Vznik a vývoj sociologie – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Vznik a vývoj sociologie

   Předmět: Společenské vědy, Socilogie

   Přidal(a): Zuzana

 

VZNIK A VÝVOJ SOCIOLOGIE

 • předmět,
 • její struktura a vztah k jiným vědám,
 • sociologické disciplíny,
 • metodologie,
 • témata současné sociologie,
 • představitelé sociologie – A. Comte, E. Durkheim, V. Pareto, K Marx, M. Weber,

 

socius = společník, logos = věda

 • je to věda o společnosti, její struktuře, institucích a procesech,
 • vznik sociologie: polovina 19. století, Francie (stejně jako psychologie),
 • díky urbanizaci a vzniku nových společenských problémů – do města se přestěhovala „nukleární rodina“ (= rodiče + děti),
 • zakladatel: August Comte (Francouz) + Herbert Spencer (Angličan),
 • sociologie je věda empirická (ne exaktní!),
 • problémy ve společnosti vznikají z důvodu: (moc, majetek, prestiž),
 • majetkových rozdílů,
 • sociálního postavení,
 • vzdělání,
 • náboženských rozdílů,

 

METODOLOGIE

 • Sociologie využívá metod:
  • Kvantitativní výzkum = omezený rozsah informací o mnoha jedincích,
   • – je nutné si stanovit hypotézu (předpoklad),
   • – metody: pozorování, rozhovor, dotazník.
  • Kvalitativní výzkum = mnoho informací o malém počtu jedinců,
   • – hledání motivů, které stojí za jednáním lidí,
   • – metody: zúčastněné pozorování, analýza osobních dokumentů (deník), nestandardizovaný rozhovor,
 • Sociologie často kvalitativní a kvantitativní výzkumy kombinuje,

 

SOCIOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

 • Obecná (ta, kterou se učíme) X specializovaná (praktická, aplikovaná),
 • Sociologie politiky, s. volného času (Klíč), s. práce, s. kultury a umění, s. sportu, s. rodiny, s. nemoci a zdraví (časopis Meduňka),

 

VZTAHY SOCIOLOGIE K OSTANÍM VĚDÁM

 • Souvisí hlavně s humanitními obory,
 • Např.: sociální psychologie, ekonomie, historie, právo, politologie, filozofie, antropologie,

 

OBDOBÍ SOCIOLOGIE

 1. Protosociologie = sociologie v předvědeckém období (Platon, Aristoteles,..),
 2. Klasická sociologie (Spencer a spol.),
 3. Meziválečné období (v USA – velké empirické výzkumy),
 4. století po 2. sv. v. (rozvoj interpretativní sociologie),

 

TÉMATA SOUČASNÉ SOCIOLOGIE

 • Rozdíly ve společnosti, stárnutí společnosti, rozvodovost, volby, migraci,

 

TEORIE

 • Konfliktualistické = vývoj společnosti se děje díky konfliktu – dochází k pokroku,
 • Konsenzuální = ve společnosti je nutná spolupráce a naladění na stejnou vlnu,

 

AUGUST COMTE

 • zakladatel vědní disciplíny sociologie,
 • sestavil žebříček věd (od nejabstraktnější po nejkonkrétnější),
 • rozdělil sociologii na:
 • Dynamiku – zkoumá vývoj společnosti, proč se lidé mění?
 • Statiku – zkoumá funkčnost společnosti, proč společnost funguje?
 • Vytvořil teorii o myšlení lidstva:
  • Náboženská etapa – např. počasí vysvětlováno tím, že se na nás bohové zlobí / odměňují nás,
  • Osvícenské období – lidé nemají své poznatky ještě podložené fakty,
  • Pozitivní období – vrcholná fáze; období, kdy žil; vše podloženo fakty, výpočty a výzkumy,
 • Zakladatel pozitivismu = směr, který se opírá pouze o fakta, odmítá spekulace (co by, kdyby),

 

HERBERT SPENCER

 • Tvrdí, že společnost je přírodní útvar a přirovnává ji k buňce,

 

ÉMILE HURKHEIM

 • Zavedl pojem anomie = stav, kdy neplatí normy,
 • Otázka: co drží společnost pohromadě,
 • V tradiční společnost: kolektivní vědomí,
 • V moderní společnost: složitá dělba práce,

 

MAX WEBER

 • Názor, že sociální jednání musí být smysluplné a orientované na druhé lidi,
 • Zakladatel politologické sociologie (zkoumal byrokracii, moc,..),
 • Interpretace běžného člověka = společenské instituce jsou souhrnem jednání jednotlivých aktérů, zkoumal racionalitu moderní společnosti, vztah mezi náboženstvím a ekonomikou),

 

VILFREDO PARETO

 • Teorie elit = elity jsou tvořeny nejúspěšnějšími jedinci se statisticky zjistitelným úspěchem,
 • 3% společnosti,

 

KARL MARX

 • Dějiny dělí podle způsobu výroby na socioekonomické formace,
 • Teorie odcizení = teorie o dělnictvu,
 1. Odcizení výrobních prostředků (nůž),
 2. Odcizení výsledku práce (odevzdám nařezané trubky),
 3. Odcizení samotné práce (nemám z práce radost),
 4. Odcizení mezi lidmi navzájem (nezaměstnaní lidé = konkurence),
 5. Odcizení člověka sobě samému (nemám radost ze života),
 • Teorie třídního boje (třídní konflikt) = v kapitalistické společnosti proti sobě stojí 2 třídy (bohatí kapitalisté a chudé dělnictvo) – chtěl, aby dělnictvo způsobilo převrat, svrhlo kapitalisty a rozdělil se jejich majetek – tak měla vzniknout spravedlivá společnost,
 • Teorie nadhodnoty = největší zisk z práce jde kapitalistovi a dělník získává minimální odměnu,

– této teorii se věnuje v díle Kapitál.

 

GUSTAVO LE BON

 • Teorie davu,
 • Dílo Teorie davového chování,

 

GEORG SIMMEL

 • Předmětem sociologie je struktura vzorů chování,
 • Společnost je spletitá síť vztahů mezi jednotlivci – jsou v neustálé interakci,
 • Dílo „Filozofie peněz“,

 

LEONARD DARWIN

 • Sociální darwinismus = přežijí jen nejsilnější členové společnosti,
 • Eugenika = teorie o šlechtění lidí,

 

G. MASARYK

 • Sociologické dílo: „Sebevražda“,

 

DOPLŇUJÍCÍ POJMY

 • Interpretativní sociologie = vědci se snaží mluvit řečí běžných lidí,
 • Respondent = člověk odpovídající na otázky, dotazovaný (v sociálním výzkumu),
 • Enkulturace = dlouhodobý proces, kdy se jedinec snaží přejímat cizí kulturu,
 • Asimilace = menšina se přizpůsobuje většině,

– přijetí cizí kultury a potlačení své vlastní,

 • Integrace = začlenění, zapadnutí jedince do skupiny,

– respektuji normy skupiny, do které vstupuji, ale dále rozvíjím svou kulturu,

 • Společenská nerovnost = různí lidé žijí na různých společenských vrstvách,

– kritéria: majetek, moc a prestiž (povolání, vzdělání),

– sociální nerovnost neplatí před zákonem (práva a povinnosti platí pro všechny stejně),

 • Sociální mobilita = možnost společenského pohybu z jedné vrstvy do jiné,

– v kastovním systému je sociální mobilita uzavřená = nelze přecházet mezi vrstvami,

 • Skupina rodina, kamarádi = skupina primární, neformální, malá, členská,
 • Referenční skupina = skupina, ke které se jedinec vztahuje, preferuje ji, sdílí její názory, chce se stát jejím členem,
 • Validní informace = plnohodnotné, odpovídající, dá se o ně opřít.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!