Trestní právo – maturitní otázka (6)

 

Otázka: Trestní právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Markéta Karlová

 

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Trestní právo je součástí právního řádu příslušného státu. Spolu s právem ústavním správním se řadí mezi obory práva veřejného.

Trestní právo má také funkci preventivní a výchovnou a také pomáhá předcházet spáchání trestného činu.

 

Základní dělení:

 • a) HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO – (definice, pojmy, v trestním zákoníku)
 • b) PROCESNÍ TRESTNÍ PRÁVO – (fáze zajišťování trestního činu,  trestního řízení a chování, proces je před soudem.
  • např. : zkrácení činu, prominutí činu, v trestním řádu)

 

Orgány: policie, soud

Prameny:

 • a) Trestní zákoník (hmotné trestní právo)
 • b) Trestní řád (procesní trestní právo)

 

HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO = konkrétně vyjádřeno v trestním zákoníku, který stanoví, co je trestný čin, jaké jsou jeho zákonné náležitosti a určuje tresty, které mohou být pachateli uloženy.

 

1) TRESTNÉ ČINY = činy, které jsou závažná provinění právního řádu a řeší se podle Práva . = činy, které jsou nebezpečné pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoníku.

  • dokonané činy (úmyslně)
  • nedokonané trestní činy (pokus o spáchání trestného činu)
  • příprava trestního činu
 • a) PŘEČIN = nedbalosti = ublížení na zdraví z nedbalosti
  úmyslné trestní činy = podvody

  • Maximální sazba odnětí svobody 5 let
  • Méně závažné trestní činy
 • b) ZLOČIN = úmyslný trestní čin
  • Maximální sazba odnětí svobody 10 let (5+)
  • LOUPEŽ = s násilím
  • KRÁDĚŽ = bez násilí
 • c) ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ TRESTNÍ ČINY = úmyslný trestní čin
  • Maximální sazba odnětí svobody nad 15 let = nejvyšší možný trest
   (výjimečné tresty 25 let nebo doživotí)
  • Vražda

 

2) PŘESTUPKY = méně závažná provinění a řeší se podle správního řízení.

 • neprojednávají se soudy
 • projednávají je obce, policie nebo jiné správní orgány
 • mírnější sankce než u trestních činů = pokuty (drobné krádeže do 5000 Kč)
 • nezapisují se – rušení nočního klidu
 • zapisují se – dopravní přestupky

 

CHOVÁNÍ NEBEZPEČNÉ PRO SPOLEČNOST

 • znaky jsou uvedené v trestním zákoníku a označují se jako skutková podstata trestního činu.
 • loupeže, krádeže, falšování dokladů, podvody
 • poškozování životního prostředí
 • šíření falešné zprávy

 

SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU

 • OBJEKT = chráněný zájem, hodnota (zdraví, život, majetek)
  • bezpečnost státu
 • OBJEKTIVNÍ STRÁNKA = definuje způsob spáchání trestného činu a jeho následky (místo, čas)
  • výtržnictví – veřejně
 • SUBJEKT = osoba, která páchá trestní činnost, která je trestně odpovědná.
  • Fyzické osoby musí být příčetní v době páchání trestního činu
  • Musí být starší 15 let
  • Mladiství → 15 – 18 let → jsou trestně odpovědní a jsou stíháni.
   tresty jsou poloviční nebo jsou alternativní testy
 • SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA = vnitřní stránka pachatele
  • zda chtěl trestní čin spáchat, či nikoliv
  • úmysl či nikoliv →  NEDBALOST
  • NEDBALOST VĚDOMÁ = sednu si za volant, vím, že jsem před jízdou vypila dvě piva, ale doufám, že nespáchám např. dopravní nehodu a nikdo se o mým přestupku nedozví.
  • NEDBALOST NEVĚDOMÁ = nemohl jsem vědět, že se něčeho zúčastním.

 

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ TRESTNOST

 • Spáchám trestní čin, ale nebudu stíhán :
 • 1) Okolnost – Hranice 15 let
 • 2) Nepříčetnost ( posoudí soudní znalec, soudní psycholog)
  • lidé s duševní chorobou, schizofrenici
 • 3)  Nutná obrana = odvracení útoku na chráněný zájem
  • pravidla:
   • když mě někdo napadne, můžu však pomoci i někomu, komu jde o život
   • obrana musí být přiměřená danému útoku
   • když pachatel přestane útočit, my musíme přestat také
 • 4)  Krajní nouze = Jsem si vědom, že páchám trestní čin, ale je to důležitější, než zákon.
  • odvézt těhotnou ženu do nemocnice v případě požití alkoholu před jízdou
  • když jde někomu o život
 • 5) Přípustné riziko = vykonání činnosti, kterou je ohrožen nějaký zájem
  • lékaři ( amputace nohy )
  • automobiloví závodníci
 • 6) Svolení poškozeného – člověk, který bude poškozen,  s tím souhlasí – povolení k operaci, potratu – nevztahuje se k eutanazii
 • 7) Oprávněné použití zbraně – týká se složek, které k tomu mají oprávnění (vojsko, policie)

 

STÁDIA TRESTNÉHO ČINU

 • 1) Pojetí úmyslu trestného činu
 • 2) Příprava trestného činu
  • opatřuji zbraň, scháním lidi
  • už může být trestná
  • trestná u zvlášť závažných trestních činů
  • seskupení materiálu
 • 3) Pokus o spáchání trestního činu
  • Jednání, které jednoznačně směřuje k dokonání trestného činu.
 • 4) Dokonání trestného činu
  • naplnění skutkové podstaty trestního činu

 

OSOBY STÁDIA TRESTNÍHO ČINU

 • PACHATEL :  fyzická osoba, která sama spáchala trestný čin
 • SPOLUPACHATEL :  podílí se na páchání; podíl páchání se hodnotí , každý je souzen za sebe
 • ORGANIZÁTOR :  celý trestný čin organizuje; těžší tresty, u zvlášť závažných trestních činů
 • NÁVODCE :  úmyslně v jiném člověku vzbudí snahu spáchat trestný čin –
 • PROVOKATÉR : rýpe a provokuje k spáchání trestního činu
 • POMOCNÍK :  umožňuje spáchání TČ (odstraňuje překážky, hledá oběti, schání prostředky)
 • PROMLČENÍ TRESTNÍHO ČINU =  trestný čin byl spáchán, ale pachatel nebyl zjištěn a není po něm zahájeno stíhání – promlčecí doba je podle závažnosti – u nejtěžších trestných činů je 20 let

 

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ – ZVLÁŠTNÍ ČÁST  (v trestním zákoníku)

 • obsahem zvláštní části trestního práva jsou definice jednotlivých trestných činů
 • obsahuje 13 hlav
 • TČ proti životu a zdraví, TČ proti svobodě a ochraně osobnosti, TČ proti lidské důstojnosti a sexuální oblasti, TČ proti rodině a dětem, TČ proti majetku, TČ hospodářské, TČ obecně nebezpečné, TČ proti životnímu prostředí, TČ proti České Republice či jinému státu, TČ proti proti pořádku ve věcech veřejných, TČ proti branné povinnosti , TČ proti vojenské povinnosti, TČ proti proti lidskosti, míru a válečné
 • TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
  • = vražda, zabití, usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti ..
 • TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A OCHRANĚ OSOBNOSTI
  • = zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupež, braní rukojmí, vydíraní, porušování domovní svobody, poškození cizích práv…
 • TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI A SEXUÁLNÍ OBLASTI
  • = znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, incest, šíření pornografie…
 • TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
  • = obecné ohrožení z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky, výroba drog, distribuce drog …
 • TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
  • = násilí proti úřední osobě, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplácení, pohrdání soudem, křivé obvinění, křivá výpověď, výtržnictví, schvalování trestného činu,  neoznámení trestného činu…

 

TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

 • ÚČEL = prevence, napravení, zamezení opakování a ochrana okolí
  • trest by měl být spravedlivý a přiměřený a neměl by jím trpět nikdo jiný než pachatel

 

 DRUHY TRESTŮ ODNĚTÍ SVOBODY

 • NEPODMÍNĚNÝ– nejtěžší trest, většinou poslední varianta
  • udělován, když už není jiný způsob

 

TYPY VĚZNIC

 • 1) DOHLED -volný režim, vlastní oděv, vychovatelé
 • 2) DOZOR -dozorci i vychovatelé
 • 3) S OSTRAHOU  – na zámek, omezení pohybu, vězní oděv
 • 4) SE ZVÝŠENOU OSTRAHOU  – ozbrojení strážci, věže, omezený pohyb (např.: Valdice)

 

V polovině doby trestu lze požádat o podmíněné propuštění – rozhoduje soud

 

PODMÍNĚNÝ

 • soud uloží odnětí svobody, ale odloží to pod podmínkou, že obžalovaný se bude chovat vzorně a bude plnit podmínku po stanovenou dobu
 • přihlíží se k pachateli, trestnému činu a rodinné situaci – zkušební doba 1-5 let

PODMÍNĚNÉ ODNĚTÍ SVOBODY S DOHLEDEM

 •  stejný princip jako odnětí svobody s tím, že musí obžalovaný někam pravidelně docházet (odvykací programy…)

VYJIMEČNÉ ODNĚTÍ SVOBODY

 • mizivá náprava pachatele; zločin proveden proti dětem, rasová pohnutka…
 • na 20-35let nebo doživotí

 

ALTERNATIVNÍ TRESTY

 • DOMÁCÍ VĚZENÍ
 • OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
 • PROPADNUTÍ MAJETKU
  • nejvyšší majetkový trest, který lze udělit
  • jen u zvlášť závažných zločinů (např.: obrovské daňové úniky)
 • PENĚŽITÝ TREST  – pokud lze spáchanou škodu vyřešit penězi – často ukládané mladistvým
 • ZÁKAZ ČINNOSTI NEBO FUNKCE V OBORU
 • ZÁKAZ POBYTU
 • ZÁKAZ VSTUPU NA KULTURNÍ AKCE
 • ZTRÁTA ČESTNÝCH TITULŮ NEBO VOJENSKÉ HODNOSTI
 • VYHOŠTĚNÍ ZE ZEMĚ (netýká se občanů)

 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Možné ukládat trestně odpovědným osobám, nepříčetným nebo i dětem

 • ochranné léčení
 • zabezpečovací detence (pro nepřizpůsobivé pachatele)
 • ochranná výchova (mladiství i mladší – do 18; účelem je napravit nevhodnou výchovu)
 • zabrání věci (kterou by mohla být páchána další trestná činnost)

 

PROCESNÍ TRESTNÍ PRÁVO

 • zabývá se souvislostmi okolo vyšetřování, souzení, odsouzení a výkonu trestu
 • stanovuje i pravidla a podmínky, kterými se účastníci trestního řízení musí řídit
 • PRAMENY: trestní řád (= Zákon o trestním řízení) a trestní zákoník
 • CÍL: stanovit pravidla, upravit postup orgánů a spravedlivé potrestání pachatele zásady
 • ZÁSADA ZÁKONNOSTI
  • pachatel je stíhán jen ze zákonných důvodů
  • co je trestné stanovuje zákon
 • PRESUMPCE NEVINY
  • dokud soud nestanoví vinu, na obžalovaného se hledí jako na nevinného
  • obžalovaný nemusí svou nevinu prokazovat, ale státní zástupce vinu prokázat musí, a to bez pochyb (i v případě, že se přizná)
 • OBJEKTIVNOST A NESTRANNOST
 • VYHLEDÁVACÍ ZÁSADY
  • orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyhledávat všechny okolnosti související s trestným činem (shromažďuje důkazy pro i proti pachateli)
 • ZÁSADA VEŘEJNOSTI
  • trestní věci se projednávají tak, aby to mohla sledovat veřejnost – jsou zákonem ustanovené situace, kdy je veřejnost vyloučena – státní tajemství, činy spáchané na děti, u mladistvých, nebezpečný pachatel
 • PRÁVO OBŽALOVANÉHO NA OBHAJOBU
  • obhájce je stanoven při činech s trestem odnětí svobody na 5+ let

 

SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

 • ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
  • soud, policie, státní zastupitelství
 • OBŽALOVANÝ
  • nejprve je to podezřelý a po získání důkazů je trestně stíhaný a stává se z něj obviněný
  • po sepsání obžaloby se stává obžalovaným – pokud se při řízení před soudem rozhodne o jeho vině, stává se odsouzeným (jinak obecně „pachatel“)
 • OBHÁJCE (advokát)
 • POŠKOZENÝ
 • PROBAČNÍ ÚŘEDNÍCI
 • SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI (pokud jde o mládež)
 • SVĚDCI
 • SOUDNÍ ZNALCI
 • TLUMOČNÍCI

 

STÁDIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ  

Orgány trestního řízení :

 • soud, státní zastupitelství (podává jménem státu obžalobu), vyšetřovatelé (policie)

1) PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

 • shromažďují se informace o okolnostech spáchání trestného činu a možných pachatelích
 • pokud se o spáchání nezjistí dostatek informací, řízení se zastavuje
 • dohled nad shromažďováním (prováděné policií) má státní zástupce, který pak na obviněného podává obžalobu
 • žaloba se podává místně určenému soudu, tam, kde dojde k činu
  • OKRESNÍ SOUD = soud první instance
  • MĚSTSKÉ SOUDY = ve větších městech
  • KRAJSKÉ SOUDY = berou se jako odvolací
 • OBVINĚNÝ
  • má právo nevypovídat,
  • nemůže být nucen,
  • má právo vyjadřovat se ke všem skutečnostem a může navrhovat důkazy
 • OBHÁJCE
  • chrání klienta
  • nesmí uvádět přitěžující okolnosti
  • má právo mlčet a hledá důkazy ve prospěch svého klienta
  • nutná obhajoba (obhájce je povinný) – pachatel ve vazbě, mladiství, uprchlý, omezená způsobilost
  • obhájce ex offo = státem přidělený obhájce
  • pachatel i svědek mohou být zadrženi, předvoláni nebo předvedeni – po obvinění pachatele už je vydán příkaz k zatčení
 • VAZBA = dočasné opatření navržené státním zástupcem a rozhodnuté soudem
  • při riziku, že pachatel uprchne nebo zničí důkazy, nebo je pachatel nebezpečný – max. na 3 měsíce; po uplynutí se opět zkoumá situace a pokud okolnosti o vzetí do vazby pominuly, je povinnost ho vydat na svobodu
  • obviněný většinou ve vazbě dává žádost o propuštění – nevinný žádá o odškodnění

 

2) PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY

 • probíhá mimo veřejnost – soud zvažuje všechny důkazy, zda to stačí k soudnímu řízení
 • pokud ne, obnoví šetření nebo to ukončí
 • pokud ano, dochází k hlavnímu líčení

 

3) HLAVNÍ LÍČENÍ– rozhoduje se o vině a výši trestu

 • dvě strany : ŽALOVANÁ a ŽALUJÍCÍ
 • státní zástupce podává obžalobu, kvalifikuje trestný čin a výši trestu
 • čtou se svědecké výpovědi a znalecké posudky, prokazují se všechny důkazy a svědci jsou povinni pravdivě vypovědět V ČR SE SOUDÍ
 • DVĚMA ZPŮSOBY

  • 1) samosoudce (je tam senát; max. 5 let)
  • 2) soudci – soudce vynese rozsudek, druh a výši trestu
   • soudce může obžalovaného zbavit viny pro nedostatek důkazů 4. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ  – obě strany se mohou proti rozsudku odvolat
   • lhůta odvolání je 8 dnů a odvolání musí být odůvodněno
   • soudce rozsudek potvrdí nebo změní (zvýšení/snížení trestu)
   • při dalším rozsudku se lze také odvolat – mimořádné opravné prostředky
   • pokud je rozsudek odvolán, nenabývá platnosti, ale je-li pachatel ve vazbě, zůstává tam 5. VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ – výkon trestu
 • Uložené tresty se ukládají do Rejstříku trestů, který vede Nejvyšší státní zastupitelství v Praze.
 • Justiční omyl = případ nespravedlivého postihu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!