Ústava – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Ústava

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Jan434

 

 

Ústavní právo, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

 

ÚSTAVA

 • právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitého státu, organizaci veřejné moci, územní samosprávu a základní práva a svobodu občanů
 • nejvyšší zákon v každém státě
 • má nejvyšší právní sílu → zákony nesmí být v rozporu s ústavou
 • dodává suverenitu státu
 • a1) psaná: dokument, který má speciální uzákonění (většina států např. ČR, USA)
 • b1) nepsaná: vychází ze zvyků a tradic (př. u různých kmenů, které fungují jako stát, vyvinula se takto i ústava VB)
 • a2) flexibilní (pružná): může se pomocí prostého zákona změnit či doplnit
 • b2) rigidní (tuhá, neměnná): změna vyžaduje ústavní zákon, tj. souhlas ústavní většiny členů parlamentu, příp. referendum

 

Demokratická ústava:

 • princip oddělení mocí na zákonodárnou, výkonnou a soudní
 • jednotlivé složky státní moci se navzájem vyvažují, omezují a hlídají

 

ÚSTAVA ČR

 • součástí Ústavního pořádku společně s Listinou základních lidských práv a svobod
 • přijata Českou národní radou: 16. prosince 1992
 • účinnost: 1. ledna 1993
 • obsahuje preambuli (úvodní prohlášení)
 • složena z 8 hlav, které tvoří 113 článků

 

Historie ústavy:

 • a) 1848 -1918: Habsburská monarchie: 1. Ústava, která stanovuje, že císař je nejvyšší orgán
 • b) 1918 – 1920: Československá prozatímní ústava byla schválena ihned po vzniku ČSR (tři nejvyšší orgány: Národní shromáždění, prezident republiky a vláda)
 • c) 1920: Ústava samostatného ČSR
 • d) 1948- 1960: Ústava lidově-demokratická- rozdělení na národ český a slovenský
 • e) 1960- 1989: Ústava ČSSR
 • f) v r. 1968: přidán zákon o federaci (slovenská rada a vláda a česká rada a vláda rozhodovaly o národních záležitostech samostatně)
 • g) 1989: Menší úpravy v prospěch komunismu (obcházení Lidských práv a svobod)
 • h) od r. 1993: v rámci samostatné ČR

 

Preambule

 • vyjádření věrnosti občanů k tradicím a odhodlanost chránit, budovat a rozvíjet ČR
 • ochrana lidské důstojnosti, svobod a rovnoprávnosti, úcta k lidským právům

 

Hlava první

 • ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana
 • lid je zdrojem veškeré právní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní
 • mají se dodržovat zákony a Listina základních práv a svobod
 • základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci
 • lid má právo volit
 • politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů
 • stát dbá o šetrné využívaní přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství
 • každý občan může činit to, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá
 • určuje státní symboly (velký a malý státní znak, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní barvy, státní pečeť, státní hymna)
  • velký státní znak
   • tvořen čtvrceným štítem
   • v prvním poli a čtvrtém poli: na červeném podkladu je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou pro Čechy (největší území)
   • v druhém poli: na modrém podkladu je orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou korunou pro Moravu
   • ve třetím poli: na zlatém poli je černá orlice s bílým půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem pro Slezsko
  • malý státní znak
   • na červeném podkladu je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou
  • státní barvy: bílá, červená, modrá (v uvedeném pořadí)
  • státní vlajka
   • skládá se z horního bílého pruhu a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový
   • modrý klín do poloviny délky vlajky
   • poměr šířky vlajky k její délce je 2:3
  • vlajka prezidenta republiky
   • bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých
   • uprostřed bílého pole je velký státní znak
   • pod znakem je bílý (stříbrný) nápis ,,Pravda vítězí“ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi

 

Hlava druhá

Parlament ČR je dvoukomorový:

1) Poslanecká sněmovna (200 členů)

 • voleni na 4 roky, musí být starší 21 let a s právem volit
 • voleni tajně, přímými volbami podle zásad poměrného zastoupení
 • v čele stojí předseda, který je volen sněmovnou, může být také odvolán
 • předseda → svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze
 • poslanecká imunita: lze ho odsoudit, jen když je přistižen přímo při činu
 • nesmí být zároveň prezidentem
 • rozpustitelná prezidentem republiky za určitých podmínek daných zákonem
 • navrhuje zákony

 

2) Senát (81 senátorů)

 • voleni na 6 let, musí jim být více než 40 let
 • voleni tajně na dobu šesti let, každé dva roky se volí třetina
 • mohou podat žalobu na prezidenta za vlastizradu
 • pokud dojde k rozpuštění sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které      nesnesou odkladu
 • právo volit má občan České republiky, který dosáhl 18 let
 • mandát poslance nebo senátora zaniká: odepřením slibu, nebo složením slibu s výhradou, uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, ztrátou volitelnosti (u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny)
 • imunita poslanců a senátorů: nesmí být trestně stíhán, pokud ho jejich orgán nezbaví imunity (pokud je přistižen přímo při činu, rozhodne o tom nejbližší zasedání)
 • interpelace: právo poslanců a senátorů vznášet dotazy na členy vlády, které se týkají oblasti jejich působnosti, oni mají povinnost do 30 dnů odpovědět
 • nikdo nemůže být současně členem obou komor parlamentu

 

Hlava třetí

 • složení: vláda, prezident, státní zastupitelství

1) prezident

 • přímá volba, volená osoba musí být bezúhonná, Čech starší 40 let
 • volen na 5 let, může být zvolen pouze 2x za sebou, po zvolení skládá slib
 • má imunitu (žalován pouze za vlastizradu)
 • povinnosti: jmenuje předsedy vlády a soudce, zastupuje stát, podepisuje listiny
 • práva: je vrchním velitelem ozbrojených sil, přijímá demisi vlády, svolává zasedání poslanecké sněmovny, může ji rozpustit, právo milosti (zastavit soudní stíhání, trest), právo amnestie (pouze za trestný čin i pro více lidí), uděluje Řád bílého lva, Řád T. G. Masaryka, uděluje medaile, jmenuje soudce (potřebuje souhlas senátu)
 • pokud ještě není zvolen nový prezident a předchozímu už skončila doba vlády, zastupuje ho předseda vlády

 

Volba prezidenta:

 • Od roku 2013 přímá volba prezidenta
 • zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
 • nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo volby
 • do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů
 • zvolen je ten kandidát, který získal ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů

 

2) vláda

 • vrcholný orgán výkonné moci
 • předseda vlády (premiér, ministerský předseda)
 • místopředsedové, ministři
 • pokud nezíská důvěru Poslanecké sněmovny je rozpuštěna a prezident jmenuje vládu novou
 • volí jí prezident a on také přijímá demise

 

Hlava čtvrtá

1) Ústavní soud

 • 15 soudců, voleni prezidentem (se souhlasem senátu)
 • právnické vzdělání a praxi 10 let, starší 40 let, bezúhonný člověk, který by mohl být volen do Senátu, složit slib do rukou prezidenta
 • Rozhoduje o státních věcech (zrušení zákona, právních předpisů, o ztrátě volitelnosti, o žalobě prezidenta), o pochybnosti ve volbách poslanců či senátorů. O tom, zda rozpuštění, nebo rozhodnutí politické strany byla v souladu s ústavními nebo jinými zákony, zda zákon může stanovit, že místo Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud (v Brně)

 

2) Soudy

 • chrání právo, řeší trestné činy
 • soustava soudů: Nejvyšší soud (Brno), Vrchní soud (Praha, Olomouc), Krajský soud (krajská města), Okresní soud, obvodní soudy

 

Hlava pátá

Nejvyšší kontrolní soud (NKÚ)

 • kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu
 • v čele stojí prezident a viceprezident NKÚ
 • volen prezidentem

 

Hlava šestá

Česká národní banka (ČNB)

 • pečuje o měnu a její stabilitu
 • vydává peníze
 • V čele guvernér

 

Hlava sedmá

územní samospráva

 • obec je základní samosprávní jednotka
 • vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje
 • obec je součást kraje
 • obec je zastupována svým zastupitelstvem, má vlastní majetek, hospodaří s ním podle vlastního rozpočtu
 • Členové voleni v komunálních volbách
 • o názvu vyššího samosprávního celku rozhoduje jeho zastupitelstvo
 • působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem
 • Mohou vydávat vyhlášky

 

Hlava osmá

 • přechodná a závěrečná ustanovení
 • uvádí přechodná ustanovení (ČSFR -> ČR)

 

LISTINA LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD

 • součást ústavního pořádku České republiky

 

Obecná ustanovení

 • lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti a právech
 • základní práva a svobody jsou nezadatelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
 • každý může činit, co není zákonem zakázáno a nesmí být nucen činit co zákon neukládá
 • základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, víry …
 • meze mohou být upraveny pouze zákonem
 • nikomu nesmí být způsobena újma na právech

 

Základní lidská práva a svobody

 • právní způsobilost, právo na život, osobní svoboda, právo na zachování lidské důstojnosti, svoboda myšlení, ochrana listovného tajemství, svoboda projevu náboženství a víry
 • politická práva: svoboda projevu, petiční právo, shromažďovací právo, právo podílet se na veřejné správě, právo na odpor

 

Právo národnostních a etnických menšin

 • příslušnost k národnosti či etnické menšině nesmí být nikomu na újmu, občanům tvořících menšiny se zaručuje všestranný rozvoj

 

Hospodářská, sociální a kulturní práva

 • svobodná volba povolání, právo na práci, právo na spravedlivou odměnu za práci, právo na ochranu zdraví, právo na vzdělání, právo na přístup ke kulturnímu bohatství, ochrana rodičovství

 

Právo na soudní a jinou právní ochranu

 • právo na zákonného zástupce, není trestného činu mimo zákon, není trestu mimo zákon, presumpce neviny
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!