Základní sociologické pojmy

"sociologie

 

Otázka: Základní sociologické pojmy

Předmět: Sociologie (společenské vědy)

Přidal(a): Sagitt

 

Anomie

 • Stav, kdy přestávají platit zákony
 • Kritický stav společnosti charakterizovaný nejasností, nejistotou, nesoudržností či absencí pravidel a norem, jimiž se má řídit chování členů společnosti i jejich aspirace = znamená problematičnost cílů a norem jednání, a také absenci soc. vazeb mezi jednajícími

Autorita

 • Moc, jejíž projevy jsou akceptovány těmi, jichž se týkají
 • Každá moc má potřebu ospravedlnit svoji existenci
 • MS se snaží autoritu odloučit od konkrétních osob a spojit ji s neosobním úřadem
 • Autorita = oprávněnost přikazovat, regulovat, určovat, řídit

Byrokracie

 • Pojem poprvé fra fyziokrat Vincent de Gournay r. 1745
 • Dnes spojován;
  • Politologie rozumí B. jako vládu uskutečňovanou skrze úřady, tedy skrze státní aparát složeny ze jmenovaných, a nikoli volených činitelů, organizovaný hierarchicky a závislý na legitimní autoritě
  • V sociologii a histografií se B. rozumí snaha o realizaci kolektivních aktivit pomocí systému neosobních pravidel a dalších formálních procedur
  • V běžném užívání označuje B. soubor praktik, které znepříjemňují život spravovaných

Dělba práce

 • Kategorie, která byla vypracována původně pro potřeby ekonomů
 • Sociologie tuto kategorii rozšiřuje, neboť ekonomové mají tendenci opomíjet význam dělby činností všude tam, kde se nejedná přímo o proces výroby, směny a rozdělování statků a služeb

Formální organizace

 • Tvoří osu fungování MS
 • Umožňují koordinovat aktivitu velkého počtu osob k dosažení určitého cíle, ať již je jím vedení války, výkon policejního dohledu, produkce zboží, vedení války, výkon policejního dohledu apod.
 • Zásady fungování všech formálních organizací jsou velmi podobné.
 • Každá organizace má svůj ofiko stanovený cíl (stává se pouze prostředkem k ospravedlnění existence organizace a k zamlžení jejího parazitismu)
 • Uspořádána hierarchicky – má zaručovat operativnost rozhodování
 • Disponuje autoritou, která ji umožňuje kompetentně vystupovat v oblasti, v níž působí
  • Obsahuje síť komunikace, která umožňuje její činnost.

Ideologie

 • Výklad světa, jemuž nejde o to vyložit svět, nýbrž podpořit zájmy té soc. skupiny, která svět vykládá
 • Je to snaha podpořit mocenské zájmy vhodnou manipulací se symboly

Komunita

 • Pojem, jenž je užíván v opozici vůči pojmu společnost
 • Historicky – soc. útvary, které existovaly před vznikem jedné a centralizované MS
 • Aktuálně – označením soc. útvarů vznikající jako spontánní reakce na neduhy MS

Kultura

 • Souhrnné označení pro všechno, čím se člověk odlišuje od zvířete
 • Je to soubor činností a výtvorů této činnosti, které lidem umožňují přežít v přírodním prostředí, spolu se souborem věr a představ, které tomuto přežití chtějí dát smysl

Masová společnost

 • Vzniká z rozčarování nad problematickými stránkami moderní, poměrně široce demokratizované společnosti

Mobilita

 • Označuje pohyb osob mezi pozicemi v rámci soc. rozčlenění společnost
 • Z hledisky mobility lze společnost třídit na uzavřené a otevřené

P. A. Sorokin

 • Social Mobility – rozlišena zde mobilita vertikální (může mít vzestupný / horizontální charakter) a horizontální (vypovídá o přechodu z jedné soc. skupiny do jiné, anižby došlo ke změně statusu osoby
 • Přitom intragenerační mobilitou se rozumí kariéra dosažená v průběhu života, zatímco intergenerační mobilita je porovnáním soc. vzestupu / sestupu mezi generacemi otců, synů, případně dědů

Nezamýšlené důsledky jednání

 • Motiv, který radikálně zpochybňuje optimistickou víru zakladatelů sociologie v možnost vědeckého řízení a plánovité regulace chodu společnosti
 • od počátku 18. století (alespoň v úvahách)
 • Lidé zpravidla sledují svým jednáním určitý cíl, jejich jednání je intencionální – problém v tom, že sleduje-li zcela racionálně svůj cíl větší množství osob, může nastat situace, která dosažení cíle brání.

Profese

 • V MS se stala určujícím faktorem soc. statusu člověka
 • Dospělý člověk posuzován dle profese, kterou vykonává
 • Mladý člověk pro změnu posuzován dle profese, na kterou se připravuje
 • Profesionalizace
  • Její ústřední tezí je to, že s postupem času stále roste okruh povolání, které mají znaky profesí vymezeny;
   • 1) Systematická teorie – opírá se o praktickou stránku výkonu profese
    • (osvojení profese vyžaduje zvládnout teorii, která je s výkonem profese spjata)
    • Formální podmínkou jejího zvládnutí je vysokoškolské studium
   • 2) Profesní autorita – vychází z ovládnutí vědomostí jimiž laik nedisponuje
    • Odborník je schopen určit, co jeho klient potřebuje a co mu škodí
    • Profesionálové – monopol v dané oblasti
   • 3) Profesní asociace – více fcí, především pečují o růst kvalifikace svých členů
    • Tím posilován monopol daného oboru
    • Definují se zde př. Pravidla profesního chování…
   • 4) Profesní etika – normuje vztahy odborníka vůči klientům (i vztahy mezi kolegy)
    • Jejím obsahem je př. Zákaz zneužívání vlivu nad klientem k prosazování vlastních zájmů, snižování autority kolegů před klienty apod.

Skupina

 • Patří k nejčastějším užívaným sociologickým pojmům
 • Skupiny vytvářejí soc. významný zprostředkující článek mezi člověkem jako izolovaným individuem a společností jako globálním soc. útvarem
 • Dělíme na;
  • Dle velikosti na
   • Malé – kontakt tváří v tvář (20-40 osob)
   • Velké – budují pocit identity na základě interakcí v malých skupinkách
  • Dle povahy vazby mezi členy
   • Primární – převažují osobnější vztahy
   • Sekundární
  • Dále na
   • Formální
   • Neformální
  • Dle způsobu, jakým je jedinec se skupinou spjat
   • Členské – jedinec aktuálně náleží
   • Referenční – orientuje svými hodnotami

Sociální jednání

 • Řada různých koncepcí soc. jednání má jediného společného jmenovatele
 • Společnost není ničím jiným než sumou jednání zcela konkrétních soc. aktérů

Sociální kontrola

 • Souhrnný termín označující mechanismy, který mají zajišťovat řád a stabilitu společnosti

Sociální stratifikace

 • Charakteristický znak každé společnosti – společnost netvoří soc. homogenní celek, ale je vnitřně rozdělena do vrstev s odstupňovaným podílem na statcích, které jsou ve společnosti ceněny a považovány za nedostatkové
 • Sociologové uvádějí mezi základními kritérii stratifikujícími společnost podíl na moci, velikost majetku a spolu s tím prestiž

Status

 • Pozice, kterou člověk zaujímá vzhledem k druhým v rámci soc. systému
 • Určuje práva a povinnosti svého držitele vůči druhým lidem
 • Může být i základem soc. rolí, které jsou naopak jeho dynamickým aspektem
 • Aktuální status souvisí s rolí, jež je právě vykonána, latentní statusy nemají pro danou situaci bezprostřední význam
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!