Trestní právo hmotné – maturitní otázka

 

   Otázka: Trestní právo hmotné

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Denisa

 

 

TRESTY

 • jsou v trestním zákoníku v obecné části
 • při stanovení trestu soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho způsobu života a k možnosti jeho nápravy
 • pachatelem TČ může být FO, která je v době činu příčetná (ovládací→ osoba ovládá své jednání chování, rozpoznávací→ jestli pachatel ví, že dělá něco nebezpečného) a starší 15 let
 • při stanovení přihlédne soud k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem

 

ZÁNIK TRESTNOSTI:

Trestnost=možnost být pro TČ trestán, uznán vinným, vyšetřován

A, smrt pachatele

B, promlčí trestného stíhání

-délka závisí na zločinu

-některé TČ nelze promlčet

-promlčecí lhůta začíná plynout od momentu spáchání TČ

C, milost prezidenta republiky

D, účinná lítost

 

Polehčující okolnosti:

 • spáchal trestný čin poprvé
 • spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušenost
 • spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku
 • spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů
 • svůj trestný čin oznámil sám úřadům
 • trestného činu upřímně litoval
 • vedl před spácháním trestného činu řádný život

 

Přitěžující okolnosti:

 • spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení
 • spáchal trestný čin z pomsty, z národnostní, rasové, etnické nenávisti
 • spáchal trestný čin surovým způsobem
 • spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti
 • spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, zdravotně postižené
 • spáchal více trestných činů
 • byl již pro trestný čin odsouzen (recidivista)

 

DRUHY TRESTŮ:

 • Peněžitý trest

-trest výchovný

-peněžitý trest se ukládá v denních sazbách (činní neméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč)

-soud ukládá se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele

-vydobytá částka peněžitého trestu připadá státu

-Př.: vandalismus

 • Propadnutí majetku

-nejtěžší majetkový trest

-soud může uložit pachateli odsouzenému k vyjmečnému trestu nebo k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za závažný trestný čin, jimž pachatel získal nebo chtěl získat majetkový prospěch

-nevztahuje se na věci, jichž je třeba nezbytně k uspokojení základních potřeb odsouzeného

-vlastníkem propadlého majetku se stává stát

-výrokem o propadnutí majetku zaniká společné jmění manželů→ když do věznice na dlouho

 • Propadnutí věci – vlastníkem propadnuté věci je stát

-za propadlou věc prohlásí soud věc náležející pachateli, které bylo:

-užito k spáchání trestného činu

-ke spáchání trestného činu byla určena

-získal trestným činem nebo jako odměnu za něj

 • Zákaz činnosti

-ukládá se na 1 až 10 let pachateli, který se dopustil trestného činu v souvislosti s touto činností

-zakazuje se výkon určitého zaměstnání, povolání, funkce

 

 • Trest odnětí svobody

a, Nepodmíněný trest odnětí svobody

-jde, o univerzální trest→ může být uložen pachateli každého trestného činu

-horní hranice je 20 let

-Existují dva výjmečné tresty:

trest odnětí svobody na 20 – 30 let – velký stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost, ztížená možnost nápravy

trest odnětí svobody na doživotní -není naděje na možnost nápravy pachatele, mimořádně nebezpečný pro společnost

-typ věznice určuje soud, rozhoduje i o přeřazení do jiného typu věznice

 

Typ věznic v závislosti na intenzitě ostrahy a charakteru režimu věznice:

 • s dohledem (zpravidla pachatelé za přečin spáchaný z nedbalosti)
 • s dozorem
 • s ostrahou
 • se zvýšenou ostrahou (pachateli, kterému soud uložil výjmečný trest odnětí svobody)

 

-na Borech-Plzeň, Mírov, Pankrác, Valdice, Pardubice-ženy

-podmíněné propuštění z věznice-musí odpykat alespoň ½ uloženého trestu a prokázal svým chováním a plněním povinností polepšení

 

b,Podmíněné odsouzení k trest odnětí svobody

-soud uloží odsouzenému trest odnětí svobody, ale jeho výkon odloží pod podmínkou, že se odsouzený během stanovené zkušební doby bude řádně chovat a vyhoví uloženým podmínkám

-zkušební doba na 1 až 5 let

-soud může uložit přiměřené podmínky a povinnosti(získání vhodné pracovní kvalifikace, podrobit se vhodnému programu převýchovy,…) aby vedl řádný život

-přihlíženo k osobě pachatele – dosavadní život, prostředí ve kterém žije

-podmíněně je možno odložit→ trest odnětí svobody nepřevyšující 3 roky

-Př.: mas  3 roky nepodmíněně→5 let podmíněně

 

c,Podmíněné odsouzení k trest odnětí svobody s dohledem

-dohled se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační služby

 

 • Domácí vězení

-soud může udělit trest domácího vězení až na dva roky při spáchání přečinu

-pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určité

adrese

-není odtržen od rodiny, zaměstnání, blízkých

-zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20:00 do 05:00 hodin

-soud může odsouzenému povolit navštěvování pravidelných bohoslužeb

-pokud pachatel nedodrží test domácího vězení, soud může uložit výkon celého náhradního trestu odnětí svobody

 

 • Obecně prospěšné práce

-ukládáno při trestných činech- vandalství, výtržnictví, méně závažné majetkové TČ

-odsouzený musí osobně a bezplatně ve svém volném čase provést práce v rozsahu od 50 do 300 hodin ve prospěch obce

-práce nesmí sloužit k výdělečným účelům

-jakmile je trest vykonán, hledí se na pachatele jako by nebyl odsouzen

-pokud pachatel trest nevykoná, může soud trest přeměnit na trest odnětí svobody, kdy za každou hodinu nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se přepočte za jeden den odnětí svobody

 

 • Zákaz pobytu

-odsouzený se nesmí zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu (vyžaduje ochrana rodiny, zdraví, mravnosti, majetku)

-v rozsahu 1 – 10 let

-nesmí se vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt

 

 • Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

-až na 10 let

-dopustil-li se pachatel úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce

 

 • Vyhoštění

-ukládá se pouze cizincům, kteří na území ČR páchali TČ

-vyhoštění provádí orány ministerstva vnitra  po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí

-každý stát je povinen příjmout svého občana

-trest v rozsahu 1 – 10 let nebo na dobu neurčitou

 

 • Ztráta čestných titulů a vyznamenání

-odsouzený ztrácí státní vyznamenání, čestná uznání, vědecké a umělecké hodnosti

 

 • Ztráta vojenských hodností

-Při porušení kázně a pořádku v ozbrojených silách=Degradace

-odsouzenému se snižuje hodnost na hodnost vojína

 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

-soud je ukládá pro mládež nebo soudní zástupce v přípravném řízení, zpravidla trvá do 18

A, DOHLED PROBAČNÍHO ÚŘEDNÍKA

 • Probační a mediační služba, která sídlí v každém okresním městě
 • Dotyčný musí docházet na PMS v dohodnutých termínech
 • Je zjišťováno, jestli studuje nebo pracuje, kde a s kým žije
 • ÚČEL: aby vedl řádný život v souvladu se zákony, nepáchal provinění

 

B, PROBAČNÍ PROGRAM

 • Jsou uvedeny na ministerstvu spravedlnosti
 • Terapeutický, psychologický a sociální program
 • Navštěvuje ve volném čase
 • Doškolovací a rekvalifikační kurzy

 

C, VÝCHOVNÁ POVINNOST

 • Nařízení aby bydlel s rodiči a měl dohled
 • Aby nahradil škodu
 • Vypořádání s poškozením
 • Vykonat ve volném čase prospěšné práce
 • Dohlíží PMS

 

D, VÝCHOVNÁ OMEZENÍ

 • Mladistvý má nařízeno nenavštěvovat nějaké akce, Př.: kulturní, sportovní akce
 • Dohled PMS
 • Nesmí brát návykové látky, provozovat hazardní hry

 

E, NAPOMENUTÍ S VÝSTRAHOU

 • Mladiství se dostaví k soudu se zákonným zástupcem
 • Soudce vytkne jeho chování, aby dále už nic nepáchal, jinak hrozí výchovné ochranné trestní opatření

 

OCHRANÁ OPATŘENÍ

-ukládají se pachatelům, kteří jsou nepříčetní

-potřebují výchovu, terapii

-nemají rozpoznávací nebo ovládací schopnost

-při ukládání se nepřihlíží k závažnosti TČ ale k potřebě pachatele vyléčit

-trvá tak dlouho, dokud není pachatel vyléčen

 

OCHRANNÉ LÉČENÍ

 • Ambulantní
 • Ústavní

→provádí se v léčebnách

→o ukončení rozhoduje lékař a toto info podstoupí soudu

OCHRANNÁ VÝCHOVA – 15-18 let

→pasťáky

SEBRÁNÍ VĚCI

→je sebrána věc, kterou spáchal TČ

→jednorázová sankce

 

TRESTNÉ ČINY

-jsou ve zvláštní části v trestním zákoníku

-jsou rozděleny do 13 hlav

 • Hlava 1→ Trestné činy proti životu a zdraví

(vražda, těžké ublížení na zdraví, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení)

 • Hlava 2→ Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

(obchodování s lidmi, sexuální zneužívání, neoprávněné nakládání s osobními údaji, pomluva)

 • Hlava 3→ Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

(znásilnění, pohlavní zneužití, šíření pornografie)

 • Hlava 4→ Tresné činy proti rodině a dětem

(dvojí manželství, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí)

 • Hlava 5→ Trestné činy proti majetku

(krádež, neoprávněné užívání cizí věci, provozování nepoctivých her a sázek)

 • Hlava 6→ Trestné činy hospodářské

(padělání a pozměnění peněz, neoprávněná výroba peněz, padělání a napodobení díla výtvarného umění)

 • Hlava 7→ Trestné činy obecně nebezpečné

(ohrožení pod vlivem návykových látek, nedovolené ozbrojování, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny)

 • Hlava 8→Trestné činy proti životnímu prostředí

(poškození a ohrožení životního prostředí, neoprávněné vypuštění znečišťujících látek, týrání zvířat)

 • Hlava 9→Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci

(vlastizrada, teroristický útok, spolupráce s nepřítelem)

 • Hlava 10→ Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

(přijetí úplatků, podplácení, účast na organizované zločinecké skupině)

 • Hlava 11→ Trestné činy proti branné povinnosti

(nenastoupení služby v ozbrojených silách, nenastoupí mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti, maření způsobilosti k službě)

 • Hlava 12→ Trestné činy vojenské

(neuposlechnutí rozkazu, urážka mezi vojáky, vyhýbání se výkonu služby, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti)

 • Hlava 13→ Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

(příprava útočné války, styky ohrožující mír, zneužití vlaky a příměří)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!