Světová náboženství – maturitní otázka

spolecenske-vedy

 

Otázka: Světová náboženství

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Katyz

 

Obsah

 • a) základní pojmy
 • b) klasifikace náboženství
 • c) judaismus, křesťanství, islám
 • d) základní principy východní filosofie, buddhismus, hinduismus, konfuciánství, taoismus
 • e) sekty

 

a) základní pojmy – náboženství, víra

 • náboženství = víra člověka v nějakou nadpřirozenou skutečnost (něco, co nedokážu rozumově náboženství = vysvětlit, objasnit)
 • víra = racionální vztahování se k něčemu nadpřirozenému
 • deista = věří, že Bůh stvořil svět, ale poté do něj již nezasahoval -> nechal působit přírodní zákony X teismus = Bůh svět stvořil a nadále do něj zasahuje
 • ateista = nevěří v boha
 • panteista = věří, že Bůh splývá s přírodou
 • církev = instituce, která se zabývá náboženstvím a spravuje jej
  • právní existenci upravuje řada zákonů
   • součástí Ústavy -> v Listině základních práv a svobod
  • aby církev mohla působit, musí být státem uznaná = registrovaná
   • řada podmínek:
    • minimálně 10 000 podpisů zletilých vyznavačů
    • hlavní představitel církve musí být členem Světské rady církví
   • v Česku registrováno přes 20 církví
    • -> nejvíce římskokatolická
 • teologie = věda, která se zabývá náboženstvím, více subjektivní
  • -> představitel Tomáš Halík
 • religionistika = věda zabývající se náboženstvím
  • -> zakladatel F.M. Müller
 • něcismus = lidé v něco věří x nejsou organizováni a nehlásí se k něčemu konkrétnímu
 • manismus = kult uctívání předků

 

b) klasifikace náboženství

 • animistické
  •  víra v bohy přírodních živlů -> bůh vody, ohně, země, vzduchu
  • + toho, co nedokázali objasnit -> slunce, tmy… (primitivní)
 • polyteistické
  • víra ve více bohů
  • ve starověkém Egyptě, Řecku, Indii -> hinduismus
 • monoteistické
  • víra v jednoho boha -> judaismus, křesťanství, islám
 • neteistické
  • víra ve výjimečnou osobnost/zakladatele/vůdce -> buddhismus

 

c) judaismus, křesťanství, islám

judaismus

 • židovské náboženství
 • vznik v oblasti Blízkého Východu (starověká Palestina) ve 13. století př.n.l.
 • asi 20 milionů vyznavačů-> Izrael, Rusko, USA (do 2. sv. v. Polsko)
 • monoteistické -> bůh Jahve/Hospodin (z úcty k němu jeho jméno ale neříkají)
 • hlavní pramen: Starý zákon
  • základem 5 knih Mojžíšových/Pentateuch/Tóra
   • Genesis
    • o stvoření světa, končí prodáním jednoho Jakóbova syna Josefa Egypťanům
   • Exodus -> odchod židovského národa do země zaslíbené
   • Leviticus
   • Numeri
   • Deuteronomium
  • součástí je desatero = souhrn nejstarších a nejzákladnějších morálních pravidel
   • převzalo křesťanství
   • nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš,…
 • Hospodin je velmi přísný -> neustále zkouší věřící, jak pevná je jejich víra
 • očekávají příchod mesiáše = spasitele
 • specifický vztah k Bohu – forma dialogu – i hádky
 • => příběh: Jákob se v pozdějším věku porve se zahalenou postavou – zjistí, že zahalená     bytost byl Bůh -> reflexe toho, jaký mají k Bohu vztah nenašli zaslíbenou zemi, kam je vedl Bůh a docházela jim voda (šli pouští), poprosili Boha o vodu a on jim řekl, ať zaklepou na kámen, že voda vytryskne -> Mojžíš měl, pochyby, ale udělal to a voda vytryskla X za to, že pochyboval je Bůh na zaslíbené místo nedovedl
 • biblický prorok Abrahám
 • ->praotci judaismu – dva synové a otec
  • -> Abrahám je praotec judaismu, křesťanství i muslimství
   • hovořil s Bohem, který mu nařídil obětovat Izáka, aby si ověřil jeho loajalitu               -> udělal to X Bůh ho těsně před zastavil
  • -> Izák – druhorozený syn, měl být obětován
  • -> Jákob – syn Izáka, 12 potomků => každý z nich dal za vznik Izraelskému kmenu

rabín – kněz, stará se o synagogu

Tóra – první zapisování, které se stává židovským učením

Talmud – kompilace rabínských učení

Tanak – Tóra + Talmud

 • nemají ráj a peklo, ale pokud byli dobří, tak budou zapsáni do knihy živých -> žijí v Bohu a nejsou zapomenuti
 • X pokud byli špatní -> kniha mrtvých budou zapomenuti
 • založeno na tradicích, dodržování židovských svátků
  • Chanuka = slavnost světel
  • Šabat/Šábes = sedmý den v týdnu věnovaný odpočinku
   • -> nejdůležitější židovský svátek, daný Desaterem
  • Jom Kipur – svátek smíření, že mají chyby
  • Roš Ha Šana – září/říjen – začátek židovského roku
  • košér – způsob úpravy jídla
 • tradiční symboly:
  • kipa/jarmulka = čepička
  • menora = sedmiramenný svícen
  • Davidova hvězda
  • mše slouží rabín v synagoze = židovský kostel

 

křesťanství

 • nejrozšířenější náboženství na světě -> přes 2 miliardy lidí
 • monoteistické -> Bůh/Hospodin (nemá specifické jméno)
 • vznik v římské provincii Judea (oblast Blízkého Východu) v 1. století
  • zpočátku v Římě velmi krutě pronásledováno
  • zrovnoprávněno roku 313 = edikt milánský (vydal císař Konstantin I.)
  • později jediným povoleným náboženstvím (pro sjednocení Říma -> ideové pojítko)
  • v 11. stol. rozdělení na evangelické, pravoslavné a katolické (jiné mše, papeži,…)
 • dnes největšími centry Z a střední Evropa, J Amerika (nejvíce katolíků), Austrálie
 • základní pramen: Nový zákon
  • 4 Evangelia -> sv. Matouše, Marka, Lukáše, Jana
   • -> svědectví vyprávějící příběh Ježíše Krista
  • Apokalypsa = zjevení sv. Jana
  • Skutky apoštolské
  • Listy/dopisy/epištoly apoštolské
 • Ježíš z Nazaretu byl skutečná postava
  • kázal proti klasické židovské víře (vlastní představu)
   • -> sami Židé ho vydali -> ukřižován
  • křesťanství pouze vychází z jeho myšlenek -> NENÍ zakladatelem!
 • očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin
 • charakteristické znaky:
  • rovnost všech lidí
  • hlavním cílem života je spása
  • všeodpouštějící láska (žádné msty)
 • největší problém -> nejednotnost
  • rozdíly v autoritách:
   • -> katolické = papež
   • -> pravoslavné = patriarcha
   • -> evangelistické = bible
 • nejvýznamnější svátky:
  • Velikonoce = ukřižování a následné zmrtvýchvstání Ježíše Krista
  • Vánoce = narození Ježíše Krista
 • symbol: kříž

 

islám

 • 2. největší náboženství na světě -> asi 2 miliardy vyznavačů (muslimů)
 • vznik na Arabském poloostrově v 7. století
  • zakladatelem Mohamed (skutečná historická postava)
  • -> prorok = prostředník mezi věřícími a Bohem
  • -> 622 odchází z Mekky do Medíny = hidžra
 • zásadní blízkost Boha
 • zakládá 1. islámskou obec
  • islám se velmi rychle šířil -> zastaven až ve Španělsku (Karel Martel)
  • největší centra: Arabský poloostrov, JV Asie, S Afrika
  • problém -> nejednotnost (otázka nástupnictví ve vedení muslimské obce po smrti Mohameda)
  • sunnité = jakýkoliv řádně věřící muslim
  • šiíté = pouze pokrevní potomek Mohameda
 • 5 základních pravidel:
  • šaáda = absolutní víra v boha Alláha a proroka Mohammeda
  • salát = modlitba alespoň 5x denně k Mekce
  • Rammadán = postní měsíc (jedí až po západu slunce, přes den pijí jen vodu)
  • hadžhž = alespoň 1x za život navštívit Mekku (Saudská Arábie) -> svatyně Kaaba
  • věnovat chudým almužnu
   • povinnost muslima šířit islám, v nejnutnějším případě pomocí násilí
 • základní kniha: Korán
  • v něm sepsány Mohammedovy myšlenky

 

d) základní principy východní filozofie, buddhismus, hinduismus, konfuciánství, taoismus

1) Indická filosofie

 • vznik spjat s Árji (Árjové)
 • charakteristické znaky:
  • -> názorová pluralita, mnoho představ
  • -> tolerance
  • -> důraz na tradice
  • -> praktičnost (důraz kladen na praktické využití)

Dělí se na tři části:

 • I. Védské
  • 1500 – 500 př.n.l.
  • védy = nábožensko-literární texty obsahující snahy o sepsání tehdejšího vědění
  • určeny kněžím, ale byly pro ně složité, a proto byly sepsány upanišady (=vysvětlující texty), psáno v sanskrtu
   • -> bhagavadgíta – nejmladší literární zdroj, navazuje na upanišady
  • existují jich tisíce
  • obsahují základ indické filozofie a určitá témata, která jsou společná pro všechny indické filozofické směry
  • Dharma = věčný světový zákon / řád světa
   • pro člověka mravní, morální řád (jak se má chovat)
  • Brahma = nejvyšší duchovní princip, proniká vším -> zároveň tvoří podstatu všeho
   • v okamžiku, kdy vstupuje do člověka, se z ní stává átman (duše)
   • -> v základu jsou stejné
   • brahmáni: kněží, kteří šířili
  • Karma – karmický zákon: „vše, co člověk vykoná, rozhoduje o budoucnosti člověka (reinkarnaci)“
   • -> pokud jsem žil špatně, budu reinkarnován
   • -> cílem je vymanit se z reinkarnace (reinkarnace je trest za to, že jsem žil špatně)

 

 • II. klasické období
  • zhruba 6. století př.n.l až 1000 n.l.
  • filozofie se šíří do celé společnosti (filozofie ztrácí charakter „tajné vědy“)
  • -> vzniká řada směrů a škol
  • směry:
   • I. ortodoxní
    • vychází z védských textů, striktně je dodržují, považují se za neomylné
    • Hinduismus
     • polyteistické náboženství
     • uznávají kastovní systém
     • řada rituálů (koupání v řekách, posvátná zvířata)
     • celkem 6 škol:
     • -> jóga = propojení tělesných a duchovních cvičení
     • 8 stupňů
   • II. neortodoxní
    • častá kritika védských textů
    • Čarváka
     • tvrdí, že existuje pouze hmota (materialisté) -> tvořeno: oheň, voda, země, vzduch
     • popírají reinkarnaci (protože všechno na světě je konečné)
    • Džinismus
     • zakladatelem Mahávírá (přezdívka Džina) -> v překladu vítěz
     • velmi přísné zákazy:
      • -> nesmí vědomě ublížit živému tvoru
      • -> nelhat, nekrást, sexuální zdrženlivost
     • opakem čarváky -> tvrdí, že existuje hmota i duše
      • -> cílem ukončit reinkarnaci a zbavit se hmoty
    • Buddhismus
     •  vznikl 6. století př. n. l -> Sidhárta Gautama (Buddha -> „osvícený“)
     • 4 vznešené pravdy:
      • -> život je utrpení
      • -> utrpení pramení z touhy
      • -> zbavením touhy se zbavíme utrpen
      • -> člověk musí projít 8-dílnou stezkou, kde se naučí soustředit, jednat,…
     • cílem je nirvána (oddělení duše od těla) -> ukončí se reinkarnace
     • existuje celá řada směrů, které vycházejí z buddhismu: zenový buddhismus („zen“)
      • ->  Japonsko (založeno na přenosu myšlenek); lámaismus – Tibet (Tibetská kniha mrtvých)

 

 • III. poklasické
  • od roku 1000 až po současnost
  • Čínská filosofie
   • charakteristické znaky:
    • harmonie (hlavně ve vztahu člověk, příroda, svět)
    • praktičnost
   • dělí se do 3 období:
    • I. Zlatý věk
     • 6. – 2. století př.n.l
     • vznikají nejvýznamnější čínské filozofické směry
     • -> mají stejný zdroj: 5 klasických knih čínské vzdělanosti
     • -> obsahují nejstarší vědění (právo, literatura,…)
     • -> nejznámější: Kniha písní (autorem Konfucius)
     • -> pro nás nejvýznamnější Kniha proměn
     • obsahuje trigramy (3 protikladné dvojice)
     • => konfucianismus
      • zakladatelem Konfucius (6-5. století před Kristem)
      • -> pro Čínu největší mudrc všech dob
      • podle tradice vedl vzorný způsob života (celý život se vzdělával)
      • -> ale nezanechal po sobě žádný spis
      • -> vše, co o něm víme, víme od jeho žáků
      • -> sepsáno do díla Hovory
      • propojeno s etikou (základem morálka) = „filozofie morálky“
      • nejdůležitějším pojmem je řád
      • -> chtěl vytvořit vesmírný řád (soulad)
      • -> tvůrcem a garantem řádu měl být vládce (panovník)
      • -> pro poddané měl být „otcem“
      • dobrý vládce = dobrá a morální společnost
      • klade velký důraz na výchovu
      • hlavní morální zásady:
       • slušnost
       • moudrost
       • spravedlnost
       • poctivost
       • respekt k autoritám, ke zvykům, tradicím
     • => taoismus
      • zakladatelem Lao’c (6-5. století př.n.l.)
      • -> jeho život není 100% doložený
      • -> autorem Knihy o Tao a ctnosti
      • základem tao je čchi
      • čchi = tok energie, který má schopnost vším prostoupit, dává všemu existenci, prazáklad světa, jádro taa
      • ideálem vyznavačů tao je splynout s tokem energie (stát se mudrcem)
      • svět se neustále vyvíjí, mění, je neustále v pohybu
      • vyvíjí se na základě protikladných sil
      • wu-wei = působení skrze nečinění
      • ideální nechat energii působit
      • považoval stát za něco nepřirozeného (protože ideál vidí v uzavřenosti)
     • => mohismus
      • zakladatelem Muo-Ti
      • kritizuje konfucianismus
      • dá se označit jako sociální etika (ústředním tématem společnost, dobro a zlo)
      • důležitý pojem všeláska
      • -> učení o všeobecné lásce mezi všemi lidmi bez nějakého rozdílu
      • -> vše, co děláš, má být prospěšné i pro ostatní
      • -> zlo je důsledek nedostatku všelásky
      • -> největší zásadou je blaho všech
      • odmítají jakékoliv formy válek
     • => legismus
      • v pravém slova smyslu není směr, ale hnutí či seskupení filozofů
      • vychází z kritiky konfucianismu
      • základem společnosti nemají být mravní základy, ale právní (psané) zákony
      • -> mají být stručné, jednoznačné, pro všechny stejně platné (rovnost před zákonem!)
      • -> dodržování má zajistit systém sankcí a odměn
      • -> důležitou roli hraje panovník
      • -> zákony mají vyjadřovat aktuální stav společnosti (ne něco, co se dědí z generace     na generaci)
    • II. období středověké filozofie
     • 2. stol př.n.l. – 1000 n.l
    • III. neokonfucianismus

 

e) sekty

 • název sekta neměl původně negativní význam (= směr, skupina,..)
 • dnes takto označována skupina, které se oddělila od dominantního náboženství
  • názorově se odlišuje -> nějaké aspekty odmítá, nějaké přehnaně zdůrazňuje
  • -> společnost oddělení odmítá
 • -> klady sekt:
  • pro členy naplňuje smysl života -> místo ve společnosti
  • možnost člena se seberealizovat (často přehnané)
  • klade se důraz na rodinu a rodinné prostředí -> často členství celé rodiny
  • většina sekt striktně odmítá alkohol a drogy
 • -> negativa sekt:
  • silná názorová vyhraněnost
  • izolovanost členů od většinové společnosti
  • autoritářství jedince -> neomylný
   • -> selekce informací
  • snaha udržet soudržnost za každou cenu
  • nedůvěra k okolí, k institucím -> školství, zdravotnictví, armáda
  • řada případů, kdy sekty skončily tragicky -> hromadné sebevraždy

 

fundamentalismus = nekritický postoj k vlastní nauce, až nesnášenlivost k ostatním

 • spojeno s náboženským fanatismem – vlastní náboženství se musí šířit všemi možnými způsoby -> i terorismus
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!