Struktura osobnosti, třídění psychických jevů

 

Otázka: Struktura osobnosti, třídění psychických jevů

Předmět: Společenské vědy, Psychologie

Přidal(a): Natálie Urbanová

 

 

Definice: 

 • osobnost=člověk se všemi svými psychickými, biologickými a sociálními znaky
 • každá osobnost je odlišná, buď individuálně či typologicky
 • novorozeně není osobností

 

Přehled složek osobnosti

 • fyzická biologická-vzhled, zdravotní stav, kondice, pohlaví, věk
 • sociální stránka-zařazení do společnosti
 • psychická stránka
 • psychické procesy (spojeny a působí navzájem)
 • psychické stavy (odlišují jedince)
 • psychické vlastnosti (schopnosti, vědomosti, dovednosti)
 • osobnost (charakter, temperament, zájmy, cíle)

 

Psychická struktur osobnosti

 • tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů osobnosti

 

Psychické vlastnosti osobnosti

 • trvalé charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje a projevuje

 

Rysy osobnosti

 • psychické vlastnosti člověka projevující se v chování a jednání (submisivita, dominance, svědomitost, sebedůvěra)

 

Typ osobnosti

 • extraverze=zjišťuje kvalitu a kvantitu mezilidské interakce
 • přívětivost=zjišťuje kvalitu mezilidské orientace od soucítění po nepřátelství
 • svědomitost=souvisí s individuální úrovní při organizaci, motivaci a vytrvalosti
 • emoční stabilita= zjišťuje míru působení
 • intelekt, kultura, otevřenost ke zkušenosti

 

Základní rozdělení

 • Psychické vlastnosti – temperament, charakter, osobnosti, motivy a postoje, vůle
 • Psychické procesy – poznávací (vnímání, fantazie, myšlení)
  • procesy paměti (zapamatování, uchování)
  • motivační procesy (citové)

 

Psychické vlastnosti

Temperament

 • soubor dynamických vlastností člověka, rysů jeho osobnosti, ovlivňující prožívání a chování člověka svojí intenzitou a střídání
 • u každého jedinečný, může se během života trošku měnit
 • Hippokrates=zabývá se lidskými tekutinami, který v určitém množství vytváří typologii jedince
 • a) sangvinik (krev)
 • b) cholerik( žluč)
 • c)melancholik (černá žluč)
 • d)flegmatik (hlen)

 

Jung dělí typy člověka na introverta a extroverta

Schopnosti

 • vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem k vykonání určité činnosti
 • u každého jedinečné, záleží na vlohách

Stupně schopností

 • a) nadání= souhrn schopností umožňující nadprůměrné výkony
 • b) talent= souhrn schopností umožňující vynikající výkony
 • c) genialita= mimořádně rozvinutý talent

 

Inteligence

 • označení pro rozsah určitých kognitivních schopností (učení, řešení, přizpůsobování)
 • schopnost orientovat se, myslet správně, být soudný, správně se vyjadřovat
 • a) fluidní= vrozená inteligence, nemění se během života
 • b) krystalická = souvisí s proseccem učení, rozvíjená po celý život
 • c) EQ
 • d) sociální
 • e) dovednosti= učením získaná dispozice ke správnému vykonávání
 • f) vědomost= souhrn osvojených poznatků
 • g) návyk= opakování získaných sklonů k určitým činnostem

 

Kreativita

 • vytváření nových originálních postupů

 

Charakter

 • soubor psych. vlastností (poz. i neg. projevující se v jednání a myšlení člověka)

 

Motivy a postoje

 • motivy= pohnutky psych. příčiny lidské činnosti zaměřené na uspokojení potřeb člověka
 • potřeba= stav nedostatku či nadbytku vedoucí k činnosti k uspokojení
 • 1. signální soustava-pudové potřeby (živočišné, vrozené)
 • 2. signální soustava-získané potřeby (vzdělání, kultura duše, umění, estetika, etika)
 • ambice= forma ctižádosti, cílevědomosti pro vlastní uplatnění a vyniknutí
 • postoje= sklony člověka reagovat na různé situace, předměty a osoby ustáleným způsobem
 • vlivněny charakterem člověka a hodnotami na jejichž základně dosahuje svých cílů

 

Volní vlastnosti

 • od slova vůle
 • vlastnosti podmíněné vůlí člověka (pracovitost, obětavost, sebeovládání, spolehlivost)

 

Psychické procesy

Vnímání

 • psych. proces, kterým zachycujeme to, co zrovna působí na naše smyslové orgány z okolí
 • počitky= jednodušší jednotka vnímání, kterou si prakticky neuvědomujeme
 • skládá se nám do vjemů, které vytváří naše vnímání
 • podle účasti smyslu rozeznáváme vnímání – zrak, sluch, čich, hmat, chuť
 • vnímání je ovlivněno předchozí zkušeností
 • na základě vnímání se rozvíjí představování a fantazie
 • pokud na nás působí více podnětů, tak budeme vnímat ten nejdůležitější
 • ovlivněno zkušeností, pamětí, myšlením, city, psych. stavy a vlastnostmi
 • 1. smysl se u člověka rozvíjí sluch – odhad vzdálenosti, prostorová orientace, má na starosti motoriku

 

Poruchy vnímání

 • kvantitativní – málo slyšet, špatně vidět
 • kvalitativní – iluze, halucinace

 

Smyslové klamy

 • a) objektivní (tyčka ve vodě vypadá zlomená)
 • b) subjektivní – nechorobná= optické zkreslení předmětu
  • chorobná= stihomamy, halucinace, schizofrenie
  • afektivní= emoční stav člověka
  • negativní= např. ztracené klíče které mám v ruce

 

Druhy fantazie

 • rekonstrukční= vytvoření představy na základě popisu
 • tvůrčí= vytváření relativně nových představ
 • bezděčná, záměrná= (bezděčná-samy ve spánku; záměrná-vědomě vytváříme představy)
 • vědomí, podvědomí, nevědomí

 

Paměť

 • schopnost člověka pamatovat, uchovat a vybavovat informace
 • emoce a psych. stav ovlivňují uložené informace
 • v první hodinách zapomene 56%
 • do roku 25 je člověk si schopen si zapamatovat abnormální počet informací, poté se to snižuje
 • a) neúmyslná= snadno si zapamatuji to co mě zajímá
 • b) úmyslná= zapamatování za účelem splnění cíle
 • druhy paměti= krátkodobá, dlouhodobá, kolektivní paměť lidstva

 

Procesy učení

 • učení= celoživotní proces související s rozvojem osobnosti, etap života, získávání zkušeností
 • důležitější jsou podněty, kterým je člověk vystaven a podmínky ve kterých se jedinec učí
 • reflexy= vrozené reakce
 • instinkty= vrozený způsob chování
 • matekognice a metakognitivní strategie= pro správné učení je potřeba správné motivace

Komplexní formy učení

 • a) získávání informací
 • b) transformace informací
 • c) ověřování informací

Druhy učení

 • a) senzomotorické= rozboj poznávání pohybové stránky činnosti
 • b) vědomostní= osvojování si poznatků
 • c) intelektové= osvojování řešení problémů a úloh
 • d) sociální= učení se žít mezi lidmi

 

Myšlení a řeč

 • psych. proces, který slouží k řešení problémů
 • úzce souvisí s vnímáním a pamětí, řečí, kterou vyjadřujeme myšlenku
 • myšlenkové procesy probíhají na bázi pojmů, které vyjadřujeme slovy
 • pojem (dům) není totožný s pojmenováním (barák, obydlí, stavení)
 • při myšlení řešíme problém na základě
 • a) algoritmu= už známá cesta(gramatika)
 • b) tvůrčí= (spojte 4 body jednou čarou)

 

Řešení problémů

 • setkání s problémem
 • přípravná fáze= objevení, pochopení problému
 • vlastní řešení
 • verifikace= ověření nápadu
 • analýza= rozebírání informací na části
 • syntéza= spojování informací do celku
 • srovnání= třídění, uspořádání
 • abstrakce= vyčleňování podstatných a obecných znalostí
 • kategorizace= zařizování znaků a vlastností do kategorií
 • generalizace= zobecňování
 • indukce, dedukce, průnik, negace, implikace
 • konvergentní myšlení= hledá několik různých postupů řešení
 • intuice= schopnost bezprostředně postihnout pravdu bez logického úsudku
 • analogie= způsob usuzování na základě podobnosti s jinými jevy či objekty

 

Emoce, city a stavy pozornosti

 • emoce= psych. procesy hodnotící zkušenosti, situace a události (prožívání a reakce na vnější podněty), zcela subjektivní

Znaky citů

 • a) jsou subjektivní, jedinečné
 • b) spontánní, nezávislé na vůli
 • c) předmětné= spojené s věcí, osobou či myšlenkami
 • d) aktuální
 • e) polarita= mohou přecházet z libých do nelibých

 

Stavy pozornosti= proces vnímání na jeden či více jevů

 • bezděčná= neuvědomujeme si, že vnímáme
 • záměrná= upíráme pozornost záměrně, abychom se něco naučili
 • psych. stavy= vyjadřují celkové psych. prožívání člověka v určitý moment (uvolněnost, vzrušení, napětí)
 • poměrná stálá charakteristika psych. dění člověka v určitém období

 

Aktivace psych. stavů

 • na aktivaci závisí různá úroveň psych. stavů, zvýšená aktivace připravuje organismus ke zvýšenému výkonu
 • a) nízká= spánek, svalová relaxace, mozková aktivita
 • b) snížená= přechod mezi bděním a spánkem, objevuje se se při silné únavě či psych. poruchách
 • c) střední= organismus se bez problémů soustředí a vykonává činnosti
 • d) zvýšená= zvýšené úsilí a vypětí, krátkodobé trvání
 • e) vysoká= vzrušení, podráždění
 • polarita= každý psych. stav může mít svůj protiklad
 • proměnlivost= stavy se mění vlivem působení vnějších i vnitřních podmínek
 • relativní stabilita= ke změnám stavu dochází s určitým zpoždění
 • individuální variabilita= formování a průběh psych. stavů u jedince je podmíněn vlastnostmi osobnosti
 • pozornost= psych. stav projevující se soustředěným vnímání
 • pozornost zkracuje reakční dobu, zlepšuje učení a zapamatování
 • zaměřenost= člověk si vybírá jen určité předměty pozornosti, které se dostávají do centra vědomí
 • soustředěnost= stupeň aktivity naší psychiky
 • a) bezděčná pozornost= podnícená změnou prostředí bez vědomého cíle či vůle, upoutávána také podněty, které se ukázaly důležité v průběhu života, rychle upoutána a rychle pomíjí
 • b) záměrná pozornost= slouží k realizaci dlouhodobé činnosti (učení).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!