Stavební zákon – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Stavební zákon

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

STAVEBNÍ ZÁKON

 • Oficiální znění: zákon č. 183/2006 Sbírky o územním plánování a stavebním řádu,
 • Zákon vždy musíme mít v aktuálním znění poslední novelizace,
 • Úpravy stavebního zákona jsou pod ministerstvem pro místní rozvoj (MMR),

 

 • Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu – vyhlašuje MMR, schvaluje vláda,
  • Vyhláška o autorizovaných investorech,
  • Vyhláška o dokumentaci staveb,
  • Vyhláška o územně plánovací dokumentaci,
  • Vyhláška o požadavcích na využívání prostředí,
  • Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu,
  • Vyhláška o obecných technických požadavcích na stavbě,
  • Vyhláška o bezbariérovém užívání stavby,

 

 • Nejdůležitější související předpisy,
  • Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • Nařízení vlády upřesňující BOZP na staveništích,
  • Správní řád (upravuje např.: pravidla podávání žádosti, lhůty vyřízení atd.),
  • Zákon o vyvlastnění (upravuje práva k pozemkům v souvislosti s veřejným zájmem),
  • Zákon o výkonu povolání (řeší správní náležitosti autorizovaných inženýrů a technikům činných ve výstavbě – profesní komora ČKAIT),
  • Právní předpisy řešící péči o zdravé životní podmínky a přírodní bohatství (posudky o ekologické údržbě stavby EIA),
  • Právní předpisy řešící památkovou péči,
  • Právní předpisy řešící dopravní a technickou vybavenost území a staveb,
  • Právní předpisy řešící normalizaci a zkušebnictví,
  • Právní předpisy řešící zadávání veřejných zakázek,
  • Právní předpisy řešící ceny technických prací,
  • Právní předpisy řešící duševní vlastnosti (autorizovaný projektant),
  • Právní předpisy řešící pravidla podnikání, trestního a přestupkového zákona,

 

 • Částí stavebního zákona,
  • Obecný úvod, základní právní koncepce,
  • Úvodní ustanovení,

 

 • Definuje základní pojmy,
  • Výkon veřejné správy,
   • Určuje pravomoci orgánů veřejné správy související s problematikou stavebního zákona,
  • Územní plánování,
   • Upravuje vztah v území z pohledu vhodnosti určitého typu výstavby v určitém území,
   • Řídí se zde průběh územního řízení, jeho náležitosti účastníky,
   • Stanovuje se rozsah technické dokumentace a vyjádření dotčených objektů nutných pro rozhodování,
   • Upravuje povinnosti orgánu státní sprány při plánování využití území,
   • Vydává rozhodnutí ve výše uvedené problematice,
   • Výsledkem je povolení umístit stavbu daného typu na určitý pozemek,
  • Stavební řád,
   • Řeší správnost technického provedení stavby, většinou na základě prováděcího projektu, vyjádření správce inženýrských sítí a pod,
   • Upravuje pravidla pro stavební řízení včetně účastníků (majitelé sousedních pozemků, památkáři, ekologové, …),
   • Určuje práva a povinnosti osob v průběhu výstavby (stavební dozor, autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí),
   • Řeší problematiku povolení v průběhu celé životnosti stavby např.: stavební povolení, změna užívání, odstranění stavby (vydává na základě řízení příslušné rozhodnutí),
   • V přesném znění stavebního řádu (ohlášení stavby) a řízení, které stavbu schvaluje do užívání (kolaudace),
  • Společná ustanovení,
   • Upravuje např.: povinnosti při ukládání písemností součinností vlastníků infrastruktury apod.,
  • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení,
   • Upravuje např.: platnost přechodných předpisů při změnách zákona
  • Účinnost,
   • Upravuje přesnou účinnost zákona v souladu s dalšími právními předpisy.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy