Syndrom týraného a zneužívaného dítěte 


Otázka: Syndrom týraného a zneužívaného dítěte

Předmět: Psychologie, Společenské vědy

Přidal(a): Veronika Kovarik

 

 

Domácí násilí 

 • Oběti nejčastěji ženy, ale také děti, senioři a muži

 

Formy

Fyzické násilí

 • Fackování, rány pěstí, kopání, kousání, bití, škrcení, bodání, strkání ze schodů, pobyt ve studené lázni, svázání rukou, nasazení roubíku nebo pytle před hlavu, hašení cigarety o kůži oběti, plivání, přinucení pití alkoholu, braní drog, míření zbraní na oběť
 • Násilí může být namířeno na blízké osoby oběti, majetek, domácí zvířata

Psychické násilí

 • Oběť musí poslouchat na povel, nesmí chodit do práce
 • Agresor vytváří ekonomickou závislost
 • Oběť se nesmí stýkat se svými příteli a přátele a oblečení vybírá partner
 • Vy společnosti si hraje na milujícího a hýčkajícího manžela, navenek se zdají jako spořádaná rodina
 • Agresorem bývá často vážený člověk
 • Ve společnosti může ponižovat, zesměšňovat, zdůrazňuje její nedokonalosti a neschopnosti vybraným způsobem
 • Oběť se musí tvářit mile a šťastně

Sexuální násilí

 • Vynucení si pohlavního styku proti vůli oběti
 • Používání pomůcek, praktik, které oběť nechce
 • Přinucení k pohl. styku ve skupině lidí, sledování pornografie nebo sadistické praktiky

 

Znaky

 •  dlouhodobé a opakované
 • Časem se stupňuje, každý další útok je nebezpečnější
 • Je pácháno v soukromí, ne na veřejnosti
 • Jasné rozdělení rolí, které se nemění. Jeden je opakovaně agresor, druhý je terčem útoku

 

Nejde o jednorázový čin, ale má svůj vývoj a cyklicky opakující se etapy:

Hromadění napětí

 • Ve vztahu roste napětí, komunikace selhává
 • Ohrožená osoba začne mít strach, snaží se udělat vše proto, aby k násilí nedošlo
 • Agresor je impulzivní, rozčílený, žárlivý, kritizuje ohroženou osobu

Útok

 • Útočník ztrácí kontrolu, dochází ke slovnímu, psychickém nebo fyzickému násilí, propuká konflikt
 • Agresor používá hněv
 • Oběť má strach a bezmoc, nedokáže se vzepřít a bránit se

Líbánky (fáze usmiřování)

 • Útočník se omlouvá, žádá o odpuštění, slibuje, že se situace nebude opakovat, snaží se situaci zlehčovat
 • Oběť násilníkovi odpouští, získává pocit, že ji partner miluje a situace se zlepší
 • Oběť se snaží vnímat partnerovi dobré vlastnosti, obviňuje sebe z partnerova násilí, celou situaci bagatelizuje

 

Rizikové faktory

 • Finanční závislost na partnerovi
 • Vynucená sociální izolace (žena v domácnosti)
 • Péče o děti (mateřská, rodičovská dovolená)
 • Zdravotní postižení nebo omezení
 • Vyšší věk a bezmocnost seniorů
 • Odchod do důchodu
 • Nezvládnutí výchovy dětí a rodičovství
 • Závislosti partnera
 • Předchozí násilné chování
 • Držení a užívání zbraně
 • Deprese, vyhrožování sebevraždou
 • Opakování násilného chování

 

Agresor

 • Cílem je získat nad obětí převahu
 • Snaží se oběť udělat ekonomicky závislou
 • Oběť pro nedostatek financí není schopna opustit domov a vyhledat pomoc
 • izoluje ji od společenského dění, od rodiny, od přátel či jiných zdrojů oběti (čtení pošty, sms, odposlech hovoru, odmítá kontakty od rodiny)
 • před její rodinou se chová nespolečensky – rodina přestane rodinu navštěvovat
 • snaží se o zastrašení oběti, rozbíjí nádobí, nábytek, čistění zbraně, riskantní jízda autem
 • citové vydírání – nadávky, kritizování oběti – hloupost, nic neumí, pro citové vydírání využívají děti
 • prosazuje svoji autoritu
 • všechny finance jsou na účtu muže a žena k němu nemá přístup, a pokud ano, je kontrolován a dokládán účtenkami apod.
 • př. Jen muž řídí rodinné auto a rozhoduje, kam se pojede

nejčastější chyby oběti

 • při výběru partnera nechtějí vidět jeho agresivitu, sklon k alkoholismu, drogám – myslí si, že po svatbě se vše změní a partnera převychová
 • vzorem pro výběr partnera často bývá jeden z rodičů a jejich chování
 • oběť obviňuje sama sebe, klade si nesmyslné otázky
 • oběť bývá často se svým utrpením sama, nechce se nikomu svěřit a vyhledat pomoc

další situace, kdy dochází k domácímu násilí

 • partnerka má vyšší vzdělání než partner a on se cítí méněcenný
 • ztráta zaměstnání – pocit selhání
 • agresor má vysokou kvalifikaci, ale vykonává podřadnou práci
 • v práci vedoucí místo získal mladší kolega a agresor to musí poslouchat

důsledky domácího násilí

 • nedochází jen k fyzickému ublížení oběti, ale i k psychickému poškození zdraví

 

posttraumatická stresová porucha

 • oběť má opakované neodbytné prožívání traumatu, neschopnost vybavit si důležité momenty, příznaky zvýšené citlivosti, návaly hněvu, spánkové obtíže, přehnané úlekové reakce, potíže s koncentrací, nadměrná ostražitost, přibližně po 6 měsících

syndrom týrané ženy

 • sociální izolace, deprese, nízké sebevědomí, znovuprožívání traumatu, naučená bezmocnost, poruchy příjmu potravy, vyčerpanost, bolesti hlavy nebo zad

strategie jednání s osobou

vytvoření bezpečnostního plánu pro usnadnění odchodu od agresivního partnera: 

 • připravit si bezpečnostní zavazadlo (doklady, léky, finance, důležité kontakty, důležité dokumenty) a mít ho bezpečně schované
 • promyslet si únikovou cestu z bytu
 • říci o násilí lidem v okolí (sousedům, v práci)
 • domluvit si signál s dětmi nebo sousedy, kterým dá najevo, že potřebuje pomoc
 • zmapovat a domluvit si možnosti, kam by mohla během násilí utéct
 • udělat si důkazy v případě zranění nebo zničení majetku
 • s policií mluvit bez přítomnosti manžela a zaznamenat si kontakty policistů

v případě o bezpečí dětí:

 • pokud je agresor rozčílený, poslat děti pryč, násilí by se neměli účastnit, malé děti nezvedat do náruče – jsou zranitelnější
 • informovat školu, kdo smí děti vyzvedávat
 • poučit děti o tom, že nesmí chodit domů sami a ani s nikým cizím
 • použit děti, koho v případě potřeby mají kontaktovat

při plánování odchodu od partnera:

 • neříkat mu o svých plánech
 • naplánovat odchod na bezpečnější dobu
 • zajistit asistenci dalších osob
 • zajistit kopie nebo originály všech důležitých dokumentů
 • jde- li to, neodcházet bez dětí
 • zanechat partnerovi písemnou zprávu o odchodu, ale bez detailních informací

bezpečnostní pravidla po odchodu:

 • minimalizovat kontakt
 • nescházet se s ním na osamělých místech bez dalších osob
 • pokud stále vyhrožuje, kontaktovat policii
 • změnit telefonní číslo
 • učinit právní kroky ke zvýšení bezpečí

 

Syndrom can (child abuse and neglect)

 • syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte
 • jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné, odmítavé, a které poškozuje tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte případně způsobuje jeho smrt
 • určitou formou zneužívání byla dětská práce (u nás zakázána od 18.st)

 

formy:

tělesné 

aktivní (týrání)

 • tržné, zhmožděné rány a poranění, bití, zlomeniny, krvácení, dušení, otrávení, smrt

pasivní (zanedbání)

 • vyhladovění, nedostatky v bydlení, ošacení, ve zdrav. A výchovné péči

duševní a citová

aktivní

 • nadávky, ponižování, strašení, stres, šikana, agrese

pasivní

 • nedostatek podnětů, duševní a citová zanedbanost, neposkytnutí lásky, podpory
 • příznaky specifické
 • četné hematomy, ohraničené lysiny po vytrhání vlasů, natržený boltec uší, kožní rány, škrábance, opakované a neléčené zlomeniny, bodová popálení od cigaret, popáleniny, otřes mozku a míchy, mnohočetná vnitřní poranění

nespecifické příznaky

 • zvýšená úzkost a strach, obranné reakce, snížená sebehodnocení, neochota a rozladěnost před návratem domů, útěky z domova, náhlé zhoršení školního prospěchu, záškoláctví, zvýšená konzumace tabáku či alkoholu, agresivní chování, výbuchy hněvu, obtíže v sociální komunikaci až vyhýbavé chování
 • lítost, plačtivost, vztek, hněv, agrese, zvýšená úzkost a strach, smutek, apatie, deprese, snížené sebevědomí, podceňování, nerozhodnost, poruchy chováníSyndrom scan

Aktivní

 • Sex. hry, pohl. zneužívání, ohmatávání, znásilnění, manipulace v oblasti erotogenních zón, incest

Pasivní

 • Exhibice, video, foto, audiopornografie, zahrnutí dětí do sex. Aktivit dospělých

 

Rizikové faktory

Rizikové oběti

 • Děti výchovně hůře zvládnutelné, které svým chováním rodiče vyčerpávají, dráždí, unavují
 • Mohou ho i sex. Provokovat a svádět
 • Děti s poruchami ADD a ADHD – jsou neklidní, nesoustředění a s poruchami nálad, impulzivní, sklon ke zkratkovitému jednání
 • Děti s mentálním postižením
 • Potíže v komunikaci – děti co nemluví, nemohou o problému říci
 • Děti, které nejsou poučené o nebezpečí sex. Napadení
 • Děti vedené ke slepé poslušnosti vůči dospělému, autoritě

Rizikový pachatelé

 • Rodiče mladiství, nevyspělý, nevyzrálý na rodičovství, kteří nejsou schopni převzat zodpovědnost
 • Dospělí s agresivními povahovými rysy, impulzivní, nezdrženliví, velmi často neurotičtí, cholerici
 • Rodiče se sníženým intelektem
 • Dospělí závislí na alkoholu a drogách
 • Lidé z rozvrácených a disfunkčních rodin
 • Lidé, kteří vyznávají zvláštní životní styl (stoupenci rituálů, příslušníci sekt)
 • Pachatelé duševně nemocní, psychotičtí
 • Jedinci, kteří byli v dětství sami zneužíváni

Rizikové situace

 • Rodina s velkým počtem dětí
 • Rodina s přijatým/ osvojeným dítětem
 • Rodiny sociálně izolované
 • Obranné reakce

Tendence popírat skutečnost

 • Nepřipustí si, co se děje, protože je bezmezně miluje, nebo si chce udržet myšlenku bezpečného domova, nebo se snaží vyhnout dalšímu těles. Trestu

Přijetí role špatného dítěte

 • Mají pocit viny, myslí si, že si trest zaslouží, že je spravedlivý, omlouvá rodiče

Aktivní obranná strategie

 • U dětí, jejichž rodiče neprojevují lásku
 • Snaží se upozornit, získat důkaz, že ho milují
 • Rodiče dítě dráždí, bijí ho

Tendence opakovat negativní prožitek

 • Smyslem je dosáhnout vyrovnání, odreagování
 • Při hře, kreslení dítě nevědomě opakuje to, co prožilo
 • Smysl přehodnocení situace

Identifikace s agresorem

 • Dítě se srovná se situací tím, že se začne chovat stejně, jako tríznitel 🡪 tím se dostane do role násilníka, zbavuje se strachu, pocitu bezmoci

 

Zásady komunikace při podezření na syndrom CAN:

 • Přizpůsobit komunikaci věku dítěte – používat stejná slova, jako používá dítě
 • Zachovat klid a nevyvracet informace – neříkat to není možné, to se nestalo, dávat pozor na to, co říkáme, jak reagujeme
 • Nevyslýchat – nechat dítě vypovídat vlastními slovy
 • Ubezpečit dítě, že nic špatného neudělalo – utvrzovat, že nenese vinu za chování dospělého
 • Být obezřetný ke zvýšení pocitu viny – jak je to možné? Proč ti to udělal? Neptat se.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!