Východní středomoří – Chetité, Syropalestinská oblast

dějiny

 

   Otázka: Východní středomoří – Chetité, Syropalestinská oblast

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): sygara

 

ARCHITEKTURA MALÉ ASIE A BLÍZKÉHO VÝCHODU

 • Malá Asie – území dnešního Turecka, pobřeží Středozemního a Iónského moře
  • Dnešní Irán a Afganistán
 • Oblast byla osídlena mnohými kulturami
  • časově zahrnuje období cca od konce 8 tis Bc do 4. stol. Bc
 • Tato oblast byla pod kulturním vlivem Mezopotámie
 • Zachovalo se velmi málo architektonických památek
  • nálezy pohřební architektury ve formě skalních a tumulových hrobů
  • výjimečně zbytky opevněných měst
 • Rozvíjí se architektura perská
 • na pobřeží Iónského moře tzv. egejská (Trója)
  • předchází řeckou antickou architekturu

 

 • Perská říše -> 2600 Bc – 330 Bc
 • Chetitská říše -> 1800 BC – 1200 Bc
 • Urartu -> 13. – 6. stol. Bc

 

Perská říše

 • Od roku cca 2 600 př. n. l. vzniká říše Médů -> pod vlivem Mezopotámie
 • Do 6. stol. př. n. l. sjednotili a vytvořili silnou říši
  • severní Mezopotámii
  • Malou Asii
  • dnešní Írán
 • Roku 550 př. n. l. byli poraženi Peršany (dynastie Achaimenovců)
  • dobyli a obsadili území od Egypta až po západní Indii (ohrožovali i pevninské Řecko)
 • Říše v letech 334 – 330 př. n. l. dobyta Alexandrem Makedonským
 • silný stát s dobrou organizací státní správy a osobitým uměním a kulturou
 • skládala se ze sjednocených provincií, spojených silnicemi
 • Náboženství -> Zarathustrismu

 

Znaky architektury

 • osobitá architektura → Mezopotámie a Malé Asie → mnoho různých vlivů mnoha kultur
  • rozpoznatelných v symbolice a stavebních postupech (Egypt, Řecko, Indie, Mezopotámie)
  • úspěšné propojení těchto vlivů a vlastního přínosu – např. sloupy, okna v průčelí staveb, výzdoba
   • vzniká elegantní a působivý architrávový systém
 • architrávy – kamenné sloupy + dřevěné překlady
 • perský sloup – až 20 m vysoký
  • štíhlý → vysoká zvonovitá patka
  • dřík s kanelurou → bohatě propracovaná hlavice
  • výška sloupu zpravidla 10x spodní průměr, stavěly se v násobcích 4
 • stavby mají vnitřní dvůr → íván (široká klenutá místnost, otevřená do dvora)
  • zdobené členěné průčelí, jsou zakončeny římsou nebo štítem sedlové střechy
 • materiál:
  • dřevo
  • hlína
  • rákos
  • kámen

 

Významné památky

PERSEPOLIS

 • hlavní město říše
 • r. 515 př. n. l. za vlády krále Dáreia I.
 • dochovaly se:
  • zbytky paláců na terasách -> půdorys čtverce o straně 60,5 m
  • schodiště
  • sloupy
  • hlavice ve tvaru býčích hlav s dřevěnými překlady

 

PASARGADY

 • hlavní město říše před Persepolí
 • založeno 547 př. n. l. Kýrem Velikým
 • Náhrobek krále Kýra
  • kamenná stavba na podnoži ve tvaru domu se sedlovou střechou

 

Chetitská říše

 • 1800 – 1200 BC (zaniká nájezdem mořských národů)
 • V oblasti Malé Asie
 • sídlo: Chattušaš
 • Vznik v polovině 2 .tis.př.n.l
 • Chetité dobyli Babylónii, bojovali i s Egyptem (Ramses II. Veliký)
  • 1270 př.n.l. – mírová smlouva
 • Písmo Chetitů rozluštil Bedřich Hrozný 1915

 

Znaky architektury

 • vyspělá architektonická kultura
 • budovy jsou stavěny z:
  • nevypálených cihel
  • kamene
  • dřeva
 • staví se města s paláci a chrámy
  • kolem měst opevnění z lomového kamene s branami a cimbuřím
  • brány jsou chráněny předsunutými hradbami
  • chrámové okrsky jsou opevněny a části města ohrazeny
 • paláce jsou odlišného typu než v Mezopotámii
  • jsou tvořeny řadou budov, vznikajících podle potřeby
  • mají velmi nepřehledný a spletitý půdorys na pravoúhlém základě
   • podobnost s krétským palácem v Knóssu – „Labyrintem“
  • obsahují hypostylové síně a kolonády kolem nádvoří
 • patrné sepětí mezi architekturou a sochařskou výzdobou
 • pohřby význam. Osobností ve vstupních branách nebo na křižovatkách důležitých cest
  • ty jsou lemovány svatyněmi a užívány jako slavnostní prostranství

 

Významné stavby

ALACA HÜYÜK

 • dochovaly se zbytky opevnění
 • brána
 • chrám s palácem a královské pohřebiště

 

CHATTUŠAŠ

 • rozlehlé hlavní město (až 168 ha) postavené na terasách vápencových skal
 • rozsáhlé opevnění, zbytky bran
  • nejznámější je tzv. „Lví brána“
  • orámování vstupu ve formě paraboloidu
 • Po zničení říše Chetitů vzniká v oblasti Malé Asie řada států
  • které zanikají kolem 6. stol. př. n. l. – většinou připojením k Perské říši. Pro všechny tyto kultury je typické zachování jen velmi malého množství staveb a památek

 

Féničané

 • Oblast dnešního Libanonu
 • města vznikají ve 3. tis. př. n. l.,nejvýznamnější: Kartágo centrum celé říše
 • Dobří mořeplavci
  • dálkový obchod, zakládají obchodní osady (faktorie) na ostrovech ve středomoří (Kypr, Malta, Sicílie)
 • hláskové písmo
  • 24 znaků → základ pozdějšího řeckého, latinského a hebrejského písma
 • Féničané byli pověstnými stavebníky:
  • v 10. stol. př. n. l. najal král Šalamoun na stavbu proslulého chrámu v Jeruzalémě
  • zhotovovali ozdobné předměty zdobené vyřezáváním ze slonoviny, předměty skleněné, šperky i kovové výrobky

 

Kanaán

 • dnes Sýrie, Libanon, Palestina, Izrael
 • Na konci 4. tis. př. n. l.– příchod semitského obyvatelstva Kanaajci
 • ve 13. stol. př. n. l.–pronikání hebrejsko – izraelských kmenů (Židů) -> postupná převaha Izrael
 • Jednotný stát vzniká z 12 izraelských kmenů
  • sdružily se v boji proti Pelištejcům na jihu ->  definitivně poraženi Davidem okolo roku 1010 př.n.l.
 • Za sjednotitele a prvního krále považován král Saul– asi 1025 př.n.l., padl ve válce s Pelištejci
 • Nástupce David
  • dobyl Jeruzalém– sídelní město, rozšířil území
 • Syn Šalamoun
  • nástupce – moudrý vládce, diplomatické styky s Egyptem, Fénicií, silná armáda
  • vybudování chrámu boha Jahve v Jeruzalémě, vrcholný rozkvět království
 • Po smrti Šalamouna se říše rozpadá
  • jižní – Judsko – Jeruzalém
  • Severní – Izrael – Samaří

 

Jeruzalemský chrám

 • Nechal postavit Šalamoun
 • 10. stol. Bc
 • Na pahorku Chrámové hory (stal cca 400 let)
 • 6. stol.Bc
 • babylonský král Nabukadnezar chrám rozbořil a deportoval Židy do tzv. babylonského zajetí
  • Později se vrátili a obnovili chrám
 • Silný vliv kněží
 • Autonomie
 • Římská nadvláda
  • 70 n.l. Římané potlačili židovské povstání a opět zbořili chrám
 • Židé žili / žijí v různých částech světa v tzv. diaspoře

 

Masada

 • Starověká pevnost
 • 450 metrů nad hladinou Mrtvého moře
 • postavena Herodem Velikým v 1. století př. n. l.
  • nechal přestavět:
   • vybudoval zde strážní věž
   • kasárnu
   • rozsáhlá skladiště
   • krásné paláce
 • Pro Izraelce -> symbolem hrdinství a odporu
  • během první židovské války se stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům
  • Za hradbami se skrývalo téměř tisíc lidí, mužů, žen a dětí
  • Nikdo neměl šanci uprchnout -> rozhodli, že raději dobrovolně zemřou (místo zajetí)
  • vybráno deset mužů -> měli pozabíjet ostatní
  • poté měl jeden z deseti zabít zbylých devět -> nakonec spáchat sebevraždu
   • V roce 74 n. l. si 960 obyvatel Masady vzalo život (přežily 2 ženy a 5 dětí)
 • V roce 2001 byla Masada zapsána na seznam světového dědictví UNESCO

 

Petra

 • na jihu Jordánska
 • původně vzniklo jako pohřebiště
 • 3. století př.n.l. a 1. století n. l.
 • Žili zde Nabatejci -> Petra se stala hlavním městem jejich království
 • stavby vytesány do pískovce
 • největší rozkvět a význam cca 62 př. n. l -> třiceti tisíc lidí
 • Petru opustili poslední obyvatelé po druhém ničivém zemětřesení v 6. století n. l.
  • Údolí upadalo postupně v zapomnění
 • V roce 1812 -> znovuobjevena švýcarským cestovatelem Johannem Ludwigem Burckhardtem
  • Nemohl prozkoumat
 • Povolení k prozkoumání získal David Roberts
 • 1985 -> dědictví UNESCO
 • Dne 7. července 2007 -> jmenována novým divem světa
 • Petra má tvar amfiteátru
 • Od východu na západ -> délka cca 1 kilometr
 • od severu k jihu -> cca 0,5 kilometru
 • Skály, které město ukrývají, jsou vysoké kolem tři sta metrů
 • Ve městě a na skalách se nacházely různé stavby a významná místa
 • mísily se zde vlivy různých stylů -> egyptský, řecký a římský styl
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!