Zámořské plavby – dějepis

dějiny

 

   Otázka: Zámořské plavby

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Lin

 

 

Periodizace:

1) 15. a 16. století – Španělsko+Portugalsko – pobřeží Ameriky

2) 17. a 18.století – Anglie+Nizozemí  – dokončeno objevování světa

 • Velká Británie-nejvíc kolonií na světě

3) 19.století – průnik do vnitrozemí již objevených kontinentů  Ameriky,Afriky,Austrálie

 • dříve prozkoumáno jen pobřeží

 

Příčiny:

– Hledání nových odbytišť výrobků : rozvoj podnikání-nabídka výrobků převýšila poptávku

-Hledání drahých kovů: hlavně Au+Ag na ražení mincí

– Přerušení obchodního spojení s orientem:

 • Evropa zvyklá na spojení přes město Konstantinopolis – r.1453 dobito Turky
 • Došlo k přerušení obchodní cesty(velká poptávka po zboží) , lidé hledají novou cestu

– Touha po poznávání : projev renesance

 

Předpoklady:

-Zdokonalení lodí:větší + stabilnější,kormidelní kolo,plachty se kterými šlo plout i proti větru

-Zlepšení navigace na moři: přístroje,mapy hvězdné oblohy, kompas

-Lidé chtějí dokázat,že je Země kulatá

 

1.Etapa:

Portugalské plavby

 • zastánci teorie,že Země není kulatá
 • orientovali se na V: obeplutí Afriky
 • princ Jindřich Mořeplavec – podporoval plavby, za jeho vlády zřídil základnu – přístav Ceu ta -východisko pro portugalské plavby (15.stol plavba kolem západoafrického pobřeží)
 • 1487 dokončil objevování Diaz-obeplul mys dobré naděje -otevření cesty na Východ
 • 1497- doplutí do Indie – Vasco de Gama – obeplutí Afriky
 • 1500 – P.A.Cabral území Brazílie-zabral pro portugalsko
 • zakládali tkv. Faktorie – osady,které byly středisky obchodu,šlo jim o ekonomické využití kolonií

 

Španělské plavby

 • patronka Isabela Kastilská
 • 1479-dobyty Kanárské ostrovy,Španělé směřují na Západ
 • Kryštof Kolumbus = Ital, přesvědčil Isabelu , aby mu financovala jeho cestu na Z (věřil,že Země je kulatá a že se do Indie dostane přes Z a bude to kratší)
  • 1492-dostal 3 karavely : Santu Marii,Pintu,Ninu
   • po 3 měsících plavby objevil Karibské ostrovy ,domníval se,že doplul do Indie-domorodci=indiáni ,uspořádal další 3 výpravy pro Au
 • Vicente Yáñez Pinzón
  • objevil ústí Amazonky,původně jel taky do Indie,skončil v J.Americe
 • 1519-22 F.Magalhães -portugalec 1.plavba kolem světa
  • financována Španěly (Flotila 5 lodí+150 námořníků zpět se vrátila 1 z 25 muži)
  • on sám zabit domorodci na Filipínách, POTVRDIL TEORII O KULATOSTI ZEMĚ
 • 2.pol 16.stol: Zapojení do zámořských objevů Nizozemí+Anglie
  • Holanďané – objevili Indonésii,zakládají obchod.osady-přepravní velmoc
  • Anglie – zpočátku snaha omezit moc Španělska-1.plavby pirátské přepadávají španělské lodě, objevovali pobřeží S.Ameriky
   • Francis Drake – způsobil  Španělům obrovské škody- 2.člověk co obeplul celý svět – královnin pirát-povýšen do šlechtického stavu
   • W. Raleigh – snaha založit na pobřeží S.Ameriky 1.britskou kolonii Virginii, nevyšlo to popraven
 • konec 16. a začátek 18.stol i ostatní státy
  • Francie-Kanada

 

Důsledky:

 • objev vyspělých civilizací/nových kultur:
  • říše Aztéků: navazující na kulturu Mayů,Toltéků  jejichž říše ovládli+převzali jejich znalosti; na území Mexika    město:Tenochtitlán; vládce:  Montezuma (pol.15.stol) -vrchol; dobří řemeslníci, neznali Fe , zemědělci:chov krocanů
  • vládli krutě ostatním kmenům+z nich vybírali oběti pro své bohy
  • hierarchické uspořádání,náboženství-přírod.síly,4tvořiví bohové-Opeřený had …
  • přesný kalendář-astronomie,matematika
  • aztécké kodexy-zničeny,zachovány jen útržky jejich vědění – hieroglyfy+piktogramy
  • 1520 -zničeni H.Cortézem říši dobil s využitím nenávisti jiných kmenů+jejich neznalosti zbraní+koní
  • říše Inků
  • město Cuzco-původně malý městský stát,na začátku 15.stol už území Z pobřeží Tichého oceánu
  • panovník Atahualpa
  • kastovní systém-podobný Indickému,Inkové privilegováni,ovládali řadu kmenů,v čele nejvyšší Inka Sapainka-neomezená moc,vládce nebes
  • :živí se zemědělstvím-terasovitá pole,zavlažovací systémy
  • řemeslo vyspělé jako u Aztéků
  • náboženství:kult boha Slunce: vyráběli rituální předměty z Au
  • vynikající lékaři,uzlové písmo kippu
  • stupňovité pyramidy,město Machu Picchu
  • 1531-3 dobil F.Pizzaro využil nespokojenosti podmaněných kmenů+sporu vládnoucích bratrů

 

Ekonomické důsledky:

 • cenová revoluce: klesá hodnota peněz+Au,stoupá poptávka po řemeslných výrobcích-najednou nedostatek zboží-zdražení
 • rozvoj manufaktur:hledají způsob jak rychleji vyrábět výrobky , princip dělby práce-rychlejší,efektivnější
 • rozvoj obchodu: světový obchod:
  • dovážení zboží z kolonií a naopak
  • obchod do trojúhelníku
  • v Evropě naložili zbraně+rum Afrika,prodali se kolonizátorům,naložili otroky-Amerika, prodali se,  za zisk nákup zboží v Americe,dovezli do Evropy
 • vznik obchodních společností
 • státní/polosoukromé Anglická,Nizozemská,Východoindická,Západoindická(Casa de India)
 • přesun hlavních námořních cest na pobřeží Atlantiku
 • přístavy Londýn,Lisabon,Antverpy    ,úpadek italských přístavů
 • změna obchod.cest Evropou-směřují na V-české země mimo obchod.stezky
 • Dovoz nových plodin do Evropy
  • brambory,kukuřice,kakao,tabák

 

Politické důsledky:

 • vznik 1.velmocí v 16.stol největší Španělsko ,,Říše nad kterou slunce nezapadá)
 • Portugalsko
 • 1.mezinárodní dohoda o rozdělení vlivu v koloniích
 • 1494-Smlouva v Tordesillas – vydržela 20 let
 • na konci 16.stol Anglie největší námořní velmocí
 • vznik velkých koloniálních říší – největší v Americe
 • Amerigo Vespucci-několik cest po pobřeží+vnitrozemí,zmapoval
 • Vasco de Balboa-1.Evropan,který překročil Panamskou šíji,objevil Tichý oceán 1513 prokázal objev nového kontinentu

-Kulturní důsledky

 • Evropané poznávají nové kulturu EVROPOCENTRISMUS
 • přesvědčení Evropy,že je lepší než ostatní části světa,vnucují svůj živ.styl + tradice
 • šíří křesťanství
 • objevy rozšířily poznatky o přírodě

 

Renesance+Humanismus:

 • renesance:  14. – 16. století
 • vznikla v Itálii (ve Florencii) – odtud se šíří na sever do Evropy
 • Znaky : návrat k antickým ideálům
 • snaha zobrazovat skutečnost a vše racionálně zdůvodnit
 • rozvoj měst, obchodu a řemesel
 • patrony umění bohatí měšťané a šlechta
 • překonání středověkého myšlení

 

3 Etapy:  Trecento (14.stol)

Raná renesance

 • rozvoj myšlenky na sjednocení Itálie-propagátor Cola di Rienzo, centra:Mantova,Milán,Florencie

Quattrocento (15. století)

 • vrcholná renesance,Florencie město renesance v Itálii
 • Signorie – stát.útvar i republika/monarchie něco jako městské státy -ovládány 1 rodinou
 • padá myšlenka jednotné Itálie- signorie na sobě nezávislé
 • na konci 14. stol.se objevují kritici renesance : G.Savorola-mnich protestujíící proti signoriím+Medicejským-vyprovokoval povstání chudiny ve Florencii,nakonec proti sobě poštval i své příznivce,upálen

Cinquecento (½ 16. stol.-do 1550)

 • pozdní renesance,stoupá význam Říma-církev využívá renesance k vystavení nových prostor(Chrám sv.Petra,Sixtinská kaple)
 • rozšíření renesance do Z.Evropy,Francie,Španělska,Anglie,Německa
 • lidé bojují proti církvi-reformace

 

Architektura

 • návrat k antice (pravidelný půdorys,prostorově do šířky,prostor rozdělen sloupy/PILASTRY – polosloupy, římsy, arkády, sgrafito*rytina, rustika, SALLA TERRENA-místnost v přízemí otevřená do zahrady)
 • stavba světských staveb
 • změna podoby měst:odstraňovány gotické prvky,stavba nových domů s podloubími+zdobenými průčelími-měšťanské domy napodobují šlechtické paláce
 • L.Battista Alberti : definoval pravidla architektury
 • F.Brunelleschi :Florentský chrám
 • D.Bramante :chrám sv.Petra v Římě

 

Malířství:

 • Giotto di Bondone – raná renesance,přírodní motivy,postavám na obrazech dává výraz
 • Leonardo da Vinci- Mona Lisa,Dáma s hranostajem
 • Michelangelo Buonarroti-i sochař
 • Sandro Botticelli – zrození Venuše
 • Rafael Santi – sixtinská madona
 • Jan van Eyck-Gentský oltář
 • Albrecht Dürer

 

Sochařství:

 • Michelangelo Buonarroti – Mojžíš,David
 • Donatello – tvůrce jezdeckých soch

 

Humanismus:

 • Myšlenkový směr,  hlavní pozornost upřena na člověka -Antropomorfismus (studia humana*studium lidského)
 • Lidé pořád věřili v boha, ale začal se také klást důraz a lidský rozum a vlastní úsudek
 • Začala se rozvíjet věda, lékařství a vzdělanost
 • Vynález knihtisku (cca 1450) – J.Gutenberg,usnadnil šíření lit.+učebních textů (přístupnější všem)
 • krom latiny i rozvoj národních jazyků
 • INKUNABULE=prvotisky texty vytištěné do r.1500 – 1.česká tištěná kniha Trojánská kronika 1475

 

Filozofie:

2 proudy:     

 • Klasická humanistická filozofie – víra v rozum+poznání, pragratismus,snaží se být prospěšná i v běžném životě
  • L.Valla : O slasti – formou dialogu řeší , co je pro člověk největší dobro- tělesná i duševní slast odsouzeno církví , Konstantinova donace= dokazuje,že listina údajně podepsána císařem Konstantinem Velikým,dovolující církvi vlastnit světský majetek je padělek
  • N.Machiavelli : pragmatická politika,autor spisu Vladař (15.stol)- návod na to jak získat+udržet moc(adresovano rodině Medicejských) stylem ,,účel světí prostředky”
  • E.Rotterdamský: kritik církve,průkopník pedagogiky-obhajuje potřebu vzdělání inspiroval komenského
 • Utopická filozofie – založena na představě ideálního uspořádání společnosti ideální společnost bez soc. rozdílů,kde si jsou všichni rovni
  • Thomas More-Utopia
  • T.Campanella-Sluneční stát – kritika it. církve,napsáno ve vězení,představ ideálního státu

 

Astronomie

 • Mikuláš Koperník – heliocentrismus  – představa , že všechno obíhá okolo Slunce
 • Johann Kepler – vypočítal dráhy nebeských těles ,planety se pohybují po drahách co se míjejí
 • Tycho de Brahe- astrolog
 • G.Bruno-astronom,příznivec heliocentrismu,kritik církve,upálen
 • G.Galilei – příznivec heliocentrismu,1.hvězdářský dalekohled

 

Lékařství

 • rychlý rozvoj-A.Vesalius = vlámský lékař,7 knih o stavbě těla=rozsáhlá učebnice anatomie
 • Paracelsus – švýcarsko-německý lékař,mnich,léčivé  tinktury,extrakty,zakladatel moderní farmacie
 • Jan Jesenius – čech,1.veřejná pitva 1600 Praha

 

Reformace+protireformace

Reformace=snaha o reformu církve,která se ocitla v krizi:

 • Papežské schizma-2 papežové-obviňující se z kacířství
 • Důkazy neplatnosti dogmat (Země střed vesmíru,placka)
 • Život církve (přepych,poplatky,prodej odpustků)
 • Odklon od prvotního křesťanství
 • Církevní reformace:
  • Papalismus- posílení prestiže papeže dát mu absolutní moc, aby vyvedl církev z krize
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy