Základy ekonomie – maturitní otázka

 

Otázka: Základy ekonomie

Předmět: Společenské vědy, Ekonomie

Přidal(a): Anna

 

Ekonomie a ekonomika

 • Ekonomie – obor zabývající se studiem rozhodování a alokací omezených zdrojů za účelem uspokojování potřeb
 • Ekonomika – shrnutí hospodaření určitého subjektu
 • Předmět ekonomie – aspekty lidské činnosti související s výrobou, distribucí a spotřebou statků a služeb

 

Přístupy k ekonomii

 • Pozitivní – zabývá se objektivními fakty, zkoumá a popisuje hospodářské procesy na základě empirických faktů 
 • Normativní – zabývá se hodnotovými soudy a zkoumá, jak by hospodářské procesy měly fungovat

 

Oblasti ekonomie

 • Mikroekonomie – zaměřuje se na jednotlivce, firmy a domácnosti a jejich ekonomické chování
 • Makroekonomie – zaměřuje se na ekonomickou situaci v zemi/regionu – nezaměstnanost, inflace atd.

 

Potřeby

 • Potřeba – pocit nedostatku něčeho, co je nezbytné/žádoucí – potřeby jsou hnací silou ekonomického života

 

Druhy potřeb

 • Hmotné – materiální statky/služby, které lze vlastnit/zakoupit – potraviny, oblečení atd.
 • Nehmotné – nelze je vlastnit (fyzicky) – vzdělání, hudba, umění atd.
 • Biologické – nezbytné pro přežití – voda, vzduch, jídlo atd.
 • Kulturní – formovány kulturou, ve které jedinec žije – náboženství, komunikace, umění
 • Nezbytné – nutné k přežití – základní potřeby
 • Zbytné – nad rámec nezbytných potřeb, jsou spíše luxusem – zábava, cestování

 

Uspokojování potřeb

 • Látky a předměty využívané k uspokojování potřeb – služby a statky

 

Statky

 • Volné – přístupné všem, pro jejich získání nemusíme vynaložit námahu (vzduch)
 • Ekonomické – pro získání je potřeba vynaložit úsilí – zboží
 • Hmotné – materiální charakter, fyzické objekty
 • Nehmotné – nejsou fyzického charakteru, nemůžeme je vidět nebo na ně sáhnout 
  • Služby
 • Osobní – poskytovány prostřednictvím lidského výkonu, interakce – vzdělávání
 • Věcné – poskytovány pomocí konkrétního materiálního statku – oprava auta

 

Hospodářský proces

 • Výroba – proces zpracování vstupních surovin za vzniku výrobku nabízeného ke spotřebě, majícího hodnotu
 • Rozdělování – rozdělení zdrojů mezi subjekty – domácnosti, firmy, vlády; trh – rozdělování stanoveno mírou nabídky a poptávky
 • Směna – proces výměny zboží mezi subjekty, provádí se za cenu stanovenou na základě nabídky a poptávky
 • Spotřeba – používání statků a služeb k naplnění potřeb

 

Výroba a výrobní faktory

 • Práce – úsilí vynaloženo k výrobě statků a služeb, hlavní zdroj výroby
 • Mzda – nominální – to, co zaměstnanec vydělal, reálná – co si za ni může koupit; velikost mzdy ovlivňuje např. kvalifikace, poptávka po práci, kvalita práce atd.
 • Půda – zdroje získávané z přírody – nerostné zdroje, lesy, obnovitelné zdroje energie; vlastník půdy má nadřazené postavení – monopol – může si určovat podmínky prodeje (tržní cena) a pronájmu půdy (tržní renta – absolutní – má ji každý pozemek, vyplývá z monopolu vlastnictví půdy; diferenciační/bonita půdy – vyplývá z kvality půdy)
 • Kapitál – vše, co vkládáme do výroby pro zvýšení hodnoty – finanční a fyzický (reálný)
 • Úrok – cena kapitálu vloženého do banky
 • Zisk – cena kapitálu při aktivním podnikání

 

Výrobní proces

 • Pracovní proces – postup, kterým jsou výrobní faktory využívány k výrobě statků a služeb – manuální a strojový
 • Mechanické procesy – vykonávané stroji s minimem lidské práce, vykonávány tam, kde je potřeba vysokého výkonu
 • Automatické procesy – plně automatizované mechanické procesy, řízeny programy
 • Přírodní procesy – těžba, obnovitelné zdroje, zemědělství – využívání přírodních zdrojů
 • Oběhový kapitál 
  • Peněžní – peníze dostupné k nákupu statků a služeb – financování podniků a domácností
  • Zbožní – zboží a suroviny skladované k dalšímu využití a prodeji
  • Fiktivní – finanční aktiva – akcie, dluhopisy – nárok na budoucí příjmy společností

 

Produktivní kapitál

 • Fixní – majetek využívaný podniky k výrobě – budovy, stroje
 • Oběžný – zásoby používané k financování operací podniku – zboží na skladě, hotovost

 

Kapitál z hlediska použití

 • Průmyslový kapitál – finanční prostředky používané k financování výrobních aktivit pro maximalizaci zisku – nákup strojů, surovin, mzdy zaměstnanců
 • Obchodní kapitál – financování běžných provozních nákladů společností
 • Zápůjční kapitál – peníze, které si společnosti půjčují na financování nákladů/investice, poskytnut bankami, finančními institucemi atd.

 

Základní ekonomické otázky

 • Co a kolik se bude vyrábět, z čeho se bude vyrábět, pro koho se bude vyrábět

 

Ekonomické systémy

 • Zvykové – ekonomické chování založeno na tradicích a zvycích
 • Tržní – koordinovány pouze trhem, stát do trhu nijak nezasahuje
 • Centrálně plánované (příkazní) – ekonomie řízena vládou pomocí centrálního plánu – socialismus
 • Smíšené – tržní systémy doplněné o zásahy vlády v případě, že mechanismus neposkytuje upokojivé výsledky – nejspolehlivější

 

Ekonomické subjekty

 • Domácnosti – rodiny, jednotlivci; příjmy (mzdy, platy, odměny…) získávají poskytováním výrobních faktorů firmám, příjmy pak směňují za statky – vystupují na straně nabídky i poptávky
 • Firmy – subjekty organizující podnikání – zabývají se výrobou statků a poskytováním služeb, spotřebovávají výrobní faktory – nabídka i poptávka
 • Stát – ovlivňuje chod ekonomiky k veřejnému prospěchu, stanovuje obecná pravidla ekonomiky, ovlivňuje podmínky hospodářství (daně a cla) – nakupující, investor, producent.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!