Účetní uzávěrka a závěrka

 

Otázka: Účetní uzávěrka a závěrka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): David

 

 

Zajištění věrného zobrazení skutečnosti

Účetní práce za celé účetní období vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy.

 

Postup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap:

 • Přípravné práce
 • inventarizace
 • zaúčtování účetních operací na konci účetního období
 • Účetní uzávěrka
 • zjištění HV před zdaněním
 • výpočet základu daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti
 • uzavření všech účtů, tj. zaúčtování zůstatků všech nákladových a výnosových účtů na účet 710, zaúčtování zůstatků všech rozvahových účtů na účet 702

 

Uzavření účtů

Po zaúčtování všech účetních případů (vč. uzávěrkových) do úč. období následuje uzavírání účetních knih k poslednímu dni úč. období (tzv. rozvahovému dni) – roční účetní uzávěrka.

Rozumí se jí:

 • a)zjištění obratů stran MD a Dal jednotlivých syntetických účtů
 • b)zjištění KS aktivních a pasivních účtů a uzavření každého účtu, tj. zapsání KS na slabší stranu účtu a jeho převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702 – Konečný úče rozvážný
 • c)zjištění KS nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710. Zde se zjistí HV členěný na provozní, finanční a mimořádný.
 • d)zjištění celkového HV za účetní období na účtě 710 formou rozdílu celkových nákladů a celkových výnosů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702. Zde je HV uveden jako rozdílová veličina, bez čísla účtu.

 

Účetní závěrka (rozvaha)

 • Závěrka je konečným obdobím účetnictví a představuje sestavení účetních výkazů.
 • Účetní práce zahrnují běžné účetní zápisy podle účetních dokladů, přezkoušení jejich správnosti, uzavření syntetických účtů na závěrkové účty.

 

Účetní závěrka obsahuje tyto výrazy:

 • 1.  Rozvaha – obsahuje informace o stavu a struktuře majetku, závazků a o vlastním kapitálu, tedy o aktivech a pasivech účetní jednotky
 • 2.  Výkaz zisků a ztrát – informuje o výši nákladů a výnosů, o jejich struktuře a o dosaženém HV
 • 3.  Příloha

 

Zákon o účetnictví stanovuje tyto druhy účetních závěrek:

 • 1.Řádná účetní závěrka – sestavují ji úč. jednotky k poslednímu dni běžného úč. období.
 • 2.Mimořádná účetní závěrka – sestavují ji úč. jednotky v mimořádných situacích ( např. ke dni ukončení činnosti nebo při vstupu do likvidace). Mimořádností se zde míní nejen její sestavení v nepravidelných termínech, ale – vyžaduje-li to povaha událostí – i její sestavení podle odlišných zásad.

 

Ověřovací povinnost:

 • Povinnost účetní závěrky a druhy závěrek vyplývají ze zákona o účetnictví a také ze zákona vychází ověřovací povinnost. Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem:
 • a)akciové společnosti, které v účetním období , za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně předcházejícím dosáhla nebo překročila alespoň jedno z níže uvedených kritérií
 • b)ostatní obchodní spoečnosti, družstva a FO dosáhla nebo překročila minimálně dvě z následujících kritérií:
 • aktiva větší jako 40 000 000,- (nesnížená o případné oprávky a opravné položky)
 • obrat větší jako 80 000 000,-
 • více jako 50 zaměstnanců

 

Rozsah účetní závěrky:

 • a)Účetní závěrka v plném rozsahu – sestavují ji všechny a.s. a dále úč. jednotky, které mají povinnost auditu
 • b)Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu – sestavují ji všechny ostatní úč. jednotky (ale mohou na základě svého rozhodnutí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu)

 

Rozvaha:

 • je to soupis aktiv a pasiv
 • je základním zdrojem informací o celkové struktuře majetku úč. jednotky, dále pak o tom, kolik majetku vlastníi do firmy vložili, jaký zisk (ztrátu) firma vytvořila a kolik dluhů má. To vše za běžný rok a pro porovnání ještě za rok předchozí.

 

Brutto – vstupní cena

korekce – oprávky

Netto – zůstatková cena

brutto – korekce = netto

 

 

Výkaz zisku a ztráty

 • Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o nákladech, výnosech a HV, tzn. že jeho úkolem je informovat uživatele o finanční výkonnosti podniku.
 • Může být sestavován ve druhovém nebo účelovém členění.
 • Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit:
 • provozní výsledek hospodaření – rozdíl mezi provozními výnosy a náklady
 • finanční výsledek hospodaření – rozdíl mezi finančními výnosy a náklady
 • výsledek hospodaření za běžnou činnosti – součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o splatnou a případně i odloženou daň z přijmů z mimořádné činnosti
 • výsledek hospodaření za účetní období – součet hospodářského výsledku za ěžnou a mimořádnou činnost – vyjadřuje tzv. disponibilní (čistý) zisk, tj. zisk po zdanění, popř. ztrátu

 

Příloha:

Příloha obsahuje zejména:

 • obecné údaje o účetní jednotce
 • popis úč. jednotky (název, právní forma podnikání, sídlo, předmět podnikání, datum vzniku)
 • jména členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni – údaje o osobách, které mají nejméně 20% podíl na základním kapitálu účetní jednotky
 • údaje o účetních jednotkách, ve kterých má účetní jednotka větší než 20% podíl
 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období
 • údaje o půjčkách, poskytnutých statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů
 • informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
 • způsoby oceňování jednotlivých složek majetku
 • způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody
 • způsob stanovení opravných položek
 • způsob použitý při přepočtu cizích měn na Kč
 • způsob stanovení reálné hodnoty (pokud byla při ocenění použita)
 • doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
 • důležité skutečnosti, které nelze z rozvahy a výkazu zisku a ztráty vyčíst
 • důležité skutečnosti, ke kterým došlo od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky
 • rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů
 • doměrky daně z příjmů za minulá úč. období
 • informace o výši daňových nedoplatků účetní jednotky

 

Součástí přílohy může být taky:

 • přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)
 • přehled o změnách vlastního kapitálu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!