Corpus Juris Civilis – právo

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Corpus Juris Civilis

   Předmět: Právo

   Přidal(a): Kratos

 

Vyšší úředníci:

 • Prefekt praetorio Východu – správa Malé Asie, Egypta, Thrákie
 • Prefekt hlavního města
 • Kvestor – předseda státní rady
 • Náčelník paláce – osobní ochrana císaře, státní pošta, přijímání velvyslanců
 • Dva komité financí – 1) státní pokladna 2) správa císařských majetků
 • Dva magistři armády – hlavní velitelé
 • V 7.století byl systém změněn – vyšší úřednictvo rozděleno do 60 hodností:
 • Logothetové – osoby, jež zaujímaly vyšší státní úřady, hlavou velký logothet – řídil zahraniční vztahy, správa pošty, řízení kanceláře císaře a jeho stráže
 • Správce financí, vojenský logothet (zásobování a finance armády), logothet spravující císařské pozemky, logothet kontrolující řemeslníky a dílny
 • Eparchové – nejvyšší správní úředníci velkých měst
 • Archonti  – úředníci v čele menších měst a obcí

 

Správní zřízení:

 • Rozdělení BŘ na 2 prefektury: 1) východní – Malá Asie, Egypt, Thrákie2) illyrská – Balkánský poloostrov- v čele každé prefektury prefekt praetorio (soudní a správní moc)
 • Rozdělení prefektur na diecéze (spravované vikáři)
 • Rozdělení diecézí na provincie (v čele presidové neboli rektoři)
 • Provincie se skládaly z občin (samostatnost při rozhodování o vnitřních záležitostech, spravované volenými úředníky pod kontrolou státních úředníků)
 • Až do 6.století snaha o oddělení občanské a vojenské moci – zvýšení nebezpečí napadení -> spojení vojenské a občanské moci
 • Vznik exarchátů ravennského a kartaginského -> spojení císařských náměstků (v rukách vojenská i občanská moc)
 • 7.století – thémové zřízení – ohrožení Peršany a Araby -> odevzdání správy pohraničních území do rukou vojenských velitelů

 

Armáda:

 • Kvůli neustálému nebezpečí byla stále udržovaná armáda
 • tagmata – v hlavním městě – specializované jezdecké jednotky
 • themata – v provinciích – místní muži
 • hraničáři (limitanei) – muži dostávající půdu v pohraničí s voj. závazky
 • Námořní velmoc – obchod s východem a západem vyžadoval udržování loďstva a budování přístav

 

Soudnictví:

 • Nejvyšší soud – Cařihrad, v čele císař – zločiny proti státu
  Soud kvestora –
  totožný s nejvyšším soudem
 • Soud hipodromu (soud véla)
 • Soud občanských rozepří
 • Soudy zasedaly kolegiálně

1296 – úplatkářství si vynutilo reformu soudnictví – > dvanáctičlenný sbor (z vyšších duchovních a senátorů) – dozírání na řádné fungování soudů

1329 – nové čtyřčlenné kolegium = všeobecní soudcové římští – duchovní i laikové  – kontrola soudnictví po celém území říše

 

Místní povšechní soudci – pouze pro určité oblasti, k soudům byli přidělováni advokáti

 

Stát a církev

 • Císař vládl církvi i státu – papež i císař -> cézaropapismus
 • Císař navrhoval k jmenování biskupy, vydával normy náboženské povahy, ale i světské
 • Svolával církevní sněmy, řídil jejich jednání
 • Jeho úkolem bylo bránit církev a šířit ortodoxní víru
 • Cézaropapismus bránil emancipaci církve
 • Byzantské právo
 • = soubor právních norem, které vyplývají z císařských konstitucí či zákoníků a ze spisů byzantských právníků, a to od konce vlády Justiniánovy (od r.565) do zániku říše (1453)

 

PERIODIZACE PRÁVA:

1.perioda: do r.866 – oficiálním pramenem práva justiniánská kodifikace

2.perioda: od r.866 – počátek vydáním Basilik (sbírka práva o 60ti knihách)

 

– tria volumnia ( původní název)

– ius edicendi

 • = právo vydávat vyhlášky
 • – pro císaře neomezené časem a místem
 • – původně právo senátorů, praetorů…
 • – konstituce = constitutes principum

– oratio principis

 • – císař > monopol zákonodárné moci

– edicta principis

 •  – vztah: celá říše/ území říše
 • – především veřejná zpráva

– mandata

 • = instrukce pro nižší úředníky

– decreta

 • = rozsudky císařského soudu
 • – možnost interpretace
 • – tvorba nového práva

– reskripta

 • = odpovědi císaře
 • – dotazy soukromníků na právo
 • – respondere ex auctiotate = právo udílet dobrá zdání ( právní rady) jménem císaře
 • – reskriptový proces – autoritativní řešení sporů císařem

– praetor peregrinus

 • = cizinecký praetor
 • > zákony ( římské právo platilo jen pro římany)
  • – cizí národní právo
  • – nepsané obyčeje
  • – usace obchiodníků
  • – praetorská edikta

– krize v zemědělství (4.,5. stol.)

 • – země ladem
 • – vylidňování venkova
 • > pokusy o osídlení opuštěných pozemků
 • > snaha připoutat městské rodiny trvale k určité profesi
 • > daňová břemena
 • – východ: ekonomicky stabilnější

– cca 50 let před začátkem Justiniánovy vlády > západ: sesazen poslední římský císař germány

– galbae adscriptus

 • – zákon
 • – kolon = drobný svobodný pachtýř (Pacht označuje časově vymezený pronájem zemědělské půdy a zemědělských objektů )

– ius = staré právo

– leges = konstituce…

 

struktura corpus iuris civilis: 

CODEX (Codex Iustinianus Repetitite Praelectionis);

 • ihned po nástupu do funkce jmenuje Justinián komisi, která za úkol sebrat císařské konstituce

geneze:

 • 13. 2.528 konstituce k zahájení prací na kodexu
 • složení komise z významných právníků té doby
 • úkolem škrty, interpolace, spojování jednotl. témat, přizpůsobení jazyka atd.
 • 529 konstituce Suma rhei publicae- ruší předchozí kodexy
 • 534 v rámci konstituce Cordi vychází kodex- ten čítá  12 knih

 

DIGESTA SEU PANDECTAE

 • práce zahájena 530; není zákoníkem v pravém slova smyslu- jedná se výpisky z děl slavných autorů (Gaius)
 • tvoří komise, 16 členů
 • vyhlášeno 533- teorie, jak možno takové množství materiálu tak rychle zpracovat
 • 50 knih- dělí se na tituly, ty na fragmenty, ty na věty

 

INSTITUTIONES SEU ELEMENTA

 • učebnice práva sestavená významnými právníky
 • vychází z Gaiovy učebnice, ale ta proškrtána a doplněna
 • vyhlášeno společně s Digesty r. 533, v platnost vešlo spol. s Digesty 1.1.534
 • derogační účinek – zákon pozdější ruší zákon dřívější = lex poster derogat priori
 • Formální, obsahová nedostatečnost, zákony si často odporují

 

Ekloga, 762, řecky

Výbor ze zákonů dvou císařů Lva III. a Konstantina V., 17 kapitol

 • Dílo čerpá z Justiniánovy kodifikace a staví na křesťanských principech a vlivu církve
 • Zákony jsou přímo označovány za vůli Boží
 • Upravuje pouze nejběžnější vztahy – důraz na rodinné právo – ochrana a postavení ženy (ruší se tradiční římskoprávní podřízení ženy muži)
 • Dílo je doplněno o tři menší sbírky:
  • 1) Zemědělský zákon – upravuje vztahy mezi vesničany, svobodnými a nesvobodnými, normy se týkají hospodaření s půdou, pastevectví apod.
  • 2) Rhodský námořní zákon – soukromý zápis práva regulujícího mořeplavbu
  • 3) Vojenský zákon – upravuje poměry ve vojsku, rozdělování kořisti apod.

 

Procheiron

 • Císař Basileios I. zrušil Eklogu vydáním nové sbírky (870-879)
 • Vrací se k justiniánskému právu
 • Úvod k hlubšímu studiu práva
 • Platný až do zániku byzantského státu
 • Velmi jednoduchý, přehledný, velmi se rozšířil

 

 • V úvodu se mluví o zvrácenostech Eklogy, ale paradoxně některé zákony přejímá
  • 1) soukromé právo (manželství, právo dědické apod.)
  • 2) veřejné právo

 

Basiliky neboli Šedesát knih

 • Lev VI.
 • Pověřil skupinu právníku v čele se Symbatiem úkolem: sloučit všechny normy Justiniánovy kodifikace do jedné, odstranit vše zastaralé a doplnit nové normy
 • Částečně vychází z Justiniánovy kodifikace
 • Světské právo (veřejné i soukromé)

Ke sbírce přidal Lev VI. I další zákony – novely – vznikla z nich oficiální sbírka:

 • Ecloga novellarum Leoni (113 zákonů)
 • Eparchikon Biblion
  • „živnostenský řád“
  • Stanovuje pravidla pro řemesla a obchodní činnost v hlavním městě
 • Hexabiblos
  • = Šesti kniží soluňského soudce Konstantina Harmenopula
  • 14. století, spojuje nesourodá témata
  • Soukromé sepsání práva, rozšíření po celé Byzanci a v Řecku platila až do roku 1946

 

Leges Romanae barbarorum:

 • zánik západního impéria x zákony stále platné
 • osobní právo římského obyvatelstva nových barbarských států
 • Král Gundobad  ( – 516),  Král Alarich II.

 

Edictum theodorici

 • soupis norem římského práva
 • 155 krátkých článků
 • závaznost: římané, gótové
 • případy: quae saepe contigunt = které se často stávají
 • výkladová forma
 • považováno za sbírku ostroghotského krále

x

 • vizigotská
 • publikace: 458-459 praefectus galliarum
 • Toloská vizigotská říše
  • podléhání římským úřadům
  • foederati = cizí námezdní bojovníci