Úvod do dějepisu – maturitní otázka


Otázka: Úvod do dějepisu

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Paaaja

 

 

Dějepis = historická věda, vzdělávací předmět na ZŠ a SŠ

 • seznamuje s historií lidstva
 • zkoumá vývoj života lidí
 • odhaluje souvislosti společenské, ekonomické, sociální, politické, kulturní
 • význam studia minulosti
 • poznání vývoje společnosti
 • poučení z chyb pro přítomnost, porozumění současnosti
 • pohled na svět v co nejširších souvislostech
 • možnost aplikovat historické poznatky při poznávání současného světa a aktivně se podílet se na jeho utváření

 

Historie

 • dějiny = události uplynulých období
 • akademický vědní obor
 • příbuzné disciplíny historii
 • klasické i moderní jazyky
 • politická geografie
 • společenskovědní disciplíny
 • politologie
 • právo
 • sociologie
 • mezinárodní vztahy
 • ekonomie
 • teritoriální studia

odvozené disciplíny od historie

 • archeologie
  • zkoumá hmotné prameny v různých periodách vývoje lidstva
 • archivnictví
  • zabývá se písemnými prameny, jejich uchováním, studiem a interpretací

pomocné vědy historické = PVH

 • = soubor aplikovaných historických disciplín, které napomáhají se studiem určitých pramenů
 • historická metrologie = míry, jednotky, měřidla
 • numizmatika = platidla
 • vexilologie = vlajky
 • heraldika = znaky
 • paleografie = nápisy
 • sfragistika = pečetě
 • genealogie = předci

 

Historické prameny

 • = zdroje informací o minulosti
 • umožňují zkoumání minulosti

hmotné

 • pozůstatky člověka a jeho činnosti, výtvorů
 • kostry, nástroje, šperky, zbraně, oblečení,…

písemné

 • kroniky, dopisy, záznamy o přírodních katastrofách, vojenských událostech, noviny,…

obrazové

 • mapy, atlasy, kresby, obrazy

tradiční

 • mýty, pověsti, písně

zvukové, audiovizuální

 • magnetofonové záznamy, filmy, videokazety, CD,…

 

Historiografie = Dějepisectví

 • zaznamenávání událostí v minulosti
 • výstupy práce dějepisců – kroniky, odborné články, monografie

 

Historici a kroniky

Kosmas 1056 – 1125

 • děkan svatovítské katedrály
 • studia – Praha, Lutych + cesty do Německa a Itálie
 • Kosmova kronika
 • latinsky
 • mýtické počátky – konec Kosmova života
 • 3 části 
 • psána na sklonku jeho života

pokračovatelé Kosmovi

 • události 2. poloviny 12. století
 • Jarloch (Gerlach) – biskup premonstrátského kláštera v Milevsku
 • Vincentius

Zbraslavská kronika

 • v letech 1305 – 1339 v cisterciánském klášteře ve Zbraslavi
 • psána latinsky
 • autoři – 2 zbraslavští opati – Petr Žitavský, Ota Durynský

Dalimilova kronika

 • nejstarší česky psaná veršovaná kronika
 • ze 14. století
 • jedno ze stěžejních děl českého písemnictví
 • zdůrazněné vlastenectví
 • oficiální název – Kronika tak řečeného Dalimila
 • neznámý autor – v 17. století omylem připsáno Dalimilovi, boleslavskému děkanovi

 

Kronikáři vlády Karla IV.

Beneš Krabice z Weitmile

 • kněz pražské kapituly a ředitel stavby Chrámu sv. Víta
 • cílem bylo zachytit vládu Karla IV.

Přibík Pulkava z Radenína

 • autor latinsky psané kroniky
 • úspěšnější pokusy o zachycení doby Karlovy (nejspíš s ním Karel IV. spolupracoval)

 

Husitství

Vavřinec z Březové

 • přelom 14. a 15. století
 • Husitská kronika 
 • dílo historické i politické
 • husitství z pohledu pražských utrakvistických měšťanů

 

Humanismus

Václav Hájek z Libočan

 • 16. století
 • Kronika česká
 • vycházel ze zápisů, starých kronik, ústní tradice
 • toužil po literárním úspěchu – podřídil tomu historickou realitu

 

Novověk

 • počátky před Františkem Palackým
 • František Palacký
 • historiografie 2. pol. 19. stol.
 • historici poč. 20. stol.

Gelasius Dobner

 • 18. stol., piarista, ředitel gymnázium
 • české legendy a kroniky s kritickými připomínkami

František Martin Pelcl

 • 18. stol.
 • 1. profesor české řeči a literatury na pražské univerzitě
 • autorem přehledných dějin a monografie
 • spolupracoval s Josefem Dobrovským

František Palacký 1798 – 1876

 • historik, politik, archivář, vychovatel
 • správcem Národního muzea
 • díla – Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě – původně německy, Dějiny české slovesnosti

 

Historici 2. poloviny a přelomu 19. stol.

 • V. V. Tomek – Jan Žižka, Dějepis města Prahy
 • Antonín Rezek – Dějiny Čech a Moravy za Ferdinanda II.
 • Zikmund Winter – města ve středověku
 • Augustus Sedláček
  • historik, genealog, sfragistik, heraldik
  • studoval na gymnáziu v Písku – Filosofická fakulta UK
  • dílo – Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou

 

Historici počátku 20. stol

Jaroslav Goll 1846 – 1929

 • profesor UK, zakladatel moderní historiografie
 • kritik a odpůrce Rukopisu královédvorského a zelenohorského
 • vychoval celou generaci českých historiků – Gollova škola

Josef Pekař 1870 – 1937

 • žák Josefa Golla
 • striktně vycházel z písemných pramenů
 • skoro poetický styl
 • spor o smyslu českých dějin s TGM
 • dílo – Kniha o Kosti

Josef Šusta 1874 – 1945

 • žák Josefa Golla, Jihočech
 • profesor českých dějin a děkan FF
 • specializoval se na dějiny středověku – dílo – Soumrak Přemyslovců

 

Historici 20. a 21. století

 • Petr Hora Hořejš 1938
 • historik, publicista, spisovatel, novinář
 • dílo – Toulky českou minulostí

 

Vznik světa a periodizace dějin

 • teorie o vzniku světa

teorie stvoření

 • Bůh stvořil svět během 6 dnů, 7. den odpočíval
 • první lidé – Adam a Eva – porušení zákazu ochutnat jablko ze stromu poznání – vyhnáni z ráje

teorie vývojová

 • Charles Darwin
 • britský přírodovědec, zakladatel evoluční biologie 
 • navázal na systém živočišných druhů přírodovědce Carla Linného
 • evoluční teorie
 • antropologie = věda o původu a vývoji člověka

periodizace dějin

 • = rozdělení dějin lidské společnosti na určitá období (periody, éry, epochy)

pravěk

 • nejstarší doby – písma, písemné prameny
 • starověk
 • * písma – pád Západořímské říše (476 n. l.)
 • středověk
 • pád Západořímské říše – vynález knihtisku (1450) / objevení Ameriky (1492) / pozdní středověk (1600)
 • novověk
 • objevení Ameriky – 20. století (WW1)
 • moderní dějiny
 • WW1 – současnost.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!