Úvod do psychologie, vývoj škol, rozdělení věd

 

   Otázka: Úvod do psychologie, vývoj škol, rozdělení věd

   Předmět: Psychologie, Společenské vědy

   Přidal(a): Tereza

 

 

 • Psyché= duše, logos= slovo (nauka) => nauka o duši
 • Empirická, přírodně-společenská věda o člověku
 • Jejím předmětem je prožívání a chování

 

Prožíváni

 • Všechny vnitřní specifické projevy, procesy, stavy, které tvoří celek (vjemy, emoce, paměť)
 • Stránky prožívání
  • Poznávací- Přijímání informací a podnětů o světě našimi smysly a jejich zpracování rozumem= Myšlení, paměť
  • Citová- City, emoce
  • Snahová-volní- Schopnost člověka něco vydržet, překonat

 

Chování

 • soubor vnějších projevů člověka, které můžou vyjadřovat i vnitřní situaci (pláč, pocení, rudnutí)
 • Formy chování
  • Expresivní= přirozená- Skutečné myšlení, city, je očekávané x Adaptivní= chování ovlivněné společností- Předstírané v dané situaci, více vyžadované
 • Chování bývá projevem prožívání člověka, ale mnohdy z chování prožívání neodhadneme (přetvářka, lež)
 • Složky chování
  • Jednání– činnost řízená vůlí
  • Reakce– činnost svalů a žláz s vnitřní sekrecí- nepodmíněné reflexi, instinkty
  • Odpovědi– reakce na naučeném základě (zamávání, pozdrav)
  • Řeč– zvukové sdělení obsahu
  • Výraz– mimika, pantomimika
 • Druhy chování
  • Podle původu
   • Vrozené
    • Nepodmíněné reflexi- bez chtění (hlad, žízeň, ucuknutí před ohněm)
    • Instinkty- nepodmíněně řízené reflexi (poznat hrozící nebezpečí
    • Pudy- puzení k projevení instinktu
   • Naučené
    • Návyk- zautomatizovaná činnost člověka (chůze, čtení, jízda na kole, psaní)
    • Zvyk- vnitřní tendence k určitému chování, opakováním se stává potřebou (pití kávy, kouření)
    • Zlozvyk- zvyk, který je společností považován za špatný
    • Z osvojeného návyku, zvyku a zlozvyku vznikají postupně vlastnosti osobnosti (pořádkumilovnost, nedochvilnost, přesnost)
    • Volné chování- člověk si nevystačí s ustálenými formami chování, reaguje nově (řeč, vůle, myšlení)
  • Podle podnětů
   • Spontánní– vychází z vnitra, uspokojuje biologické, kulturní a fyzické potřeby x Vyvolané– podnět vychází z okolí

 

Dějiny psychologie

 • Do druhé poloviny 19. století byla psychologie součástí filosofie
 • Počátky vědecké psychologie- univerzita v Lipsku- 1879 byla založena první psychologická laboratoř pro experimentální psychologii- podobné počiny i jinde- USA (rozvoj psychologického experimentování)
 • Experimentální psychologie
  • Poznávání duševních pochodů pomocí vědeckých metod
  • Zakladatel- Wilhelm Wundt (1832-1920)
 • S postupujícím vývojem se v psychologii rozvinulo několik proudů- soustředily se na to, co považovaly v psychice člověka za určující:

 

Behaviorismus (z angl. behaviour= chování)

 • Jeden z nejvýznamnějších směrů v psychologii
 • Psychologická věda o chování
 • Zakladatel- John Watson- navázal na I.P. Pavlova
 • Opustili zkoumání subjektivních pocitů a zaměřili se na zkoumání chování člověka, které vysvětlují zejména jako reakci na stimuly- podněty
 • Osobnost, která je mezi stimulem a reakcí, nazývají nepoznatelnou černou skříňkou
 • Chápou chování jako sled naučených odpovědí na opakovaném podnětu
 • Výsledky jejich teorie jsou využitelné v praxi- pěstování empatie u dětí, odvykací terapie související s psychickými i fyzickými závislostmi (z naučeného změním podnět- odnaučím)
 • Teorie přeceňovala význam učení a výchovu, podceňovala vrozené vlohy a dispozice

 

Psychoanalýza

 • Zakladatel Sigmund Freud
 • Existují další pochody, které ovlivňují naše chování a to je především podvědomí
 • Nevědomí je podle Freuda plné strachu, tužeb, přání a vrozených pudových podnětů. Nad obsahem svého nevědomí nemáme kontrolu
 • Předvědomí- myšlenky, city, zážitky mezi vědomí a podvědomím, které jsme zapomněli, ale můžeme si na ně vzpomenout, než půjdou do nevědomí
 • Podle něj se obsahy našeho podvědomí dostávají nepřímo do vědomí- sny, žerty, chybné výkony (např.: přeřeknutí)
 • Psychiku vykládal jako soubor vědomých i nevědomých projevů
 • Rozhodujícím činitelem psychického vývoje jedince jsou pudy (sexuální, mateřský)
  • Libido- sexuální pud (nejen ve smyslu fyzickém, ale i psychickém- citovost)
  • Thanatos- destrukční pud (touha člověka dosáhnout klidu a míru podobnému tomu, který si představujeme po smrti- ukončit něco, abych měl klid)
 • Přecenil sexualitu v psychologii
 • Podle Freuda má lidská psychika tuto podobu
  • Id- nevědomé já
  • Ego- vědomé já
  • Superego- nad já- tlak z vnějšku, morálka, výchova, svědomí
 • Oidipovský komplex- psychické trauma, láska a nenávist k otci- soupeření o matčinu lásku
 • Elektřin komplex- láska k otci, soupeření s matkou

 

Analytická psychologie

 • Zakladatel: Carl Gustav Jung
 • V otázce nevědomí navázal na Freuda, kritizoval přeceňování sexuality
 • Nevědomí rozdělil na osobní a kolektivní podvědomí lidstva, soubor předobrazů, ze kterých je složena naše kultura
 • Obsahy podvědomí rozdělil na:
  • Osobní- touhy, přání, vzpomínky
  • Kolektivní- tzv. paměť lidstva
  • Archetypy- předobrazy
   • Stín- tmavá stránka osobnosti- zlo v člověku
   • Animus anima- duševní obsah opačného pohlaví (žena má něco z muže a naopak)
   • Mudrc- představa, že správné rozhodnutí nemá původ v nás, ale mimo naši vůli (ráno moudřejší večera)
   • Dítě- dětské vnímání světa po celý život (fantazie, hravost, umíněnost)
 • Oproti Freudovi chápal jinak libido= celková psychická energie, směřující buď
  • Ven- otevřený typ- extrovert- potřeba kontaktovat lidi
  • Dovnitř- uzavřený typ- introvert- vyhýbá se venkovnímu světu

 

Individuální psychologie

 • Představitel Alfred Adler- Fredův žák. Zavedl komplex méněcennosti- hybnou silou psychiky je kompenzace tohoto komplexu

 

Tvarová psychologie

 • Všechny psychologické, biologické a sociální jevy a procesy jsou celky a vlastnosti nelze odvodit pouze z částí. W Kohler

 

Humanistická psychologie

 • Opozice behaviorismu. Zdůrazňuje tvořivost, kreativitu, klade důraz na vědomí a sebevědomí. Abraham Maslow

 

Současné psychologické proudy

Hlubinná psychologie

 • Zakladatel Sigmund Freud. Zahrnuje psychoanalýzu, analytickou, individuální psychologii a neopsychoanalýzu.
 • Erich Fromm– Přehodnotil Freudovi teorie- osobnost člověka je vždy syntézou naší přirozenosti a zvnitřněných hodnot a norem společenského systému.
 • Na rozdíl od Freuda vidí člověka jako produktivní, tvořivou, společenskou bytost, ne jakou soubor v zásadě protispolečenských pudů

 

Neobehaviorismus

 • Na základě vztahů mezi chováním a podněty vznikají pochody uvnitř organismu, které tyto podněty zprostředkovávají.
 • Tolman- zakladatel, Skinner- zkoumal vliv odměny a trestu při formování odpovědi na podnět

 

Kognitivní psychologie (poznávací)

 • Za rozhodující považuje poznávací procesy (vědomí), kterými si vytváříme modely vnějšího světa
 • Soustřeďuje se na to, co je mezi stimulem a reakcí. Zdůrazňuje roli myšlení a poznávacích schopností člověka. (George Kelly)

 

Humanistická psychologie

 • Sebevyjádření a seberealizace.
 • V opozici k behaviorismu zdůrazňovala tvořivost člověka, proti psychoanalytickému nevědomí zdůrazňovala vědomí a sebeuvědomování
 • Důležité je, jak člověk vnímá sám sebe, jak o sobě uvažuje, jak prožívá dění- zabývá se sebevyjádřením člověka
 • Nehledá hlavní hybnou sílu psychiky- psychiku chápe jakou celek pro každého jedinečný- celoživotní proces ve snaze o pochopení sebe sama, mít se rád
 • Maslowova pyramida potřeb
  • Potřeba seberealizace- něčeho dosáhnout, uskutečnění osobního potenciálu
  • Estetické potřeby- být obklopen něčím, co vnímáme jako krásné
  • Kognitivní potřeby- poznání, pochopení, vzdělávání se- zkoumání, vědecké bádání
  • Potřeba kladného sociálního přijetí- potřeba respektu, uznání
  • Potřeba lásky a sounáležitosti- někam patřit, mít druhého, který nám rozumí, cítí s námi, rodina
  • Potřeba bezpečí- být zajištěn a chráněn před nebezpečím
  • Fyziologické potřeby- jídlo, pití, spánek, teplo, sexuální potřeby
 • Pokud uspokojíme své fyzické potřeby a pocit bezpečí, pak nám jde hlavně o to, abychom byli přijímání rodinou a společností, následně se budeme starat, aby si nás druzí vážili, teprve potom se budeme starat o poznání, estetiku a seberealizaci

 

Transpersonální psychologie

 • zabývá se mystickými praktikami, meditací, popřípadě drogami. (Stanislav Grof)

 

Psychologické vědy

 • Základní
  • Obecná psy.- základní, teoretické otázky, celkový obraz o člověku (poznávací problematika, dynamika citového života)
  • Osobnostní psy.- struktura a vývoj osobnosti, podobnosti a odlišnosti lidí
  • Vývojová psy.- zkoumá život od narození do smrti
  • Sociální psy.-studuje začleňování lidí do vztahů, skupin, společnosti
  • Psychopatologie- zkoumá psychické poruchy, příčiny a léčbu
 • Aplikované
  • Pedagogické psy.- zkoumá vývoj člověka v podmínkách výchovy, vyučování
  • Klinická psy.- diagnostika duševních nemocí, psychoterapeutická péče
  • Poradenská psy.- výchovné, manželské, školní poradenství
  • Soudní psy.- zločiny, psychologie pachatelů, expertízy
 • Speciální
  • Zoopsychologie- živočichové, modelové výzkumy, srovnání člověka a zvířat
  • Psycholingvinistika- vztahy myšlení- řeč
  • Psychometrie- měření psychologických jevů ( např. při zátěži)
  • Farmakopsychologie- účinky toxických látek na psychiku

 

Metody výzkumu v psychologii

 • Pozorování
  • Extrospekce- pozorování jedince v určitých situacích
  • Introspekce- pozorování vlastních psychických jevů
 • Experiment- vědecká metoda zkoumající osobu tak, aby všechny proměnné byly kontrolovány a ze všech se dali vyjádřit souvislosti (..dotazníky, analýzy)
 • Explorační
  • Zjišťující- sběr dat (rozhovory, dotazníky)
  • Sociometrie- analýza vztahů členů skupiny, preference volby
  • Obsahová analýza- zkoumá výskyt témat v médiích historické proměny, srovnávání a měření významu různých objektů
 • Psychodiagnostika
  • Měření IQ, dyslexie, poruchy chování
  • Postihují vývoj člověka, vlastnosti osobnosti
  • Možnosti dalšího vývoje
  • Syndromy, symptomy
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!