Terciární sektor – zeměpis

 

Otázka: Terciární sektor

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): karelsmetana.7

 

Terciární sektor = nevýrobní část hospodářství, sektor služeb

 • zahrnuje širokou škálu činností spojených s dopravou osob (nákladní doprava – vazba na výrobu – neřadí se do sektoru služeb), obchodem, financemi, veřejnou správou, zdravotnictvím, výchovou a vzděláváním, šířením a zpracováním informací, trávením volného času, vědou a výzkumem (věda a výzkum
 • terciér převzal některé činnosti z jiných sektorů – vládní služby, komunikace, školství, zdravotnictví, finanční služby, právní služby, turismus, obchod, potravinářství, masová média, stavebnictví, informační technologie, nakládání s odpadem, hazard atd.
 • různé profese – některé z nich vyžadují vysokoškolskou kvalifikaci (lékař, právník, učitel, novinář, inženýr – ekonom), pro jiné postačuje základní vzdělání či vyučení (prodavačka, číšník, řidič, uklízečka aj.)
 • podíl služeb na HDP – určité měřítko vyspělosti státu

 

služba

 • neskladovatelná – nelze skladovat do zásoby
 • nedělitelná – nelze rozdělit
 • nehmotná –nemá fyzickou podstatu

 

rozdělení služeb – kritéria

 • zbytné × nezbytné (školství, zdravotnictví × lázeňství), na pomezí (měnící se potřeby) – finančnictví
 • kolektivní × individuální (obrana státu × cestovní ruch)
 • placené × neplacené
 • státní × soukromé

 

terciér – globálně

 • podíl terciárního sektoru a jeho význam v ekonomice stoupá

 

vyspělé země

 • vysoký a stále rostoucí podíl služeb (vysoká produktivita zemědělství a průmyslu à přesun pracovních sil do nevýrobních činností)
 • vysoká životní úroveň většiny obyvatel – poptávka po službách rozmanitého charakteru
 • vysoký podíl oborů náročnějších na kvalifikovanou práci (bankovnictví, pojišťovnictví, právní a daňové poradenství, vzdělávání, sdělovací prostředky, kultura, marketing)

 

 

postkomunistické země

 • sektor služeb se v minulosti méně rozvíjel, některé obory se opomíjely
 • uvolnění prostoru pro soukromou iniciativu vedlo ke značnému rozmachu terciéru (obchod, peněžnictví, ubytovací a restaurační zařízení, cestovní kanceláře, zábavní podniky, bezpečnostní služby) à zvýšení počtu pracujícíh v terciéru

 

rozvojových zemích

 • nízká výkonnost zemědelství a průmyslu, nízká kupní síla obyvatel à nevyžaduje rozvinutější služby,
 • situace se mění v regionech, které se stávají vyhledávanými cíli cestovního ruchu obyvatel vyspělých zemích

 

terciér – nejvyšší výnosy

 • USA, Japonsko, Čína, Německo, Francie, UK, Brazílie, Itálie, Kanada, Rusko, Austrálie, Španělsko, Indie, Mexiko, Jižní Korea

 

cestovní ruch

 • 983 mil. turistů (r. 2011), 1 bil. $
 • pokrývá 25-30% světových služeb
 • zaměstnává 100 mil. osob
 • jedno z nejrychleji rostoucích odvětví světového hospodářství
 • stimuluje rozvoj celé škály služeb (hl. díky vytváření infrastruktury) – turista: doprava, ubytování, památky, zábava
 • rozvoj – 2. pol. 20. stol. – podmíněn mírovými podmínkami ve velké části světa, v závěru století i odstraněním přehrad bránícím cestování mezi Západem a Východem à umožnil to i růst životní úrovně obyvatel ve vyspělých zemích (vzestup peněžních příjmů, prodloužení dovolené, rozěíření vlastnictví osobních automobilů) + rozvoj dopravy (budování dálnic, letišť)
 • dnes – součástí životního stylu, slouží jak k rekreaci, tak k poznávání

 

hlavní oblasti cestovního ruchu

 • Evropa, Severní Amerika

 

pláže

 • rekreace v letním období
 • subtropické a tropické klima
 • pobřeží Středozemního moře, Kanárské ostrovy, karibská oblast, Florida, Kalifornie, Havaj)

 

horské oblasti

 • zimní i letní období
 • Alpy

 

cesty za poznáním

 • muzea, galerie, historické památky àŘecko, Itálie, Španělsko
 • národní parky à (USA, Kanada)
 • hlavní světové metropole à Londýn, Paříž, New York atd.
 • značné perspektivy pro rozvoj cestovního ruchu – i země třetího světa (příroda, historické památky, způsob života); není zde však dostatečně vybudovaná infrastruktura
 • c. ruch značně reaguje na politickou stabilitu a bezpečnost turistů (pokles návštěvnosti Jadranu v době konfliktů na území bývalé Jugoslávie, naopak přitažlivost Tuniska ve srovnání s ostatními státy afrického Středomoří, pokles cestování po terorostických útocích 11. 9. 2001)

 

turismus

 • klady – rozvoj regionu, vznik pracovních příležitostí, zisk (točení peněz v daném regionu)
 • neutrální – zvyšování cen pozemků
 • zápory – znečištění (hanobení přírody, kultury), zvyšování cen, kriminalita, přetváření krajiny i města

 

obchod

 • tradiční složkou služeb
 • vnitřní i mezinárodní
 • vyměňování komodit za peníze
 • příčiny – rozdílné přírodní podmínky (nerostné suroviny, zemědělství)
 • spojen s dělbou práce, výrobní specializací, rostoucí spotřebou
 • stupeň zapojení do mezinárodního obchodu závisí na rozvinutosti ekonomiky (je vyšší u vyspělých zemí), a souvisí s velikostí státu
 • hl. centra světového obchodu – USA, Z Evropa, Japonsko (zaujímají téměř 60% obratu světového zahraničního obchodu)
 • země třetího světa – podíl nižší, většinou jednostranně zaměřený (převládá vývoz surovin a produktů plantážního zemědělství a dovoz průmyslových výrobků a základních potravin)

 

mezinárodní trh

 • protekcionismus, liberalismus
 • volný trh
 • clo – zátěž importu
 • embargo – zákaz obchodu (se státem nebo zbožím)
 • kvóty – množství importu
 • neviditelné překážky dovozu – přemrštěné standardy
 • jazyková, právní bariéra
 • kurzové riziko (měna)
 • vzdálenost
 • náboženská, kulturní bariéra
 • kupní síla obyvatelstva, politická stabilita, korupce, konkurence
 • komodity: surová nafta, kafe, curk, zemní plyn, zlato, stříbro, zpracovaná nafta, kukuřice, pšenice, bavlna

 

školství

 • vyspělé země – rozvinutý systém státního (veřejného) i soukromého školství; povinná školní docházka obvykle do 14-16 let; zvyšování počtu mladých lidí, kteří získávají střední, vyšší a vysokoškolské vzdělání
 • chudé země – běžný analfabetismus, síť škol je řídká a nízké procento lidí získává vyšší než elementární vzdělání – vyšší vzdělání získávané většinou v zahraničí – výsadou nejbohatších vrstev
 • pokročilejší rozvojové země – snaží se odstranit problémy ve vzdělanosti a investují do vzdělání značné prostředky

 

zdravotnictví

 • vyspělé země – charakteristické rozvinutá lékařská péče, zdravotnická zařízení jsou vybavena moderní technikou, uplatňují se nové léčebné postupy; lékařská péče je dostupná pro všechny vrstvy (systém zdravotního pojištění)
 • rozvojové země – nedostatek lékařů, chybí prostředky na moderní zdravotnictví, léky a náročnější lékařské služby jsou pro většinu obyvatel nedostupné

 

doprava

 • základní – silniční, vodní, železniční,  letecká × další – potrubní, kosmická, pevná dopravní zařízení (eskalátory, výtahy)
 • dle pohonu – motor, lidská síla, zvířecí síla
 • dle počtu lidí – hromadná, individuální
 • veřejná × neveřejná
 • nákladní × osobní
 • další dělení:
  • železniční doprava – vhodná pro dopravu hromadného zboží (dřevo, uhlí, ropa, železná ruda)
  • silniční doprava – flexibilnější než železnice; počátky – lidská síla à koně à vynález kola
  • vodní doprava – rudy, jídlo, voda, ropa, kapalný zemní plyn, chemikálie
  • letecká doprava – primárně pro osobní využití, rychlý transport na velké vzdálenosti

 

hiearchické rozmístění služeb

 •  nabídka služeb závisí na velikosti sídla
 • obecně – čím větší sídlo, tím má větší a širší nabídku služeb
 • některá sídla speciálně zaměřena na určitý druh služeb (přímořská letoviska, lázně, horská střediska, místa s mimořádným významem historickým, kulturním, náboženským)

 

konkurence ve službách

 • silná
 • prosazují se velké společnosti (banky, hotely, obchodní řetězce, cestovní kanceláře), které díky finančním možnostem stále více ovládají trh a vytlačují střední a drobné podnikatele
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!