Význam zeleně v sadovnické tvorbě

 

   Otázka: Význam zeleně v sadovnické tvorbě

   Předmět: Pěstování rostlin

   Přidal(a): katkachar<>seznam.cz

 

 

Sadovnická tvorba

 • Zahrnuje plánování a vytváření větších i menších celků zeleně, parků i předzahrádek podle obecně přijímaných pravidel, za pomoci různých materiálů, úprav terénu, porostu, dekorací a stavebních prací.
 • Význam zeleně je dominantní

 

Charakteristika zeleně:

 • z hlediska estetického působení je velké bohatství tvarů, velikostí, barev a neustálá proměnlivost. Zeleň stejně jako pozemní stavby má schopnost a ambice vytvářet prostor. Na rozdíl od staveb prochází vegetační prvky v čase zásadními změnami, s čím je při zakládání počítat.

 

Důležité základní funkce zeleně:

MIKROKLIMATICKÝ VÝZNAM

 • Vegetace přímo ovlivňuje klimatické činitele a snižuje negativní důsledky prostředí.
 • Rostliny působí na teplotu vzduchu– brání přehrání půdy a mírní tepelné výkyvy. Ve větších porostech v létě teplota až o 3,5 C nižší než ve volném prostranství. V noci- zabraňuje rychlému vypařování a ztrátám tepla.
 • Rostliny ovlivňuje koloběh vody  v přírodě, že jej zpomalují, umožnují dokonalejší zasakování vody so půdy  a účinnější transpiraci zvyšuje vlhkost vzduchu. Vlhčí vzduch vyvolává- příjemný pocit.
 • Prodění vzduchu–  Vhodné umístění pásy dřevin zmírňující nežádoucí horizontální prodění vzduchu- větry. Jsou polopropustné, ovlivňují rychlost větru na vzdálenost rovnající se asi patnáctinásobku jejich výšky. Útvary zeleně mají vliv i na vertikální proudění a jím vyvolanou výměnu vzduchu s prostory zástavby. Ve dne klesá relativní chladnější vzduch uvnitř porostů k zemi a vytlačuje teplejší do stran. V noci pohyb obracený.

 

HYGIENICKÝ VÝZNAM

 • Zeleň působí příznivě na jakost vzduchu. Zelené rostliny spotřebovávají při fotosyntéze velké množství oxidu uhličitého a vracejí do ovzduší kyslík- potřebná pro život. Zbavují vzduch škodlivých plynů a různých prachů apod. Silnější koncentrace působí na rostlinu škodlivě.
 • Mnoho rostlin vylučuje látky, snižující množství mikroorganismů v ovzduší. Jsou to estery, silice pryskyřice, terpeny a zvláště fotoncidy. Nejúčinnější rostliny: jehličnany a listnáče (ořešáky, hrušně, hlohy, lípy,..). Souvisí s nimi i odpuzování hmyzu. Porosty taky snižují taky radioaktivitu.
 • Na účinnost ovzduší má vliv protiprašná funkce. Porost působí jako filtr. Částečky prachu se usazují na listech a srážkami jsou splavovány do půdy. Největší účinek mají různě vysoké porosty dřevin kombinované s trávníkovou plochou.
 • Zdravotně významný je vliv zeleně na snižování hlučnosti. Zvukové vlny se při průchodu hustším, ale částečně propustnými překážkami mnohonásobně tříští a jejich účinek se zmírňuje. Nejúčinnější jsou výsadby umístěné co nejblíže zdrojům hluku. Dokonalý účinek mají jen dostatečně široké pásy z vyšších a nižších dřevin. U opadavých listnáčů se protihlukový účinek značně snižuje v době vegetačního klidu. Při nedostatečném prostoru nebo vyšší úrovni hluku se musí budovat technické protihlukové clony.

 

PSYCHICKÝ A REKREAČNÍ VÝZNAM

 • Dnešní doba zatěžuje nervovou soustavu člověka a ohrožuje tak přímo jeho zdraví. V zeleni nachází protiváhu, klid a uspokojení. Na smysly působí příjemný pocit ze zdravého a mikroklimaticky zlepšeného prostředí.
 • Mnoho činitelů jako je zelená barva, světlo a stín, barevnost a proměnlivost scenérii, šumění listí a vody, zpěv ptactva apod. To uklidňuje nervovou soustavu a působí jako regenerace duševních i fyzických sil. Působí pro aktivní i pasivní odpočinek.

 

ESTETICKÝ A KULTURNÍ VÝZNAM

 • Funkce upravených ploch je velmi významná především na území sídelních celků. Současná architektonická tvorba počítá se zeleni jako s důležitým kompozičním prvkem. Spoluvytváří prostor a člení plochu. Doplňuje a zvýrazňuje stavby, zakrývá nedostatky a začleňuje technická díla, vesnice a města do krajiny.
 • Upravené prostředí má značný výchovný vliv. Člověk v něm tříbí svůj vkus, učí se pořádku a kázně a rozvijí svůj vtah k přírodě.

 

HOSPODÁŘSKÝ (EKONOMICKÝ) VÝZNAM

 • Krajinná zeleň – lesy, remízky, větrolamy, stromořadí i jednotlivé stromy – má nedozírný význam hospodářské nejen svou dřevní hmotou ale též jako klimatická činitel, vodohospodářství, půdotvorný, protierozní, umožnuje život zvěři, ptactvu atd.
 • Zeleň v sídlech má přímý ekonomický význam malý, někdy téměř zanedbatelný a naopak s údržbou těchto objektů jsou spojené značné náklady. Hospodářský význam se uvádí účinek protipožární, izolační, přistiňování objektů apod.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!