souladu s mezinárodním právem. Dnes všechny mezinárodně uznávané státy.
 • Sociální stát = stát, který se snaží o blaho a slušné žití svých obyvatel pomocí nástrojů sociální politiky (dávky, důchody).

 

Státní moc

 • Legislativa (tvoří parlament, prezident),
 • Exekutiva (vláda),
 • Justice (soudy),

Úloha = služba společnosti (ochrana vnější/vnitřní).

Suverenita

 • Vnější právo uzavírat mezinárodní smlouvy, navazovat, udržovat a vypovídat diplomatické styky.
 • Vnitřní – nezávislost státní moci na jiném politickém subjektu uvnitř/zevně státu (pol. Ideologií, náboženství).

Teorie vzniku státu:

 • K obrně území,
 • Náboženská (z boží vůle),
 • Patriarchální („rozrůstající se rodina“) – vládne muž, rodina-rod-kmen-stát,
 • Patrimonální (moc vznikla z vlasteneckého práva k půdě),
 • Mocenská (moc je produktem utlačování menšiny většinou) – vynucení poslušností mocí,
 • Smluvní (ústava – stát je výsledek dohody mezi lidmi, kteří se dobrovolně vzdávají přirozených svobod ve prospěch svých představitelů) – teorie společenské smlouvy,
 • Marxistická (odstranit třídní společnost),

Teorie zániku státu

 • Zhroucení – vnitřní či vnější tlak; Somálsko, Řím, Rak.-Uher.,
 • Změna režimu – revoluce, puč, pakt elit; ČSSR-> ČSR,
 • Rozdělením – separatismus (Kosovo), rozdělení (ČSR -> ČR, SR),
 • Spojení – integrace, federalismus; USA, Německo,

Jellinekova tříprvková charakteristika: (co stát musí mít)

 • Území,
 • Obyvatelstvo,
 • Administrativní aparát (organizace vykonávající státní moc),
 • Vedlejší: Obrana, suverenita, znaky, uznání,

 

Druhy státu

 • svrchovaný x závislý
  • svrchovaný – politická entita reprezentovaná jednou centralizovanou entitou, která má suverenitu nad určitým územím,
  • závislý – nejsou samostatnými státy, často geograficky vzdálené od mateřské země,
 • centralizovaný x decentralizovaný
  • centralizovaný – řízen z jednoho místa, často hlavní města,
  • decentralizovaný – značnou část moci mají samosprávní celky,
 • národní x národnostní x mnohonárodnostní
  • národní – jeden národ, menšiny nepatrné (Dánsko, Norsko),
  • národnostní – většinový národ + významné menšiny (ČR, SR),
  • mnohonárodnostní – 2 a více rovnocenných národů (Indie, Švýcarsko, USA),
  • občanské – státy jsou národnostně velmi smíšené,
   • národní x občanský (podle postavení jiných národů ve státě),
    • národní – národ má výstavní postavení (Řecko, Albánie),
    • občanský – občani mají stejná práva, bez ohledu na národnost,

Funkce státu

 • Vnější – zahraniční politika, obchod, obrana,
 • Vnitřní – organizace státu (hospodářská, sociální, kulturní, ochranná – dodržování zákonů, zdravotnická…),
 • Vnitřní i vnější – obrana,

Správní fce.

 • Obranná – vnější (armáda) i vnitřní (zákony),
 • Sociální – podpora nepracujících,
 • Třídně-potlačovatelská – rovnováha spol.,

 

Ekonomická a hospodářská fce.

Zabezpečuje dobré fungování ekonomiky státu tak, že se bude rozvíjet, udržovat míru inflace a nezaměstnanosti.

 • Daňová politika – umožňuje fungování tržní ekonomiky,
 • Celní politika – daň z dovozu a vývozu,
 • Monetární politika – množství peněz v oběhu (proti inflaci),

Kulturní fce. = vzdělání, kulturní rozvoj atp.

 

Formy států

Platón (dělba podle toho, kdo vládne)

 • Monarchie (král),
 • Sofokracie (vláda filosofů),
 • Aristokracie (vláda několika urozených),
 • Teokracie (vláda nejsilnějších),
 • Oligarchie (vláda nejbohatších),
 • Demokracie (Podle Platóna špatná),

Aristoteles (dělba podle toho, kolik lidí vládne)

 • Vláda jednotlivce – Monarchie x Tyranie (Samozvanost a vláda ku vlastnímu prospěchu),
 • Vláda skupiny – Aristokracie x Oligarchie (Vláda nejbohatších ku vlastnímu prospěchu),
 • Vláda mnoha – Politeia x Demokracie (Politeia = na vládě se podílí všichni svobodní občané),

Historické typy států – otrokářský, feudální, kapitalistický, socialistický, personální unie (sdílí hlavu státu),

Státy podle územně správního členění

 

Dnešní typy států

Monarchie = dědičná/volitelný vládce

 • Absolutní – panovník má neomezenou moc (Saudská Arábie – král, Vatikán – papež),
 • Konstituční – panovníkova moc omezena ústavou,
 • Polo-konstituční – R-U,
 • Parlamentní – panovník omezen i ústavou i parlamentem (Evropské monarchie),
  • Zajímavost Andorra – diarchie – francouzský prezident v zastoupení a urgellský biskup v zastoupení,
  • VB – sněmovna reprezentantů, sněmovna lordů,
 • Dualistická – faktickou moc má monarcha, jmenuje vládu, které sám předsedá,
 • Stavovská – panovník a sněm; sněm legislativa, zástupci jednotlivých stavů – vyšší a nižší šlechta. Měšťanstvo, duchovenstvo,

Republika – představitelé voleni na základě ústavy,

 • 3 nezávislé složky moci,
 1. Legislativa,
 2. Exekutiva,
 3. Justice,
 • Parlamentní – exekutiva=vláda, legislativa=parlament, prezident=formální (ČR),
 • Semiprezidentská – exekutiva=prezident i vláda (Francie),
 • Prezidentská – exekutiva=prezident, nezávislý na parlamentu (USA),
 • Kancléřská – v čele spolkové vlády kancléř z vítězné strany, volený parlamentem (Německo),

Diktatura – příkazy, utlačování

 • jednoduchá – tradiční nástroje moci (armáda, policie, soudy, byrokracie),
 • cézaristická – diktátor usiluje o získání podpory mezi lidmi, aby mohl svůj režim legitimizovat,
 • totalitní – právní stát mění na policejní, moc v rukou jedné strany,

Demokracie ­– vláda lidu

 • lidé mají určitá práva,
 • způsob, jak občané uplatňují svou vůli je zakotveno v ústavě,
 • přímá d. – jednotlivá hlasování o otázkách (referenda),
 • nepřímá d. – o otázkách rozhodují zvolení zastupitelé (=> zastupitelská d.),

 

Sociální stát

 • Welfare state – pojem popisující situaci ve VB,1939,
 • měl by zajistit každému svému občanovi základní sociální minimum,
 • vede sociální politiku-přerozděluje peníze potřebným
  • přímé výdaje – podpory, přídavky, důchody,
  • nepřímé výdaje – „umělá“ zaměstnanost,
 • Argumenty vzniku:
  • solidarita – pomoc občanovi (vyplácení dávek),
  • pragmatismus – co je pro člověka (stát) užitečné a potřebné, to dělá,
  • pokrok – motivace,
 • soc. státy jako takové 40. let 20. st., rozmach po 2. sv. v.,
 • současné době dochází ke zneužívání sociálního státu=krize státu (výdaje jsou větší jak příjmy),
 • cíle soc. státu
  • omezování chudoby,
  • zajišťování prosperity,
  • zajišťování sociální rovnosti,
  • zajišťování soc. integrace a zamezování soc. exkluzi,
  • zajišťování soc. stability,
  • zajišťování nezávislosti jednotlivců,
 • Problémy:
  • výdaje vyšší jak příjmy,
  • generace stárne,
  • parazitování na sociálních dávkách,
  • aparát soc. státu neefektivní.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!