Základní ekonomické pojmy – ekonomie

 

Otázka: Základní ekonomické pojmy

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Marek

 

 

Teorie vzácnosti a potřeb

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit.

 

Maslowova pyramida potřeb

Seberealizace

(rozvoj osobnosti)

Potřeba uznání

(sebedůvěra ve vlastní schopnosti,…)

Sociální jistoty

(vztahy, sounáležitost, akceptování skupinou,…)

Jistoty bezpečí

(pocit bezpečí, jistota zaměstnání, zdravotní zajištění,..)

Fyziologické potřeby

(jídlo, pití, vzduch, spánek, teplo, práce, byt,…)

Dělení potřeb:

Hmotné – auto, dům,…

Nehmotné – znalosti, dovednosti,…

 

Zbytné – diamantový telefon,…

Nezbytné – voda, vzduch,…

 

Individuální – týkají se jednotlivce (poslech rádia)

Společenské – týkají se společnosti (obrana státu)

 

Současné

Budoucí

 

Dělení statků:

   Volné statky

– nejčastěji výtvory přírody, má k nim přístup každý (voda, vzduch, kaštany,…)

   Ekonomické statky

– výrobky, které jsou výsledkem lidské činnosti (kolo, auto,…)

  Nehmotné statky

– schopnost, jejíž existence nám slouží k uspokojování potřeb (čtení, schopnost porozumění,…)

  Hmotné statky

– věci hmotné povahy

  Výrobní/kapitálové statky

– věci, které slouží k další výrobě statků (DHM, stroje,…)

  Spotřební statky

– slouží k jednorázové spotřebě (obal mléka)

 

Činitelé výroby

Práce

cílevědomá – vyrobit výrobky nebo poskytnout službu kvůli získání prostředků na uspokojování svých potřeb

uvědomělá – kvalifikace, dovednosti, znalosti, zkušenosti, vzdělání

 

Druhy práce:

 fyzická či duševní – podle toho jestli pracujeme spíše myslí nebo svaly,

 jednoduchá či složitá – dle počtů operací, které musí pracovník zvládnout,

 produktivní či neproduktivní – podle toho, jestli vzniká nějaká nová hodnota či nikoliv.

 

Přírodní zdroje – dary přírody, které využíváme pro uspokojování potřeb

Kapitál – rozdělujeme na věcný a finanční, výrobním zdrojem je pouze věcný kapitál, protože pomocí finančního pouze pořizujeme věcný

 

 

Dělba práce, specializace, kooperace

Dělba práce

maximalizoval výkon, zvýšila se kvalita práce  (redakce, automobilka,…)

Specializace

je forma dělby práce, při které se jednotlivci, firmy či státy soustředí na konkrétní odvětví práce, zlepšují pracovní postupy, používají speciální technologie, mají kvalifikované pracovníky (stavitelství = architekti, zedníci, elektrikáři,…).

Kooperace (spolupráce)

spojuje jednotlivé pracovní skupiny rozdělené dělbou práce.

 

Pojmy – zboží

–  zboží jsou výrobky a služby, které jsou určeny k prodeji na trhu

Užitná hodnota zboží představuje užitek pro spotřebitele, tedy schopnost zboží uspokojovat potřeby spotřebitelů

 

Vlastnosti zboží:

Hodnota

– užitná a směnná

 Obal

– značka, design (plní funkci propagace, ochrany a informuje)

 Služby spojené s prodejem

– dovoz a montáž, poradenství,…

 

Pojmy – peníze

– Peníze jsou zvláštním typem zboží, které lze vyměnit za jakékoliv jiné zboží

 

Ochranné prvky – vodoznaky, speciální papír, sériová čísla,…

 

Plní funkci směnou.

Peníze v historii

– lidé nejdříve používali směnu naturální (produkt za produkt), poté komoditní (zvolila se určitá komodita, která sloužila jako platidlo), později vyměňovali věci za drahé kovy a později se objevily samotné peníze.

Nejdříve se razily pouze mince, poté i bankovky.

Dnes můžeme platit i elektronicky – elektronické peníze.

 

Ochranné prvky – vodoznaky, speciální papír, sériová čísla,…

 

Pojmy – konkurence

–  konkurenci chápeme jako ekonomický boj soutěžitelů na trhu o získání zákazníka, který svádějí firmy, které prodávají stejné nebo zaměnitelné produkty.

Rozhodnutí zákazníka ovlivňuje

– výše cen, design obalu, reklama na zboží, doporučení od známých, známost značky, dobré zkušenosti se zbožím z minulosti,…

 

Typy konkurence:

Dokonalá

– všichni soutěžitelé na trhu mají stejné postavení, typickým rysem je otevřenost trhu, kdy může kdykoliv přistoupit nový hráč

Nedokonalá

– na trhu existuje soutěžitel, který má dominantní (monopolní) postavení a konkuruje se mu velice špatně

 

Trh

  – množinu míst, kde se setkává nabídka s poptávkou a realizuje se zde směna.

 

Tržního mechanismu:

a) určuje jaké množství, za jakou cenu a kde bude zboží prodáno

b) nutí podnikatele, aby ceny byly přijatelné

 

Nabídku

–  prodat maximální počet zboží za maximální cenu.

– ovlivňuje výše nákladů, konkurenční výrobky, požadavky a přání spotřebitelů, neúroda,…

 

Poptávku

  – nakoupit maximální množství za minimální cenu.

– ovlivňují zdroje financí (mzdy, platy, zisky společností,…), výše cen, kvalita zboží, střídání sezón, roční období (Velikonoce, léto, Vánoce,…).

 

Elasticita poptávky

je změna poptávky pod tlakem změny cen.

Neelastickou

–  kterou nelze nahradit (mouka, benzín,…)

Elastickou

–  kdy máme výběr z několika druhů stejného či podobného zboží (limonády).

 

Druhy trhů:

Trh zboží

– síť maloobchodních prodejen, síť služeb – čistírny (výrobků a služeb)

Trh práce

– Úřad práce, inzeráty; pracovní stroje – veletrhy

Trh finanční

– peníze, cenné papíry, zlato,…

 

Vztah nabídky a poptávky stanoví cenu na trhu (rovnovážná cena).

Tržní mechanismus – pohyb cen pod vlivem nabídky a poptávky.

 

Vlastnictví

– právní vztah FO nebo PO k majetku.

Druhy vlastnictví:

1) Soukromé vlastnictví – majetek používaný k podnikatelské činnosti

2) Osobní vlastnictví – majetek FO používaný k běžnému životu

3) Municipální vlastnictví – vlastnictví měst a obcí

4) Státní vlastnictví – státní majetek

5) Družstevní vlastnictví

 

V tržních ekonomikách mají před zákonem všechny typy vlastnictví stejné postavení upravuje Občanský a Obchodní zákoník.

Vypracoval: Marek

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!