Středověká a renesanční filosofie – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Středověká a renesanční filosofie

   Předmět: Společenské vědy, Filosofie

   Přidal(a): Natálie

 

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE

PROTIKLAD KŘESŤANSKÉHO A ANTICKÉHO DUCHOVNÍHO POSTOJE

 • Ke vztahu Boha a člověka,
  • Antický postoj → Nejrůznější představy o božské bytosti, duše je něčím neosobním a přírodním,
  • Křesťanský postoj → Bůh je všemohoucí stvořitel, je dokonalý, milostivý a spásný. Člověk je smrtelný a zkažený. Nejvyšší ctností je pokora a neřestí troufalost.
 • Ke vztahu člověka k člověku,
  • Antický postoj → Určen postavením ve společnosti. (otrok, členové obce, cizinci, …),
  • Křesťanský postoj → „Miluj svého bližního jako sebe samého.“ Křesťanství má nadnárodní rys a nezná žádná stavovská omezení.
 • K postavení člověka ve světě,
  • Antický postoj → Různé přístupy. Existují různé formy politického uspořádání.
  • Křesťanský postoj → Pozemská vrchnost byla ustanovena Bohem a je třeba ji poslouchat.

 

PERIODIZACE

 • Začátek středověku:
  • 313 – Edikt Milánský → Konstantin Veliký povolil v římské říši křesťanství,
  • 380 – křesťanství se stalo v římské říši státním náboženstvím,
  • 476 – pád západořímské říše,
  • 529 – císař byzantské říše, Justinián I., uzavřel Platonovu Akademii,
 • Konec středověku:
  • 1453 – pád Konstantinopole,
  • 1492 – objevení Ameriky,
  • 1517 – reforma církve (M. Luther a jeho 95 tezí),
 • Středověká filozofie bývá členěna do dvou fází:
  • Období patristiky 2. – 8. století,
  • Období scholastiky 9. – 15. století,
   • Raná scholastika 9. – 12. století,
   • Vrcholná scholastika 13. století,
   • Pozdní scholastika 14. – 15. století.

 

PATRISTIKA

 • = období církevních otců,
 • Od apoštolské doby do roku 800 (2. – 8. století),
 • Základní filozofické vlivy: Platon a Novoplatonismus,
 • Hlavní filozofické problémy:
  • Vztah křesťanské moudrosti a moudrosti pohanské → vztah víry a rozumu,
  • Vztah k racionálně vědeckým disciplínám,
 • SVATÝ AUGUSTIN
  • Dílo Vyznání (jeho vlastní autobiografie),
  • Otec pohan, matka křesťanka,
  • Dětství – zlobivé, výstřednosti,
  • Vázaný život (Kartágo → Řím → Miláno),
  • vrací se do Afriky → Stává se biskupem a velkou autoritou (v 33 l. se dal pokřtít od sv. Ambrože),
  • Myšlenkový vývoj (otázka pravdy):
   • manicheismus – 2 Bohové, Bůh zla a dobra (v tom je pravda),
   • skepticismus – pravda neexistuje,
   • novoplatonismus – pravda je Jedno,
   • křesťanství – Jedno = Bůh, Bůh je pravda,

 

FILOSOFIE

 • Pojem religio,
  • = vztah, kdy se chce člověk navrátit k božskému, k boží dokonalosti,
  • Láska a víra → dvě cesty, které k tomu vedou,
 • Teorie predestinace,
  • Bůh předem lidstvo rozdělil na ty, co přijdou do ráje a na ty, co půjdou do pekla,
  • Dějiny jsou bojem mezi obcí božskou (Jeruzalém) a obcí pozemskou (Babylón),
  • Na konci dějin zvítězí obec boží! (předurčení, prostě to tak bude),
 • Teorie iluminace,
  • Než se při porodu spojí duše s tělem, tak oplýváme věděním, ale po porodu o toto vědění přijdeme,
  • Cíl: Bůh nás znovu osvítí a my se rozpomeneme,
   • Augustin a čas,
    • Minulost, přítomnost ani budoucnost neexistují,
    • Rozlišuje:
     • Přítomnost minulosti – paměť,
     • Přítomnost budoucnosti – naděje,
     • Přítomnost přítomnosti – intuice,
    • Čas je rozlohou duše, stvořil ho Bůh, ale sám Bůh je přítomná věčnost, která se k času neváže.

 

BOETHIUS

 • „Poslední Říman a první scholastik.“ (= měl klasické římské vzdělání a udělal velký krok dopředu k dalšímu období středověké filozofie),
 • Dílo: Filosofie utěšitelka,
  • Utěšitelka = filozofie,
  • Poté, co se duše spojila s tělem, tak se dostala do zajetí osudu,
  • Filozofie nám má ukázat, jak se vymanit z osudu a dosáhnout pravého štěstí,
  • Cesta poznání:
   • Smyslové poznání,
 • = dokážu spatřit formy věcí v látce,

Představivost,

 • = forma věcí bez látky,

Rozvažování,

 • = Forma věci jako druhu,

Rozum,

 • = Forma věci jako ideje.

 

SCHOLASTIKA

 • Z latinského schola = škola,
 • Od roku 800 do roku 1500,
 • Snaha o systematizaci veškerého vědění,
 • Hlavní filosofické problémy:
  • Vztah víry a rozumu (teologie X filozofie),
  • Důkazy boží existence,
  • Spor o univerzálie (obecné pojmy),
   • Řeší se dědictví antické filozofie,
   • Kladou si otázku, jestli ty univerzálie existují reálně,
 • REALISTÉ,
  – obecniny existují nezávisle na jednotlivinách,
 • Krajní realisté → univerzálie existují před věcmi jako ideje (Anselm z Canterbury),
 • Umírnění realisté → univerzálie existují ve věcech jako formy (Tomáš Akvinský),
 • NOMINALISTÉ,
  – obecniny neexistují reálně,
  – univerzálie existují po věcech,
  – W. Occam.

 

RANÁ SCHOLASTIKA (9. – 12. století)

 • ANSELM Z CANTERBURY,
  • Biskup,
  • Víra a rozum se doplňují, nemohou být v rozporu, protože obojího je počátek Bůh,
  • „Věř, abys rozuměl.“
  • „Když milujete Boha, chcete ho i poznat.“
  • Krajní realista.
 • Důkazy existence Boha:
 • Aposteriorní (po zkušenostech)
  • Dílo, ve kterém představuje tento důkaz: Monologion („Samomluva“),
  • Říká se, že Bůh je nejvyšší dobro a jako takové nejvyšší dobro je základem všech jednotlivých drobností na Zemi,
 • Apriorní (před zkušenostmi),
  • Dílo, ve kterém představuje tento důkaz: Proslogion („Oslovení“),
  • Důkaz boží existence chápal jako naprosto nezpochybnitelný (není nic většího než Bůh).

 

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA (13. století)

 • Aktivita nově založených žebravých řádů,
  • Františkáni → hnědá róba,
  • Dominikáni → černá róba,
  • Ideál: nemít soukromé vlastnictví, žít chudě,
 •  TOMÁŠ AKVINSKÝ
  • Narodil se v Itálii u Neapole,
  • = patron učitelů, přezdívka Doktor Angelicus (andělský učitel),
  • Umírněný realista,
  • Nesobecké zaměření, což ho asi dovedlo k dominikánům (jeho rodiče ale patřili k benediktínům),
 • Filosofie:
  • Summy
   • = poznatky na určité téma,
  • Dílo: Summa proti pohanům,
  • Dílo: Teologická suma,
 • 3 části:
  – 1. řeší Boha a boží stvoření,
  – 2. řeší ctnosti,
  – 3. zabývá se Kristem,
 • Struktura jeho děl,
  • Mínění,
  • Argumenty běžně uváděné pro mínění,
  • Protiargumenty,
  • Shrnutí a vysvětlení,
  • Komentáře k argumentům,
 • 3 charakteristické body myšlení,
  • Poctivost myšlení (není prostor pro nevím a nedomyslel jsem),
  • Snaha vycházet vždy z pevného základu,
  • Snaha dobře rozlišovat jakým způsobem klademe otázku a jak se na danou věc díváme,
 • Vznik státu podle Akvinského,
  • Stát = přirozená instituce,
  • Jednotlivec → rodina → vesnice → město → stát,
 • Rozum X víra,
  • „Pravda je souhlas věci a rozumu.“
  • Mezi filozofií a teologií není rozpor,
  • Rozlišuje teologii,
  • Zjevenou = dosažitelná vírou,
  • Přirozenou = dosažitelná rozumem,
 • Etika,
  • 4 kardinální ctnosti od Aristotela + víra láska naděje,Lásku staví nad všechny ctnosti,
 • 5 Důkazů Boží existence,
  • Důkaz z pohybu = Vše, co se pohybuje, bylo zapříčiněno jinými pohyby. První hybatel byl Bůh.,
  • Důkaz z řetězu příčin = Bůh udává příčinu všeho., vše má svou příčinu,
  • Důkaz z nahodilého = Nic není náhoda, vše pochází absolutna, které má nutnost ze sebe sama = Boha.
  • Důkaz stupňovitý = Vše jsoucí má určitý stupeň a hodnotu bytí, nejvýš je Bůh.
  • Důkaz z účelného uspořádání přírody = Živá i neživá jsoucna mají své nezastupitelné místo v přírodě. Vše je uspořádáno podle záměru k nějakému účelu. Dárcem účelu je Bůh.

POZDNÍ SCHOLASTIKA (14. – 15. století)

 • Vývoj ovlivňovala mystika (splynutí s Bohem),
 • Odklon od knih, autority a písma k přírodě → hledají Boha v přírodě,
 • Ruší se závislost na autoritách, změna pohledu na vztah víry a rozumu,
 • WILLIAM OCCAM
  • Františkánský mnich,
  • Nominalista,
 • Vztah víry a rozumu,
  • Nejsou jedno, každé si řeší svoje,
  • Víra nemůže!!! Být brána jako něco vědeckého,
 • 2 principy jeho filozofie:
  • Princip všemohoucnosti,
  • Occamova břitva,
  • = Aby se z argumentů odstranily nesmysly, tak by se měla podávat vysvětlení co nejjednodušeji.

 

ARABSKÁ FILOZOFIE

 • AVICENNA
  • Ibn Sína, 11. st (Zlatý věk islámu),
  • Přírodovědec, lékař, perský učenec,
  • Spis: Kánon medicíny,
  • “Otec moderní medicíny”,
  • Komentuje Aristotelovy názory a doplňuje svými,
  • Duše a tělo,
   • Aristoteles = látka/forma, smrtelná duše,
   • Avicenna = „letící muž“ = duše > tělo,
   • Duše je nesmrtelná (na to navazuje Akvinský).

RENESANCE

CHARAKTERISTIKA RENESANCE

 • Nový pohled na člověka,
  • Individualismus a antropocentrismus,
  • Přesun od Boha k člověku → na rozdíl od středověku brali člověka jako vzdělaného,
 • Nový pohled na přírodu,
  • Naturalismus a panteismus → pozitivní hodnocení přírody (ve středověku ji tak moc neřešili), panteismus → Bůh = příroda,
 • Nový vztah k Bohu,
  • Osobní vztah k Bohu > vztah k církvi,
 • Nová vědecká metoda,
  • Empirismus = zkoumání přírody vlastními smysly,
  • Pozorování, experimenty, zkušenost,
 • Nové chápání světa,
  • Heliocentrické pojetí světa (Slunce je středem vesmíru a Země obíhá kolem něj).

RENESANČNÍ PŘÍRODNÍ FILOZOFIE

 • FRANCIS BACON
  • Angličan, předchůdce empirismu,
  • „Vědění je moc.“,
  • Dílo: Nové Organon,
   • Vliv Aristotela, který napsal dílo Organon,
   • Chce změnit, posunout, redefinovat Aristotelův pohled na vědecký výzkum,
   • Nauka o idolech,
    -filozofická teorie,
    -idol = předsudek, omyl našeho rozumu, který nám brání k úplnému poznání,
    – lidský rozum je nedokonalý,

    • Idol rodu → lidský rozum je z podstaty nedokonalý,
    • Idol jeskyně → spočívá v rozdílnosti každého jedince,
    • Idol tržiště → souvisí s rozdílností jazyka a vyjadřovacími schopnostmi,
    • Idol divadla → přehnané uctívání autorit,
   • Jak idoly překonat? Metoda indukce (postupovat od jednotlivého k obecnému).

RENESANČNÍ POLITICKÁ FILOZOFIE

 • NICCOLÓ MACHIAVELLI
  • Dílo: Vladař,
   • Člověk obdařený Virtú je ideální vladař, rozvážný, předvídavý, flexibilní, rozhodný,
   • Kvalita státu je řízena zákony a vojskem, vojsko > zákony,
   • „Silná vláda panovníka = silné zbraně.“
   • Vzor panovníka „Liška a vlk“ – silný jako lev bystrý jako liška,
   • Církev by měla být odloučena od státu,
   • Je mnohem bezpečnější být obávaný než milovaný,
  • Fortuna a virtú,
   • Cicero: Fortuna = Štěstěna – dobrá bohyně, spojenkyně, měli bychom usilovat o její přízeň skrze Virtú = morální ctnost, mužná odvaha,
   • Machiavelli: Fortuna = Štěstěna – dobrá bohyně, spojenkyně, která se neustále mění, vrtkavá, musíme být Virtú abychom si získali její přízeň, spoutali si ji – politická ctnost.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!