Začátek diplomatické mise, vícenásobná akreditace

 

   Otázka: Antická filosofie

   Předmět: Právo, Mezinárodní vztahy

   Přidal(a): johny

 

 

DIPLOMATICKÉ VZTAHY

 • mohou být navázány pouze mezi suverénními státy (= uznaný subjekt mezinárodního práva) a státy OSN
 • 193 suverénních států (např. Kosovo není suverénní stát)
 • právo pro suverénní stát = právo legace
  • právo přijímat a vysílat diplom. zástupce
  • musí být uplatněno na základě vzájemné dohody
  • je možné navázat vztah i s nesuverénním státem, který není členem OSN

 

Aktivní diplom. vztahy

 • = právo vysílací – stát může jmenovat a vyslat diplom. zástupce do jiného státu
 • vztahy udržovat a popřípadě i ukončit

 

Pasivní diplom. vztahy

 • = právo i povinnost přijímat diplom. zástupce jiných států

 

Navázání diplomatických vztahů

 • vyslání zmocněnce
  • MZV jmenuje zmocněnce, který je pověřen projednáním navázání diplom. vztah
  • předjedná podmínky diplom. styků (zda tam bude vyslanec, velvyslanec, konzulát)
  • jeho činnost vede k podepsání smlouvy o diplom. stycích
 • vládní prohlášení
  • vláda se rozhodne o navázání diplom. styků s konkrétní zemí
 • výměna nót
  • = diplom. dokument, kde stát vyjádří své přání vést oboustranné diplom. vztahy
 • navázání vztahů s novým státem
  • ČR pošle blahopřejní telegram s nabídkou navázání diplom. styků nově vzniklému státu
 • zprostředkování diplom. vztahů
  • přes 3. zemi
  • s navázáním diplom. styků automaticky dochází i ke stykům konzulárním
  • jeden titulář může zastupovat více stran

 

VÍCENÁSOBNÁ AKREDITACE

 • jedná se o jednoho zaměstnance, který působí pro několik zemí

 

Zastoupení vysílacího státu v několika státech přijímacích

 • každý z přijímacích států musí souhlasit s vícenásobnou akreditací, většinou je schválena
 • je nutné předem sdělit sídelní město a stát – sídlo může být jen jedno
 • v zastupitelských státech, kde není sídlo se používá funkce Charge d’affaires
  • Charge d’affaires ad interim – pověřen vedením úřadu, pokud tam není velvyslanec
  • Charge d’afffaires en pied – vede zastupitelský úřad mimo sídelní stát
 • mezidobí = situace, kdy není jmenován velvyslanec

 

Více zemí, jeden titulář

 • na základě dohody mezi státy
 • titulář musí hájit státy rovnoměrně

 

ŽÁDOST AGRÉMENT

 • = souhlas přijímacího státu s výkonem funkce tituláře
 • uděluje se pouze v případě velvyslanců a vyslanců
 • pro udělení agrément je potřeba:
  • vedoucí mise ČR
  • protokol (úřad) přijímacího státu
  • MZV ČR – navrhuje a jmenuje diplom. zástupce
  • procedura udělení agrément je vždy a ve všech zemích stejná

 

Proces:

 1. odcházející titulář si domluví pracovní schůzku u vedoucího diplom. protokolu a přijímacího státu
 2. ústně mu přednese žádost o udělení agrément (o koho jde, praxe, atd….)
  • s tím předává i písemnou žádost tzv. „verbální nóta“ = podrobný profesní životopis tituláře i rodinná situace, minulá zkušenost v misích
 3. udělení agrément v přiměřené lhůtě (1-2 týdny)
  • „nevlídný akt“ = neodůvodněné prodloužení lhůty
 4. odpověď – osobní schůzka s odcházejícím titulářem, pokud to bude prodlouženo, obdrží „potvrzující nótu“ (písemně)

 

 • velvyslanec, který má být jmenován – osoba žádoucí, neboli „persona grata“ má toto označení po celou dobu lhůty, kdy se stává diplomatem
 • obdrží diplomatický pas, čímž se stává nedotknutelnou osobou
 • obdrží i pověřovací listiny
 • funkční období určuje vysílací stát
 • agrément není udělen, jedná-li se o osobu nežádoucí neboli „persona non grata“
  • není potřeba odůvodnění od přijímacího státu

 

POVĚŘOVACÍ LISTINY

 • předávány při příjezdu do přijímacího státu
 • píší se v AJ, FJ
 • závěrečná fráze
 • přijímá hlava státu (popř. MZV)
 • podepisuje hlava přijímacího státu
 • předáním listiny se velvyslanec ujme své funkce

 

PŘÍJEZD TITULÁŘE

 • = oficiální akt, jedná-li se o první vystoupení tituláře (jménem prezidenta) v přij. státě
 • nutné ohlásit příjezd tituláře
 • MZV má povinnost informovat ostatní orgány (pohraniční, celní, pasové)
  • důležité pro zachování výsad a imunit
 • po příletu, 1. přijetí na letišti, které organizuje MZV přijímacího státu je přijat:
  • vedoucím diplom. protokolu přijímacího státu
  • doyenem diplom. sboru
  • představiteli jiných spřátelených zemí
  • mohou se též účastnit: ředitel odboru, vedoucí kanceláře ministerstva, náměstci
  • platí zásada nediskriminace

 

Po příletu ho čekají 3 návštěvy:

 1. pracovní návštěva u vedoucího diplom. protokolu
  • jedná se o informativní schůzku o audienci, předá kopie nástupního projevu, prostřednictvím tohoto vedoucího si domluví návštěvu u hlavy státu
 2. návštěva u ministra zahraničních věcí přijímacího státu
  • zde si domluví datum začátku výkonu funkce diplomata, tituláře doprovází vedoucí DP, titulář ministrovi předá kopii pověřovacích listin a kopie odvolacích listin svého předchůdce – tímto okamžikem může vykonávat svou funkci
 1. audience u hlavy přijímacího státu
  • titulář mu předá originál pověřovacích listin (1-2 týdny po příjezdu do státu), prezident má 30 minut na přijetí velvyslance
  • průběh ceremoniálu:
   • vedoucí DP musí vyzvednout tituláře, společně jedou k hlavě státu, koná se přehlídka čestné stráže, hraje hymna vysílacího státu, v předsálí se titulář setkává se spolupracovníky kanceláře hlavy státu, vedoucí DP je poradcem v každé situaci (kdo, kde, kdy, co), má zajistit snadný průběh události
   • titulář zdraví na dálku úklonou nebo podáním ruky, následuje projev tituláře – zmiňuje předávání pověřovacích listin, spolupráci a její vývoj, žádost o pomoc při výkonu své funkce a přání všeho dobrého
   • dochází k předání přijímací listiny, následuje krátký projev hlavy státu, podání ruky, úklon, pak pozvání ke krátkému formálnímu pohovoru (hlava státu zve tituláře), titulář odjíždí do rezidence za doprovodu vedoucího DP
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!