Volby a volební systémy – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Volby a volební systémy

Předmět: Společenské vědy, Právo

Přidal(a): Veronika Bělková

 

Volby

 • nejdůležitější demokratický způsob výběru do úřadu a funkcí, které slouží k zastupování, reprezentaci (zastupování)  lidí
 • volby jako forma výběru se objevily již ve starém Řecku -> tzv. ostrakismus (střepinový soud)
  • volby se zde objevovaly v trochu jiném slova smyslu = každý občan mohl na střepinu vyrýt jméno člověka, který byl podle něj pro demokracii nebezpečný
  • v případě, že bylo dosaženo určitého počtu hlasů, musel jedinec na 10 let opustit polis (stát, město)

kromě volby existuje i jiný způsob pro výběr úředníků:

 • jmenování = vláda, členové vlády
 • rotace = předsednictví EU
 • losování = při rovnosti hlasů
 • dědictví = mandát ve sněmovně lordů ve VB

 

Volební právo musí být :

 • všeobecné – všichni mají právo volit, po dosažení 18ti let
 • rovné – všechny hlasy mají stejnou platnost
 • přímé – volíme přímo navrhovaného kandidáta/ stranu
 • tajné – do urny, do obálky
 • volební právo aktivní – právo volit, pasivní – právo být volen

 

Volební systémy 

 • rozdělení podle toho, jakým způsobem jsou získaným hlasům přidělovány mandáty

rozdělení:

 • většinový (majoritní)
 • poměrný (proporcionální, proporční)

Většinový

 • založen na principu „vítěz bere vše“
 • je zvolen pouze jeden kandidát, který získá v daném volebním obvodu nejvíce hlasů
 • tento systém vede ke snížení počtu polit. stran (většinou k politickému dualismu)
 • malé a nově vzniklé polit. strany nemají většinou šanci na úspěch, protože nejsou schopny získat v jednotlivých obvodech většinu

Poměrný

 • je více reprezentativní
 • procento odevzdaných hlasů odpovídá procentu reprezentantů
 • umožňuje zastoupení i menších stran
 • u tohoto systému se většinou vládní koalice skládá z více polit. stran 🡪 je méně stabilní
 • aby bylo zamezeno úplnému rozdrobení politického spektra, je stanovena podmínka pro vstup do parlamentu, např. v ČR – 5% hlasů
 • hlasy stran, které se nedostaly do parlamentu jsou v druhém sčítání (= druhém skrutiniu) opět proporčně rozděleny mezi ostatní polit. strany
 • v podstatě volíme celé kandidátské listiny, můžeme uplatnit mechanismus osobních preferencí = zatrhneme určité osoby

 

Volební systém v ČR

 • volby vyhlašuje prezident (potřebný spolupodpis předsedy vlády)
 • volby se konají ve dvou dnech (většinou  Pá, So)
 • právo volit má každý občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne 18 let

 

Volby do poslanecké sněmovny 

 • probíhají poměrným volebním systémem, probíhají ve volebních krajích (stávající kraje + Praha)
 • nejpozději 3 dny před dnem voleb jsou všem občanům dodány hlasovací lístky (kandidátské listiny)

průběh hlasování

 • probíhá osobně
 • u okrskové komise musíme prokázat totožnost
 • dostaneme prázdnou obálku s úřed. Razítkem
 • pokud nemáme hlas. lístky, obdržíme nové 🡪 jdeme za plentu, kde jeden lístek vložíme do obálky (max. u 4 kandidátů můžeme zakroužkovat preference – úprava hlas. lístku možná už doma) 
 • jdeme před komisi a obálku vhodíme do volební urny
 • aby se strana dostala do sněmovny, musí získat alespoň 5% hlasů (koalice více, př. koalice dvou stran 10%)

 

Volby do senátu

 • probíhají v 81 volebních obvodech, většinovým volebním systémem
 • v každém volebním obvodě musí být zvolen jenom jeden kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů
 • pokud nezíská, koná se druhé kolo, kam postupují pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 🡪 vyhraje ten, který získá více platných hlasů ( v případě rovnosti hlasů, rozhoduje los)
 • senátoři jsou voleni na 6 let, každé 2 roky se obmění 1/3 senátu
 • hlasovací lístky dostanou občané opět 3 dny před dnem voleb
 • hlasování probíhá stejně jako u voleb do PS
 • občan si pouze vybere 1 hlasovací lístek , který si nijak neupravuje a vloží do orazítkované obálky

 

Krajské a komunální volby (volby do zastupitelstva v obcích a krajích)

 • právo volit má každý občan starší 18ti let, který má trvalý pobyt v obci nebo v kraji
 • volby probíhají podle podobných pravidel jako volby do PS
 • krajští zastupitelé jsou voleni na 4 roky podle zásad poměrného  zastoupení
 • hlasovací lístky jednotlivých politických stran  + možno dát 4 kandidátům preferenční hlasy
 • volby do obecního zastupitelstva – též na 4 roky, poměrný systém se prolíná s většinovým 
 • 1 hlasovací lístek s kandidátkami všech stran
 • Můžeme
  • označit křížkem jednu stranu (tím je dán hlas všem kandidátům této strany) 
  • označit kandidáty ze kterékoliv politické strany (nejvýše tolik, kolik zastupitelů má být zvoleno – počet uveden v záhlaví hlasovacího lístku) 
  • lze oba popsané způsoby kombinovat

 

Prezidentské volby 

 • probíhají přímo od r. 2013, (přímá volba prezidenta je např. ve Francii, v Rakousku, v USA), dříve prostřednictvím parlamentu
 • Ústavní zákon 71/2012 Sb. o zavedení přímé volby prezidenta
  • prezident volen v přímých volbách
  • aktivní volební právo: 18 let
  • právo navrhovat kandidáta na prezidenta má
   • každý občan ČR, který dosáhl věku 18let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany ČR oprávněnými volit prezidenta
   • nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů
  • prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů (podobně jako do Senátu)
  • Není-li takový kandidát – za 14 dnů po začátku prvního kola se koná druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola (při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet platných hlasů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň 2, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů)
  • prezidentem je zvolen kandidát, který obdržel ve 2.kole volby nejvyšší počet platných hlasů
  • Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a do deseti dnů se vyhlásí nová volby prezidenta republiky
  • volba prezidenta se koná v posledních 60 dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volby prezidenta do 90dnů.
  • volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu (pokud není tato funkce obsazena – pak předseda Poslanecké sněmovny).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!