Základy speciální pedagogiky – maturitní otázka

 

Otázka: Základy speciální pedagogiky

Předmět: Pedagogika, společenské vědy

Přidal(a): Dáša T.

 

 

Speciální pedagogika je významnou disciplinou pedagogiky. Disciplína, která se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy a vzdělávání jedinců postižených různými nedostatky tělesnými, smyslovými, duševními nebo poruchami chování.“ Zabývá se výchovou a vzděláváním zdravotně a sociálně znevýhodněných osob.

 

Odvětví speciální pedagogiky

 • SURDOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí i dospělých se sluchovou poruchou

 • TYFLOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí a dospělých se zrakovou poruchou

 • SOMATOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí a dospělých s tělesnými poruchami

 • ETOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí a dospělých s poruchami chování

 • PSYCHOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí a dospělých s mentálními poruchami

 • LOGOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí a dospělých s řečovými poruchami

 

SURDOPEDIE

 • Vrozená: dědičnost, zarděnky matky v době těhotenství, rozdílný RH faktor krve matka x dítě

 • Získaná: u dětí, které těžko přichází na svět- dlouho trvající porod s následným krvácením do mozku, infekční poruchy, úrazy hlavy, zánět mozkových blan

 

Typy vad

 • Periferní- ( jedno ucho nebo obě- jednostranné i oboustranné)-

  • Převodní- problém bubínku až ke kůstkám

  • Percepční- postižen blanitý labyrint vnitřního ucha nebo sluchový nerv

  • Smíšené- kombinace obou předchozích

 • Centrální- způsobené poškozením centrálního nervového ústrojí sluchového analyzátoru

 • Problém mozku- část co zpracovává sluchové vjemy není v pořádku

 

Stupně postižení-

Nedoslýchavost-

Hluchota- totální, naprostá ztráta sluchu

Praktická, zbytky sluchu- Prelinguálně neslyšící: hluchota od narození

-Ohluchlí: ztratili sluch až během života ( do 7 let se sluch vyvíjí)

 

Komunikace neslyšících

 • Orální metody- pomocné artikulační znaky, odezírání

 • Neverbální metody- vlastní znakový jazyk( neslyšící mezi sebou), znakový jazyk

 • Totální komunikace- zahrnuje řeč, přirozená gesta, znakovou řeč, prstovou abecedu, odezírání, psaní a čtení, využívání zbytků sluchu ( nutná sluchadla)

 • Bilingvální výchova ( u neslyšících)- dvojjazyčná, základem je znakový systém, mluvený jazyk se učí už od nástupu do ZŠ. Na rozdíl od totální komunikace se znakový a zvukový systém neprolíná

 

Reedukační pomůcky- sluchadla ( nedoslýchaví)

-kochleární implantát ( pro těžší poruchy a pro ty, kteří jsou prelinguálně neslyšící- elektrické zařízení, které transformuje zvuk na el. signál, vnitřní část implantování do spánkové kosti. Nejde o obnovu slyšení, ale umožňuje vnímat zvuky prostředí.

 

TYFLOPEDIE

Refrakční poruchy- dalekozrakost ( špatně vidí na blízko), krátkozrakost( špatně vidí na dálku), astigmatismus( porucha lomivosti očního prostředí, člověk vidí špatně na blízko i na dálku- neostrý obraz)

Funkční poruchy( narušená funkčnost orgánu)- tupozrakost ( oko a fce se přestanou vyvíjet- šedý, zelený zákal, lidé nevidí prostorově), šilhavost ( příčinou okohybný sval, nerv, porušená rovnoběžnost očí), barvoslepost, šeroslepost

Diagnostika u zrakových poruch

 • Je velice náročná, u malých dětí se zřídka pozná. Časté mžourání, tření rukama, svědění v očích, červené

Reedukace a kompenzace

Reedukace- snažíme se zrak zlepšit, pomůcky- lupy, brýle, čočky

Kompenzace- hlasový výstup, brailovo písmo, Pichtův stroj, bílá hůl, vodící pes

 

PSYCHOPEDIE

Příčiny

 • Nesprávný vývoj v prenatálním vývoji, asfyxie- přiškrcení při porodu, úrazy hlavy( zánět mozkových blan), genetika( chromozomální aberace)

Mentální retardace

= snížení intelektových schopností, které se vyznačuje zpomaleným a zaostávajícím vývojem, omezenými možnostmi vzdělávání, nedostatečná sociální přizpůsobilost

 • Vrozená nebo získaná do 2 let

 • Stupně těžká mentální retardace, střední, lehká, mírná mentální retardace

 

DAS- poruchy autistického spektra

 • Problém v komunikaci- mluví ale specifickým způsobem

 • Nemají rádi změny, tikavé pohyby, nevnímají okolí, problém v očním kontaktu Diagnostika na speciálním odborném pracovišti- speciálně pedagogická centra, psychologie (trvá několik let) 

 

DĚTSKÝ AUTISMUS– nejzávažnější porucha mentálního vývoje

 • Vrozený

 • Zpomalený vývoj

 • Dítě dobře nerozumí tomu, co vidí,slyší a prožívá-> špatná komunikace

 • Sociální interakce- nesprávně reaguje na okolí

 • Hrají si sami dál od ostatních dětí, nemají rádi oční kontakt, mazlení, chování, nezajímají se o ostatní děti

 • Záchvaty vzteku, hyperaktivita

 

ASPERGERŮV SYNDROM- intelektově dobře vybavené dítě, i výrazně nadané

 • Problémy v chápání sociálních situací

 • Jednostranně zaměřená komunikace, nechápou humor, do kolektivu vrstevníků se zapojují s obtížemi

 

RETTŮV SYNDROM

DEZINTEGRAČNÍ PORUCHA

Syndrom ADHD

 • Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou ( dříve LMD- lehká mozková dysfunkce)

 • Projevy- nesoustředěnost, strhávání pozornosti na sebe, nevydrží dlouho u jedné činnosti, výbuchy vzteku, špatně se zapojuje do kolektivu, nevyrovnanost, labilita, nekontrolovatelné pohyby

 • Příčiny- dědičnost, porucha CNS

 • Spojuje se i s dalšími poruchami- aspergerův syndrom, dysgrafie, dyslexie

 

Syndrom ADD

 • Syndrom poruchy pozornosti

 • Diagnostika a vzdělávání jsou stejné jako u ADHD

 • Problémy se soustředěním, dosáhnout vzdálenějšího cíle

 

Syndrom FAS

 • fetální alkoholový syndrom

 • poškození plodu při požívání alkoholu v těhotenství

 • nízká porodní hmotnost, anomálie v obličeji, závislost na alkoholu, slabý sací reflex, poruchy spánku, nespokojenost a podrážděnost

 

Specifické poruchy učení

 • DYSLEXIE– porucha učení- neschopnost rozkládat slova na hlásky a hlásky převádět na písmena a zapisovat je. Zahrnuje také poruchu rozlišování slov ve větě. V nejrozvinutější formě pak jde o úplnou neschopnost naslouchat mluvené řeči, řeč vnímat a rozumět jí.

 • DYSGRAFIE– porucha psaní- neschopnost napodobovat tvary písmen, dítě si je nepamatuje, zaměňuje nebo zrcadlově obrací. Písemný projev bývá těžkopádný, neúhledný a nejistý. Často se objevují chyby z nepozornosti.

 • DYSORTOGRAFIE– porucha pravopisu- často jsou spolu ruku v ruce s poruchou čtení- dyslexií. Problém spočívá v obtížné sluchové analýze( rozklad) slova v hlásky, stejně tak rozlišování hlásek, které jsou si artikulačně blízké.

 • DYSPINXIE– porucha kreslení- souvisí s poruchou psaní, tahy jsou křečovité, tvrdé, nejisté. Dítě kreslí primitivně a dává jasně najevo, že jeho prostorová orientace je narušna.

 • DYSMUZIE– porucha rytmického a hudebního cítění

 • DYSPRAXIE– porucha manuální zručnosti

 • DYSKALKULIE– porucha matematických dovedností- spočívá v neschopnosti pochopení symbolické povahy čísel. Dítě se obtížně orientuje na číselné ose, zaměňuje číslice i čísla. Problémem jsou i matematické operace. Pravolevá a prostorová orientace je narušena.

 

Reedukace SPU

 • Je dlouhodobý diagnosticko- terapeutický proces, jehož cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží dítěte a zlepšení celkového stavu psychiky dítěte.

 • Efektivnost reedukace specifických poruch učení je závislá na týmové spolupráci vyučujících, kteří se podílejí na výchově a vzděláváním žáka.

 • Reedukace má i své zásady- trpělivost, klid a optimistický výhled do budoucnosti, ocenit snahu, vytvořit dobré ovzduší spolupráce rodiny a školy

 

Faktory ovlivňující postavení se specifickými poruchami učení

 • Situace v rodině

 • Postoj učitelů

 • Postoj spolužáků

 • Postoj k sobě samému

 

Pojmy speciální pedagogiky

 • Abnormalita- odchylka od normy, zvláštnosti( např. genialita)

 • Norma- očekávaný, respektovaný stav

 • Defekt- poškození, nedostatek, ztráta či chybění orgánu nebo jeho fce

 • Defektivita- porucha celistvosti osobnosti

 • Postižení- omezení nebo ztráta schopnosti vykonávat určitou činnost způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka považován za normální

 • Handicap- omezení vyplývající z vady nebo postižení, ztráta příležitosti účastnit se života ve společnosti jako ostatní / zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby)

 • Inkluze-začleňování do společnosti v plné míře( všechny aktivity jako lidé bez postižení)

 • Exkluze- vyčleňování

 • Integrace- naprosté zapojení člověka do společnosti

 • Adaptace- přizpůsobení společenskému životu, ale jen za určitých podmínek- nějaká efektivita zde je, ale člověk s ní dokáže pracovat.

 • Utilita- problematické zapojení do společnosti, částečně nesamostatný, omezený rozvoj, důležitá pomoc společnosti

 • Inferiorita- úplné včlenění ze společnosti, těžká retardace

 • Sociální segregace- nevytvoření nebo ztráta sociálních vztahů

 • FAS- fetální alkoholový syndrom

 • Canisterapie- terapie za pomoci psa

 • Anamnéza- rozklad problému na části

 • Felinoterapie- terapie za pomocí koček( spíše pro dospělé)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!