Věci státoobčanské – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Věci státoobčanské

Předmět: Veřejná správa

Přidal(a): Eviena

 

Věci státoobčanské

 • spadají do vnitřní správy, kterou vykonávají pověřené obecní úřady s přenesenou a rozšířenou působností
 • přenesená působnost vnitřní správy spadá do kompetencí samosprávy obcí a krajů, je vykonávána v oblastech:
  • shromažďování občanů, bezpečnost a ochrana, veřejný pořádek, jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, evidence obyvatel, státní občanství, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů,…

 

MATRIKA

 • úsek vnitřní správy
 • zákonná státní evidence obyvatel – vede ji MATRIKÁŘ
 • správní orgán
 • zákon č. 301/2000 Sb. O matrikách, jménu a příjmení
 • provádí se zápis MATRIČNÍ UDÁLOSTI do MATRIČNÍ KNIHY
 • KNIHY: (jsou neveřejné)
  • Narození – všechny děti, i mrtvé, nalezlé (zápis po dobu 100 let)
  • Sňatků – údaje o snoubencích, jejich rodičích, svědci, dohoda o příjmení, rozhodnutí o rozvodu, neplatnosti (zápis po dobu 75 let)
  • Registrovaného partnerství
  • Úmrtí (zápis po dobu 75 let)
  • + sbírka listin, z podkladů, na základě, kterých bude zápis proveden
 • zapisují se události v daném matričním obvodě
 • po uplynutí 100 let – archivace
 • (historie – pochází to z církevních zápisů)

 

Matriční událost

 • skutečnost, která je důležitá k zjištění a ověření osobního stavu
 • např. – osvojení dítěte, změna jména, smrt, svatba

 

Matriční doklad – údaje, které jsou zapsané v příslušných knihách

 • Veřejné listiny – rodný list, oddací list, úmrtní list, list registr. partnerství
 • presumpce správnosti zápisu do matr. knihy – předpoklad správnosti zapsaných údajů

 

MATRIKÁŘ

 • vede matriční knihy
 • provádí zápis
 • musí složit zkoušku odborné způsobilosti – správní řád a zákon o matrikách
 • musí mít vysokoškolské vzdělání
 • znalosti z oboru práva, techniky, umět matriční písmo
 • musí být mlčenlivý
 • má post úřední osoby

 

MATRIČNÍ ÚŘAD

 • speciální úřad, působí o obecních úřadů s rozšířenou působností
 • Kontrolu provádí krajský úřad – Krajské matriky, ty spadají pod Ministerstvo vnitra

 

ZVLÁŠTNÍ MATRIKA BRNO

 • vede záznamy o matričních událostech, které se staly občanům ČR v zahraničí

 

EVIDENCE OBYVATEL

 • zák. o evidenci obyvatel
 • Registr obyvatel – obsahuje referenční údaje o fyzických osobách
  • Správce – Ministerstvo vnitra
  • referenční údaj – aktuální a správný údaj
  • získává se od obcí, krajů, cizinecké policie

 

OBYVATELSTVO

 • organizované společenství osob na daném území
 • státní občané
 • osoby s dvojím občanstvím
 • cizinci (kterým byl udělen azyl)
 • občané EU
 • bezdomovci – osoba bez státního občanství

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

 • upraveno v NOZ
 • identifikační znak
 • můžeme požádat o změnu jména či příjmení, rozhoduje matriční úřad, úhrada matričního poplatku

 

RODNÉ ČÍSLO

 • 10místné
 • identifikační znak
 • tvoří ho rok narození měsíc narození (u žen +50) a den narození + 4místná koncovka rozlišující obyvatelé narozené ve stejný den

 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ

 • také znak státu
 • soubor práv a povinností mezi občanem a státem
 • VZNIK
  • narozením – alespoň jeden z rodičů je občanem ČR
  • otcovstvím
  • osvojením
  • nalezením dítěte na území ČR
  • prohlášením – v případě dvojího občanství
  • udělením
   • trvalý pobyt alespoň 5 let
   • prokázání znalostí z českých reálií
   • nesmí být spáchán úmyslný trestný čin
  • uděluje ho Krajský úřad – správní odbor
 • ZÁNIK
  • nabytím občanství cizího státu
  • vzdání se občanství

 

TRVALÝ POBYT

 • zákon o evidenci obyvatel
 • adresa pobytu občana, kterou si zvolí (zpravidla v místě kde má rodinu či zaměstnání)
 • může být jen jedno místo trvalého pobytu
 • objekt označen číslem popisným, evidenčním, orientačním
 • změny hlásíme na ohlašovně na obec. úřadě – ta hlásí do 3 Ministerstvu vnitra
 • neexistuje žádný přechodný pobyt

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY

 • identifikační doklad
 • musí mýt každý občan starší 15 let, který má trvalý pobyt v ČR
 • přenesená agenda Ministerstva vnitra
 • vydává obecní úřad s rozšířenou působností
 • do 30 dnů od podání žádosti
 • Typy OP
  • se strojově čitelnými údaji – mladší 15 let platný 5 let, od 18 platný 10 let a osoby starší 75 let platný 35 let
  • bez strojově čitelných údajů pouze na 6, 3 nebo 1 měsíc
 • povinnost nahlásit změnu -> presumpce správnosti
 • povinnost ochraňovat před ztrátou a zničením

 

CESTOVNÍ DOKLADY

 • veřejná listina (předpoklad správnosti)
 • přenesená půs. MV
 • Účel:
  • možnost cestovat do zahraničí
  • prokázání totožnosti v cizině

 

CESTOVNÍ PAS

 • platnost 10 let (do 15 let jen 5)
 • platnost končí
  • ztrátou či odcizením
  • 3 měsíce od změny příjmení
  • úmrtím
  • uplynutím doby

 

DIPLOMATICKÝ PAS

 • omezenému kruhu osob
 • subjekty zákonodárné – poslanci, senátoři členové vlády
 • soudci ústavního soudu
 • prezident
 • diplomaté – osoba oficiálně pověřena jednat jménem svého státu s představiteli cizího státu (velvyslanci, konzulové)

 

SLUŽEBNÍ PAS

 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • omezený okruh osob
 • nejvyšší státní zástupce, náměstek ministra, místopředseda nejvyššího soudu

 

CESTOVNÍ PRŮKAZ

 • možnost získat v odůvodněných případech
 • cestovního dokladu
 • určitá časová platnost
 • vydán k určité cestě (většinou návrat zpět do ČR)

 

POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR

 • občané EU + občané Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko
 • Cizinci ze třetích zemí
  • s vízovou povinností
  • bez vízové povinnosti

 

VÍZUM

 • povolení, opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na cizí území
 • Krátkodobé vízum (schengenské)
  • na 90 dní
  • letištní průjezdná víza
  • za účelem turistiky, obchodu, zdraví
 • Dlouhodobá vízum
  • nad 90 dnů
  • specifický účel – zaměstnání, sloučení rodiny, cesta k převzetí trvalého pobytu

 

SCHENGENSKÁ SMLOUVA A SCHENGENSKÝ PROSTOR

 • od roku 2007 jsme součástí
 • dohoda, která umožňuje volné cestování na OP bez víza bez celních kontrol

 

ZÁLEŽITOSTI UPRCHLÍKŮ

 • kompetence Ministerstva vnitra
 • uprchlík – cizinec, který je pronásledován z etnických, náboženských, národnostních důvodů
 • povinen požádat na hranicích o azyl
 • mezinárodní smlouva Ženevská úmluva
 • správní řízení o udělení azylu (po dobu řešení je umístěn v azylové zařízení)
 • Výsledkem – poskytnutí zvláštní mezinárodní ochrany – AZYL
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!