Vznik a vývoj psychologie, disciplíny, směry

 

Otázka: Vznik a vývoj psychologie, disciplíny, směry

Předmět: Společenské vědy, Psychologie

Přidal(a): Natálie Urbanová

 

 

Pojetí duše-předvědecká fáze

Platón

 • vliv na vývoj psychologie spíš negativní z vědeckého hlediska
 • stojí si za tím, že informace získané smysly jsou klamné
 • hájí názor, že skutečné vědomosti jsou pouze získatelné pomocí pojmů, abstrakcí – tudíž dedukcí
 • skutečnost se skládá z idejí, které jsou věčné a sídlí v duši, hmotné předměty jsou pomíjivé
 • duše je nezničitelná a čistá, tělo podléhající zkáze a rozkladu, touhy a vážně jsou zdroj hříchu a trýzně
 • asketický (odříkavý) život filozofa vede k životu kladnému
 • podstata duše je pohyb, duševní aktivity souvisejí s jejím vnitřním pohybem, mlčí, co je zdroj pohybu k Bohu dospějeme, když budou všechny tři úrovně v rovnováze
 • tvrdí, že rozum sídlí v mozku, duch v hrudním koši a choutky v břišní dutině, vše spojené míchou a mozkem, city putují krevními cévami
 • choutky by neměly být odstraněny, ale ovládány
 • Duše obývající tělo se objevuje ve třech úrovních
  • jako myšlení či rozum
  • duch neboli vůle
  • choutky nebo touha

 

Aristoteles

 • podstatu duše nazývá formou těla, esence je schopnost žít
 • část duše, kde se odehrává myšlení nazývá psyché
 • duše není oddělitelná od těla a ani její konkrétní části
 • smysly nám přinášejí vjemy světa, paměť umožňuje uchovávat tyto vjemy, představivostí si zase zobrazím elementální obrazy a z nahromaděných představ odvozujeme obecné ideje
 • nevěří, že se duše rodí s poznáním

 

Plotínos

 • tělo je vězení pro duši, on byl tím zahanben
 • smyslové vjemy považuje za méně důležité než myšlení
 • nejvyšší moudrosti dosáhneme, pokud duše v extázi vymaníme z těla a dokáže vnímat mimozemské skutečnosti
 • Nad materiálním fyzickým světem existuje trojí absolutní svět
 • To (Bůh)
 • Duch čili intelekt nebo mysl
 • odraz představy Toho a Duše, která vzhlíží k Duši či přírodě a svět smyslů

 

Demokritos

 • veškerá hmota je složená z neviditelných částic různých tvarů různě pospojovaných nelze zjistit, zda naše vjemy správně odráží svět či je naše vnímání stejné s ostatními

 

John Locke

 • mysl je zaopatřena zkušenostmi
 • každý člověk je schopen se starat o svou duši
 • nelze existenci vrozených idejí doložit, je to zjevné v oblasti morálky, která je důsledkem výchovy
 • idea Boha není vrození, Bůh vybavil lidskou mysl vlastnostmi-smysly, vnímavost, inteligence, čímž podal důkaz o svém bytí
 • člověk není schopen duševní obsah tvořit či ničit
 • smyslové vnímání-počitky a vjemy vnějších objektů-barva, chuť, vůně, teplo, bolest, chlad
 • reflexe-vnímání činností myslí – vnímání, myšlení, pochybování, zdůvodňování, poznávání, chtění a další děje, které si uvědomujeme
 • jednoduché ideje-mysli přijímá pasivně zdroje jednoduchých idejí pomocí smyslového vnímání i reflexe
 • složené ideje – vytváří psychika z jednoduchých idejí, hlavně z
  • pospojování několika jednoduchých idejí v jednu složenou
  • nacházení spojitosti mezi idejemi a abstrakcí vedoucí ke vzniku obecných idejí (krása, vděčnost)

Vědecká fáze

 • Gestaltismus (tvarová a celostní psychologie)
 • zakladatelé: Max Wertheimer, Wolfgang Krohler
 • hledá řešení, jakým způsobem vnímáme věci kolem sebe
 • zákon blízkosti= tendence vnímat podobné objekty jako skupiny
 • zákon podobnosti= smíšené skupiny podobných objektů vidíme po skupinách
 • zákon směru= v obrázcích hledáme čáry s nepřerušeným pokračování
 • zákon výstižnosti= tendence vidět nejjednodušší tvar
 • zákon dobrého tvaru= tendence doplňovat obrazce

 

Behaviorismus

 • zakladatel: John Watson
 • říká, že mysl je černá skřínka, ke které objektivními metodami nelze proniknout
 • chování člověka je chápáno jako reakce na podněty
 • psychologie=studium chování
 • snaha opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměřit se na zkoumání chování člověka

 

Psychoanalýza

 • zakladatel: Sigmund Freud
 • rozbor duše, snaha proniknout do podvědomí člověka
 • nevědomí má vliv na naše chování (sen)
 • nevědomá přání a jiné obsahy se navenek projevují, to jsou chybné úkony – nesmyslná přeřeknutí

 

Analytická psychologie

 • zakladatel: Carl Gustav Jung
 • nevědomí= jedinec je svázán s veškerým lidstvem, přírodou a celým vesmírem
 • každý má možnost uskutečnit sám sebe, osvobodit se od stáda, vyhnout se tomu být jako ostatní
 • osobní nevědomí – získané, závislé na historii jedince; vzniká ze zapomenutých, potlačených a vytěsněných zážitků a myšlenek, které nebyly tak traumatické, aby byly vědomě registrování; vyjevuje se ve snech a fantaziích
 • komplexy-v osobním nevědomí; zážitky, které se vymkly kontrole; vznikají z významných traumatický zážitků, obvykle jeden přitáhne další podobné a komplexy se zvěstují a vznikají trsy

 

Experimentální psychologie (elementová)

 • zakladatel: W. Wundt
 • účel je studium přímo pozorovatelného chování
 • Wundt studoval vztah drážděním smyslových orgánů fyzikálními podněty a zkušenost
 • 3 kvality pocitů-libost/nelibost, napětí/uvolnění, vzrušení/uklidnění

zkušenost má dva aspekty

 • obsah, který je v ní dán
 • vztah k tomuto obsahu

 

Humanistická psychologie

 • zakladatelé: Maslow, Rogers
 • člověk je aktivní tvůrce své existence zaměřen na pozitivní seberozvíjení
 • důraz kladen na prožitek životních situací

 

Proudy

Humanistická psychologie

 • zahrnuje klasickou psychoanalýzu, analytickou psychologie, neopsychoanalýzu
 • vychází z názoru, že lidské projevy jsou souhrn vědomých a nevědomých procesů
 • zabývá se především podvědomím
 • život člověka se řídí dvěma pudy-k životu, sebedestrukci

 

Neobehaviorismus

 • zakladatel: Tolman
 • klade důraz na chování a metodu reakce
 • zkoumá reakce přesněji a podrobněji než behaviorismus

 

Kognitivní psychologie

 • zakladatel: George Kelly
 • chápe lidskou smysl jako systém zpracování informací
 • zkoumá smyslové poznávání, představivost, fantazii, myšlení, dovednost a intelekt

 

Transpersonální psychologie

 • zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí pomocí meditace, požiti psychotropních látek,
 • mystickými praktikami a rituály.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!