Učení – maturitní otázka

 

Otázka: Učení

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Rosova12

 

Základní popis

 • Učení je interakce s prostředím
 • Probíhá při všech lidských činnostech
 • Získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu života
 • Získávání předpokladů pro plný, aktivní a tvořivý život
 • Zvyšování možností člověka
 • Osobnost se rozvíjí neustále

 

Základní dělení učení:

 • Hry
 • Učební činnost
 • Pracovní činnost
 • Činnosti ve volném čase

 

Fáze učení

 • 1. Motivační (Proč?)
 • 2. Poznávací => člověk proniká do úkolu-k řešení problému využívá minulé zkušenosti, získává další potřebné informace k řešení
 • 3. Výkonná => došlo k pochopení a vyřešení úkolu-problému naučené a osvojení učebního materiálu
 • 4. Kontrolní => prověřujeme si správnost svého řešení

 

Formy učení

 • Krátce => Při cestě domů nebo do školy, o přestávce
 • Dlouze => Doma
 • Rozmanitě => Potichu, nahlas, samostatně- nejlépe všemi smysly
 • Střídavě => Zatěžujeme mozková centra (AJ X MAT)
 • Nutný je pravidelný režim pro domácí přípravu => vytvoříme si návyk

 

Druhy učení

 • Učíme se poznatkům => osvojování vědomostí a informací
 • Senzomotorické učení => smyslově pohybové
 • Učení intelektovým činnostem => rozvoj myšlenkových procesů
 • Sociální učení => osvojování soc. dovedností- komunikace, interakce díky sociálního učení se formují motivy a charakter

 

Výsledky učení

 • Vědomosti =>soustavy představ a pojmů
 • Dovednosti => Senzomotorické (psaní, pletení)
  • Intelektové (řešení soustavy rovnic…)
  • Sociální (vést skupinu, vcítit se, spolupráce)
 • Návyky => dílčí psych. Předpokladů vybízejí vv určité situaci k určitému chování
 • K osvojení vědomostí, dovedností a návyků dochází záměrně i bezděčně
 • Jednotlivé druhy učení jsou navzájem propojené
 • Fyziologickým základem učení je mechanismus, který vytváří dočesné nervové spoje, pokud tyto spoje neposilujeme, vyhasnou

 

Faktory ovlivňující učení

 • Kognitivní a studijní typ osobnosti
 • Postup při učení-metody
 • Výsledky z předchozího učení
 • Motivace
 • Přítomný stav jedince (napjatá situace, nemoc)
 • Psychologické rysy a vlastnosti jedince
 • Vnější podmínky (obsah učiva, vybavení, postoje, emoční atmosféra)

 

Selhávání při učení

 • Všechny faktory navzájem souvisí
 • Nejsou vždy v souladu
 • Není snadné odhalit příčin selhávání při učení

 

Chyby v učení

 • Vždy souvisí s postupný procesem osvojování vědomostí a dovedností
 • Nejsou projevem neschopnosti => není důvod k trestu, ale jsou předmětem pro další práci
 • Je třeba zjistit, jak došlo k chybě, v čem je podstata => najdeme cestu k odstranění chyby

 

Biologická determinace

 • Dědičnost
  • Dědičná výbava => vrozené předpoklady = dispozice vlohy
  • Nejvíce temperament, pak schopnosti a nejméně rysy osobnosti
 • Vlivy na dítě – v prenatálním, perinatálním, postnatálním

 

 

Sociální determinace

 • Soc. prostředí = rodina, vrstevníci, zájmové skupiny, způsob výchovy
 • Výchova=je záměrné, cílevědomé a soustavné působení na jedince
 • Cíl = vytvořit u jedince takové vlastnosti, které odpovídají stanoveným výchovným cílům společnosti (normy chování)

 

Sebepojetí

 • Soubor pojmů k sobě samému
 • Sebepoznávání (poznávací)
 • Sebehodnocení (emočně hodnotící)
 • Seberealizace (volná)

 

Skupiny postojů

 • Reálné já – jaký jsem, co umím, kam patřím
 • Zrcadlové já – jak mě vidí ostatní, soc. okolí
 • Ideální já – jaký bych chtěl být, kým bych se chtěl stát

 

Budování sebepojetí

 • Probíhá od raného dětství při soc. interakci
 • Základem je láska, úcta, porozumění, přiměřené požadavky
 • !! Neneseme zodpovědnost za to, že nedosáhneme toho, co si ostatní lidí myslí, že byste měli dosáhnout !!
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!