Ústava ČR – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Ústava ČR

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Terka

 

ÚSTAVA ČR

 • Ústava = základní zákon, nebo jejich soubor, nejvyšší právní norma jeho právního řádu,
 • Nejstarší stále platnou ústavou je ústava USA (1776),
 • Komponenty státu, které ústava ustanovuje,
  • Ústava konstituuje stát, definuje cíle, formu a vztah k občanům,
  • Komponenty – území, obyvatelstvo, struktura vlády,
 • Druhy ústav,
  • právní – zaznamenávání mocenských vztahů v různých pramenech práva, formálně upravené ústavní zřízení,
  • faktická – určuje chování subjektů v rámci mocenských vztahů => dohody, zvyklosti atd.,
  • podle formypsaná (tvořena jedním nebo více zákony, ČR, USA),
   • nepsaná (z jiných forem práva – precedenty, ústavní zvyklosti, historické dokumenty, SK, NZ),
  • podle původupůvodní,
   • přenesená (německá ústava na území NDR),
  • podle způsobu přijetírevoluční (revolučně, Prozatímní ústava 1918),
   • oktrojovaná (z rozhodnutí panovníka bez souhlasu zastupitelského orgánu, dubnová oktrojovaná ústava 1848),
   • dohodnutá (výsledkem dohody převážné části společnosti, stabilnější),
  • podle jejího dodržováníreálná (skutečně dodržována, základní znak právního státu),
   • fiktivní (existuje ale nedodržuje se, př. Ústava ČSR „9. května“),
  • podle způsobu změny – flexibilní (ústava lze změnit prostým zákonem, základní zákony Izraele),
   • rigidní (změna ústavy obtížnější než jiných právních norem, např. nutnost většího počtu hlasů, referendum, ústavodárné shromáždění, možnost jen jednou za mnoho let aj., ústava ČR),
  • podle složenímonolegální (tvořeny jediným dokumentem, většina ústav),
   • pololegální (tvořeny více dokumenty, ústava ČR),
  • historický vývoj ústav,
  • český ústavní vývoj,
   • 1918 – Prozatímní ústava,
    • úprava činnosti Revolučního národního shromáždění, prezidenta a vlády,
   • 1920 – Ústavní listiny Republiky československé,
    • 2. 1920,
    • vzorem Ústava Francouzské republiky,
    • preambule (deklarace jednoty ČSR, historické tradice i moderní ústavnosti, sebeurčení), 10 článků uvozovacího zákona, ústavní dokument ze 6 hlav,
    • legislativa = dvoukomorové národní shromáždění (PS a senát), voleny poměrným systémem, rozpustitelné,
    • hlava státu = prezident, volen společnou schůzí komor na 7 let, podobné pravomoci jako dnes, nešel odvolat, v případě neschopnosti by ho zastoupila vláda,
    • G. M.- zvolen čtyřikrát,
    • exekutiva = vláda, odpovědná PS,
    • justice – soudní moc – soud ústavní, volební, nejvyšší správní, státní, vojenské,
    • systémy civilních a trestních soudů – okresní, krajské, vrchní a nejvyšší soud,
   • 1948 – Ústava ČSR,
    • „ústava 9. května“,
    • vznik SNR, národních výborů, omezení soukromého vlastnictví, plánovaná ekonomika,
    • formální charakter, v praxi omezení lidských práv, chod státních orgánů kontrolovalo KSČ,
   • 1960 – Ústava ČSSR,
    • článek 4 – KSČ definovaná jako „vedoucí síla ve společnosti a státě, předvoj dělnické třídy, složenou z nejuvědomělejších a nejaktivnějších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.“

 

 1968 – zákon O Čs. federaci

  • vznik dvou rovnoprávných republik se svou vládou, národní radou a společným Federálním shromážděním, federální vládou a ústavním soudem (ten však nebyl nikdy jmenován),
  • FS – Sněmovna lidu (200 poslanců z celé federace) a Sněmovna národů (150 poslanců, ½ ČR, ½ SR),
 • po Sametové revoluci odstraněn článek 4, realizace zásad právního státu, naplnění základních práv a svobod, volná soutěž politických stran, odstátnění (deetatizace), transformace ekonomického systému,
 • Pomlčková válka – po 1989, spor o název, začátek zániku společného státu,
 • 1993 – Ústava ČR,

 

Ústava ČR

 • 12. 1992 ČNR (pak se přeměnila v poslaneckou sněmovnu),
 • Zákon 1/1993 sb. – nabyla platnost 1.1.1993,
 • Základní zákon státu,
 • Rigidní – ke změně je za potřebí 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných poslanců,
 • Preambule,
  • My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu… přijímáme tuto Ústavu České republiky.
  • Přísaha/základní prohlášení občanů ČR, důraz na minulost a tradice,
  • 8 hlav, 113 článků,
 • Hlava první – Základní ustanovení,
  • Čl. 1: ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát…
  • Čl. 3: Součástí ústavního pořádku ČR je LZPS,
  • Čl. 13: Hlavním městem ČR je Praha,
 • Hlava druhá – Moc zákonodárná,
  • Čl. 15: Zákonodárná moc v ČR náleží parlamentu, který se skládá ze dvou komor: Poslanecké sněmovny a Senátu,
  • Čl. 16: Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na dobu 4 let,
  • Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu 6ti let. Každé 2 roky se volí 1/3.,
  • Čl. 22: Fce. neslučitelné s výkonem poslance a senátora (prezident, soudce),
 • Hlava třetí – Moc výkonná,
  • Čl. 54: Prezident je hlavou státu, je volen přímo a není z výkonu své fce. odpovědný,
  • Čl. 65: Imunita Prezidenta + možnost senátu podat na Prezidenta ústavní stížnost za velezradu nebo hrubé porušení ústavy,
  • Čl. 67: Vláda je vrcholovým orgánem výkonné moci a skládá se z předsedy, ministrů a místopředsedů,
  • Čl. 68: Vláda je odpovědna PS, Prezident jmenuje předsedu a na jeho návrh i ostatní členy vlády, vláda předstoupí před PS s žádostí o vyslovení důvěry do 30 dnů po jmenování, nezíská-li vláda důvěru, jmenuje prezident předsedu na návrh PS,
 • Hlava čtvrtá – Moc soudní,
   • Čl. 81: Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy,

 

Ústavní soud

 • Čl. 83: Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti,
 • Čl. 84: Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let, jmenuje je prezident + podmínky pro činnost (bezúhonnost, 40+, vysokoškolské právnické vzdělání, 10+ let právnické praxe),
 • Brno, předseda ÚS Pavel Rychetský,

 

Soudy

 • Čl. 90: Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy,
 • Čl. 91: Soustava: Nejvyšší soud, vrchní, krajské a okresní soudy a Nejvyšší správní soud,
 • Hlava pátá – NKÚ,
  • Čl. 97: nezávislý orgán kontrolující hospodaření se státním majetkem a plnění stát rozpočtu,
  • Prezidenta a viceprezidenta jmenuje prezident,
 • Hlava šestá – ČNB,
  • Čl. 98: ústřední banka státu. Pečuje o cenovou stabilitu,
 • Hlava sedmá – Územní samospráva,
  • Čl. 99: Obce = základní územní samosprávní celky,
  • Kraje = vyšší územní samosprávní celky,
  • Čl. 101: Obce i kraje jsou spravovány samostatně zastupitelstvy,
 • Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení,
  • Čl. 113: Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
  • Uhde v.r. – předseda ČNR,
  • Klaus v.r.,
 • Poslední změna – přímá volba prezidenta,
 • Poslední změna u Ústavního soudu – volební zákon,
 • Listina základních práv a svobod,
  • Preambule, 6 hlav, 44 článků,
  • 12. 1992 prohlášena za součást ústavního pořádku ČR,
  • Preambule – hodnotová východiska ČR, respektování práv, zmínění dob nesvobodných,
  • Hlava první – Obecná ustanovení (Všichni lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech),
  • Hlava druhá – Lidská práva a základní svobody (na život – trest smrti se nepřipouští, osobní svoboda zaručena, nucené práce, právo vlastnit majetek),
  • Hlava třetí – Práva národnostních a etnických menšin (Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.),
  • Hlava čtvrtá – Hospodářská, sociální a kulturní práva (Právo na svobodnou volbu povolání, zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky, každý má právo na vzdělání),
  • Hlava pátá – Právo na soudní a jinou právní ochranou (Každý má právo na ochranu svého práva u nezávislého soudu, právo odepřít výpověď, jen soud rozhoduje o vině/nevině),
  • Hlava šestá – Ustanovení společná (ČR poskytuje azyl cizincům pronásledovaným na základě prosazování politických práv a svobod).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!