Totalitní systémy v Evropě 1918-1939 – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Totalitní systémy v Evropě 1918-1939

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Sabina

 

  • komunismus
  • fašismus
  • nacismus

 

-totální kontrola nad obyvatelstvem; jedinec – pouze jako příslušník celku (národa, strany)

-ideologie = výklad světa

-jediná politická vládní strana

-oficiální propaganda – světonázor

-potlačení lidských práv; omlouvání zločinů jako „vyšších cílů“,

-v čele strany/národa vůdce (Duce, Fuhrer)…

 

Komunismus

Znaky = odstranění samých základů politické demokracie

-porušování nebo potlačování lidských práv

-neomylný a zbožňovaný vůdce = neomezená osobní diktatura

-beztřídní společnost, rovnost mez lidmi

-myšlenka třídního boje

-kolektivní vlastnictví; potlačení náboženství; nacionalismus = nepřátelský

 

a) Vznik a vývoj

-Karl Marx, Bedřich Engles

-zakladatelé vědeckého komunismu

-„Komunistický manifest“

-„Kapitál“ – zákony kapitalismu (ekonomické dílo)

-socialismus mezistupněm k dokonalému komunismu

-svaz komunistů = internacionální charakter

-organizace „Internacionála“

-vyčkávání na převzetí moci ve vhodnou dobu v dané zemi

-nadnárodní organizace pro socialistické strany a dělnické svazy

 

-1. Internacionála – vznik 1864

 

-2. Internacionála (socialistická)

-1889-1914

-dvě strany:

a) kdo věřil v přechod společnosti k socialismu postupně

b) radikálové – odsouzení respektu k zákonné cestě

-prosazování násilného převratu

-radikálové – postupné odtržení = komunistické strany

 

-3. Internacionála (komunistická) – důležitá!!!!

-volání po světové revoluci – manifest

-všechny státy podřízeny moskevskému centru

-od roku 1936 Stalin předsedou = čistky

 

-4. Internacionála (Trockyho)

-propagace myšlenky nepřetržité světové revoluce

-„svět je nepřetížitelným vznikáním a zanikáním“

-ekonomická základna – materiálno (statky, jídlo apod.)

-ekonomická nástavba – kultura, umění, duchovno…

-třídní boj, diktatura proletariátu = vláda lidu

-Vladimir Iljič Uljanov Lenin

-narozen 1870

-starší bratr popraven za pokus o atentát na cara Alexandra III.

-od 90. let profesionální revoluční činnosti

-účast v ruské revoluci 1905

-červenec 1917 – pokus spolu s bolševiky o svržení vlády

-prosazoval komunistickou socializaci = zespolečenštění výrobních prostředků

-Leninismus =  – založen na myšlence diktatury proletariátu prostřednictvím zvolených zástupců

-vymýcení nebo výrazné omezení moci církví a také boj proti nacionalismu

-dobré sociální podmínky obyvatelstva

-ostrý útok proti imperialismu

-rozhodující úloha těžkého průmyslu

-osobní diktatura

-tvrdé potírání politických protivníků

-Stalinismus = – prohloubení totalitních rysů

-Stalin vyhrál mocenský boj s L. D. Trockým o nástupnictví

-diktatura proletariátu

-bezpodmínečná poslušnost

-heslo „zostřování třídního boje za socialismu

=zahájení fyzické likvidace nepřátelských tříd

=>gulagy – pracovní tábory pro vězně politické i „běžné“

-„Glavnoje opravlenije lagerej“

 

b) důvody pádu carismu v Rusku:

-samoděržaví, car Mikuláš II.

-konflikt s Japonskem

-„Rusko-Japonská válka“ (1904-1905)

-zprvu spor o poloostrov Liao-tung

-boj o vliv v Koreji a Mandžusku

-převaha Ruska ohledně vojáků; vojsko nepřipravené, nevyzbrojené

-bitva u Port Arthur (8. 2. 1904)

-ruská kapitulace – leden 1905

-Bitva u Mukdenu  – fatální porážka Ruska

-mírová smlouva mezi oběma zeměmi; za přítomnosti Theodora Roosevelta

-roku 1905 – 1. velká ruská revoluce

-20. leden 1905 – prosící lidé o pomoc z bídy, způsobenou válkou

-vůdce Pop Georgij Gapor

-car: vojáci – střelba do davu = krvavá neděle v Petrohradě

-vlny nepokojů

-Vzpoura na křižníku Potěmkin – špatná situace i atmosféra, stížnosti námořníků na jídlo

-posádka se je snaží uklidnit; pak chce postřílet povstalce

-rozkaz není proveden, „věrní“k povstalcům

-nepokoje sílily; vznik politických stran – požadavek volebního práva, svolání parlamentu (dumy), zavedení občanských svobod po vzoru Z Evropy

Manifest (1905) = car zřídil státní dumu jako zákonodárný orgán

-zrušeno placení rolnických poplatků za vykoupenou půdu

-velká rozštěpenost názorů ve společnosti

-výsledky: prosazení zárodků parlamentarismu a stranického politického systému

-některé občanské svobody

 

c) Změna systému

Březnová (únorová) revoluce 1917

-zima 1916/1917

-politická, sociální, zásobovací krize

-odložení zasedání dumy; lidé v ulicích Petrohradu

-abdikace cara; 2 centra moci => *

-svržení cara a samoděržaví

-k moci prozatímní vláda*; vyhlášení republiky

 

-(sociální demokraté:

  1. menševici – marxisté; umírnění; revoluce až za silné základny dělníků)
  2. bolševici – V. I. Lenin – revoluce bez ohledu na sílu dělníků

                             -důraz na organizovanou stranu revolucionářů

  1. eseři – sociální revolucionáři; orientace na venkov; velmi vlivní a početní

       -liberální kadeti:střední vrstvy, liberální šlechta)

-petrohradský Sovět *– dělníci, vojáci; bolševici a menševici

-zřizovány sověty po celé zemi i v armádě

-vzestup bolševiků – podpora Německa, populismus=demagogie o míru, půdě rolníkům

-příprava puče – Trockij

-dvojvládí – Prozatímní vláda – v čele kníže Georgij Lvov

-později menševik Alexandr Kerenskij

-Nejvyšší sovět dělnických a rolnických zástupců

-ovládnutí Menševiky, Esery; později do rukou Bolševiků

Říjnová revoluce

-25. říjen 1917 (7. listopad – gregoriánský kalendář)

=výstřel z Aurory

-bolševický převrat; nekrvavé převzetí moci

-obsazení důležitých bodů v Petrohradě Rudou gardou

-pozdě večer = dobyt Zimní palác

-v čele revoluce Lev Trockij

-volby (manipulované bolševiky) – výhra eserů

-svržení buržoazní prozatímní vlády = nastolení sovětské republiky

-premiér Kerenskij v přestrojení pryč z Ruska

-rozehnán parlament

 

Brest-litevský mír

-jednání s Německem, R.U, Tureckem a Bulharskem

-vystoupení Ruska z války; zánik východní fronty

-potřeba klidu pro revoluci

-ztráta Polska, Pobaltí a části Běloruska

 

Občanská válka

-tvrdý postup bolševiků proti oponentům

-vlastníci, úředníci, důstojníci

-formování opozice na jihu Ruska: snaha o vojenský odpor

-všichni proti všem; jediná koordinovaná skupina – bolševici

 

-protibolševické síly:

  1. bílí – konzervativci, kozáci – generálové Alexandr Kolčak, Anton Děnikin
  2. neruské národy – poláci, finové, pobaltské národy…
  3. intervenční jednotky –nejdůležitější Čs.legie (ovládnutí transsibiřské magistrály) britové, francouzi, američané, japonci

-rudá armáda: centrálně řízená, lepší organizace, disciplína než u bílých

-ovládání centrálního Ruska – kontrola průmyslu a železnic

-bezohlednost – válečný komunismus (z venkova pro města a armádu)

-cca 10 milionů mrtvých, devastace průmyslu

-1919 = vznik Kominterny (nástroj bolševismu, snaha ovládnout soc. dem. hnutí)

-1922 – vyhlášena SSSR – formálně federace, fakticky centralistické impérium

=porážka bílých

– existence uznána Německem při tajné smlouvě z Rapalla

 

Fašismus

Znaky: – spolupráce tříd lidí jedné rasy

-zachování soukromého vlastnictví

-kladení důrazu na rasu

-odmítání liberalismu, kapitalismu, demokracie, pacifismu

-důraz na roli národa a jeho historii

-xenofobie – nenávist ke všemu cizímu

 

Vznik a vývoj

-v Itálii

-odkaz na latinu = fasces

-svazky jilmových prutů, svázaných červenou páskou; vyčnívající vetknutá sekera

-v Antickém Římě – odznak moci vysokých úředníků

na prvním místě národ

-vypjatý nacionalismus, protidemokratické zaměření, snaha o nastolení diktatury

-odpor k přistěhovalcům ve snaze „ochránit“ italský národ před cizími vlivy

-pocit pošlapané národní hrdosti; hospodářská nejistota; politické nejistoty

-nekritická láska k vlastnímu národu, ultranacionalismus; obdiv k římskému impériu

-snaha o soustředění všech lidských, hospodářských a vojenských zdrojů pro přípravu na válečný konlifkt

-roku 1919 – bojové svazky „Fasci di Combattimento

-zatímco Nacismus měl základnu v sociálně slabších vrstvách

=fašismus se opíral o podnikatele, malé obchodníky, pracující na venkově

-snaha navázat na Karbonáře (rok 1848 – Guiseppe Mazzini, Garibaldi

-sjednocení Itálie do jednoho silného celku)

=černé košile

-oddíly pro chlapce od 4 do 8 let = „Synové vlčice“

-útoky „trestných eskader“ proti socialistům v letech 1919-1921

-postupné omezení vlivu parlamentu; zákaz opozičních politických stran;

-omezení občanských práv a svobod; silná státní kontrola hospodářství

 

Osobnost Benita Mussoliniho

-před válkou socialista, radikální revolucionář

-Marx vzorem, sklony k diktatuře

-heroizace násilí, antimilitarista

-šéfredaktor socialistického listu „AVANTI!“ (Vpřed!)

-během roku 1914 obrat

-nacionalista, militarista

-„Oběť, idea, očista, národ, Itálie.“

-označován jako „Duce“ – vůdce

-kult osobnosti: muž severu, dobyvatel, obránce míru, otec vlasti…

-„nejlepší syn a vůdce národa“

-pověrčivý, nečistotný, používání vulgarismů i na veřejnosti

-smrt 28. 4. 1945 (pověsili s ním i jeho milenku za nohy k trámu)

-Hitler se poté také rozhodl pro sebevraždu

-1922 – Pochod na Řím

-24. 10. – fašistický kongres v Neapoli

-„Buď nám vláda předá moc, nebo vtrhneme do Říma a vezmeme si ji sami.“

-několik tisíc Černokošiláčů táhne na Řím

-král Viktor Emanuel II. z počátku kladl odpor

-poté „vyřešení“ situace = nabídl Mussolinimu funkci ministra vnitra

-lidé se domnívali, že půjde o vládu silné ruky – ovšem v mezích zákona

-vláda, která, až jí nebude zapotřebí, odejde ze scény

-Mussolini odmítl; pozván králem do paláce

-fašistické jednotky mezitím vtrhly do Říma

-přišel v Černé košili

-jmenován ministerským předsedou

=polovina vlády fašistická

-Mussolini také ministrem zahraničí

Budování fašistického státu

-reforma volebního zákona

-vítězná strana – zisk 2/3 křesel v parlamentu

-kandidáty na poslance ustanovuje „Velká fašistická rada“

-volba pouze ano/ne

=> popraveno 4100 osob z opozice

-1923 – vznik Velké fašistické rady = nejvyšší orgán v zemi

– ovládnutí odborů, monopol na uzavírání pracovních smluv

-zákon o zbavení Mussoliniho odpovědnosti vůči Parlamentu

– zákon o rozpuštění opozičních politických stran

– obnovení trestu smrti

-přísná kontrola tisku, posílení tajné policie

-zrušení platnosti pasů

-sběrné tábory pro politické vězně; politické vraždy

-organizace ekonomicky aktivních obyvatel = do sdružení

-dle druhu zaměstnání

=naprostá totální kontrola společnosti

1929 = Lateránské dohody

-usmíření státu a katolické církve

-vznik Vatikánu

-katolické náboženství = státní náboženství

-papež Pius XI.

-nebude zasahovat do politiky, když fašisté nechají Vatikán nepokoji

-Itálie zaplatila odškodnění 750 miliard Lir

-Mussolini obdivován Adolfem Hitlerem

-první Hitlerův dopis z roku 1931

-nabídka rovnocenných vztahů mezi Itálií a Německem

-1935 – agrese v Etiopii

-roku 1896 – pokus Itálie ovládnout Etiopii (Habeš)

-porážka v bitvě u Aduwy

=Etiopie jedinou nezávislou zemí Afriky

-italské državy – Tropolis, Eritrea, Italské Somálsko

-Mussolini – snaha o napravení „hanebné porážky“

-boj proti poslednímu etiopskému císaři Hailemu Selassiemu

-taktika plynu proti kopím

-Itálie – o 40 000 více vojáků než Etopie

=skoro 300 000 mrtvých etiopanů

 

Nacismus

-z německého „National-sozialismus“

-Hugo Boss – nacistické uniformy

-vznik z DAP (Deutsche Arbeiter Partai)

-únor 1920 – přejmenováno na NSDAP

=Nacionální socialistická německá dělnická strana

-následky světové krize – hyperinflace; 6 milionů nezaměstnaných

-výroba snížena o 41%

-vymizení zahraničního kapitálu

-ztráta majetku, úspor, živností

-vyhrocená situace – živná půda pro extrémisty

-úpadek vlivu občanských demokratů

-postupná výhra NSDAP

-nacistická ideologie:

-nadřazená rasa, právo na větší životní prostor než „podlidé“ (untermensch)

-za všechno zlo světa zodpovědní Židé; komunisté, Slované…

na prvním místě rasa, pak až národ

-prvky nacionalismu, antislavismu, rasismu, pangermanismu (idea o sjednocení v germánské evropě), antisemitismu

-inspirace: – filosof Friedrich Nitzsche

-nadčlověk, pohrdání demokratickými principy

-válka oddělí „zrno od plev“

-zákon o přežití nejsilnějších

– Oswald Spengler

-kniha „Zánik západu“

-koncept společnosti jakožto organismu

– Georg von Schonerer

-antisemita, pangermánský nacionalista

 

Osobnost Adolfa Hitlera

-narozen v dubnu 1889, v Rakousku

-otec a matka – vzdálení příbuzní

-chtěl se stát malířem

-ve Vídni příležitostný malíř

-Vídeň – zkažené město, plné marxistů a Židů

=zapřísáhlý antisemita

-stěhování do Mnichova

-za 1. světové války jako dobrovolník v německé armádě

-rok 1918 – vznik Výmarské republiky; sociálně-demokratická vláda

-po válce se přidal do krajně pravicové skupiny

=DAP (Deutsche Arbeiter Partei)

-získal vysoké postavení; dobrý řečník

-roku 1921 jejím předsedou s neomezenými pravomocemi

-přejmenování na NSDAP

-původně cca 55. členem, poté změněno na 7. člena strany

-proslovy na pivnicových schůzích – vzrůstající obliba

-roku 1921 – SA (Sturmabteilung)

-úderné oddíly

-hnědé košile

 

-Ernst Rhom

-tykal Hitlerovi; zvolen do Reichstagu za Národně socialistickou stranu svobody

-zpočátku ochranka Hitlera

-členové z jedinců pravicového „lumpenproletariátu“

-bývalý členové německé armády, zklamaní prohrou Německa

-zapojení do Pivního puče pod vedením Ludendorffa a Hitlera

-přechodný zákaz SA od dubna 1924 do března 1925

-1923 – Pivnicový puč

-Mnichov

-snaha o napodobení Mussoliniho „Pochodu na Řím“

-Německo téměř v bankrotu, francouzská okupace Porúří

-centra průmyslu

-9. říjen – zahájena kampaň

-plán převzetí moci silou

-jednotky SA; příznivci NSDAP

-po prvních výstřelech policistů se dav rozprchnul

-NSDAP zakázána, Hitler zatčen (věznice Landsberg)

-zde napsal „Mein Kampf“

-po propuštění návrat do politiky

-1925 – založeny oddíly SS (Schutzstaffel – osobní garda)

-1928-1930 – zvýšení počtu voličů z 800 tisíc na 6,5 milionu

-1930-32 – vzrůst počtu SA na 300 tisíc

-1931 – Harzburská fronta (spojení pravicových stran)

30.leden 1933 – Hitler zvolen říšským kancléřem

27. únor 1933 – požár v Reichstagu

-podezřelý Marinus van der Lubbe – údajný komunista

-Hitler to využil k posílení pozice NSDAP v parlamentu

  1. únor – Dekret o požáru Říšského sněmu

-omezení lidských práv, osobních svobod, svobody projevu a tisku…

-březen 1933 – nové volby do Říšského sněmu – 43% hlasů NSDAP

-na prvním zasedání vyloučeni všichni zvolení komunisti

-23. březen 1933 – Zmocňovací zákon

=umožnění Hitlerovi a vládě NSDAP přijímat zákony bez souhlasu Reichstagu po dobu 4 let

-zákaz Německé komunistické strany; později i Sociální demokracie

-1934 = smrt prezidenta Hindenburga

=>Hitler převzal moc prezidenta

=>spojení funkce kancléře a prezidenta

=>tituluje se „Fuhrer“ – vůdce

-potlačení demokracie, postupný zákaz opozičních politických stran, zrušení odborů

-mocenské prostředky do rukou SS, SA, GESTAPA

 

Bezpečností složky Třetí říše

a) Abwehr

-Wilhelm Canaris

-od ledna 1935 do února 1944

-vojenská rozvědka a kontrarozvědka

-od roku 1938 – podléhání říšskému ministru války

-poté pod vrchní velitelství branné moci

-sledování Hitlerových odpůrců

-agenti Abwehru – nepotřebovali potvrzení o příslušnosti k árijské rase

-nebyla podřízena SS a Gestapu

-později prošetřováno Heydrichovým SD kvůli podezření o napojení na

západní spojence

=> Paul Thummel-dvojitý agent A-54 René (londýnská ČS exilová vláda)

-oblíbenec plukovníka Moravce

 

b) Gestapo

-Geheime Staatspolizeamt

-tajná státní policie

-zřízena duben 1933

-nástupce Pruské státní policie

-původně podřízena Hermannu Goringovi

-likvidace politické protinacistické opozice

-kompetenční spory mezi policií, Gestapem a SS, SA

-centrála => Prinz-Albrech Strasse, Berlín

 

-Schutshaftbefehl – „ochranná vazba na dobu neurčitou“

-na základě zákona k ochraně lidu a státu proti komunistickým útokům

-gestapo – role žalobce, soudce a vykonavatele bez soudního dohledu

=> zřízen koncentrační tábor Dachau 1933

-původně pro politické vězně

-zpočátku pod SA, poté do rukou SS

 

c) SS – Schutzstaffel

-ochranný oddíl

-ozbrojená složka Hitlerovi osobní stráže (1925)

-přímý předchůdce byl elitní oddíl stráže SA

-Stabswache (Štábní stráž)

-na počátku 8 členů

-Heinrich Himmler

-hlavní tvůrce SS – jmenován velitelem 1929

-jmenován Reichsfuhrerem SS

-rasová otázka = „organizační princip pro výstavbu jednotek SS“

-rasovou teorii do praxe

-koncentrační tábory => tábory smrti

-árijská nadvláda – systematické vyhlazování židů

 

d) SD – Sicherheitsdienst

-bezpečností služba

-soukromá zpravodajská služba SS a NSDAP

-zřízení z iniciativy Himmlera roku 1931

-od července 1932 pod vedením Reinharda Heydricha

-mnoho informací o odpůrcích

-Reinhard Heydrich

-člen Freikorpsu

-přijat k námořnictvu, kvůli pletkám s dcerou vlivného námořního stavebního rady poté vyhozen

-v té době už zasnouben s Linou von Osten

-od roku 1931 členem NSDAP a SS

-autor „konečného řešení židovské otázky“

-boj mezi nacistickými pohlaváry = která organizace bude klíčová

-SS – role v zabezpečení národně socialistického státu

-SA – přání pokračovat v národně socialistické revoluci, ovládnutí armády

-muži v SA věrní Röhmovi, nikoli Hitlerovi

-Himmler a Goring – pakt proti Rohmovi

-duben 1934 – Himmler jmenován celoříšským šéfem gestapa

=prorůstání gestapa se členskou základnou SS

 

30. červen 1934 – Noc dlouhých nožů

-Hitler přijel do Wiesee osobně zatknout Rhoma

-SS pozabíjeli členy SA

-akce „Kolibřík“

=zatýkání a zabití dalších nepohodlných nacistických pohlavárů

-Rhomovi byla nabídnuta sebevražda, odmítl

-na začátku července byl zastřelen za přítomnosti šéfa koncentračního tábora Dachau

-Gestapo během 30. let = na byrokratický aparát

 

Norimberské zákony

-polovina září 1935

-2 ústavní zákony  – o říšském občanství; o ochraně německé krve

=>pozdější vyloučení Židů ze společnosti

-snaha o jednoznačné definování postavení Židů

 

-3 hlavní body:

1) zbavení Židů občanských práv

2) Rassenschande – otázka smíšených manželství (zneuctění rasy)

3) Bojkot židovských firem

 

-otázka postavení míšenců

1) míšenci 1. stupně – dva židovští prarodiče

-nežili v době vydání zákonů s Židem

-nebyli členy Židovské obce

-směli uzavírat sňatek také pouze s míšencem 1. stupně

 

2) míšenci 2. stupně – jeden židovský prarodič

-odváděni do Wehrmachtu

-cílem jejich integrace do německé společnosti

-otázka dětí ze smíšeného či míšenského manželství

-státní povolání – nutnost dokázat árijský původ

 

Anschluss Rakouska – 12. březen 1938

Mnichovská dohoda – 29. 9. 1938

-vynucené odevzdání Československých pohraničních oblastí Německu

 

Křišťálová noc

-9. listopad 1938

-vypalování židovských synagog

 

Protektorát Čechy a Morava – 15. březen 1939

-plánovaný vojenský úder „Fall Grun“ – nikdy neuskutečněný

 

1. září 1939 – napadení Polska; začátek 2. světové války

-operace „Fall Weiss“

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!