Trestní právo – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Trestní právo

Předmět: Společenské vědy, Právo

Přidal(a): Martin

 

  

Do trestního práva patří pouze delikty závažnějšího rázu spadající do kompetence orgánů justičních. Dělí se na HMOTNÉ (zákon stanoví co je trestný čin a jaká trest za něj lze uložit) a PROCESNÍ (upravuje trestní řízení).

 

DELIKT:

 • Je to čin nebo jednání která se neslučuje se zákonem a který vykazuje určitý stupeň nebezpečí pro společnost
 • Za protiprávní jednání může být FO od 15 let
 • A) PŘESTUPEK – méně závažný delikt, do 5000 kč, řeší ho správní právo (přecházení na červenou, nedodržení rychlosti. Drobné krádeže), nezapisují se do rejstříku trestu, ale evidují se
 • B) TRESTNÝ ČIN – řeší ho trestní právo, způsobená škoda přesahuje 5000 kč, řeší ho justice, zapisuje se do rejstříku trestu
  • Přečin – všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy, horní hranice sazby je 5 let
  • Zločin – stejné jako přečin ale s dolní hranicí sazby 5 let

 

SUBJEKTY VYKONÁVAJÍCÍ TRESTNÝ ČIN

 • PACHATEL – FO která spáchala trestný čin a byla při tom příčetná, je jí 15 let a je rozumově a mravně vyspělá
 • SPOLUPACHATEL – FO která spáchala trestný čin spolu s další osobou, za trestný čin je odpovědná každá z nich stejným dílem

 

ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA

 • A) Zásada zákonnosti – trestní právo může čerpat pouze z právních předpisů a můžeme být potrestáni pouze tehdy pokud je porušíme
 • B) Odpovědnost pouze FO osob – vyjadřuje odpovědnost pouze za vlastní jednání bez ohledu na druhé
 • C) Odpovědnost za zavinění – řeší, zda byl trestní čin spáchán úmyslně nebo neúmyslně
 • D) přiměřenost trestu – každý trestný čin se projednává samostatně dle okolností a důkazů
 • E) podpůrnost represe – trestní právo je vždy poslední odvětví, používá se jako poslední možnost (pokud selže správní orgán)

 

ZNAKY TRESTNÉHO ČINU

 • Znaky skutkové podstaty trestného činu
 • A) objekt – společenské vztahy, zájmy a hodnoty, hodnoty chránění trestním právem (to co nám odcizili)
  • 1) základní – běžné znaky pro daný typ závažného činu
  • 2) kvalifikovaný – obsahují základní, a ještě další znaky
 • B) objektivní stránka – je charakterizována způsobem spáchání trestného činu a jeho následky, určuje rozsah zavinění
 • C) pachatel – trestně odpovědná FO která bezprostředně spáchala trestný čin

 

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ TRESTNOST

 • A) nutná obrana – za nutnou obranu se považuje takové jednání kterým někdo odvrátí přímo hrozící nebo trvající útok na zájmy chráněné trestním zákonem (útok proti životu či zdraví a majetku), musí hrozit přímo, hodnotí se styl obrany
 • B) krajní nouze – zde dochází ke střetu dvou zájmů chráněných právem, jednomu zájmu hrozí poškození, které může být odvráceno poškozením druhého zájmu
 • C) oprávnění použití zbraně – jedná se o ozbrojené složky státu
 • D) Svolení poškozeného – př. pokud si zabouchneme klíče a máme v bytě malé dítě, můžeme sousedovi povolit, aby nám vykopl dveře i když hrozí že nám poškodí majetek
 • E) přípustné riziko – př. pokud hoří řadový dům může být poškozený i druhý dům v zájmu záchrany vedlejšího, poškození vedlejšího baráku se nebere jako trestný čin

 

TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Účelem trestu je zajistit v určité míře adekvátní trestně právní reakci na trestané činy. Pomocí trestu chráníme společnost před pachateli trestných činů a snaží se zabránit páchání další trestné činnosti.

 • A) Odnětí svobody (nepodmíněný trest odnětí svobody)
  • ukládá se nejvýš na 20 let, při závažnějším trestném činu se ukládá na doživotí
  • Nejpřísnější forma trestu, lze ho uložit za jakýkoliv trestný čin, člověk nastupuje do věznice (32 věznic)
  • Věznice ČR
   • 1, Typ A–s dohledem, odsouzení mají volný pohyb po věznici, dohled je nad nimi vykonává vychovatel minimálně 1x týdně, jsou zde vězni, kteří spáchali trestný čin z nedbalosti
   • 2, Typ B–s dozorem, vězni se již nepohybují volně ale organizovaně, vězni pracují mimo věznici a jsou kontrolováni minimálně 1x za hodinu, jsou zde vězni, kteří byli odsouzeni za trestný čin z nedbalosti, ale v minulosti již byli jednou odsouzeni za jeden úmyslný trestný čin
   • 3, Typ C–s ostrahou, vězni se mohou pohybovat ale pouze pod dohledem ostrahy, práci vykonávají ve věznici a jsou kontrolování po 45 minutách, jsou zde vězni, kteří jsou odsouzeni za úmyslný trestný čin se spodní hranicí sazby 2 roky
   • 4, Typ D – se zvýšenou ostrahou, vše je stejné jako u typu C akorát práci vykonávají uvnitř své cely, jsou kontrolováni po 30 minutách, jsou zde vězni s výjimečnými tresty (doživotí, velké sazby)
  • Podmíněný trest odnětí svobody (podmínka)
   • Soud sice uložit trest odnětí svobody ale jeho výkon odloží pod podmínkou, že se bude odsouzený po dobu zkušební doby správně chovat a nebude porušovat zákony, pokud toto nedodrží nastupuje do vězení
   • Tresty do 3 let
   • Zkušební doba se ukládá na dobu 1–5 let
   • Součástí může být rekvalifikace, program léčení závislosti, zákaz navštěvování nevhodných prostředí (hospody, noční kluby)
 • B) Domácí vězení
  • Alternativní trest za menší trestné činy
  • Ukládá se od 1. 1. 2010
  • Odsouzený se musí od 20:00 do 5:00 zdržovat v místě svého trvalého bydliště, pokud nepracuje nebo není hospitalizovaný
  • Ukládá se pouze za přečiny, maximálně na 2 roky
  • Má povinnost chodit do práce a starat se o rodinu, má povoleno navštěvovat bohoslužby
  • Kontrolu provádí probační úředním spolu s mediační službou a poskytovatelem ele. náramku který slouží k monitorování pohybu odsouzeného
 • C) Obecně prospěšné práce
  • Nejčastější alternativní trest
  • Po odpracování má člověk čistý rejstřík trestu
  • Výše trestu je od 50–300 hodin
  • Za každou neodpracovanou hodinu nastupuje do vězení
 • D) Propadnutí majetku
  • Nejpřísnější majetkový trest
  • Ukládá se pokud jsme získaly majetek neoprávněně
  • Trest může postihnout veškerý majetek nebo jen jeho část
 • E) Peněžitý trest
  • Může být uložen samostatně nebo jako vedlejší
  • Nejmenší sazba je 2000 Kč a maximální 36,5 mil.
  • Pokud nezaplatí nastupuje do vězení (1–4 roky)
 • F) Propadnutí věci
  • Jedná se pouze o věci spojené s trestnou činností a nehledí se komu patří vlastnické právo
 • G) Zákaz činnosti
  • Např. zabavení řidičského oprávnění
 • H) Zákaz pobytu
  • Uděluje se pachatelům, aby se zabránilo v páchání další trestné činnosti
  • Není možná jej uložit na místo trvalého bydliště
  • Ukládá se na dobu 1 až 10 let
 • CH) Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 • I) Ztráta čestných titulů a vyznamenání
 • J) Trest odebrání vojenské hodnost
 • K) Vyhoštění
  • Pouze pro cizince

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST ZÁKONA

 • Financování terorismu
  • kdo finančně nebo materiálně podporuje ter. skupinu nebo jejího člena bude potrestán odnětím svobody na 3–12 let
 • Teroristický útok
  • kdo naruší nebo zničí základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu ČR bude potrestán odnětím svobody na 5–15 let
 • Pytláctví
  • neoprávněné lovení zvěře nebo ryb ve vyšší finanční hodnotě bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky
 • Poškození lesa
  • ten kdo způsobí těžbou lesních porostů bez povolení nebo jinou škodu které je v rozporu se zákonem může být odsouzen na 2 roky nebo zákaz činnosti
 • Teror
  • kdo úmyslně poškodí ústavní zřízení ČR nebo někoho úmyslně usmrtí bude potrestán odnětím svobody na 15–20 let nebo na doživotí
 • Válečná zrada
  • když občan ČR za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu koná službu v nepřátelských ozbrojených silách může být potrestán na 10–20 let nebo na doživotí
 • Vlastizrada
  • občan ČR který se spojil s cizí mocí nebo cizím činitelem spáchá trestný čin rozvrácení republiky, teroristického útoku nebo sabotáže – odnětí svobody 15 až 20 let
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!