Základní pojmy práva – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Základní pojmy práva

Předmět: Právo

Přidal(a): Tereza

 

 

ZÁKLADNÍ POJMY

 • úvod do předmětu, právo a morálka, právo a stát
 • historický vývoj práva
 • právní systémy v současném světě
 • právní normy a vztahy
 • orgány právní ochrany ČR, český právní systém

 

Právo = souhrn obecně závazných norem a pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při porušení přichází sankce

= soubor pravidel, podle kterých se řídí celá lidská společnost

 • spolu s morálkou řídí chod společnosti
 • pro společnost jsou závazné
 • historicky právo vzniklo od nepsaných právních obyčejů a zvyků lidí v dávné době až po písemnou formu dnešních právních předpisů

funkce práva: jedná se o donucovací prostředek, ale zároveň klade meze donucení = na jedné straně omezuje chování subjektů práva, na druhé straně vymezuje a garantuje určitou míru svobody

 

Právo objektivní (abstraktní): nevztahuje se na konkrétní osoby, závazné pro všechny členy společnosti

 • právní předpisy, které musí každý dodržovat
 • stanovená práva a povinnosti, pravidla i sankce
 • kupní smlouvy, manželství

 

Právo subjektivní (konkrétní): soubor oprávnění a povinností konkrétního subjektu práva v konkrétním právním vztahu = vztahuje se na konkrétní osobu, jedince – např. právo na mzdu

 

Dle právních odvětví:

 • Právo soukromé: soubor právních norem týkajících se jednotlivců (FO, PO)
  • založeno na principu rovnosti účastníků = subjekty jsou si rovny (zaměstnanec x zaměstnavatel)
  • obchodní, rodinné, pracovní, občanské právo
 • Právo veřejné: stanovuje a chrání zájmy státu
  • založeno na principu subordinace = jeden subjekt právního vztahu podřízen druhému
  • systém nadřazenosti a podřazenosti
  • nadřízený subjekt – stát, státní orgán, úřední osoba, která je vybavena mocenskými pravomocemi
  • ústavní, správní, finanční, trestní právo

 

Právo a morálka

 • právo je psané, morálka nepsaná
 • u porušení práva přichází trest (pokuta, vězení)
 • morální normy = státem neupravené ostatní společenské vztahy
 • nejsou vynutitelné státní mocí
 • morální tresty – špatné svědomí, společenské sankce (opovržení)
 • čestný a svědomitý člověk se jimi řídí, i když nehrozí právní sankce
 • právní vědomí – ovlivňuje, zda občané dodržují nebo porušují právo (znalost práva, názory na spravedlnost)
 • spravedlnost = žádoucí stav věcí, který odpovídá podstatě a právům člověka ve společnosti
 • zákonnost = legalita, stav společnosti, který je v souladu s právem

 

Stát = organizované společenství lidí žijících trvale na určitém ohraničeném území

 • z právního hlediska musí mít své:
  • území
  • hranice
  • obyvatelstvo
  • řídící orgány
  • administrativu
  • ozbrojenou moc
  • každý stát musí mít svůj právní řád

 

Znaky

 • státní moc
  • výkonná (prezident, vláda, státní zastupitelství)
  • zákonodárná (zavádí zákony, senát, poslanecká sněmovna, skupina poslanců, senátorů, kraj)
  • soudní (vykonává soustava soudů ČR)
 • suverenita státu – státní moc, její nezávislost na jiné moci
 • státní symboly
  • státní hymna
  • státní znak (malý a velký)
  • státní barvy
  • státní pečeť
  • vlajka
  • vlajka prezidenta – standarta
 • vydávání peněz a výběr daní
 • státní území

 

Historický vývoj práva

 • Právo zvykové – existovalo pouze ve vědomí lidí, obyčeje
 • 1800 př. n. l. Chammurapiho zákoník v Mezopotámii
  • nejznámější právnické dílo (oko za oko, zub za zub)
 • 5 st. př. n. l. zákon 12 desek Řím
 • Novověk – Charles Louis Montesquieu
  • zabýval se přirozeným právem člověka a jeho rovností před zákonem
  • rozdělil moc na zákonodárnou, výkonnou a soudní

 

České historické právní dokumenty:

 • Zákon sudnyj ljudem – 9st., nejstarší slovanská právní památka, trestní a rodinné právo
 • 18.-19.st. – Obecný zákoník občanský, právní normy v podobě, jak je známe dnes
 • 1993 – vznik samostatné České republiky – Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

 

Základní právní oblasti (systémy)

= historicky se vyvinuly 3 odlišné právní oblasti:

 • 1) oblast Evropského kontinentálního práva
  • je založené na základech antického římského práva
  • jeho základem je právo psané (založeno na existenci celého systému písemných právních norem, zákony, vyhlášky, předpisy)
  • podpůrnou roli v něm mají zvyklosti a obyčeje
  • soudce právo netvoří, ale nalézá jej na základě psaných právních předpisů
 • 2) Angloamerické právo (Anglosaské)
  • platí ve VB, s výjimkou Skotska a ve 3 zemích její bývalé koloniální říše i v USA
  • Precedenty – tzn., že trestný čin, který byl již jednou určitým způsobem odsouzen, slouží jako vzor, pro podobný nebo stejný trestný čin, který se stal později
  • v ČR se precens nepoužívá
  • soudce právo tvoří
  • důležitou právní roli tady hrají obyčeje
 • 3) Islámské právo
  • muslimské státy
  • za jeho tvůrce se považuje Bůh, protože je dokonalý a věčný, proto i jeho právo je dokonalé a neměnné
  • pravidla jsou v Koránu

 

Právní normy

= všeobecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí

 • jsou vydávány státními zákonodárnými orgány
 • pokud dojde k porušení právní normy, stát pachateli udělí sankci
 • právní předpis = soubor právních norem

 

Struktura:

 • hypotéza – stanovuje mantinely, podmínky (koho se norma týká a kdy)
 • dispozice – konkrétní práva a povinnosti
 • sankce – druh trestu, důsledky porušení

 

Dělení dle funkce:

 • zavazující (ukládají povinnost realizovat nějaké pozitivní jednání)
 • zakazující (ukládají povinnost zdržet se chování konkrétního druhu)
 • opravňující (neukládají povinnost, pouze možnost)

 

Dle závaznosti:

 • donucující – jsou závazné bezvýhradně a jsou vynutitelné soudem
 • podpůrné – jsou zdánlivě závazné, člověk je může, ale nemusí využít

 

Dle právní síly:

 • prvotní (základní, nejsou omezeny, Ústava, Listina základní práv a svobod, zákony)
 • druhotné (mají nižší právní úroveň, předpisy, nařízení vlády a ministerstev)

 

Platnost právních norem: právní předpis byl vytvořen předepsaným způsobem, byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů

Účinnost právní normy: určuje, od kdy máme povinnost se normou řídit

Působnost právních norem: osobní (komu je určena), územní, časová, věcná

 

Právní skutečnost: skutečnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vtahu

 • úmrtí (vznikají vztahy dědičné a zanikají vztahy rodinné)
 • zletilost (zaniká zastupování dítěte zákonným zástupcem)

 

Právní událost: pokud nejsou životní situace založeny na projevu svobodné vůle

 

Právní vztahy

= vztahy, které jsou upravené právními normami – například manželství

Právní vztah má 3 základní prvky:

 • účastníci PV->FO+PO
 • obsah PV->práva a povinnosti účastníků
 • cíl PV->to, k čemu vztah směřuje

– jednoduchým právním vztahem je např. kupní smlouva

 

Občanské právo: kupní smlouva, nájemné, pojistné, dědění

Rodinné právo: manželství, vztah rodič – dítě

Pracovní právo: vztah zaměstnavatel – zaměstnanec

Finanční právo: daně

 

Subjekty právních vztahů:

 • Fyzické osoby – člověk, jedinec
 • Právnické osoby – činnost více FO na určitém stupni společenské činnosti, mají společný cíl
  •  jsou to umělé vytvořené subjekty, za účelem podnikání nebo jiné společenské činnosti
  • pevná vnitřní organizace s úpravou vlastního vnitřního rozhodovacího procesu
  • má zvláštní majetkovou odpovědnost, která je zajištěna vlastním majetkem
  • má název a sídlo

 

Rozdělení

 • sdružení FO nebo PO (firmy, obchodní společnosti, občanská sdružení, družstva, politické strany, církve)
 • účelová sdružení majetku (státní fondy a nadace)
 • jednotky územní samosprávy (obce a kraje)
 • jiné subjekty (státní podniky, banky, pojišťovny)

 

Vznik PO:

 • na základě písemných smluv nebo zakládající listinou a to dnem zápisu do obchodního rejstříku

 

Zánik PO: výmazem z evidence, může být zrušena po právním jednání s jejími orgány:

 • A) uplynutím doby, na kterou byla ustanovena
 • B) dosažením účelu, pro který byla stanovena
 • C) rozhodnutím soudu, z důvodu stanovených zákonem
 • D) právním jednáním

 

Právní způsobilost

 • způsobilost k právním povinnostem (= mít práva a nést odpovědnost)
 • způsobilost k právním úkonům (vlastním jednáním zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy, zletilost)
 • způsobilost k protiprávnímu jednání (nést odpovědnost za vlastní protiprávní chování)

 

Právní subjektivita – způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a nést za ně odpovědnost

 

Orgány právní ochrany

Soudy – civilní, správní a trestní

 • Okresní soud – stejná pozice jako obvodní soud v Praze a městský soud v Brně
  • pouze procesy, kde je sazba do 5 let odnětí svobody
 • Krajský soud – odvolací soud pro okresní
  • závažnější trestné činy, sporné věci ve správním právu
 • Vrchní soud – Praha a Olomouc
 • Nejvyšší soud – vydává konečné rozhodnutí
 • Ústavní soud – dohlíží na dodržování ústavnosti

 

Soudce: nesmí vykonávat žádnou jinou veřejnou funkci, jmenuje ho prezident, rozhoduje jako samosoudce nebo v senátu

Soudní senát: vícečlenné soudní těleso (předseda senátu soudu + přísedící), pojednává a rozhoduje právní věci

Samosoudci: soudce, který sám pojednává a rozhoduje právní věci (civilní záležitosti, rozvodové řízení)

Přísedící soudu: podílí se na rozhodovací činnosti

 

Státní zastupitelství = soustava úřadů s cílem zastupovat zájmy státu a zájmy veřejném v soudních sporech a všech věcech svěřených státem do rukou

 • upozorňuje na nezákonnosti, stíhá trestné činy, dohlíží na zachování zákonů
 • např. dohled nad vykonáváním trestů uložených soudy

 

Státní zástupce: posuzuje, zda se jedná o trestní čin

 • u soudu zastupuje stát, podává žalobu jménem státu
 • dává návrh na vzetí do vazby
 • sbírá důkazy, dohlíží na vyšetřování
 • vypracovává obžalobu

 

Advokát: právní poradce, obhájce, zastupuje u soudu

 

Notář: ověřuje pravost listin, podpisů, sepisuje smlouvy, vyřizuje dědická řízení

 

Exekutor: zajišťuje nucený výkon soudního rozhodnutí

 • exekuci nařizuje soud
 • např. srážky ze mzdy, prodej majetku, odebrání věci

 

Ombudsman = v ČR Veřejný ochránce práv, parlamentem volená osoba

 • dohlíží na spravedlivou činnost vybraných úřadů ve vztahu k občanům

 

Presumpce neviny: v praxi to znamená, že i ten, kdo je momentálně obviněn z trestného činu, by neměl být nikým předem odsuzován

 • každý obviněný se snaží fungovat v osobním i profesním životě
 • uplatňuje všechna svá práva obviněného a čeká na pravomocný konec

 

Český právní systém

Právní řád = souhrn všech právních předpisů státu, tvoří ho veškeré zákony platné ve státě

 • jsou to vlastně právní normy, které jsou uspořádány stupňovitě podle důležitosti jednotlivých druhů zákonů
 • od nejdůležitějších po nejslabší

 

Vrchol pomyslné pyramidy právního řádu tvoří:

 • Ústavní právo (Ústava a ústavní zákony)
 • Zákony základních právních odvětví (občanského, pracovního, trestního, správní, finančního práva)
 • Vládní nařízení a vyhlášky
 • Ministerská nařízení a vyhlášky
 • Vyhlášky a nařízení nižších státních orgánů (obce)

Síla právních předpisů závisí na tom, který státní orgán je vydal a jak se nazývají např. zákon má větší právní sílu než nařízení

Vyhláška nesmí porušit svým obsahem zákon

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!