Vznik USA – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Vznik USA

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Luckalucy

 

 

Vznik USA

 • 1. objevy kolem roku 1000 – Vikingové – poté se ale zapomnělo
 • 1492 – objevil Kryštof Kolumbus (Ital – mořeplavecké zkušenosti – Středomoří, pak na západ), španělská výprava
 • Zámořské plavby – Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Anglie (výhra v S. A.), Francie

 

Kolonizace Ameriky

Holandsko

 • 1625 – osada Nový Amsterdam
 • od 1664 – New York – ztrácejí vliv
 • Henry Hudson – angl. mořeplavec, ve službách Nizozemí

 

Francie

 • okolí řeky sv. Vavřince, Vel. Jezer
 • povodí řeky Mississippi
 • 1682 – Luisana
 • 1718 – New Orleans
 • po 7leté válce – ztráta území, zbyl jim Quebec

 

Anglie

 • 1620 – “otcové poutníci” (puritáni = stoupenec angl. reform. hnutí) – zakládají osadu New Plymouth
 • loď Mayflower
 • nedostatek jídla a zima -> pomoc indiánů
 • podzim 1621 – bohatá úroda – pozvali indiány na oslavu -> Den díkůvzdání
 • 1697 – osada Jamestown Virginia (podle Alžběty I.)

 

Východní pobřeží 

 • 1624–1752 – založeno 13 angl. kolonií (osad) (⇔ 13 pruhů na vlajce)
 • kolonie = závisl. území, vzdálené od mateř. země, spravováno jinak

 

Rozdíly:

Sever

 • osídleny převážně angl. Puritány
 • farmy, těžba dřeva, rybolov, obchod

 

Střed

 • národnostní rozdíly obyvatel (Holand., Něm., Židé, Irové, Skot., Angl.)
 • , železář. průmysl, farmy
 • náboženská tolerance

 

Jih

 • plantáže (tabák, bavlna) (obchod přímo s Angl. – otroci)
 • dovoz otroků z Afriky (černoši – vyplatí se více než indiáni)

 

Vztahy Angl. a americ. osadníků v 18. stol.

 • po 7leté válce (1756 – 1763) – Anglie vyčerpána -> přitom. angl. vojska – na osady přesunuty náklady na vydržování
 • území na Z od Apalačského pohoří – prohlášeno za vlastnictví krále = osadníci ho nemohli svobodně osidlovat
 • snaha V. B. – vyvážet suroviny a zboží do Ameriky (merkantilismus)
 • vysoká dovozní cla (čaj, látky, tabák…)
 • zboží:
  • z V. B. – čaj, papír sklo, barviva, motyky – vysoká cla
  • z Am. – tabák, bavlna, cukr. třtina

 

Proč chtěli založit vlastní stát?

 • Spory o půdu
 • 1765 – zákon o kolkovném = zdaněny veškeré tiskoviny a práv. listiny (i noviny), tím byly ověřeny, za kolek se platilo státu, zavedení nepřímých daní na spotřební zboží, clo
 • O osadách rozhoduje angl. parlament, kde osady nemají svého zástupce
 • 1763 – 1775 – zhoršování vztahů, petice, demonstrace, ozbroj. organizace -> v protestech ponecháno jen clo na čaj

 

1773 – Bostonské pití čaje

 • osadníci nespokojeni s chováním Anglie
 • Američané (“sons of liberty”) převlečeni za Indiáni přepadli 3 přeprav. lodě s čaji – všechny bedny naházeny do moře (asi 45 tun – velké finanční ztráty)
 • král Jiří VI. vyslal vojsko a uzavřel přístav

 

1774 – I. kontinentál. kongres

 • Philadelphia
 • zástupci 12 kolonií (bez Georgie)
 • společný postup proti Britům, poprvé myšlenka úplného rozchodu s Anglií
 • vznik milic (domobrany)
 • vyzvali kolonisty k bojkotu anglického zboží

 

4/1775 – Válka za nezávislost (1775 – 1783)

 • dle Američanů britská vláda odmítala schválit zákony prospěšné pro ob., znesnadňovala nabývání půdy
 • král rozpouštěl sněmovny, když se postavila za práva lidu
 • bez souhlasu krále nelze přijmout nov. Zákon
 • ozbroj střet – Brit. se ztrátami na ústup
 • 1775 – vznik profesionál. armády osadníků -> v čele George Washington
 • střídání úspěchů a neúspěchů
 • podařilo se Anglii vyhnat z Bostonu

 

4.7.1776 – přijata Deklarace nezávislosti USA

 • vyhlásili, ale získali později, s datem na knize – Socha Svobody – darovala Francie
 • autor: Thomas Jefferson (3. prezident USA)
 • se odtrhly od nadvlády V. B.
 • lidé právo na: život, svobodu, sledování osob. Štěstí
 • vláda má zajisti rovný přístup ke každému
 • vláda má vládnout pro lidi, v případě odloučení od zajišťování práv má být zvolena vláda nová
 • válka pokračuje – Brit. měli počet. převahu na moři i souši (profesionální žoldnéři)
 • USA ze zač. horší, postupně se k nim přidala Francie, Španělsko a Polsko

 

1777 – bitva u Saratogy

 • boje se přesouvají na J, obrat – vítězství USA

1781 – bitva u Yorktownu (Virginie)

 • kapitulace britského vojska

1782 – král Jiří III. uznal nezávislost USA

 • hranice stanoveny: Velká Jezera, Mississippi, Florida
 • Francii a Španělsku vrácena část kolonií

1783 – ve Versailles podepsána mír. smlouva

 

Prosazování Ústavy

1781 – 1. Ústava – „Články konfederace”

 • Stát je republikou, hlava státu volena, neexistuje dědictví
 • Vláda slabá a neefektivní (nemůže stanovit daně, razit peníze, regulovat zahranič. obchod)
 • Mezi státy spory o nově připojená území, či jak by mělo připojování vypadat

 

1789 – vyhlášena nová Ústava

 • silná úřednická vláda a federativní uspořádání
 • Z moc v rukou – 2 komor kongresu
  • Sněmovna reprezentantů – počet členů dle počtu obyvatel státu
  • Senát – 2 senátoři za každý stát
 • V moc – v čele s prezidentem (George Washington, John Adams, Thomas Jefferson)
 • S moc – v čele s Nejvyš. soudním dvorem – soudci voleni na doživotí, dohlíží na dodržování Ústavy

 

1791 – přijata „Listina práv” 

 • 10 doplňků Ústavy
 • zajišťuje svobodu vyznání, slova, tisku a shromažďování
 • právo nosit zbraň,…

 

Nový stát Spojené státy americké

 • nov. státu a nov. Národa
 • zaručeny náboženské svobody
 • odstraněna feudál. privilegia
 • rozšířeno voleb. právo (muži, majet. cenzus)
 • vznik 2 politických stran – demokratické a republikánské
 • vytvořen jednot. trh -* rychlý průmysl. rozvoj -> vývoz do válčíc. E. (Nap. války) – USA vydělává
 • obsazování území Z od Appalač. hor = dobývání divokého západu ⇔ střety s Indiány
 • rozdíl. názory na otroctví (1787 – zrušeno otroctví na S, celkově až 1865)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!