Základní pojmy filosofie – maturitní otázka

právo

 

   Otázka: Základní pojmy filosofie

   Předmět: Filosofie, Společenské vědy

   Přidal(a): vasek442001

 

Předmět filosofie

 • Jsou to otázky, které se týkají světa kolem nás, našeho postavení v tomto světě, smyslu našeho života

 

Například:

 • Co je to vlastně svoboda a spravedlnost?
 • Existuje nějaká absolutní pravda?
 • Co bylo dřív? Vejce nebo Slepice?
 • Existuje něco po smrti?

 

Pojem filosofie je znám od 6. století př. n. l., vznikla v Řecku, ale první pokusy o vzniku světa jako celku se objevily již ve starém Egyptě, Mezopotámii, Číně.

Slovo filosofie pochází z řečtiny: FILEIN = milovat, SOFIA = moudrost (láska k moudrosti = filosofický slovník)

Čím začíná filosofie? Když se začínáme divit, tázat, klást otázky, když začneme pochybovat.

 

Základní filosofické disciplíny:

 • onkologie = nauka bytí o jsoucnu
 • gnoseologie = věda o poznání a vědění
 • antropologie = zkoumá člověka jako zvláštní bytost i jsoucno
 • praktická filosofie = neboli etika, jejím předmětem jsou hodnotící soudy, které rozlišují dobro a zlo

 

Doplňkové filosofické disciplíny:

 • dějiny filosofie = dějiny chronologicky za sebou
 • estetika = nauka o kráse
 • sociologie = jak se ovlivňuje člověk
 • politologie = nauka o politice
 • filosofie dějin
 • metodologie = postupy a metody
 • logika

 

JSOUCNO

 • To co je zde a nyní, může být reálné (vyskytuje se ve skutečnosti) nebo ideální (pomyslné, myšlené). Reálné jsoucno bylo označováno jako existence, ideální jsoucno bylo označováno jako esence (základ, podstata).

 

Vztah filosofie k ostatním vědním disciplínám:

Vztah filosofie a náboženství:

 • náboženství a filosofie jsou v rozporu
 • náboženství a filosofie se uznávají, ale každý si stojí za svými názory
 • náboženství a filosofie tvoří jednotu
 • náboženství a filosofie nemají nic společného

Vztah filosofie a vědy:

reálné vědy:

 • a) přírodní (biologie, fyzika, astrologie…)
 • b) kulturní
  • b1) duchovní (historické vědy – archeologie, dějepis, jazykové vědy, vědy o umění)
  • b2)sociální a ekonomické vědy
 • formální vědy – matematika a formální fyzika

 

Předmětem reálných věd je další oblast přírody nebo to co vzniklo lidským jednáním a tvorbou

Předmětem formálních věd není dílčí oblast zkušeností ale čistá forma souvislostí, zpracování výrazů pro kalkul

 

Reálné vědy mají 3 charakteristické znaky

 • a) empirické => popis a výklad, které podávají, je vždy ověřitelný v dané oblasti
 • b) jsou tematicky redukované => redukuje (omezuje) se dané téma na jedno hledisko, nemá tak široký záběr
 • c) je metodicky abstraktní => témata postihuje tak, jak to připouští metoda, jinak od nich odhlíží

 

Vztah filosofie a umění:

 • – krásné umění je svobodné, má cíl samo v sobě, nepodřizuje se vnějšímu cíli a tím se odlišuje od řemeslné výroby, krásné umění nám něco sděluje, vyjadřuje a komunikuje
 • – dělí se na: hudbu, výtvarné umění, básnictví, sochařství, malířství a architektura
 • – umění znázorňující tanec, divadlo a film:
 • – u toho druhu umění mluvíme o duchovním obsahu
 • – v uměleckém díle jsou dvě stránky propojeny v obsah a materiál (smyslová složka – barvy, tóny, tvary atd.)
 • – obsah znamená, to co nám přináší, co nám má dát

 

Vysvětlení některých filosofických pojmů

Celek a část

 • = Je to párová kategorie a používá se v metafyzických, filosofických disciplínách
 • – celek je něco, co je složeno s částí a je na ně rozložitelné
 • – homogenní celky, které se skládají ze stejnorodých částí – jsou to například minerály
 • – heterogenní celky, které se skládají z různorodých částí – jsou to například organismy
 • – část se vždy vztahuje k nějakému celku
 • – existují varianty, kdy celek může fungovat bez části a část bez celku (hromada kamení a kámen)
 • – celek může fungovat bez části, ale část bez celku ne (člověk a oko)
 • – celek nemůže fungovat bez části a část nemůže fungovat bez celku

 

Objektivní a subjektivní

 • – objektivní je to co stojí ke vztahu k objektu (předmětu)
 • – je to opak subjektivního
 • – používá se také výraz skutečný a reálný
 • – subjektivní je to co stojí ve vztahu subjektu
 • – je to protiklad objektu

 

Kvalita a kvantita

 • – Kvalita je jakost, je to jeden ze způsobů projevu věci, který s ní souvisí, buď nutně, nebo nahodile, známe kvalitu vnější, vnitřní, absolutní a existují odlišné substance
 • – například: kulatost, pružnost, červeň
 • – máme jakost primární – vážitelné, měřitelné a jinak matematicky zpracovatelné
 • – a sekundární je vše ostatní
 • – Kvantita je množství, je to vlastnost, která odlišuje tělesnost, a znamená to, že těleso je dělitelné na jednotlivé součásti
 • – kvantitě se říká rozprostraněnost

 

Vztah

 • – říká se tomu také relace
 • – je chování, chování se, poměr jednoho jsoucna k druhému
 • -vztah předpokládá nositele vztahu, účel vztahu a důvod vztahu
 • – rozlišujeme vztahy jednostranné a vzájemné
 • – vztahy se blíží hloubkou a trváním a poslední je jev
 • – jevu se říká fenomén, jevit se, ukazovat se, rozumíme tím, co je bezprostředně dáno pro vnímání a uvědomování může jít i o klamné zdání
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!