Výkon střídavého proudu, účiník

elektronika

 

Téma: Výkon střídavého proudu, účiník

Předmět: Elektronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

Výkon střídavého proudu

  • Kvůli neustále se měnící okamžité hodnotě střídavého proudu a napětí se mění také elektrický výkon. U elektrických spotřebičů je důležitý jejich elektrický výkon, který rozhoduje o spotřebě elektrické energie. Proto je výkon veličina charakteristická pro každý elektrický spotřebič. Pokud má obvod pouze odpor, nepozorujeme žádný rozdíl mezi výkonem při průchodu stejnosměrného a střídavého proudu.
  • Platí tedy pro výkon kde U je napětí a I je proud. Odtud je patrné, že výkon střídavého proudu je poloviční než výkon stejnosměrného proudu, který by měl velikost odpovídající amplitudě střídavého napětí a proudu. Jakmile má obvod indukčnost nebo kapacitu (tj. v obvodu je cívka nebo kondenzátor), mění se vzájemný časový průběh napětí a proudu (jak ukazuje následující obrázek pro obvod s indukčností).
  • Perioda je rozdělena na čtyři části. V druhé a čtvrté části kmitá napětí i proud ve stejné části osy y, proto okamžitý výkon p = ui bude kladný. V této době se ze zdroje přivádí do cívky energie na vytvoření jejího magnetického pole. V první a třetí části kmitá napětí a proud v opačných částech osy, a proto okamžitý výkon p = ui bude záporný. V této době se vrací energie magnetického pole cívky zpět do zdroje, v obvodu se žádná energie nespotřebovává. Tento výkon se nazývá jalový.
  • Proud vzniká elektromagnetickou indukcí v generátoru, nazývaném alternátor. Frekvence otáčení rotoru v generátoru určuje frekvenci střídavého proudu. Jestliže se otáčení rotoru děje se stálou úhlovou rychlostí, pak vzniklý střídavý proud má harmonický průběh.

 

Účiník

  • Účiník je bezrozměrná veličina, označovaná cos φ.
  • Užívá se jen pro harmonické průběhy střídavých proudů a napětí nebo pro jednotlivé harmonické složky obecných průběhů.
  • Účiník je poměrem činného a zdánlivého elektrického výkonu v obvodu střídavého proudu a napětí.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy