Základy ekonomie a ekonomiky – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Základy ekonomie a ekonomiky

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): BS

 

 

 

 

Oikos (dům, kde žije s hospodářem) + homos – zákon

 

Ekonomika – je oblast společenské praxe, která zahrnuje výrobu,,rozdělování, směnu a spotřebu

 • Hospodářství, hospodaření (plánování, organizování,financování,zásobování) hospodárnost ( šetrné nakládání s tím co máme)

 

Ekonomie – je společenská věda, kteráse zabývá zákonitostmi hospodáského života (=rozhodování v podmínkách vzácnosti)

 1. Mezinárodní ekonomie
 2. Makroekonomie – hospodaření států, jako celku (HDP,nezaměstnanost,mira inflace, rust cen, platební bilance)
 3. Mikroekonomie – studuje chování základních hospodářských subjektů

 

Základní ekonomické subjekty

 1. Domácnost – jednotlivec, rodina – nejrůznější spotřeby, pracovní síla, spoření ,investice, příjemce důvodů
 2. Firma – uspokojování potřeb domácnosti a státu (motivace : zisk)
 3. Stát – upravuje zákony, nabídka práce, vytváří sociální politiku, vytváříme právní podmínky pro fungování ekonomiky
 • Vládní nákupy států a služeb, poskytuje sociální zabezpečení

 

Trh

 • Místo kde dochází ke střetu poptávky a nabídky
 • A) zboží služby b) pracovní – cena – mzdy a plat c) finanční – cena a urok
 • Základní ek otázky: 1. Co a kolik? 2. Jak? 3. Pro koho?

 

Ekonomický systém

 • Řeší ekonomické otázky
 1. Zvyková ekonomika (přirozená dělba práce)
 2. Plánovaná (centrální, direktivní, přikazovací) – státní vlastnictví, málo flexibilní
 3. Tržní – soukromé vlastnictví
 4. Smíšená – socialně tržní

 

Ekonomické sektory

 1. Primární – zemědělství, lesnictví, rybolov, těžební průmysl
 2. Sekundární – zpracovatelský, stavebnictví
 3. Terciální – služby
 4. Kvaternární – bankovnictví, peněžnictví

 

Potřeba – pocit nedostatku, který se usilujeme překonat

Statek – užiteční předmět, který slouží k uspokojení potřeby

 1. Volný – relativně neomezené množství (sluneční světlo)
 2. Ekonomický – vzácný – pracovní síla
 3. Vzácný – v omezeném množství nerostných surovin

 

Služba – užitečná činnost

Duchovní statek – všechny myšlenkové pochody člověka

 

Výrobní zdroje

 • Půda – zdroj ze kterého něco vychází
 • Práce – lidská činnost
 • Půda+ práce+ kapitál
 • Produkční možnosti – limity dané firmy or továrny (hranice prac. možností)
 • Hospodářský růst – posun křivky hranice pr.m. doprava
 • Náklady obětované přiležitosti

 

Mikroekonomie

 • Střet poptávky a nabídky
 • Poptávka – ochota kupujícího kupovat určité množství zboží za určitou cenu
 • Poptávka množství –Q
 • Klesající tvar díky –
 1. Důchodový efekt – roste cena, stálý příjem – kupujeme méně
 2. Substituční efekt – substitut – zboží které svými vlastnostmi nahrazuje jiné zboží (roste cena –lidi kupují substit)

 

Faktory které ovlivňují posun „D“(cena – neměnná)

Změna cen substitutu a kompomentu

 • Kompement – zboží, které doprovází spotřebu jiného zboží ( auto – benzín, tiskárna – toner)

 

Změny urovně důchodu- zvýšení příjmu

 

Záměny kvůli referencím „kiwi je moc zdravé“

 

Nabídka

 • Ochota prodávajícího prodávat určité množství zboží za určitou cenu
 • Rostoucí tvar – záměna struktury výroby nebo vstup dalších výrobku

Faktory které ovlivňují  posunutí „S“ (cena= neměnna)

Záměny cen při vstupu do výroby – zdražení pohonných hmot

Záměny výrobních podmínek

 

Rovnováha – ekvilibrum – ovnovážný bod – místo kde se nabizející a poptávájící dohodnou na ceně, neexistuje v realu

Změna rovnováhy – posun poptávkové křivky po nabídkové

 • Krutí maso – cena subtitutu – poroste/ kuřecí maso nárust – levnější – bude poptávka po kuřecí

 

Posun nabídkové po poptávkové

 

Individualní – 1 po 1 poptávka , po jednom druhu zboží

Celková poptávka – poptávka všech po jednom druhu zboží

Agregátní  – poptávka všech po všech druzích zboží

Cenová elastika

–  vyjadřuje vztah mezi zvýšením ceny a snížením poptávky

 1. a) elastická – cena se zvyší o 1% – poptávka se sníží více než o 1%
 2. b) neelestická – cena se zvýší o 1% poptávka se sníží méně než o 1%

 

Tržní struktury

 • 4 Kritéria
 1. Počet firem
 2. Velikost firem
 3. Povaha výrobku
 • Stejnorodý – homogenní
 • Nestejnorodý – heterogenní

 

Vstup do odvětví

Dokonalá konkurence –  Velký počet malých firem, stejnorodý výrobek, snadný vstup do odvětví, příjemcem ceny – nabízející

Monopolistická konkurence – 1 velká firma, bez substitutu, nemožný vstup, cena je vyšší než náklady, příjemce ceny je poptávající

Oligopol – Oligos  – malý, málo firem, které mají poíl na trhu, střední a větší firmy, diferenciovaný – kartelová dohoda – dohoda o cennosti

 • Cenová válka

 

Monopol – Velký počet firem, střední větší firmy, diferenciovaný výrobek, možný vstup do odvětví

 

Antimonopolní opatření – UOHS – uřad na ochranu hospodářské soutěže

 • Ochrana drobných výrobců
 • Současnost-> ochrana spotřebitele

 

Jevy postihované antimonopolním uřadem

 1. Dohoda o cenách
 2. Dohoda o odbytišti
 3. Vyhradní zastoupení – 1 firma bude v 1 prodejně mit hlavní zastoupení
 4. Cenová diskriminace
 5. Slučování firem
 • Majetkové
 • vertikální – zezhora dolů – dodavatel- odběratel
 • Horizontální – stejné firmy se spojí
 • Konglomerátní – výrobci různého zboží, které spolu nesouvisí

personální

 

Selhání trhu

Nedokonalá konkurence –stanovuje otázky do jaké míry se lze vměšovat do ekonomického života – sociální zabezpečení

Externality – vedlejší učinky výrobky na někoho dalšího kde s tím němá nic společného

 1. pozitivní
 2. negativní

 

Firmy a jejich dluhy

 • je to soustavná činnost za účelem dosahovaného zisku
 • fyzická (uděleno oprávnění )a právnická osoba
 • živnost – ručí živnostník celým svým majetkem – na vlastní odpovědnost – vlastním jmenem

 

Podmínky

 1. všeobecné – věk vyšší než 15 , souhlas soudu, nemá omezenou své pravnost, čistý trestní rejstřík
 2. zváštní – vyplývající z povahy živnosti

 

Živnost

 • ohlašované
 1. volné – stačí ukončené základní vzdělání, nejjednodušší získaní – stánky
 2. řemeslné – maturita nebo učební obor – praxe 6 m – kadeřnictví, kosmetika, cukrářství
 3. vázané – určitý počet let praxe – autoškola, geologická práce, oční optk,učetní poradce
 • Koncesované – taxislužba, vyroba alkoholu, pohřebnictví

 

Založení ž

 • Zápis do živnostenského rejstříku
 • Přihlásit se k placení daní -> a sociální a zdravotní pojištění -> registrace a finančním uřadu
 • Zánik – uplynutí doby

 

Obchodní společnosti

 • Korporace – pravnická osoba, kterou založilo více osob, aby prováděli určitou činnost
 • Korporace , které podnikají = obchodní koporace – skládají se z obchodních společnosti + družstvo (není obchodní společ)
 • Záko a obchodních korporacích, obchodní rejstřík – seznam obchodních korporací, j eveden u krajského soudu – veřejný seznam
 • Vznik : 1) notářský zápis – společná smlouva, zakladatelská listina – naní u notáře , zakládá 1 člověk
 • 2) žádost o živnostenské oprávnění – žádost o zápis do obchodního rejstříku -> zápis do obchodního rejstříku -> vznik, registrace k daním, sociální a zdravotní pojištění

 

Osobní – V.O.S – veřejná obchodní společnost – ručí se malým majetkem

 • o.s – minimálně 2 společníci, není určen povinný vklad(výše vkladu)
 • Statutární orgán – jedná jemnem společnosti, zastupuje ji, všichni nejvyšší – rozdělení ziskem, zánik fuze
 • Kontrolní orgán – hopodaření

 

Smíšené – K.S – jedeen majetkem, druhý kapitálem, komanditní společnost

 • 2 druhy společníků
 • 1) komandististé – ručí vloženým kapitálem, navyšuje jmění společnosti
 • 2) komplementáři – celým majetkem, statutární orgán

 

Kapitálové – s.r.o. ,a.s – ručí kapitálem , ručí vloženým vkladem

 • s.r.o. – společnost s ručením omezeným , základní mění 1kč, statutární orgán= jednatel – jedná jmenem tě společnosti, musí jednat s peči řádného hospodáře
 • Společník muže byt členem jiné společnosti, více než 50 společníků
 • Nejvyšší orgán = valná hromada , všichni – chod společnosti 1x za rok
 • Kontrolní orgán – dozorčí rada – kontroluje činnost stat- orgánu
 • s – akciová společnost , určený povinný vklad,(2mil kč, 80 tis euro)
 • Akcionář – držitel te akcie – cenný papír – má nárok na podíl
 • Podíl ze zisku = dividenda – má pávo hlasovat na valné hromadě ze zisku
 • Likvidační zůstatek – nárok
 • Nejvyšší orgán= valná hromada
 • Statutární orgán – dualistický system – představenstvo a dozorčí rada
 • Monistický – správní rada a stat. Ředitel

 

Družstvo  – společenství blíže neurčenému počtu osob(min. 3 osoby)

 • Ruší vkladem,
 • Nejvyšší orgán = členská schůze, statuární orgán = předseda, nad 50 členů – představenstvo
 • Kontrolní ogán= kontrolní komise

 

Státní podniky – ředitel 1/3 , dozorčí rada 2/3

Přízpěvkové organizace – hrazené státem

Organizační složka – státem

Franchizing – ten, kdo je původem značky a odprodává to někomu jinému, kdo bude pod jeho značkou prodávat

Síťový marketing – produkt s oficialní cenou 400kč( koupí to od někoho za 300 a ma 100 jakko zisk – pasivní příjem

Založení a zisk obchodní korporace

 • smlouva(notářský zápis)-> žádost o oprávnění podnikání -> žádost o zápis do obchodního rejstříku -> registrace k daním, sociální a zdravotní pojištění

 

Zrušení a zánik

 1. Bez likvidace = fuze – nástupnická firma
 2. S likvidací – dobrovolné- likvidátor, nedobrovoln (konkurz- věřitel), zánik – výmaz

 

Marketing = metoda řízení

 • Prudokt,cena,distribuce, propagace
 • Produkt – určitá hodnota, vlastnosti, obal
 • Cena – marketingový postup – konkurence-poptávka
 • Nákladový postup

 

Distribuce – Slogany, racionální působení, emoční pusobení, efekt bílého plaště – respekt

 

 1. Zprostředkovaně – maloobchod
 2. Síťový marketing – neobjeví se na trhu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!