Zpracovávání, uchovávání a přenos dat v zaměstnání

sport

 

Otázka: Zpracovávání, uchovávání a přenos dat v zaměstnání

Předmět: Informatika, Metody a techniky práce s informacemi

Přidal(a): L.R

 

Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce

Obor: Sociální práce ve veřejné správě

1      Úvod

Především západní společnost disponuje více a více objemy informací. Výrobní procesy jsou stále náročnější, sdílená data komplexnější a tak dále. Požadavky na uchovávání a transfery dat jsou tak stále vyšší. Proto je nelogické pracovat s informacemi mluvenou,, tištěnou formou. Tento způsob je velmi náročný jak časově (na archivaci, skladování, vyhledávání, zadávání, přeposílání) tak ekologicky (kácení stromů pro výrobu papíru, vysazování monokultur dřevin, která mají sice velkou výtěžnost, nicméně při jejich pěstování rychleji eroduje půda). Většina informací se uchovává a zpracovává již v digitální formě, pro její jasné výhody. Tento proces se týká samozřejmě nás všech při vykonávání našich zaměstnání používáme různé programy určené pro databáze, přeposíláme si důležité dokumenty v přílohách emailů, nebo je s kolegy sdílíme v živém dokumentu tzv. cloudu.

V mé seminární práci jsem se chtěl věnovat práci s informacemi v naší organizaci, konkrétně se pak zabývat službou Terénní programy pro osoby ohrožené drogou, jenž pracuje se specifickým systémem databáze zvaným Freebase. Popíši Vám stávající stav zpracovávání, uchovávání a přenos informací a pokusím se nastínit lepší řešení.

 

2      Freebase

Freebase je aplikací pro celostní práci s klientem, tedy uživatelem protidrogových služeb sekundární a terciální prevence. Jeho užití spočívá ve dvou základních modulech.

Modul č.1 je určen pro výkaznictví. A slouží, jak pro donátory této neziskové služby jako jsou ESF, RVKPP, MPSV, kraje, obce. Tak i pro vedoucího dané služby, který má přehled, v jakých časech, na kterých místech a s kým byla vykonávána sociální práce.

Modul č.2 pak slouží jako kompletní informační systém mapující práci s klientem tedy uživatelem drog počínaje jeho drogovou, sociální anamnézou, vstupním dotazníkem, skrze výkony a služby které využil až po jednotlivé konkrétní zápisky z práce s ním samotným, nebo jeho rodinou.

 

2.1.1       Historie Freebase

V roce 1999 začal největší poskytovatel sekundární a terciální protidrogové prevence SANANIM se sběrem dat z nízkoprahových zařízení, začalo se tak dít na základě dohody s BIMC New York, kdy nabídl organizaci Sananim svůj program na zpracovávání databáze výměnou za 6 – ti měsíční data z české drogové scény pro účely výzkumu.

Dne 5.7.1999 byl pak oficiálně první klient v České republice zaveden do tohoto programu pod šestimístným anonymním kódem, jako pak všichni další. Postupně se připojili další nízkoprahové zařízení jako CPPT Plzeň, KC Ústí nad Labem, KC České Budějovice, TP LAXUS Hradec Králové.

V roce 2000 se pak program upravoval pro potřeby drogové systémy v české republice. Sbírala se dobrá praxe a dle ní se přetvářel program, hledala se rovnováha mezi výpovědní hodnotou databáze a byrokratickou zátěží na pracovníka, který data zadával. Postupně se vytvářela také metodika, která sjednocovala zadávání výkonů a definovala přesněji jejich charakter.

V závěru roku však projekt BIMC zkrachoval a vyvstala tak potřeba vytvořit si vlastní funkční systém, který nebude následovat osud svého předchůdce z New Yorku. Po jeho vytvoření byly zástupci výše zmíněných nízkoprahových služeb vyvíjeny aktivity k plošnému rozšíření této služby, aktivity byly podporovány Open Society Fund s vidinou budoucí spolupráce s RVKPP, tedy tehdy vznikajícím Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti. Toto rozšíření se podařilo úspěšně do všech 13- ti krajů České republiky.

 

2.1.2       Co Freebase umí?

 • Evidovat klienty pomocí 6 – ti, místného unikátního kódu, který zachová anonymitu klienta dle zákona 108/2006 s. b., o sociálních službách.
 • Umožňuje sledovat počet těchto anonymních kódu počet služeb jim poskytnutých, lze se ke každému vracet v čase a prohlížet jej zvlášť.
 • Sumarizuje informace o drogové scéně vůbec. Pomáhá sdílení zkušeností vyhodnocování dat v kvartálu, pololetí, závěru roku. Je tak možno lépe odhadovat směr ubírání se drogové scény a plánovat tak rozvoj služby.
 • Pomáhá sledovat a porovnávat efektivitu jednotlivých programů napříč republikou.
 • Jsou zde jasné výstupy epidemiologického rázu.
 • Zkvalitňuje mapování trendů a změn na drogové scéně.
 • Umožňuje průběžnou aktualizaci sesbíraných dat, tedy informace pro kontrolní úřady.
 • Pomáhá definovat cílovou skupinu. Dle věku, pohlaví, státní příslušnosti.

 

2.1.3   Současnost

V současné době, tedy téměř 17 let od vzniku zavedení se zdá, že databáze, která byla řadu let tím nejdůležitějším pro souhrnné monitorovací zprávy patologie závislosti na území české republiky splnila účel a nyní se pomalu odebírá do míst zaslouženého odpočinku. Databáze se nyní zdá již nedostačující, její provedení, tedy uživatelské rozhraní je příliš komplikované a práce s ním je možná pouze po důkladném prostudování příručky. Sledovaná data jsou nekomplexní a příliš osekaná, program nevytváří procentuální statistiky a výstupy nejsou jednotné s výstupy, které po nízkoprahových službách žádají hlavní donátoři (RVKPP, MPSV). Vzdálená podpora programu již přestává fungovat a několik let nevycházejí aktualizace, program není kompatibilní s novým operačním systémem a práce s ním se tedy stává více a více komplikovanější.

Současně se však na scéně objevuje obdobný program s názvem UniData, nebo jeho freeware alternativa Boris.

 

3      Noví nástupci

Jak již bylo zmiňováno Freebase naplnil svůj účel a začal ztrácet dech, o jeho místo se nyní uchází lepší, výkonnější, inovativnější nástupci. Informačních systému je určitě více, nicméně se zdá, že spolu do finále běží pouze dva, z nich ježen je podporován vládou a druhý je tvořen partou nadšenců, který z nich vyhraje?

 

3.1.1   UniData

Jsou postavena na podobném základu, jako FreeBase, jenže se v několika zásadních věcech se odlišují, a navíc nabízí aktualizace a servis, který je bezkonkurenční.

Jsou od prvopočátku vyvíjena v souladu s definicí výkonů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti působícího pod sekretariátem RVKPP. Včetně nezbytných časových dotací a podrobností sledovaných výkonů. Nabízejí podporu po emailu, telefonu, nebo Skypu.

Výstupy jsou plně kompatibilní s těmi národními, stačí je buď přepsat, nebo přímo exportovat. Pro uchovávání dat se používají třetí strany v rámci vnitřní sítě organizace, takže do téže databáze může mít uživatel přístup z vícero zařízení v síti.

UniData jsou od začátku koncipována tak, aby jejich výkony byly plně v souladu s definicí výkonů v drogových službách, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) působící pod sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). A to včetně jejich časových dotací, případných úprav a doplňků. Přesto jsou výkony v aplikaci dostatečně podrobné pro sledování dalších ukazatelů, mimo základní výkony.

 

3.1.2   Boris

Oproti tomu zde stojí druhý závodník na startovní čáře, závodník, který je v něčem (možná ve všem jiný). Jedná se o opensource řešení zadávací databáze od nezávislých vývojářů, z dílen Semiramis z., ú,. Semiramis z., ú.

Boris obsahuje předdefinované šablony a dokumenty, je velmi uživatelsky nakloněn, lze ho spouštět skrze běžný internetový prohlížeč prakticky odkudkoli. Nabízí i možnost interaktivního zadávání, kdy pracovníci přímo v terénu zadávají výkony do dotykového tabletu.

 

4      Závěr

Je velkou otázkou, který z uvedených programů sehraje prim v evidenci patologií týkající se nelegálního zneužívání drog. Já osobně se přikláním k programu Boris pro jeho lehkost a dostupnost, jak ve smyslu pořízení, tak ve smyslu použití. Jak si ale program bude stát proti ´´velkému´´ programu s placenou podporou a vývojem.

Je také možné zachovat bezpečí zadávaných dat do takové míry, aby nebyla data zneužita hackery s původem z extrémní pravice? Změna na tomto poli přináší více otázek, a zdá se, že na ně nebude schopen nikdo jiný, než ten nejtvrdší auditor tedy čas.

 

 Seznam použité literatury

 • FreeBase – manuál [online]. , 1 [cit. 2017-01-23]. Dostupné z: http://freebase.drogy-info.cz/
 • Co jsou a proč používat UniData [online]. , 1 [cit. 2017-01-23]. Dostupné z: http://www.drogovesluzby.cz
 • Proč právě Boris [online]. , 1 [cit. 2017-01-23]. Dostupné z: https://www.bor-is.cz/
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!