Významné psychologické směry a školy – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Významné psychologické směry a školy

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): lemontreesitter

 

VÝZNAMNÉ PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY A ŠKOLY

 • psychologie je přírodně-společenská věda o člověku,
 • psyché = duše logos = rozum,
 • za zakladatele je považován Aristoteles ú4.stol. př.n.l.),
 • vyvinula se z filozofie,
 • předmětem je prožívání a chování jedince,

 

Psychologické disciplíny

1) HLAVNÍ TEORETICKÁ

Obecná psychologie

 • zkoumá obecně platné zákonitosti, to co je společné všem lidem (vnímání, myšlení, motivace, učení), zkoumá základní teoretické otázky psychologie, celkový obraz člověka,

Psychologie osobnosti

 • Popisuje podobnosti a odlišnosti mezi lidmi (temperament, inteligence, charakter),

Vývojová psychologie

 • Zabývá se změnami v psychice člověka v čase,

 Sociální psychologie

 • Věnuje se zejména sociálním skupinám a vztahům v nich,

 

2) PRAKTIKOVANÉ     

Pedagogická psychologie

 • zkoumá psychologické základy, činitele a zákonitosti výchovy, vzdělávání a vyučování,

Psychologie sportu

 • zabývá se tréninkem, vlivem psychiky na výkonnost sportovce, osobností trenéra,

Poradenská psychologie, psychologie dopravy, trhu, umění..

 

Psychologické teorie

1) EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE – Wilhem Wundt (1832-1920)

 • Wundt se stal zakladatelem psychologie jako vědy,
 • 1879 – první psychologická laboratoř v Lipsku,
 • metoda introspekce – pozorování a zaznamenávání povahy svého vlastního vnímání, myšlení a cítění,
 • zkoumání základní elementy lidské psychiky (vjemy, pocity..),
 • zavedl experimentální metody v oblasti vnímání, pozornosti a citů,

 

2)BEHAVIORISMUS – John Broadus Watson (1878-1958)

 • *1920 zakladatel J.B.Watson,
 • vznikl na základě snahy opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměrit se na zkoumání chování člověka,
 • všechno chování je na základě stimulu (podnětu) S-R schéma,
 • společnost reakce upevňuje nebo vyvrací,
 • behavioristé přeceňovali roli výchovy a vnějšího prostředí,
 • neuznávali vrozené psychické dispozice,
 • Ivan Petrovič Pavlov – Pavluv reflex,
  • při svých pokusech dospěl k rozlišení podmíněného (učení) a nepodmíněného reflexu,

 

3) HLUBINNÁ

Psychoanalýza – Sigmund Freud (1856-1939)

 • pracuje s nevědomím = myšlenky a pocity, které člověk vytěsnil a neuvědomuje si je,
 • nevědomí se projevuje na našem prožívání a chování,
 • nevědomí je plné strachu, tužeb, přání a pudových podnětů,
 • do nevědomí se můžeme dostat hypnózou nebo volnými asociacemi,
 • mezi vědomím a nevědomím se nachází předvědomí, v němž jsou obsaženy myšlenky, city a zážitky, které člověk zapomněl, ale může si na ně vzpomenout,
 • rozhodující činitel psychického vývoje jedince jsou pudy, zejména sexuální pudy – libido,

Oidipovský komplex – závislost a matce a žárlivost na otce,

Vývoj libida – orální období, anální období, falické období, latence, genitální období,

Id (ono) =pudová část, uspokojování potřeb, Ego (já) = racionální součást, Super ego =vzniklo výchovou,

všechny tři složky by měli být v rovnováze,

 

Analytická psychologie – Carl Gustav Jung (1875-1961)

 • věnuje se nevědomí,
 • rozděluje ho na osobní (minulé události jedince) a kolektivní nevědomí (dědictví po předcích),
 • kolektivní nevědomí je tvořeno souborem archetypů = univerzální ideje, nejstarší a typické zkušenosti lidstva,

Individuální psychologie – Alfred Adler (1870-1937)

 • vysvětluje lidské prožívání a chování ve vztahu ke konečnému cíli,
 • cíle jsou ovlivňovány pocitem sounáležitosti (potřeba někam patřit) a touhou po moci (snaha o překonání pocitu méněcennosti),

 

4) KOGNITIVNÍ (poznávací) – George Alexander Kelly (1905-1967)

 • považuje za rozhodující kognitivní (poznávací) procesy, kterými si vytváří jedinec,

vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa – kognitivní mapu

 • člověk se chová podle určitého plánu, vytváří modely chování,
 • člověk aktivně zpracovává zkušenosti a snaží se svou kognitivní mapu přiblížit kognitivní mapě světa,

 

5) HUMANISTICKÁ – A. H. Maslow a Carl Ransom Rogers ( 1902-1987)

 • zdůrazňuje tvořivost osobnosti, vědomí a sebeuvědomování,
 • společnost potlačuje lidskou autenticitu > společnost by měla být tolerantnější,
 • potlačování identity může vést ke krizi,
 • zabývá se sebevyjádřením člověka a jeho pravou identitou,

 

6) TRANSPERSONÁLNÍ – Stanislav Grof (1931)

 • představitel americký psycholog českého původu,
 • zkoumá zvláštní stavy vědomí, které jsou navozeny různými situacemi a látkami (hypnóza, drogy).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!