Struktura a vlastnosti pevných látek – maturitní otázka


Otázka: Struktura a vlastnosti pevných látek

Předmět: Fyzika

Přidal(a): anonymus

 

 

Pevné látky zachovávají svůj tvar a objem a lze je změnit pouze velkým silovým působením.

Krystalické látky

 • pravidelné vnitřní uspořádání částic;
 • rozložení částic se periodicky opakuje v celém krystalu nebo v části krystalu o rozměrech větších než 10 μm (dalekodosahové uspořádání)

a) monokrystaly

 • rozložení částic se periodicky opakuje v celém krystalu, celý monokrystal má pravidelný geometrický tvar
 • často se projevuje anizotropie –  fyzikální vlastnosti látky závisí na směru vzhledem ke stavbě krystalu; např. slída se v jednom směru snadno rozdělí na plátky, ale ve směru kolmém je dělitelnost velmi obtížná

b) polykrystaly

 • skládají se z velkého počtu drobných krystalků – zrn (rozměry od 10 μm po několik mm), částice uvnitř mají opakující se strukturu, ale zrna jsou uspořádány nahodile, vzájemná poloha je nahodilá
 • izotropie – fyzikální vlastnosti látky jsou ve všech směrech stejné, např. kovy.

 

Amorfní látky

 • pravidelné uspořádání částic je omezeno na vzdálenost méně než 10–8 m, krátkodosahové uspořádání, např. sklo, pryskyřice, vosk, asfalt, mnohé plasty

 

Ideální krystalová mřížka

 • =  model uspořádání částic v krystalu, základem je elementární buňka ( rovnoběžnostěn), nejjednodušší případ – kubická buňka

základní buňka:

prostá (primitivní) – částice ve vrcholech krychle 

 • počet částic na jednu buňku:
 • ve vrcholu se setkává 8 krychlí – krychli přísluší 1/8 částice          
 • 8 vrcholů – 8. 1/8 = 1částice na buňku

plošně centrovaná – částice ve vrcholech krychle a středech stěn 

 • počet částic na jednu buňku:
 • 8 vrcholů – 8. 1/8 
 • stěnou se dotýkají dvě krychle – krychli přísluší 1/2 částice
 • 6 stěn – 6 . 1/2
 • 1/8 + 6 . 1/2 = 4 částice na buňku

 

prostorově centrovaná – částice ve vrcholech krychle a středu krychle 

 • počet částic na jednu buňku
 • 8 vrcholů 8. 1/8 = 1částice na buňku
 • 1 částice přísluší pouze jedné krychli
 • 1/8 + 1 = 2 částice na buňku
 • Délka hrany základní buňky  =  mřížkový parametr a   (mřížková konstanta)


Poruchy krystalové mřížky

 • Každý reálný krystal má ve struktuře poruchy – defekty
 • Bodové poruchy – porucha je vyvolána změnou v umístění jedné částice
 • a) vakance – v mřížce je jedno místo nezaplněno
 • b) intersticiální poloha částice – částice leží mimo pravidelný bod mřížky; tato porucha může doprovázet vakanci, kdy se částice uvolní z mřížky a unikne na jiné místo
 • c)příměsi – v krystalové mřížce jsou jiné atomy než atomy prvků, které tvoří danou látku. 
 • Cizí atom může být v mřížce nebo v intersticiální poloze 

Čárové  poruchy ( dislokace) – porucha je vyvolána změnou podél řady částic – zlomy, chybějící řady

 

Deformace pevného tělesa

 • změna rozměrů, tvaru nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami

Druhy deformace:

 • pružná (elastická) –  když síly přestanou působit, těleso se vrátí do původního tvaru
 • 2.tvárná (plastická) – když síly přestanou působit, těleso zůstane v novém tvaru. 
 • Způsoby (druhy) deformace 
 • tahem – dvě síly působí ven z tělesa, př. lano výtahu
 • tlakem – dvě síly působí dovnitř tělesa, př. nosné pilíře
 • ohybem – u tyče podepřené na koncích, když na ni působí síla kolmá k podélné
 • smykem – na horní a na dolní podstavu tělesa působí tečné síly, které způsobují vzájemné posunutí jednotlivých vrstev tělesa, přitom vzdálenost vrstev se nemění
 • kroucením (krutem) – na koncích tyče působí dvojice sil tak, že momenty působí proti sobě 

 

Normálové napětí

 • Je-li pevné těleso deformováno tahem silami o velikosti F, vyvolává struktura tělesa v rovnovážném stavu stejně velké síly pružnosti Fp, které působí proti deformujícím silám.
 • normálové napětí σn – charakterizuje schopnost tělesa vracet se do původního stavu
 • Fp – síla pružnosti působící kolmo na plochu příčného řezu tělesa o obsahu S
 • n] = Pa
 • v rovnovážném stavu:   Fp = F
 • významné hodnoty normálového napětí materiálů:
 •  mez pružnosti σE  – největší hodnota normálového napětí, kdy je deformace ještě pružná,  po překroční je těleso trvale deformováno.
 • mez pevnosti σp – po překročení této hodnoty normálového napětí dojde k porušení materiálu – přetrhne se, rozdrtí se
 • Mezi mechanické vlastnosti pevných látek patří především pevnost a křehkost.

 

Hookův zákon

 • Když na těleso začneme působit silou, prodlouží se.
 • l1 – původní délka
 • l – nová délka
 • Δl – prodloužení
 • l = l1 + Δl
 •  relativní prodloužení ε  –  je to prodloužení tělesa o původní délce 1 m.

 

Hookův zákon:

 • Normálové napětí je přímo úměrné relativnímu prodloužení.
 • E- modul pružnosti = normálové napětí, které by v předmětu bylo, když by se prodloužilo o svoji délku (ε = 1)
 • [E] = Pa

 

Teplotní roztažnost pevných látek

 • změna rozměrů tělesa při změně teploty tělesa

a) délková roztažnost – u těles, kde jeden rozměr výrazně převyšuje ostatní (tyče, lana)

 • obr.
 • prodloužení tyče je přímo úměrné počáteční délce a přírůstku teploty:    Δl = l1 . α . Δt
 • pak nová délka tyče    l = l1 . [ 1 + α . ( t – t1) ]
 • t1 – původní teplota
 • t – nová teplota
 • α – teplotní součinitel délkové roztažnosti
 • [α] = K-1
 • např.
 • prodlužování a zkracování drátů, kolejnic během roku
 • bimetalové pásky
 • konstrukce mostů

b) objemová roztažnost

 • změna objemu: ΔV = V1 . β . Δt
 • nový objem: V =V 1 . [ 1 + β . ( t – t1) ]
 • β – teplotní součinitel objemové roztažnosti β≅3α
 • [β] = K-1.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!