Vývoj sociologie a užívané metody

 

   Otázka: Osobnost a její vývoj

   Předmět: Sociologie

   Přidal(a): Zuzana Směšná

 

 

1) Úvod do sociologie

 • základním zdrojem orientace v sociálním prostředí je naše individuální sociál. zkušenost získaná v průběhu života
 • naše individuální soc. zkušenost je omezená časem a prostorem, ve které žijeme
 • selský rozum=moudrost daná životními zkušenostmi
 • vědecké poznání je objektivní, cílevědomé, systematické a kriticky ověřované
 • sociologie = věda, která se zabývá společností
 • August Comte – dal jí název: societas (společnost) + logos (věda)
  • sociální chování není vrozené
  • sociologie studuje společnost jako celek a její dílčí sociální jevy, které nestudují jiné vědy
  • cíl: nalézt souvislosti mezi sociálními jevy a na základě nich předvídat
  • sociologie je věda teoreticko-empirická = má 2 poznávací funkce:
 • Teoretická – snaha vysvětlit
 • Empirická – snaha popsat
 • je také vědou multiparadigmatickou=má více východisek-více směrů, proudů, …

 

2) Historický vývoj sociologie

Protosociologie

 • období předcházející vzniku sociologie
 • zakladatel August Comte
 • otázky formulovány v rámci filosofie, etiky a politické teorie

 

Klasické období (40. léta 19. stol.-20. léta 20. stol.)

 • období velkých teoretických systémů (snaha vysvětlit celek na základě 1 principu- př. z přírod. podmínek, rasové předurčenosti)
 • vznik celých řad teorií
 • období velkých osobností (Karl Max, Max Weber, Herbert Spencer)

 

20. léta 20. stol.

 • poprvé realizovány velké empirické výzkumy
 • postupně mění své zaměření (z makrostrukturálních problémů=společnost jako celek→ k problémům mikrostrukturálním = malé skupiny)
 • mění se výzkumné metody (vznik pozorování, řízený rozhovor)
 • rozvoj nových teorií (už empiricky podloženy)

 

50.-60. léta 20. stol.

 • strukturálně funkcionalistická otázka, jak se ve společnosti udržuje řád
 • konfliktualistická teorie-otázky příčin a směrů vývoje, důraz na moment změny

 

60.-70. léta 20. stol.

 • dochází k podstatné přeměně, ve středu pozornosti každodennost, všední život obyčejného člověka
 • pokusy budovat sociologii od konkrétních lidí a přecházet k větším celkům
 • hl. téma: jak konkrétní lidé vnímají sociální svět
 • vznik interpretativní sociologie

 

Současná sociologie

 • komplementární přístup-existují vedle sebe různé názory
 • sociologii charakterizuje teoretický pluralismus=uznávání mnohosti
 • základ. otázkou sociologie: „Jak je vůbec možný řád ve společnosti?“-existuje mnoho paradigmat
 • paradigma=názorové východisko, postoj

 

Teorie konsensuální

 • předpoklad, že základem sociálního řádu je nepsaná úmluva, podle kt. lidé vědomě/nevědomě dodržují pravidla umožňující jim vzájemné soužití
 • tím, že jsou odkázáni jeden na druhého a snaží se z toho vytěžit maximum
 • změnu popisují jako výsledek postupného přizpůsobování

 

Teorie konfliktu

 • tvrdí, že forma soužití vyhovuje vždy jen části
 • ostatní jsou k tomuto řádu donuceni, i když to pro ně není výhodné-jedni jsou privilegováni, druzí diskriminováni
 • ke změně dochází v důsledku střetáváním odlišných zájmů skupin společnosti

 

Teorie interpretativní

 • hl. zájmem je každodenní život běžných lidí
 • společnost existuje díky tomu, že ji řadoví členové minutu po minutě vytvářejí svým jednáním
 • celá struktura je poměrně labilní, jedinou zárukou zachování řádu je stejný způsob myšlení a reagování
 • lidé jednají zautomatizovaně

 

Komplementární přístup

 • často kombinuje tyto 3 přístupy (v současné době převládá)

 

3) Metody užívané v sociologii

Vědecké poznání

 • charakterizuje ho hloubka, cílevědomost, organizovanost, úsilí o objektivitu, o přesnost a spolehlivost výsledků

Vědecký výzkum

 • by měl být vytvořen tak, aby ho mohl kdokoli další prověřit

Vědecký fakt

 • by měl být potvrzen různými způsoby, cestami a použitím různých hledisek

 

Obecné schéma výzkumu:

 • výchozí systém poznatků
 • téma výzkumu (co, proč, jak, kde, k čemu)
 • dokumentace (záznamy o problematice, výtahy z literatury)
 • úvodní projekt (konkretizace oblasti zkoumání, volba technik zkoumání)
 • předvýzkum (ověření otázek)
 • realizace (vlastní šetření)
 • analýza získaných údajů
 • závěrečné tvrzení
 • systematizace nových poznatků (využití v praxi i teorii)

 

Základ. typy sociolog. výzkumu:

 • indukce a dedukce
  • s indukcí souvisí kvalitativní výzkum=zaměřují se na dílčí jevy a pozorují je
  • s dedukcí souvisí kvantitativní výzkum=snaží se získat co největší množství informací
 • zdroje sběru informací:
  • primární zdroje – info z rozhovorů, dotazníků, experimentů, …
  • sekundární zdroje – materiál, který už existuje

 

Metody dělíme:

 • A) metody zprostředkované výpovědí respondenta (př. technika dotazníku, rozhovoru)
 • B) metody nezprostředkované respondentem (př. technika pozorování, práce s dokumenty)

 

Sociologické techniky:

 • dotazník
  • nejčasnější
  • musí být jasný a srozumitelný pro všechny
  • je buď otevřený nebo uzavřený
 • rozhovor -základem jsou srozumitelné a promyšlené otázky
  • je to pomalá a náročná metoda, vyžaduje důkladnou přípravu
 • pozorování – nedochází k dotazování zkoumaných osob
 • experiment – záměrně měníme podmínky, při kterých provádíme samotný experiment a sledujeme způsobené změny může potvrdit nebo vyvrátit nějakou hypotézu
 • sociometrický test -používá se ke zjištění vztahů v malé skupině
 • dokumenty
 • obsahová analýza – využívá se na rozbor obsahu textů
  • je objektivní, systematická
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!