Světová filosofie 20.stol. – maturitní otázka


Otázka: Světová filosofie 20.stol.

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): Langová Nikol

 

 

Definice:

 • mělo se za to, že ve 20.stol. filozofie nebude potřeba
 • opouští metafyziku
 • zužuje předměty svého zkoumání

 

Pragmatimus

 • pragma= čin, praxe, praktický
 • první původní filosofický směr z Ameriky
 • byl odrazem americké společnosti, činorodá a podporující lidi
 • Každý má nárok na svou pravdu ,,Co je pravdivé? Co je pro mě užitečné.
  • pravda je subjektivní

William James

 • cyklus přednášek Pragmatismus
 • pravdivé je to, co je uplatnitelné a tedy užitečné
 • existuje mnoho různých pohledů, svět nelze vyložit pouze z jednoho hlediska

John Deway

 • instrumentalismus
 • instrumentem k řešení problému
 • věda by měla být svázána s praxí
 • pragmatická pedagogika

 

Novopozitivismus

 • zabývá se jazykem a jeho analýzou
 • jazykem zachycujeme to, co poznáváme, je i nástrojem vědy
 • analýza vyjadřování

Bertrand Russel

 • vše by mělo být možné převést na znaky logiky

Ludwig Wittgenstein

 • Rakušan
 • Logickofilosofický traktát (logický pozitivismus)
 •  výroky jsou smysluplné pouze jsou-li ověřitelné či vyvratitelné
 • O čem se mluvit má, se dá mluvit jasně, o čem ne, se mluvit nedá
 • nelze spoléhat na univerzální jazyk, který by byl schopen se přenést na univerzální znaky
 • Filozofické zkoumání
 • jazyk sdělení, obsahuje i mimojazyčné sdělení (intonace,..), jazyk je hra s pravidly
  • tzv. vídeňský kroužek

Rudolf Carnap

 • veškeré výroky, které jsou smysluplné by se měly dát přenést na výroky logiky
 • musí se dodržovat nastavená pravidla

 

Fenomenologie

 • fenomén= něco, co se nám ukazuje, co vnímáme
 • navazuje na pozitivismus

Edmund Husserle

 • působil na univerzitě v Německu
 • fenomén má dvě roviny
 • a) reálná vrstva – pochopitelná našimi smysly
 • b) eidetická vrstva – pochopitelné díky vnitřní zkušenosti
 • nese existenci, kterou poznáváme
 • věda o esencích = filozofie
 • závorkování – dosavadní výklady máme minout a máme se zabývat přirozeným světem (navázal na Nietzscheho)
 • Lebenswett – ,,Co je to hodina?´´- podle vědy stejná, ale naše vnitřní zkušenost to vnímá jinak

Jan Patočka

 • mluvčí Charty 77

 

Kritický racionalismus

Karl Raimund Popper

 • nastavil nové kritérium, neměla fyzičnosti= falsifikovatelnost (vyvratitelnost)
 • poznání o světě nikdy nebude hotové a nemůže být vysvětleno z jednoho úhlu pohledu
 • Bída historicismu
 • společenská problematika

 

Existencialismus

 • 50.léta 20.stol.
 • 19.stol. Dostoyevsky – román Zločin a trest, Franz Kafka – Proces, Proměna
 • Soren Kierkegaard, Edmund Husserle, Martin Buber, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Gabriel Marcel
 • snaží se odhalit podstatu bytí člověka, zdůrazňuje, že jeho existence je absurdní, svobodná, zodpovědná (za sebe i druhé lidi)

Karl Jaspers

 • odmítá princip kolektivní viny
 • otázky odcizení
 • aktuální společnost
 • byrokracie

Martin Heidegger

 • Existence – povrchní bytí, běžný život
 • Esence – strach ze smrti Bytí a čas
 • existencí se snažíme překonat strach ze smrti
 • žák E. Husserla – pochybování o něm (že je existencialista)

Jean-Paul Sartre

 • spisovatel, filozof
 • Hnus, Zeď (povídkový soubor) – literární díla
 • existencialismus je humanismus, Bytí a nicota – filozofické dílo
 • člověk nejdříve existuje a potom je (je takový, jaký se sám udělá a je za sebe zodpovědný)
 • člověk je odsouzen ke svobodě (nemůže nikoho žádat o pomoc, ani Boha) – je nucen rozhodovat se sám
 • román Nevolnost
 • pocity nudy,……., negativní prožitky=existenciály

Albert Camus

 • román Cizinec, Mýtus o Sisyfovi
 • to, že jsme je absurdní – to, že jsme se narodili je náhoda a privilegium

 

Hermeneutika

 • Hermés = posel bohů
 • jak přistupujeme k výkladu jevů a jejich porozumění
 • Hans Georg Godamer, Karl Otto Apel
 • předporozumění (ke všemu přistupujeme s předporozuměním)
 • 2 části
  • a) dané objektivní společenskou situací, dobou, kdy je vykládána
  • b) dána individualitou, zkušenostmi z dosavadního života
  • významnou součástí je jazyk
 • přítomno v historiografii

 

Křesťanská filozofie

Novotomismus

 • vyhlášen papežem v 70.letech 17.stol.
 • úkolem filozofie by mělo být najít soulad mezi vědou a vírou

Teilhardismus

 • Pierre Teilhard de Chardin
 • jeho názory nebyly příjmány církví

II. Vatikánský koncil (1962-1965) – Modernizace

 • povoleny národní jazyky při bohoslužbách
 • spory mezi církví a vědou jsou jen nedorozuměním
 • ideální vědec je věřící
 • respektuje evoluci -> člověk se vyvíjel
 • to, jak vypadá svět záleží na lidech
 • 3.cesta
  • kritická vůči kapitalismu (bezohledný, dravý)
  • kritická vůči socialismu (nerespektuje svobodu, práva člověka)

 

Postmodernismus

 • 70.léta 20.stol.

Jean-Francois Lyotard

 • Postmoderní situace (situace je složitá i díky vědeckému poznání, lidé mají pocit, že věda je tak složitá, že je nepochopitelná
 • člověk-vakuum-věda (odklon k přírodě, totalitarismus, fantasy)

Václav Bělohradský.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!