Základní pojmy teorie práva – maturitní otázka

právo

 

   Otázka: Základní pojmy teorie práva

   Předmět: Právo, Společenské vědy

   Přidal(a): bezejmenna

 

 

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

stát v určité formě a při jejich porušení je sankcionuje

 • spolu s morálkou řídí chod společnosti
 • závazný společenský normativní systém státem vynutitelných pravidel lidského chování =) příkazy, zákazy, dovolení
 • tímto souborem pravidel chování se odedávna řídí a organizuje společenské soužití

 

1.1.    Právní památky

1800 př. n. l. Chammurapiho zákoník v Mezopotámii

5 stol. př. n. l. Zákon 12 desek

 

1.2.    Funkce práva

 • jedná se o donucovací prostředek, ale zároveň klade meze donucení =) to znamená, že na jedné straně omezuje chování subjektů práva, ale na druhé straně vymezuje a garantuje určitou míru svobody

 

1.3.    Účel práva:

 • Spravedlnost
 • Právní řád
 • Rovnost
 • Souhrn práva
 • Systém
 • Pořádek ve státě

 

1.4.    Právo objektivní

= souhrn platných právních norem, které musí každý respektovat

= stanovená práva a povinnosti účastníků platných právních vztahů

 

1.5.    Právo subjektivní

= soubor oprávnění a povinností konkrétního subjektu práva v konkrétním

právním vztahu

 

1.6.    Právo soukromé a veřejné

 • rozdíl mezi těmito právy navzájem je v postavení konkrétních subjektů

v právních vztazích

 

1.6.1. Právo soukromé

= představuje soubor právních norem týkajících se jednotlivců

 • je založeno na principu rovnosti účastníků =) to znamená, že subjekty si jsou

v právních vztazích rovni, mají rovné postavení

 • příklad: pracovní právo =)zaměstnanecXzaměstnavatel

 

1.6.2. Právo veřejné

= toto právo je založeno na principu subordinace =) to znamená, že jeden subjekt právního vztahu je podřízen tomu druhému =) jinak také označujeme jako systém nadřazenosti a podřazenosti

 • jeden ze subjektů vystupuje jako silnější
 • příklad (právní vztahy ve finančním právu, trestním právu)

 

Nadřízený subjekt – stát, státní orgán, nebo jiná úřední osoba, která je vybavena mocenskými pravomocemi vůči jiným osobám

 

další rozdělení práva:

 

1.7.    Právo hmotné

= stanovuje, jaká subjektivní práva a povinnosti mají jejich adresát, kterými rozumíme tedy fyzické osoby, právnické osoby, stát, státní orgány

 

Právo procesní

= upravuje normy, jakými mohou být subjektivní práva uložena, jak může být vynuceno splnění určité povinnosti

Subjekty práva

 

1.8.    Osoby fyzické

 • osobou fyzickou rozumíme člověka jako jedince

 

1.9.    Osoba právnická

 • je člověk zákonným způsobem sdružený s jinými =) jde o činnost více fyzických

osob na určitém stupni společenské činnosti sdružených za účelem nějakého společného cíle

 

zákon uznává za právnickou osobu:

 • která má pevnou vnitřní organizaci s úpravou vlastního vnitřního rozhodovacího procesu
 • má zvláštní majetkovou odpovědnost, která je zajištěna vlastním majetkem
 • má svůj název a sídlo

 

právnické osoby dále rozdělujeme:

 • sdružení fyzických nebo právnických osob
 • firmy, obchodníci společností, občanská sdružení, družstva, politickéstrany, církve
 • účelová sdružení majetku
 • státní fondy, nadace
 • jednotky územní samosprávy
 • obce, kraje
 • jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon
 • státní podniky, banky, pojišťovny

 

Pojem právní vědomí

je to vědomí toho, že ve společnosti existuje právo, aniž by to vyžadovalo faktickou znalost práva

 • je to souhrn právních názorů lidí o právu, ve kterém se odráží jejich vztah k právu, jeho poznání
 • platí jedno právo mnoho právních vědomí =) každý člověk má při pojmu právo jiný názor, znalost

 

2.      Stát

= organizované společenství lidí žijících trvale na určitém ohraničeném území

= stát je nejuniversálnější institucí politické integrace, organizace a řízení společnosti

 • hierarchicky uspořádaný suverénní mocensko-řídící subsystém politického systému

 

2.1.    Znaky státu:

 1. státní moc, suverenita státu a státní symboly
 2. vydávání peněz jako oběživo a výběr daní
 3. státní území =) vychází z principu teritoriality

státní občanství =) vychází z principu personality

 

2.2.    Státní moc

 • moc výkonná (exekutivu)
 • moc zákonodárná (legislativu)
 • moc soudní (judikaturu)

 

a) moc výkonná

= vykonavatelná státní moci

 • prezident, vláda
 • státní zastupitelství

 

b) moc zákonodárná

= zavádí zákony

 1. horní komora – senát
 2. dolní komora – poslanecká sněmovna

– skupina poslanců, skupina senátorů, kraj


c) moc soudní

= moc, kterou vykonává soustava soudů v ČR

 • okresní soud
 • krajský soud
 • vrchní soud
 • nejvyšší správní soud
 • nejvyšší soud
 • ústavní soud

 

2.3.    Suverenita státu

=) státní moci, její nezávislost na jakékoliv jiné moci

– je to vlastnost v oblasti mezinárodních vtahů a dále ve věcech vnitřních

 

2.4.    Státní symboly

= máme 7 státních symbolů:

 1. státní hymna
 2. státní znak – malý a velký
 3. státní barvy
 4. státní pečeť
 5. vlajka
 6. vlajka prezidenta – standarta

 

 nezbytné prvky existence státu

 1. státní území
 2. obyvatelstvo státu, které dělíme
 • státní občany
 • cizince
 • bezdomovce (občani bez státního občanství)

 

 1. určitá organizace toho obyvatelstva, která slouží k výkonu státní

 

2.5.    Státní území

=) součástí státního území je třírozměrný prostor =) jímž je nejen suchozemský povrch a vodní hladiny, ale i prostor pod povrchem země a hladinou vod a vzdušný prostor nad nimi

 

3.      Právní řád

=) právní řád je souhrn všech právních předpisů ve státě

 • je to společenský normativní systém
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!