Stavba atomu – maturitní otázka

chemie

 

Otázka: Stavba atomu

Předmět: Chemie

Přidal(a): loplop

 

HISTORIE POZNÁNÍ STAVBY ATOMU:

 • Démokritos = hmota je z malých nedělitelných částic
 • John Dalton = prvky jsou látky z atomů, atomy téhož prvku jsou stejné
  = při reakci se atomy spojují/oddělují, slučováním 2 a více prvků vzniká molekula
  nové látky
 • J.Thomson = objevil elektron
  = Thomsův pudinkový model atomu (atom je tvořen rovnoměrně
  rozloženou kladně nabitou silou
  )
 • Ernst Rutherford = studie průchodu α paprsků kovovými vrstvami,
  paprsky prošly, změnily směr nebo se odrazily
  = vytvořil planetární model atomu (jádro-slunce,
  elektrony-atomy
  )
 • Niels Bohr = elektrony se kolem jádra pohybují po určitých
  drahách, kde mají energii (kvantum)
  = energie se mění skokem (při přechodu do jiné dráhy),
  nadbytečná
  energie se vyzáří; její velikost je rovna násobku
  Planckovy konstanty

 

ATOM A JEHO ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE:  Atom je tvořen protony, neutrony a elektrony.

 • Elektrony (e) jsou záporně nabité částice elektronového obalu, mají relativní hmotnost 1/1840 a relativní elektrický náboj –1
 • Protony (p+) jsou kladně nabité částice v jádře atomu, mají relativní hmotnost jedna a relativní elektrický náboj +1
 • Neutrony (n0) jsou částice bez náboje, vyskytují se v atomovém jádře, mají relativní hmotnost jedna a relativní elektrický náboj 0

 

ATOMOVÉ JÁDRO:

 • složeno z protonů a neutronů (nukleony)
 • Počet nukleonů v jádře udává nukleonové číslo A
 • Počet protonů v jádře udává protonové číslo Z (je také rovno počtu elektronů a zároveň udává pořadí prvků v periodické soustavě prvků)
 • Počet neutronů v jádře udává neutronové číslo N
 • Platí: A= N + Z

 

VAZEBNÁ ENERGIRE:

 • energie potřebná dodat k štěpení játra, nebo uvolněna při vzniku jádra:

ΔE = Δmc2 (Δm = hmotnostní defekt)

Δm = mteoretická + mexperimentáln  (teor. = součet vah nukleonů, prak. = zjištěna experimentem)

 

STABILITA JADER

 • jádra, jejichž počet p+ a n0 jsou určitá (tzv. magická) čísla jsou velmi stabilní
 • Jádra se sudým počtem p+ a n0 jsou stabilní

 

VELIKOST ATOMU

 • je dán průměrem atomu
 • velikost atomu je 105 krát větší než poloměr atomového jádra
 • PŘ.: H…….atom 0,1nm……jádro 10-6nm

 

RADIOAKTIVITA

 • objevena H. Becquerelem, zkoumali ji: Pierre Curie + Maria Curie-Sklodowska
 • u nuklidů s nestálými jádry (radioizotopy) se tyto jádra přeměňují na jiná a při tom se uvolňuje neviditelné záření
 • Můžeme ji rozdělit:
  • Přirozená radioaktivita = velká jádra s vysokým počtem protonů se samovolně rozpadají (jaderné síly protony již nedokáží udržet při sobě)
  • Umělá radioaktivita = rozpad uměle připravených radionuklidů
 • Druhy záření:
  • záření α
   • jde o tok jader He
  • záření β
   • 100x pronikavější než alfa záření
    1. záření β+ = protone se rozpadá na neutron a pozitron („kladný elektron“)…jádro tedy vyzařuje pozitrony
    2. záření β = neutron se rozpadá na elektron a proton

 

RADIOIZOTOPY

 • také radionuklidy se používají ve zdravotnicví
 • diagnostika a terapie při onemocnění štítné žlázy
 • značení radiofarmak a jejich užití pro scintigrafii a nádorovou diagnostiku
 • diagnostika nádorových onemocnění s využitím tomografie
 • ozařování v radioterapii
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!