Egypťan Sinuhet – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Egypťan Sinuhet

Autor: Mika Waltari

Přidal(a): Janina

 

 

 

 

 

Jana Patočková, 2 DN

  1. 1.      Informace o autorovi

a)       M. Waltari  žil na začátku 20 století ( 1908 – 1979), v době, kdy svět sužovala první i druhá světová válka, která velmi ovlivnila jeho literární tvorbu. Toto období se nazývá obdobím avantgardy, které mělo hlavní znaky odmítání sociální nespravedlnosti (komunismus, fašismus) . V mnoha svých dílech psal o lásce , byl okouzlen dálkami, exotikou a svobodou. Později se objevuje i tíživější psaní spojené  se špatnou mezinárodní situací.

b)      Literární směr , kterým se zabýval je všestranný a obsáhlý. Psal kromě prózy divadelní a rozhlasové hry, filmové scénáře, básně a překládal. Napsal také historický román Tajemný Etrusk, či divadelní hru  Achnaton . Mika Waltari  byl finský spisovatel, který vystudoval filozofii, byl ženatý a měl dceru , celý život pobýval v Helsinkách. Jeho knihy jsou poznamenány prožitky z druhé světové války, kde vyjadřuje svůj humanismus a víru v nesmrtelnost, svobodu a toleranci.

c)       Současníci, spisovatelé a básníci, kteří k této době patřili jsou např. Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Ivan Olbracht, Antonie de Saint Exupéry, Karel Čapek, Jiří Wolker.

d)      Literatura světoznámého finského spisovatele měla velký význam pro českou i světovou literaturu.

 

  1.      2.  Informace o knize

a)       Literární druh – historický román, žánr- epické dílo

b)      Téma knihy – život ve starověkém Egyptě a přilehlých říších očima lékaře

c)      Hlavní postavy – Sinuhet – egyptský lékař, cestovatel a vážený muž, Kaptah- Sinuhetův jednooký otrok a věrný přítel, Haremheb- velitel faraonovy vlády a později i faraon, Thutmose- královský malíř a nejlepší přítel Sinuheta z dětství, Achnaton- faraon trpící duševní chorobou, vymyslel nového boha Atona, Nefernefernefer-krásná ale proradná žena, která připravila Sinuheta o veškerý majetek i jeho čest, Minea- jediná a největší láska Sinuheta, zavražděna v Domě bohů, Merit- hospodská v Kaptahově hostinci, měla se Sinuhetem syna, oba byli zavražděni, Ptahor-královský otvírač lebek, Aj- kněz.

d)      Prostředím rozsáhlé knihy je příroda a chrámy ve starém Egyptě, také okolních ostrovů.

 

e)     Stručný děj –  Egypťan jménem Sinuhet žil v době během vlády 18. Panovnické dynastie,( asi 1410 až 1370 př.n.l.),  kterého našli jeho nevlastní rodiče v proutěném košíku, co připlul po Nilu. Vystudoval na kněžské škole, později se stal královským otvíračem lebek. Zamiluje se do proradné Nefernefernefer a ta ho připraví o veškerý majetek, ale i o jeho čest.Skončíl jako omívač mrtvol a tak se rozhodne  cestovat se svým otrokem Kaptahem.(sýrie, Babylónie, Kréta) Svou lékařskou činností opět nabyde jmění, potká se s Mineou, cestují spolu a zamilují se do sebe. Minea ale bude zavražděna v Domě bohů. Zarmoucený Sinuhet se vrací do rodného Vesetu a svému sluhovi dává svobodu, ten díky své chytrosti zbohatne. Sinuhet se stane lékařem faraona Achnatona, který vymyslí nového boha Atona a rozpoutá tím náboženskou válku, nastane bída a hlad. Sinuhet zavraždil faraona podáním jedu, aby tak uklidnil rozhněvaný lid, který opět uctíval starého boha Amona. umírající faraonova matka vypráví Sinuhetovi o synovi v rákosové kolébce po Nilu, ten se tak dovídá pravdu o svém původu, ale protože by mu nikdo neuvěřil, tajemství si ponechá pro sebe. Vojevůdce Haremheb se zmocnil trůnu, stává se novým faraonem,  dostane ale ze Sinuheta strach, protože ví až příliš a pobuřuje lid proti starému bohovi, rozhodne se Sinuheta vyhostit z říše. Sinuhetovi se nesplní jeho přání být pochován ve své zemi a na sklonku života začíná psát knihu o svém velice různorodém životě, aby si uvědomil, jaký význam měly jeho činy.

 

f)    Členění díla –  děj je řazen chronologicky, rozčleněním do patnácti částí/ knih. I. Lodička z rákosu, II. Dům života, III. Vzrušení Vesetu, IV. Nefernefernefer, V. Charibové, VI. Den nepravého krále, VII. Minea, VIII, Temný dům, IX. U krokodýlího ocasu, X. Město nebeských výšin, XI. U krokodýlího ocasu, XII. Vodní hladiny měří čas, XIII. Království Atonovo na zemi, XIV: Svatá válka, XV. Haremheb.

 

g)     Zpracování knihy v jiné podobě – Knížka byla také namluvena a prodává se jako CD. Čte ji Josef Červinka a jde o rozhlasovou nahrávku z roku 1983. Román byl také zfilmován a natočen v roce 1954 v USA režisérem Michaelem Curtizem, ohlas na film je kladný, nemůže ale obsáhnout celou knihu a proto zde chybí nějaké postavy a podstatné události, proto se nedá porovnat s literární předlohou.

 

  1.  3.   Celkové vyznění díla

Egypťan Sinuhet je velmi obsáhlá kniha, ve které je dokonale zachycena povaha člověka od dospívání až po poslední roky života. Je zde patrné hledání sebe sama, svého místa v životě. Vyjadřuje autorův odpor k válčení a víru v lidskost a porozumění. Věrně popisuje rituály a každodenní život starého Egypta.

 

  1. 4.   Jazyková stránka

a) je psán spisovným jazykem v ich – formě, Sinuhet je sám vypravěčem celé knihy.

b) zvláštním spojením v textu je např. „uklonil se, ruce ve výši kolenou“ ,výraz podporuje autentičnost románu. Je to kniha plná mouder a ponaučení.

c) větná stavba- velice dlouhé větné konstrukce, velké množství autentických jmen, míst a nadpozemských bytostí – bohů, vyskytuje se hodně přímé řeči, jež dodává na spádovosti. Autor také používá vulgarismy v rozhovorech mezi Sinuhetem a prostým lidem. A metafory což je přenášení původního pojmenování na jiný předmět.

 

  1. 5.  Moudré myšlenky z knihy– zaujaly mne citáty jako např. – Bohatý není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten, kdo se spokojí s málem.  –  Pravda je jako nahý nůž v rukou dítěte a obrátí se proti tomu, kdo jej nese. – Tvá slova jsou jako bzučení mouchy v mých uších.

 

  1. 6.  Slova, kterým jsem nerozuměla – skýva, měřice, čihařské uzly, kmen sykomory(odrůda javoru), lepenice(chatrč z nilského bahna a rákosu), mut (matka), plískavice(delfín).

 

  1. 7.  Bibliografické údaje – Mika Waltari –  Egypťan Sinuhet, vydal Český klub, nakladatelství Josefa Šimona, Praha 2000, přeložila Marta Hellmuthová, ilustrace Vladimír Tesař.

 

  1. 8.  Zdroje informací –  www.cesky-jazyk.cz, www.ctenarskydenik.cz, www.odmaturuj.cz, www.wikipedia.cz, www.spisovatele.cz.

 

  1. 9.  Závěr – Zaujalo mě , že ačkoli Waltari nikdy v Egyptě nebyl, dokázal přesně popisovat jeho zvyklosti a krajinu. Musel to být velice vzdělaný člověk. Knihu jsem přečetla se zaujetím i přesto, že má přes 800 stránek. Bylo pro mě velice zajímavé se dočíst jak dokonalá byla už před tolika tisíci lety civilizace. Ta kniha je pro mne mistrovské dílo a ráda se k ní vrátím.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář