Ekonomie a základy managementu

 

   Otázka: Ekonomie a základy managementu

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): bidinek

 

Ekonomie – věda (teorie) o hospodářském životě společnosti, využívá sociologii, demografii, statistiku, právo, matematiku, filozofii atd.

Ekonomika – nauka o ekonomii (praxe)

Makroekonomie – zabývá se národním hospodářstvím jako celkem = hospodářský růst, inflace, zaměstnanost

Mikroekonomie – zabývá se (hospodařením) chováním jednotlivých ekonomických subjektů (podniků, domácností, státu)

 

3. základní ekonomické otázky:

Co vyrábět? – Jaké výrobky, jaké množství (služby/statky)

Jak vyrábět? – Jakou technologií a pomocí jakých prostředků

Pro koho vyrábět? – Kdo bude spotřebitel nebo zákazník

 

Ekonomické systémy:

 1. Zvykový (tradiční) – historicky nejstarší, založený na tradicích, o základních otázkách rozhoduje vůdce „kmene“
 2. Příkazový (centrálně plánovaný) – velmi úzká skupina lidí vytvoří centrální plán, kterému se musí všichni podřídit. Státní monopol (2. sv. válka – Hitler, komunismus, fašismus). Omezování svobody a soukromého majetku.
 3. Tržní – založený na nabídce a poptávce, jedná se o neregulovanou ekonomiku bez zásahu státu. Uplatňován ve velmi vyspělých zemí – v současnosti prakticky neexistuje. Vždy probíhá alespoň minimální zásah státu.
 4. Smíšený – vychází z tržního se zásahy státu (daně). Převládá ve všech vyspělých ekonomikách (Fr, VB)

 

Makroekonomický koloběh:

 • Znázorňuje vztahy mezi makroekonomickými subjekty
 • Uzavřený systém, kde souhrn vstupů musí odpovídat výstupům
 • domácnosti poskytují firmám výrobní činitele (pracovní sílu) a ty je využívají k výrobě statků a poskytování služeb a ty se pak domácnostem prodávají

 

Výrobní faktory:

 • Přírodní zdroje – půda, nerostné bohatství, lesy, voda, vzduch
 • Kapitál – kapitálové statky (hmotné i nehmotné) používané k práci k produkování statků a služeb
 • Práce – vynaložená fyzická a duševní energie člověka na získání statků a služeb

 

Charakteristika managementu:

Řízení, usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a bylo dosaženo určitých cílů.

 

Stádia vývoje managementu:

 • Klasický – prvních 30. let 20.st, Americký proud: zaměřen na zvyšování výkonnosti výrobních jednotek, důraz na bezprostřední řízení výroby, zvyšování pracovní disciplíny, zavedení pořádku v časových rozvrzích, tlak na ekonomii výrobních operací
 • Soudobý – vychází z japonského managementu => disciplína, pracovitost, morálka, moderní rysy – systém personální práce, současné podnikatelské trendy, důraz na požadavky zákazníka, technologické aspekty

 

Osobnosti managementu:

Frederick Winslow Taylor – Zakladatel vědeckého managementu, všichni z něj čerpali. Úloha kázně (začne se včas, skončí se přesně), liniové a funkční řízení, motivace prostřednictvím denních úkolů a úkolová mzda (normy). Jednoduché operace pro dělníky – standardizace a specializace. Dělníci mohli být nekvalifikovaní – možnost rychlé náhrady, nepotřebnost školení

Henry Ford – Realizátor myšlenek vědeckého řízení, zavedl pásovou výrobu, hromadná výroba – každý člověk dělá pouze jednu konkrétní činnost, standardizovány součástky – nemění ani barvu aut, činnosti prokalkulovány na minimum času a nákladů – charakteristika pásové výroby, snížení nákladů a ceny

Tomáš Baťa – podnik expandoval i po jeho smrti, plánování veškeré činnosti, hospodářská střediska, samospráva dílen, pravomoc a odpovědnost řídících pracovníků, týdenní zúčtování středisek, pořádek a disciplína

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy